Ústav pro výzkum a studium autorského herectví

„Autorství není jenom věc umělecké tvorby. Je to věc postoje k životu. K vlastní existenci. Je to odpovědnost za to, že jsem.“ Ivan Vyskočil

Ústav pro výzkum a studium autorského herectví vznikl v roce 2001 z iniciativy prof. Ivana Vyskočila, zakladatele psychosomatické disciplíny dialogické jednání s vnitřním partnerem. Posláním ústavu je výzkum obecně pojatého herectví a jeho předpokladů s důrazem na oblast autorského herectví, autorské a experimentální tvorby, dramatické kultury, hry, psychosomatického základu veřejného vystupování a pedagogiky. Publikační aktivity ústavu se rozvíjejí na jedné straně formou reflektivního a introspektivního psaní, na straně druhé se výzkum zaměřuje na objektivizaci subjektivních zkušeností a hledání objektivizujících metodologických postupů. Tato široká škála je základním stavebním kamenem výzkumných aktivit ústavu. Od roku 2020 je ředitelkou ústavu doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.

  

  

  

STATUT ÚSTAVU PRO VÝZKUM A STUDIUM AUTORSKÉHO HERECTVÍ Divadelní fakulty AMU v Praze

I. Úvodní ustanovení

 1. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU (dále jen Ústav) vznikl v roce 2001 z iniciativy tehdejšího vedoucího pedagoga Katedry autorské tvorby a pedagogiky prof. Ivana Vyskočila a tehdejší děkanky DAMU doc. Markéty Kočvarové Schartové v souladu s par. 24 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění.
 2. Umělecká rada DAMU schválila vznik Ústavu na své schůzi dne 13. 6. 2001. Akademický senát DAMU – podle § 27, odst. a) zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách, v platném znění – vyslovil souhlas s ustavením tohoto pracoviště dne 8. 10. 2001.
 3. Ústav je celofakultním pracovištěm DAMU pro vědeckovýzkumnou činnost a může se podílet na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí v souladu s čl. 13 Statutu DAMU.

II. Řízení Ústavu a organizační struktura Ústavu

 1. V čele Ústavu stojí ředitel/ředitelka, kterého/kterou jmenuje a odvolává dle čl. 13 Statutu DAMU děkan/děkanka DAMU po konzultaci s proděkanem/proděkankou pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost.
 2. Ředitel/ředitelka Ústavu odpovídá za vedení a řízení Ústavu, včetně organizačního zajištění činnosti Ústavu, za přípravu a realizaci koncepce, dlouhodobého záměru a plánu vědeckovýzkumné a odborné činnosti Ústavu, prezentaci Ústavu v rámci fakulty i navenek a za hospodaření s přidělenými finančními prostředky. Ředitel/ředitelka Ústavu odpovídá za řádné vedení Ústavu, včetně plnění uvedených povinností, děkanovi/děkance fakulty.
 3. Ředitel/ka Ústavu je zároveň předsedou/předsedkyní Vědecké rady Ústavu.

  Členy Vědecké rady jmenuje a odvolává děkan/děkanka na návrh ředitele/ředitelky Ústavu. Jsou to zejména pedagogové Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU, výzkumní a akademičtí pracovníci fakulty zapojení do řešení jednotlivých výzkumných projektů a další významní odborníci z oblastí vědeckého zaměření Ústavu. Členy vědecké rady Ústavu jsou vedoucí Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU a z titulu své funkce proděkan/proděkanka DAMU pro pedagogické záležitosti a vědeckovýzkumnou činnost.
 4. Vědecká rada Ústavu

  4. 1. Vědecká rada Ústavu zejména:
  a) projednává a posuzuje na základě návrhů ředitele/ředitelky Ústavu dlouhodobý záměr, směry a oblasti vědeckovýzkumné a vědecko-umělecké činnosti Ústavu v souladu s Dlouhodobým záměrem Divadelní fakulty AMU v Praze;
  b) vyjadřuje se k otázkám předloženým ředitelem/ředitelkou Ústavu, zejména ke koncepci činnosti a dlouhodobým záměrům vědeckovýzkumné práce Ústavu;
  c) je konzultačním orgánem ředitele/ředitelky Ústavu v otázkách činnosti a výstupů Ústavu, včetně otázek souvisejících s celkovou problematikou vědy a výzkumu a jejich využívání v činnosti fakulty;
  d) působí jako redakční rada publikačních výstupů Ústavu.

  4. 2. Vědeckou radu svolává ředitel/ředitelka ústavu podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. Funkční období členů Vědecké rady Ústavu je pětileté. Počet členů Vědecké rady Ústavu stanovuje ředitel/ředitelka Ústavu, počet členů však musí být minimálně tři, maximálně deset.

