Dramaturgie činoherního divadla

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Dvouleté studium dramaturgie je zaměřeno na rozvíjení individuálních talentových předpokladů jednotlivých studentů a samostatné umělecké tvorby, a to autorské, překladatelské nebo upravovatelské. Stejně tak je zaměřeno na rozvíjení schopnosti spolupráce s režisérem a hereckým souborem, s cílem výrazně se podílet na inscenaci jednoaktové a v závěru studia celovečerní hry v divadle Disk nebo v jiném divadelním prostoru, který umožňuje rozvinout součinnost všech inscenačních složek v podmínkách odpovídajících nároků profesionálního divadla. Absolventi by měli být dobře technicky vybaveni pro svou profesi, ovládnout široké spektrum dovedností a znalostí z teorie a historie svého oboru v souvislosti s vývojem světového umění a historie vůbec. Měli by se orientovat v širokém domácím i zahraničním kontextu a být schopni tvůrčím způsobem interpretovat soudobé divadlo i vlastní zkušenost s ním.

Profil absolventa

Magistr oboru dramaturgie musí být schopen jak samostatné tvorby, tak intenzivní spolupráce s režisérem na přípravě a zkoušení celovečerní hry pro absolventské představení v Disku. Součástí jeho dovedností musí být i schopnost reflektovat specifické problémy dramaturgie a režie v magisterské písemné práci na odpovídající teoretické úrovni. Musí zvládnout profesionální základy dramaturgické práce nejen v divadle, ale také v ostatních mediích, rozhlase, televizi, orientovat se v produkci, organizaci a řízení divadla. Ve všech těchto oblastech může najít budoucí profesionální uplatnění.

Obecné informace o přijímacím řízení

Úspěšné složení přijímací zkoušky, ve které student předkládá a zdůvodňuje téma a náplň dvouletého magisterského studia. Pokud student přichází z jiné divadelní školy, musí projít dvoufázovým přijímacím řízením, které se skládá z písemného vypracování analýzy a režijně-dramaturgické koncepce jedné jednoaktové hry a jedné celovečerní hry s konkrétní představou jejich jevištní realizace. Komise následně zkoumá v rozhovoru s uchazečem jeho talentové a vzdělanostní předpoklady, druh praktického profesního školení, kterým prošel, jeho psychické dispozice a komunikační dovednosti. Zadává podle potřeby testy zkoumající jeho smysl pro dramatickou situaci a její verbální kvality, schopnost empatie a týmové spolupráce. Žádoucí je předložení vlastního uměleckého díla - divadelní nebo rozhlasové hry, scénáře, překladu, dramaturgické úpravy, adaptace nedramatické divadelní látky.


Garant

prof. PhDr. Daria ULLRICHOVÁ

Profesor - vedoucí kabinetu, Odborný projektový pracovník

E-mail: daria.ullrichova@damu.cz
Telefon: 234 244 221

Pracoviště: Katedra činoherního divadla#Odd. OPVV DAMU
Detail osoby
Bez obrázku


.