Režie-dramaturgie činoherního divadla

Bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Tříleté bakalářské studium pro uchazeče s hlubokým zájmem o scénická umění a divadlo zvlášť se zaměřuje na rozvíjení talentových předpokladů pro profesionální dramaturgickou a režijní praxi včetně tvůrčích projevů v oblasti autorské, překladatelské a kritické

Cíle studia

Rozvíjení talentů pro scénickou tvorbu s dramaturgicko-režijním zaměřením a širším tvůrčím zázemím s důrazem na schopnost týmové spolupráce při vytváření scénického díla, které umožňuje přijetí k magisterskému studiu činoherní režie nebo dramaturgie, ale i získání kvalifikace k profesionálnímu působení v divadle či TV a rozhlase i v dalších kulturních institucích.

Profil absolventa

Bakalář studijního programu režie-dramaturgie činoherního divadla je všestranně vybavený odborník, který:

- prokazuje široké znalosti z historie, teorie a praxe divadelního umění s důrazem na tradici evropského a českého činoherního umění a orientuje se v základní primární a sekundární odborné literatuře;

- aktivně, samostatně a úspěšně plní praktické dramaturgické a režijní úkoly, zaměřené na zvládnutí přípravy a realizace konkrétního inscenačního tvaru a spojené vždy s odpovídající teoretickou reflexí, využívá přitom odborné znalosti a základní metody profesního oboru;

- dokáže tedy (spolu)vytvořit scénický tvar menšího rozsahu (inscenace v rozsahu jednoaktové hry), prokazující také jeho smysl pro práci v týmu i řídící schopnosti;

- ovládá alespoň jeden cizí jazyk (AJ) na úrovni stanovené SERR;

- dokáže rozvíjet své umělecké schopnosti v magisterském stupni studia, nebo se může rovnou věnovat činnostem spojeným s dramatickým uměním a příbuznými audiovizuálními aktivitami na příslušné odborné úrovni. Tedy odejít do praxe a najít uplatnění jako lektor dramaturgie, asistent režie, redaktor, uplatnit se v divadle a v ostatních médiích v oblasti PR, v produkční a řídící sféře apod.

Obecné informace o přijímacím řízení

Úspěšné složení přijímací zkoušky, probíhající ve třech kolech a zkoumající prokazatelné talentové předpoklady:

I. kolo – vyřazovací: písemný test se zaměřením na všeobecný a kulturní rozhled, úvaha na zadané téma podle volby z několika námětů a jazykový test.

II. kolo – vyřazovací: pohovor před přijímací komisí, diskuse nad předloženou písemnou prací, individuální cvičení zkoumající talentové a osobnostní předpoklady (schopnost vnímat dramatickou situaci, schopnost empatie, schopnost fabulování apod.)

III. kolo – individuální: úkoly zkoumající smysl pro divadelní situaci, schopnost nalézt ji a vyložit v dramatickém textu, popřípadě ji organizovat v prostoru.

Konkrétní zadání úkolů je součástí pozvánky k přijímacím zkouškám.

Systém bodového hodnocení úspěšnosti

V I. kole je maximální dosažitelný počet bodů 250. Z toho: 50 - jazykový test, 50 - vědomostní test, 50 - esej, 100 - domácí práce. U domácí práce je hodnocena zejména schopnost analýzy dramatického textu, který si posluchač zvolí z několika navržených titulů. Dále úroveň logického myšlení, chápání hlubšího smyslu předlohy, divadelní představivost a fantazie a dramatické cítění. U eseje je posuzována schopnost formulovat a obhájit názor v širším kontextu a schopnost samostatně uvažovat. U vědomostního testu se boduje celkový kulturně historický rozhled, hlubší zájem o divadlo a umění. U jazykového testu schopnost porozumět i hlubšímu smyslu cizojazyčného textu.

Ve II. kole v pohovoru s přijímací komisí je maximální dosažitelný počet bodů 100. Uchazeč obhajuje svou domácí práci a formou testů (na základě fotografie, reprodukce výtvarného díla, básně a replik potenciálního dialogu) se zkoumá a hodnotí jeho smysl pro rozehrání dramatické situace, kreativnost, fantazie, schopnost fabulace a komunikativnost.

Ve III. kole individuálního cvičení je maximální dosažitelný počet bodů 100. Zkouška je zaměřena na prozkoumání hlubších talentových předpokladů. Hodnotí se schopnost tvorby dramatické situace v prostoru, originalita přístupu a schopnost interpretace reality uměleckými prostředky.


Garant

prof. MgA. Zuzana SÍLOVÁ, Ph.D.

Profesor - vedoucí kabinetu Telefon: 234 244 223 Úřední hodiny: pondělí 14–15, čtvrtek 9.30–10.30 Detail osoby
Foto