PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

Fakultní informace k přijímacímu řízení

Termíny

Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské a nenavazující magisterské studium:

do 15. listopadu 2021


Pro navazující magisterské studium:

bude upřesněno


Pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce:

bude upřesněno


TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pro bakalářské a nenavazující magisterské studium:

I. kolo: 7. ledna 2022
II. a III. kolo: 2.–10. února 2022


Pro navazující magisterské studium:

duben 2022


Pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce:

duben 2022


Konzultace k přijímacím zkouškám

6. listopadu 2021, 10:00

Průběh přijímacích zkoušek

Herectví činoherního divadla
Režie-dramaturgie činoherního divadla
Režie činoherního divadla
Dramaturgie činoherního divadla

Nároky na uchazeče:

Talentové předpoklady, dispozice hlasové a pohybové, základní orientace v divadelním a kulturním dění, vzdělanost na úrovni maturity (historie, dějiny, literatury, divadla, umění).

Uchazeč k přihlášce přiloží aktuální portrétní fotografii a lékařské potvrzení (viz. níže), které nahraje přímo do elektronické přihlášky po její registraci.
 

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol:

Tři vyřazovací kola.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

V průběhu 3 týdnů, účast uchazeče v každém kole je zpravidla jednodenní.

c) Zvláštní požadavky:

Uchazeč si přinese cvičební úbor a obuv, vhodné oblečení pro herecké a pohybové zkoušky.
 

Rámcový obsah jednotlivých kol a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo - vyřazovací:

Herecká zkouška (pro tuto zkoušku si uchazeči připraví monology z dramatických textů, básně, písně). V ní jsou hodnoceny zejména rytmus, pohybová představivost, osobní vyzařování, základní fyzické dispozice, paměť, schopnost strukturovat, jednat slovem, rozumět předloze a cítit divadelně.

V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola je 60 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. kolo - vyřazovací:

Dopoledne písemný test ze základních kulturních znalostí s důrazem na divadlo, literaturu, hudební a výtvarné umění; individuální zkoušky z pohybu, hlasu a zpěvu; odpoledne probíhá herecká zkouška z připravených monologů a dalších zadaných úkolů.

  1. Písemný test ze základních kulturních znalostí s důrazem na divadlo, literaturu, hudební a výtvarné umění, v němž je hodnocen všeobecně historický přehled a zájem o umění a divadlo; maximálně možno získat 50 bodů.
  2. Pohybová individuální zkouška, v níž je hodnoceno prostorové cítění, tělesná fantazie a představivost, rytmus, zdatnost; maximálně možno získat 25 bodů.
  3. Hlasová individuální zkouška, v níž je hodnocen komplikovaný rytmus a tempo-rytmus, dispozice hlasu; maximálně možno získat 25 bodů.
  4. Pěvecká individuální zkouška, v níž je hodnocen zpěvní a mluvní hlas, artikulace, intonace, propojenost dechu, pohybu a myšlení; maximálně možno získat 25 bodů.
  5. Herecká zkouška z připravených monologů a dalších zadaných úkolů, v níž je hodnocena proměnlivost, energie, temperament, herecká fantazie a představivost, schopnost verbálního a nonverbálního kontaktu; maximálně možno získat 100 bodů.

Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 250 bodů, minimální počet bodů získaných v tomto kole nutných pro postup do III. kola je 130 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

III. kolo - vyřazovací:

Individuální úkoly a kolektivní etudy podle zadání komise. V nich se hodnotí herecká tvořivost, schopnost improvizace, originalita v rozehrávání situací, předpoklady pro týmovou práci a partnerskou spolupráci, osobitost tvůrčího přístupu. 

Ve III. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 60 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou ve III. kole minimálně 60 bodů.

Pozn.: Konkrétní zadání úkolů pro všechna kola bude součástí pozvánky k přijímacím zkouškám, kterou katedra zašle přihlášeným uchazečům na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 3 týdny před konáním prvního kola.
 

Zdravotní způsobilost:

K přihlášce je nutné přiložit potvrzení všeobecného praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost o zdravotní způsobilosti pro studium, které obsahuje náročné pohybové předměty včetně akrobacie.

Uchazeč nahraje sken lékařského potvrzení do elektronického rozhraní přihlášky po její registraci, originál potvrzení pak předloží v den konání prvního kola přijímací zkoušky.
 

Způsob posuzování omluv:

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

Nároky na uchazeče:

Talentové předpoklady pro daný obor, orientace v divadelním a kulturním dění, vzdělanost na úrovni maturity (zejména v oblasti historie, dějin divadla, literatury, hudby, výtvarného umění). Dobrá znalost nejméně jednoho cizího jazyka.
 

