O katedře

Posluchači KP získávají znalosti a dovednosti potřebné např. v práci produkčního, marketingového specialisty, manažera v kulturní instituci nebo nezávislého producenta uměleckých projektů. Studium se zaměřuje mimojiné na teorii řízení projektů i institucí, komunikaci, ekonomii, právo nebo divadelní technologie a to vždy s důrazem na aplikaci v uměleckém provozu a podnikání. Na druhou stranu je ale nedílnou součástí studia i praktická aplikace a ověřování nabytých vědomostí v praxi prostřednictvím účasti studentů na tvorbě ve školním divadle DISK nebo reflexe vlastních projektů.

Zejména v praktické části je výukový program úzce propojen s výukou na dalších katedrách DAMU.

Studium je dvoustupňové - v tříletém bakalářském programu se posluchač dokonale seznámí s celou šíří problematiky realizace a provozování divadla. Navazující dvouletý magisterský program je koncipován jako výběrové studium, zaměřené na individuální profesní růst posluchače.

Aktuální informace o aktivitách katedry najdete na naší facebookové stránce:

Katedra produkce DAMU | Promote Your Page Too

Historie katedry

Katedra produkce v roce 2014 oslavila již 45 letou tradici na půdě DAMU. Předchůdcem samostatné katedry založené v roce 1991 byl obor organizace a řízení divadel a kulturních zařízení, založený v roce 1969 Luborem Poživilem a poté vedený Svetozarem Vítkem. V té době obor vystudovali někteří z pozdějších divadelních ředitelů či ekonomických náměstků významných pražských i mimopražských scén, např. Doubravka Svobodová (Divadlo Na zábradlí), Eva Kejkrtová Měřičková (Dejvické divadlo), Bedřich Gregorini (Národní divadlo), Jindřich Gregorini (Divadlo na Vinohradech), Petr Našic (Divadlo pod Palmovkou), Ladislav Zeman (Divadlo v Hradci Králové) a mnozí další. Z mladší generace se v čele divadel a dalších významných kulturních organizací a projektů objevili např. Lukáš Průdek (Jihočeské divadlo), Michal Hrubý, (Studio DVA), Štěpán Kubišta (Jatka 78), Denisa Václavová (Festival 4+4 dny v pohybu), David Kašpar (Praha 14 kulturní), Jiří Sulženko (Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015), David Gerneš (Moravské divadlo Olomouc) nebo Michal Lázňovský (Divadlo DISK), který v současnosti Katedru produkce DAMU vede.

Od svých začátků je obor produkce založen na těsném propojení teorie s praxí, což mu umožňuje přímá provázanost studijního plánu s uměleckými obory fakulty a také složení pedagogického sboru, jehož členové mají zpravidla vedle teoretických znalostí také bohaté praktické zkušenosti s řízením uměleckých projektů a institucí.

Studijní plán bakalářského studia nabízí přednášky a (v převážné míře) semináře z oblasti ekonomie, práva, marketingu, managementu a samozřejmě také z oblasti teorie a historie divadla. Posluchači získají znalosti v oborech jako je řízení a provozování divadelních institucí i projektů, fundraising, propagace, PR, teorie komunikace, kulturní politika apod. a osvojí si komunikační, organizační a další dovednosti. Velký důraz je kladen na způsoby a možnosti praktického využití těchto znalostí v kontextu provozování umělecké činnosti. Součástí studijního plánu je i výuka cizích jazyků zajišťovaná katedrou cizích jazyků AMU.

Praktická část výuky má těžiště v druhém ročníku, ale prolíná se celým studiem a je přímo navázána na uměleckou činnost ostatních kateder Divadelní fakulty AMU. Probíhá z převážné části v divadle DISK, fakultní divadelní scéně (www.divadlodisk.cz), kde se posluchači seznamují s přípravou divadelní inscenace a s každodenním provozem divadla. Posluchači působí jako produkční jednotlivých, zejména absolventských projektů, které připravují se studenty oborů herectví, režie, dramaturgie a scénografie. Od roku 1993 studenti katedry produkce organizují také divadelní festival studentů vysokých uměleckých škol ZLOMVAZ (www.zlomvaz.cz), při jehož přípravě se pod vedením pedagogů učí aplikovat nabyté teoretické znalosti.

Magisterské studium navazuje na bakalářský studijní program a je určeno nejen pro jeho úspěšné absolventy. Přestože hlavním těžištěm studia jsou různé divadelní formy včetně moderních (nový cirkus, scénografické divadlo, happeningy na pomezí žánrů atd.), na rozdíl od BA stupně se výuka rozšiřuje i na další druhy zejména tzv. živého scénického umění (označovaných také jako „performing arts“), tedy tanec a hudbu a okrajově i na další druhy umění.

Studium na DAMU je výjimečné velmi individuálním přístupem k posluchači, který má možnost průběžně svá stěžejní témata studia konzultovat s přiděleným vedoucím magisterského programu a zejména v druhém ročníku do velké míry přizpůsobit svůj studijní plán na základě svých profesních zájmů, dosavadních zkušeností a praxe nebo předchozího studia.

Výuka je zaměřena zejména na rozšiřování tvůrčích producentských a manažerských schopností posluchače, jeho osobnostní rozvoj a výzkumnou práci ve zvolené oblasti.

K výukovým metodám patří i přímá konfrontace s předními producenty, umělci a odborníky z oblasti managementu umění (z nekomerční i podnikatelské sféry) nebo přímý kontakt studentů s děním v oblasti kultury prostřednictvím např. účastí na odborných konferencích nebo seminářích pořádaných nejrůznějšími subjekty činnými v kultuře. Katedra sama od roku 2015 pořádá mezinárodní Sympozium managementu performing arts.