III. Cíle a zaměření Ústavu

 1. Posláním Ústavu je výzkum obecně pojatého herectví a jeho předpokladů s důrazem na oblast autorského herectví, autorské a experimentální tvorby, dramatické kultury, hry, hráčství, psychosomatiky a pedagogiky.

IV. Úkoly a náplň činnosti Ústavu

 1. Činnost Ústavu je zaměřena na výzkum a studium obecně pojatého herectví a jeho předpokladů. Hlavními oblastmi výzkumu jsou autorské herectví a tvorba, pedagogika a psychosomatický základ veřejného vystupování. Metodologicky se výzkum opírá o subjektivní přístupy (introspekce) doplněné a propojené s přístupy a metodami objektivizujícími. Ústav je svou činností úzce propojen s činností a zaměřením Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU.

  Ústav se zaměřuje především na tyto aktivity:
  - Studium a výzkum autorské disciplíny Dialogické jednání s vnitřním partnerem prof. Ivana Vyskočila (viz Autorské heslo Dialogické jednání) a zpracování reflexí studentů a pedagogů.
  - Studium a výzkum herectví, hráčství, autorství a psychosomatiky v širším, existenciálním slova smyslu.
  - Studium a výzkum veřejného vystupování z hlediska psychosomatické kondice.
  - Rozvíjení odborné diskuse v oblasti obecně pojatého herectví formou seminářů, symposií a konferencí.
  - Interdisciplinární spolupráce s odborníky předně z oblasti humanitních věd.
  - Experimentální pedagogika ve spolupráci s Katedrou autorské tvorby a pedagogiky DAMU.
  - Publikační činnost (recenzované i nerecenzované studie) zejména v českém a anglickém jazyce. Výsledky výzkumu jsou standardně a elektronicky prezentovány na webových stránkách Ústavu, jež jsou otevřenou mezinárodní platformou pro výzkum obecně pojatého herectví a jeho předpokladů.
  - Spolupráce a podíl na realizaci doktorských studijních programů Divadelní fakulty AMU v Praze, primárně na realizaci programu Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika.
  - Podpora knižních vydání vybraných publikačních prací obhájených v doktorském programu Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika.
   
 2. Propojení činnosti Ústavu s činností pedagogickou
  Propojení vyplývá ze samotné podstaty Katedry autorské tvorby a pedagogiky a z charakteru činnosti Ústavu. Pedagogická činnost na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU je jak předmětem zkoumání, tak nástrojem výzkumu. Aplikované metodologické poznatky budou organicky integrovány do pedagogického procesu a dalšího výzkumu.

V. Závěrečná ustanovení

Zrušuje se Statut Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví DAMU ze dne........... .

Tento Statut nabývá účinnosti dne ......................2020.

 

V Praze, dne 10. července 2020

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová
Děkanka DAMU

Vědecká rada

ŘEDITELKA ÚSTAVU

ČLENOVÉ

<h3>doc. PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.</h3>

doc. PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.

<h3>doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.</h3>

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

<h3>doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.</h3>

doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

Publikace – výběr

VYSKOČIL, Ivan. Ivan Vyskočil’s Introduction to the book Mama isn't Home on the discipline of Authorial Reading [online]. Institute for Research into and Study of Authorial Acting . 6. 1. 2021.

VYSKOČIL, Ivan. On the Study of Acting: Inaugural professorial lecture upon receiving a professorship in acting [online]. Institute for Research into and Study of Authorial Acting. 6. 1. 2021.

CHRZ, Vladimír. Dialogické jednání jako "veřejné sestupování" [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 15. 1. 2021.

JURECHOVÁ, Zuzana. Ticho ako situácia pre objavenia hlasu z tela [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 15. 1. 2021.

KEPRT, Boleslav. Počkat si na sebe – aneb vnímání času v dialogickém jednání [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 15. 1. 2021.

MUSILOVÁ, Martina. Radost ze hry [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 15. 1. 2021.

Psychosomatika a Pohyb. Michal Čunderle – Zdenka Kratochvílová – Hana Malaníková – Irena Pulicarová (eds.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2008.

Herecká propedeutika: proč, pro koho a jak? Michal Čunderle (ed.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006.

Řeč, mluva, hlas . Michal Čunderle – Eva Slavíková (eds.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006.

Hlas, mluva, řeč . Michal Čunderle – Eva Slavíková (eds.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006.

Hic sunt leones: o autorském herectví . Michal Čunderle (ed.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2003.

Psychosomatický základ veřejného vystupování: jeho studium a výzkum . Eva Vyskočilová – Eva Slavíková (eds.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2000.

Dialogické jednání jako otevřená otázka . Eva Vyskočilová (ed.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1997.