PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Fakultní informace k přijímacímu řízení

 

Termíny

Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské a nenavazující magisterské studium:

do 15. listopadu 2022


Pro navazující magisterské studium:

do 12. května 2023


Pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce:

leden 2023


TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pro bakalářské studium Režie-dramaturgie:

I. kolo: 5.–12. ledna 2023

II. a III. kolo: 31. ledna – 8. února 2023


Pro nenavazující magisterské studium Herectví:

od 16. ledna 2023 do 5. února 2023


Pro navazující magisterské studium:

26.–30. června 2023


Pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce:

bude doplněno


Konzultace k přijímacím zkouškám

5. listopadu 2022

Průběh přijímacích zkoušek

Herectví činoherního divadla
Režie-dramaturgie činoherního divadla
Režie činoherního divadla
Dramaturgie činoherního divadla

Nároky na uchazeče:

Talentové předpoklady, dispozice hlasové a pohybové, základní orientace v divadelním a kulturním dění, vzdělanost na úrovni maturity (historie, dějiny, literatury, divadla, umění).

Uchazeč k přihlášce přiloží aktuální portrétní fotografii a lékařské potvrzení (viz. níže), které nahraje přímo do elektronické přihlášky po její registraci.
 

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol:

Tři vyřazovací kola.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

V průběhu 3 týdnů, účast uchazeče v každém kole je zpravidla jednodenní.

c) Zvláštní požadavky:

Uchazeč si přinese cvičební úbor a obuv, vhodné oblečení pro herecké a pohybové zkoušky.
 

Rámcový obsah jednotlivých kol a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo - vyřazovací:

Herecká zkouška (pro tuto zkoušku si uchazeči připraví monology z dramatických textů, básně, písně). V ní jsou hodnoceny zejména rytmus, pohybová představivost, osobní vyzařování, základní fyzické dispozice, paměť, schopnost strukturovat, jednat slovem, rozumět předloze a cítit divadelně.

V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola je 60 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. kolo - vyřazovací:

Dopoledne písemný test ze základních kulturních znalostí s důrazem na divadlo, literaturu, hudební a výtvarné umění; individuální zkoušky z pohybu, hlasu a zpěvu; odpoledne probíhá herecká zkouška z připravených monologů a dalších zadaných úkolů.

 1. Písemný test ze základních kulturních znalostí s důrazem na divadlo, literaturu, hudební a výtvarné umění, v němž je hodnocen všeobecně historický přehled a zájem o umění a divadlo; maximálně možno získat 50 bodů.
 2. Pohybová individuální zkouška, v níž je hodnoceno prostorové cítění, tělesná fantazie a představivost, rytmus, zdatnost; maximálně možno získat 25 bodů.
 3. Hlasová individuální zkouška, v níž je hodnocen komplikovaný rytmus a tempo-rytmus, dispozice hlasu; maximálně možno získat 25 bodů.
 4. Pěvecká individuální zkouška, v níž je hodnocen zpěvní a mluvní hlas, artikulace, intonace, propojenost dechu, pohybu a myšlení; maximálně možno získat 25 bodů.
 5. Herecká zkouška z připravených monologů a dalších zadaných úkolů, v níž je hodnocena proměnlivost, energie, temperament, herecká fantazie a představivost, schopnost verbálního a nonverbálního kontaktu; maximálně možno získat 100 bodů.

Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 250 bodů, minimální počet bodů získaných v tomto kole nutných pro postup do III. kola je 130 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

III. kolo - vyřazovací:

Individuální úkoly a kolektivní etudy podle zadání komise. V nich se hodnotí herecká tvořivost, schopnost improvizace, originalita v rozehrávání situací, předpoklady pro týmovou práci a partnerskou spolupráci, osobitost tvůrčího přístupu. 

Ve III. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 60 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou ve III. kole minimálně 60 bodů.

Pozn.: Konkrétní zadání úkolů pro všechna kola bude součástí pozvánky k přijímacím zkouškám, kterou katedra zašle přihlášeným uchazečům na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 3 týdny před konáním prvního kola.
 