Průběh přijímací zkoušky:

a) Počet kol:

Tři vyřazovací kola.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

Během 3 týdnů, účast uchazeče v každém kole je jednodenní.
 

Rámcový obsah jednotlivých kol a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo - vyřazovací: 

  1. Vědomostní test – U vědomostního testu se hodnotí celkový kulturně historický rozhled, hlubší zájem o divadlo a umění; maximálně možno získat 50 bodů.
  2. Esej – U eseje je posuzována schopnost formulovat a obhájit názor v širším kontextu, schopnost samostatně uvažovat; maximálně možno získat 50 bodů.
  3. Jazykový test – U jazykového testu se posuzuje schopnost porozumět i hlubšímu smyslu cizojazyčného textu; maximálně možno získat 50 bodů.
  4. Hodnocení domácích prací – U domácí práce je hodnocena zejména schopnost analýzy dramatického textu, který si posluchač zvolí z několika navržených titulů. Dále úroveň logického myšlení, chápání hlubšího smyslu předlohy, divadelní představivost a fantazie, dramatické cítění; maximálně možno získat 100 bodů.

V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 250 bodů, minimální počet bodů získaných v tomto kole nutných pro postup do II. kola je 130 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

II. kolo - vyřazovací:

Pohovor před přijímací komisí, diskuse nad předloženou písemnou prací, individuální cvičení zkoumající talentové a osobnostní předpoklady (schopnost vnímat dramatickou situaci, schopnost empatie, schopnost fabulování apod.) Uchazeč obhajuje svou domácí práci a formou testů se zkoumá a hodnotí jeho smysl pro rozehrání dramatické situace, kreativnost, fantazie, komunikativnost a schopnost fabulace.

Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů získaných v tomto kole nutných pro postup do III. kola je 60 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

III. kolo:

individuální úkoly zkoumající cit pro dramatickou situaci, schopnost nalézt ji a vyložit v dramatickém textu, popřípadě ji organizovat v prostoru. Zkouška probíhá formou individuálního cvičení, zaměřeného na prozkoumání hlubších talentových předpokladů. Hodnotí se schopnost tvorby dramatické situace v prostoru, originalita přístupu, schopnost interpretace reality uměleckými prostředky.

V III. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 60 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou v III. kole minimálně 60 bodů.

Pozn.: Upřesnění požadavků a nároků na přípravu, včetně informace o způsobu a termínu doručení domácích prací pro I. kolo přijímací zkoušky, obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou katedra zašle přihlášeným uchazečům na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 3 týdny před konáním prvního kola, případně budou informováni na konzultacích.
 

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.
 

Způsob posuzování omluv:

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

Nároky na uchazeče:

Přijímací pohovor se týká předloženého plánu studia, které je zacíleno na absolventskou inscenaci ve školním divadle DISK.

Kritéria hodnocení:

Přijímací řízení je jednodenní a sestává z jednoho kola, jemuž předchází vyhodnocení obdržených podkladů; toto vyhodnocení však není vyřazovací.

Maximální dosažitelný počet bodů je 250. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 120 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Nároky na uchazeče:

Přijímací pohovor se týká předloženého plánu studia, které je zacíleno na absolventskou inscenaci ve školním divadle DISK.

Kritéria hodnocení:

Přijímací řízení je jednodenní a sestává z jednoho kola, jemuž předchází vyhodnocení obdržených podkladů; toto vyhodnocení však není vyřazovací.

Maximální dosažitelný počet bodů je 250. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 120 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Další možnosti studia

Možnosti studia cizinců

Katedra připravuje akreditaci navazujícího magisterského programu Režie činoherního divadla v anglickém jazyce. Podmínkou pro přijetí je úspěšně absolvování příbuzného bakalářského studijního programu (např. režie, dramaturgie) na české či zahraniční vysoké škole, vlastní inscenační praxe a úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky. Předpokládaný termín vyhlášení přijímacího řízení je únor 2022.

Jiné možnosti studia

Pro uchazeče-samoplátce: krátkodobé studijní pobyty-stáže ve všech oborech po osvědčení znalosti českého jazyka na středně pokročilé úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR dle podmínek uvedených výše. U oboru režie a dramaturgie možnost komunikace v jazyce anglickém a ruském.

Kontakt

Eva Kučerová

Sekretariát katedry

E-mail: eva.kucerova@damu.cz
Telefon: 234 244 221
Detail osoby
Bez obrázku


.