Herectví činoherního divadla

Magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Studium pro talenty s hlubokým zájmem o divadlo a příbuzné umělecké aktivity poskytuje všestranný tvůrčí rozvoj a přípravu na profesionální hereckou dráhu.

Cíle studia

Rozvíjení talentových předpokladů pro hereckou tvorbu s důrazem na schopnost týmové spolupráce při vytváření scénického díla, které umožňuje úspěšné absolvování magisterské programu a získání kvalifikace k profesionálnímu působení v divadle či TV a rozhlase nebo v dalších kulturních platformách.

Profil absolventa

Magistr studijního programu Herectví činoherního divadla je všestranně vybavený odborník, který:
* prokazuje široké znalosti z historie, teorie a praxe divadelního umění s důrazem na tradici evropského a českého činoherního umění, orientuje se v základní primární a sekundární odborné literatuře;
* aktivně, samostatně a úspěšně plní praktické herecké úkoly v rámci realizace konkrétního inscenačního tvaru a spojené vždy s odpovídající teoretickou reflexí, využívá přitom odborné znalosti a základní metody oboru;
* dokáže tedy (spolu)vytvořit dramatickou postavu v rámci scénického tvaru v rozsahu celovečerního divadelního představení, prokazující také jeho smysl pro práci v týmu a samostatné tvůrčí myšlení;
* ovládá alespoň jeden cizí jazyk (AJ) na úrovni stanovené SERR;
* může se uplatnit jako člen souborového činoherního či jiného divadla, nebo jako herec projektových inscenací, dále jako herec ve filmu, televizi a rozhlase; zároveň v každé oblasti profesionálního působení dokáže na jednotlivých úkolech i nadále rozvíjet svůj talent;
* své schopnosti může uplatnit také jako moderátor, animátor nebo rozhlasový redaktor;
* své zkušenosti z oblasti herecké praxe může dále zkoumat a teoreticky rozvíjet v rámci doktorského studia nebo/a jako pedagog herectví některé z vysokých uměleckých škol.

Obecné informace o přijímacím řízení

Úspěšné složení přijímací zkoušky, probíhající ve třech kolech a zkoumající prokazatelné talentové předpoklady:

I. kolo – vyřazovací/individuální: praktické prověření základních talentových a technických předpokladů každého z posluchačů před odbornou komisí na základě předem zadaných úkolů realizovaných v domácí přípravě: Předepsány jsou tři monology z dramatické literatury dle vlastního výběru, každý v délce zhruba 3 až 5 minut, pokud možno žánrově odlišné, dvě básně opět dle vlastního výběru a dvě písně, z nichž jedna povinně lidová. Konkrétní zadání úkolů je součástí pozvánky k přijímacím zkouškám.

II. kolo – vyřazovací/ individuální:

a) pohybové předpoklady: Uchazeči podstoupí zkoušku z pohybu pod vedením pedagogů Kabinetu pohybové výchovy. Prověřuje se plasticita těla, mrštnost, smysl pro gesto, jevištní charisma, cit pro rytmus a pohyb v prostoru. Adeptům jsou zadávány etudy, ve kterých mají projevit svou kreativitu, fantazii, schopnost partnerství a kooperace. Schopnost rozvíjet zadanou situaci.
b) hlasové předpoklady: Poté následuje zkouška ze zpěvu a hlasu. Pedagogové z Kabinetu hlasové výchovy zkoumají, zda adept intonuje, jaký má zhruba hlasový rozsah, jaké má řečové vady či jiná hlasová omezení.
c) všeobecný vědomostní test: Uchazeči písemně odpovídají na 50 pojmů z oblasti historie, dějin umění s důrazem na dramatické umění v rozsahu středoškolského studia.
d) praktické prověření specifických talentových předpokladů: Na základě úkolů z I. kola se prověřuje dramatický a scénický smysl, schopnost improvizace a tvůrčí flexibilita při zadávání doplňujících individuálních úkolů.

III. kolo – vyřazovací/individuální: Skupinu 30-ti uchazečů, kteří zpravidla postupují z II. Kola, odborná komise prověřuje jako potenciální herecký ročník. Na základě skupinových či párových úkolů zadávaných přímo na místě komise vybírá finální počet úspěšných žadatelů podle schopnosti herecké spolupráce, hravosti a hrovosti, tvůrčích schopnostech projevovaných v kolektivní či párové práci. Počet přijatých uchazečů se pohybuje mezi 10 až 14.

Systém bodového hodnocení úspěšnosti:
V I. kole je maximální dosažitelný počet bodů 100 z herecké zkoušky.
Ve II. kole je maximální dosažitelný počet bodů 250; z toho test ze všeobecných kulturních znalostí = 50, pohybová individuální zkouška = 50, hlasová individuální zkouška = 25, pěvecká individuální zkouška = 25, herecká zkouška = 100.
Ve III. kole je maximální dosažitelný počet bodů 100 z talentové zkoušky.


Garant

prof. MgA. Jan BURIAN

Profesor - vedoucí katedry Telefon: 234 244 220 Detail osoby
Foto