Zdravotní způsobilost:

K přihlášce je nutné přiložit potvrzení všeobecného praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost o zdravotní způsobilosti pro studium, které obsahuje náročné pohybové předměty včetně akrobacie.

Uchazeč nahraje sken lékařského potvrzení do elektronického rozhraní přihlášky po její registraci, originál potvrzení pak předloží v den konání prvního kola přijímací zkoušky.
 

Způsob posuzování omluv:

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

Nároky na uchazeče:

Talentové předpoklady pro daný obor, orientace v divadelním a kulturním dění, vzdělanost na úrovni maturity (zejména v oblasti historie, dějin divadla, literatury, hudby, výtvarného umění). Dobrá znalost nejméně jednoho cizího jazyka.
 

Průběh přijímací zkoušky:

a) Počet kol:

Tři vyřazovací kola.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

Během 3 týdnů, účast uchazeče v každém kole je jednodenní.
 

Rámcový obsah jednotlivých kol a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo - vyřazovací: 

 1. Vědomostní test – U vědomostního testu se hodnotí celkový kulturně historický rozhled, hlubší zájem o divadlo a umění; maximálně možno získat 50 bodů.
 2. Esej – U eseje je posuzována schopnost formulovat a obhájit názor v širším kontextu, schopnost samostatně uvažovat; maximálně možno získat 50 bodů.
 3. Jazykový test – U jazykového testu se posuzuje schopnost porozumět i hlubšímu smyslu cizojazyčného textu; maximálně možno získat 50 bodů.
 4. Hodnocení domácích prací – U domácí práce je hodnocena zejména schopnost analýzy dramatického textu, který si posluchač zvolí z několika navržených titulů. Dále úroveň logického myšlení, chápání hlubšího smyslu předlohy, divadelní představivost a fantazie, dramatické cítění; maximálně možno získat 100 bodů.

V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 250 bodů, minimální počet bodů získaných v tomto kole nutných pro postup do II. kola je 130 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

II. kolo - vyřazovací:

Pohovor před přijímací komisí, diskuse nad předloženou písemnou prací, individuální cvičení zkoumající talentové a osobnostní předpoklady (schopnost vnímat dramatickou situaci, schopnost empatie, schopnost fabulování apod.) Uchazeč obhajuje svou domácí práci a formou testů se zkoumá a hodnotí jeho smysl pro rozehrání dramatické situace, kreativnost, fantazie, komunikativnost a schopnost fabulace.

Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů získaných v tomto kole nutných pro postup do III. kola je 60 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

III. kolo:

individuální úkoly zkoumající cit pro dramatickou situaci, schopnost nalézt ji a vyložit v dramatickém textu, popřípadě ji organizovat v prostoru. Zkouška probíhá formou individuálního cvičení, zaměřeného na prozkoumání hlubších talentových předpokladů. Hodnotí se schopnost tvorby dramatické situace v prostoru, originalita přístupu, schopnost interpretace reality uměleckými prostředky.

V III. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 60 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou v III. kole minimálně 60 bodů.

Pozn.: Upřesnění požadavků a nároků na přípravu, včetně informace o způsobu a termínu doručení domácích prací pro I. kolo přijímací zkoušky, obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou katedra zašle přihlášeným uchazečům na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 3 týdny před konáním prvního kola, případně budou informováni na konzultacích.
 

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.
 

Způsob posuzování omluv:

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

Nároky na uchazeče:

Ke studiu v magisterském studijním programu Režie činoherního divadla mohou být přijati uchazeči, kteří splní tyto podmínky: 

 • Úspěšně ukončili bakalářský studijní program Režie-dramaturgie činoherního divadla nebo obsahově příbuzný studijní program/obor na Divadelní fakultě AMU, k jehož absolvování je nutno složit talentovou přijímací zkoušku (např. Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla) nebo studijní program na jiné VŠ, který svým obsahem a zaměřením odpovídá studijnímu programu Režie-dramaturgie činoherního divadla na Divadelní fakultě AMU.
 • Úspěšné složí přijímací zkoušku, ve které uchazeč předkládá a před přijímací komisí obhajuje individuální tvůrčí projekt, s nímž souvisí téma a náplň dvouletého magisterského studia.
 • Předloží umělecký výkon, jímž je režijní realizace inscenačního útvaru („bakalářská inscenace“) v minimálním časovém rozsahu 30 minut, založeného na hotovém (příp. k danému účelu adaptovaném) dramatickém textu nebo jeho části: realizace má prokázat schopnost tematizovaného rozehrání dramatické situace ve scénicky definovaném prostoru.
 • Předloží písemnou vysokoškolskou kvalifikační práci.
 • Předloží výpis předmětů a klasifikace absolvovaného studijního programu. 

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Uchazeč předloží tyto povinné specifické přílohy k přihlášce:

 • písemnou vysokoškolskou kvalifikační práci,
 • výpis předmětů a klasifikace absolvovaného studijního programu,
 • pokud uchazeč přichází z jiné vysoké školy, doloží společně s přihláškou také videozáznam uměleckého výkonu, jímž je režijní realizace inscenačního útvaru („bakalářská inscenace“) v minimálním časovém rozsahu 30 minut, založeného na hotovém (příp. k danému účelu adaptovaném) dramatickém textu nebo jeho části: realizace má prokázat schopnost tematizovaného rozehrání dramatické situace ve scénicky definovaném prostoru. Videozáznam předkládá uchazeč z jiné VŠ výlučně elektronicky, ve formě odkazu na YouTube, VIMEO či jiné služby pro sdílení video obsahu, vloženého jako přílohu ve formátu PDF nebo DOCX k elektronické přihlášce ke studiu.

Uchazeči obdrží po zařazení do přijímacího řízení e-mail s podrobnými instrukcemi k průběhu přijímacího řízení, s formulací zadání a způsobu a termínu doručení domácích prací pro přijímací zkoušku. 

Průběh přijímací zkoušky:

 1. Počet kol: dvě vyřazovací kola.
 2. Časové rozpětí jednotlivých kol: pro uchazeče je účast v každém kole jednodenní.

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo 

Hodnocení zaslaných materiálů – Komise zhodnotí úroveň logického myšlení a písemného vyjadřování v kvalifikační práci. Dále je hodnocena míra shody ukončeného studijního programu s bakalářským studijním programem Režie-dramaturgie činoherního divadla (u uchazečů z jiných VŠ) a umělecká úroveň předložené inscenace; maximálně možno získat 100 bodů.

V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů nezbytných pro postup do II. kola je 60 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. kolo

 1. Komise v pohovoru s uchazečem zkoumá druh praktického profesního školení, kterým prošel a prověřuje jeho odborné teoretické vzdělání.
 2. Uchazeč v diskusi s komisí obhajuje režijně-dramaturgickou koncepci zvolených dramatických textů zamýšlených pro realizaci v rámci předmětů Scénická tvorba a Inscenační tvorba. Uchazeč představí komisi zamýšlené zaměření svého magisterského studia. 

Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 60 bodů. Pokud uchazeč dosáhne ve druhém kole 60 bodů, je komisí navržen pro přijetí ke studiu.

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:

Není stanoven. 

Zdravotní způsobilost: 

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu. 

Nároky na uchazeče:

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Dramaturgie činoherního divadla mohou být přijeti uchazeči, kteří splní tyto podmínky: 

 • Úspěšně ukončili bakalářský studijní program Režie-dramaturgie; nebo příbuzný studijní program k jehož absolvování je nutno složit talentovou přijímací zkoušku; nebo studijní program v oblasti teatrologie.
 • Úspěšně složí přijímací zkoušku, ve které uchazeč předkládá a zdůvodňuje téma a náplň dvouletého magisterského studia.
 • Předloží záznam inscenace (minimálně v rozsahu jedné hodiny) s prokazatelně vlastním tvůrčím vkladem. 

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Uchazeč předloží tyto povinné specifické přílohy k přihlášce:

 • Písemnou vysokoškolskou kvalifikační práci.
 • Výpis předmětů a klasifikace absolvovaného studijního programu.
 • Pokud uchazeč přichází z jiné vysoké školy či jiné fakulty AMU, musí doložit společně s přihláškou také videozáznam uměleckého výkonu s prokazatelně vlastním tvůrčím vkladem („bakalářská inscenace“) v minimálním časovém rozsahu 30 minut. Videozáznam předkládá uchazeč z jiné VŠ výlučně elektronicky, ve formě odkazu na YouTube, VIMEO či jiné služby pro sdílení video obsahu, vloženého jako přílohu ve formátu PDF nebo DOCX k elektronické přihlášce ke studiu.

Uchazeči obdrží po zařazení do přijímacího řízení e-mail s podrobnými instrukcemi k průběhu přijímacího řízení, s formulací zadání a způsobu doručení domácích prací pro přijímací zkoušku. 

Průběh přijímací zkoušky: 

 1. Počet kol: dvě vyřazovací kola.
 2. Časové rozpětí jednotlivých kol: pro uchazeče je účast v každém kole jednodenní.

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků: 

I. kolo 

 1. Vědomostní test – hodnotí se celkový kulturně historický rozhled a znalosti z historie a teorie divadla a z historie a teorie oboru režie-dramaturgie činoherního divadla odpovídající obsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Režie-dramaturgie činoherního divadla; maximálně možno získat 50 bodů.
 2. Esej – je posuzována schopnost formulovat a obhájit názor v širším kontextu a schopnost samostatně uvažovat; maximálně možno získat 50 bodů.
 3. Hodnocení domácích prací – hodnocena je zejména schopnost písemné analýzy a režijně-dramaturgické koncepce s konkrétní představou scénické realizace jedné jednoaktové hry zvolené na základě vlastního výběru a jedné celovečerní hry, kterou si uchazeč zvolí z několika navržených dramatických textů. Dále je hodnocena úroveň logického myšlení, chápání hlubšího smyslu předlohy, divadelní představivost, fantazie a dramatické cítění; maximálně možno získat 100 bodů.

V prvním kole je maximální počet dosažitelných bodů 200 bodů, minimální počet bodů nezbytných pro postup do II. kola je 90 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

II. kolo

 1. Komise v pohovoru s uchazečem zkoumá druh praktického profesního školení, kterým prošel a prověřuje jeho odborné teoretické vzdělání. 
 2. Uchazeč v diskusi s komisí obhajuje předloženou domácí práci a režijně-dramaturgickou koncepci zvolených dramatických textů.
 3. Komise pomocí individuálních cvičení zkoumá a hodnotí osobnostní a talentové předpoklady uchazeče (psychické dispozice, schopnost empatie a komunikace, tvořivost, představivost a originalitu přístupu, smysl pro rozehrání dramatické situace v prostoru, schopnost fabulace a interpretace reality uměleckými prostředky). 

Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 60 bodů. Pokud uchazeč dosáhne ve druhém kole 60 bodů, je komisí navržen pro přijetí ke studiu.

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu: 

Není stanoven.

Zdravotní způsobilost: 

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu. 

Další možnosti studia

Možnosti studia cizinců

Katedra připravuje akreditaci navazujícího magisterského programu Režie činoherního divadla v anglickém jazyce. Podmínkou pro přijetí je úspěšně absolvování příbuzného bakalářského studijního programu (např. režie, dramaturgie) na české či zahraniční vysoké škole, vlastní inscenační praxe a úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky. Předpokládaný termín vyhlášení přijímacího řízení je únor 2022.

Jiné možnosti studia

Pro uchazeče-samoplátce: krátkodobé studijní pobyty-stáže ve všech oborech po osvědčení znalosti českého jazyka na středně pokročilé úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR dle podmínek uvedených výše. U oboru režie a dramaturgie možnost komunikace v jazyce anglickém a ruském.

Kontakt

Eva Kučerová

Sekretariát katedry

E-mail: eva.kucerova@damu.cz
Telefon: 234 244 221
Detail osoby
Bez obrázku


.