Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku - Autorské herectví

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Hlubinné studium autorského herectví a psychosomatických disciplín pro absolventy bakalářského studia na KATaP.

Cíle studia

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku je mezioborově rozkročeno mezi herectví a autorství, přičemž herectvím rozumíme schopnost jednat a hrát (si), autorstvím schopnost originálně myslet a imaginovat, v uměleckém i širším slova smyslu. Zároveň jde o studium dramatické hry jakožto stimulu i cíle herectví a autorství. Tyto fenomény studujeme nejenom s vědomím jejich artificielního a estetického, ale také etického, sociálního, filosofického, psychologického a zejména pedagogického rozměru a přesahu. Pedagogika je součástí studia psychosomatických disciplín a způsobu jejich výuky. Jedná se tedy o studium herectví v autorském smyslu, které se pojí s výchovou k tvořivé osobnosti, a to jak na poli uměleckém, tak mimouměleckém.

Magisterský stupeň studia rozšiřuje a především prohlubuje témata studovaná v bakalářském stupni. Magisterské studium je v návaznosti na bakalářské i nadále z větší části empirické, založené na získávání zkušeností v hlavních dimenzích lidského projevu. Studium se děje:
1) zážitkovým poznáním psychosomatických disciplín a důkladnou reflexí jejich problematiky,
2) integrací získávaných dovedností v autorských, resp. autorsko-scénických, tvarech,
3) teoretickou a historickou kontextualizací.

Základními psychosomatickými disciplínami jsou výchova k hlasu, řeči, pohybu, ke hře a dialogickému jednání, integrujícími disciplínami jsou autorské čtení a autorská prezentace. Teoretické předměty jsou voleny tak, aby získaným psychosomatickým a tvořivým dovednostem poskytly nezbytný širší horizont. Akcentována je také transparentnost a veřejná prezentace studia (autorské čtení, prezentace a představení, festival Autorská tvorba nablízko), aby mohlo docházet k aktuálním i dlouhodobým zvědomováním, verifikacím a precizacím.
Specialitou studia herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku je dialogické jednání, objevitelský odkaz zakladatele katedry profesora Ivana Vyskočila, které je zkoumáno, vyvíjeno a aplikováno již druhou generací následovníků.

Specializace Autorská tvorba a psychosomatika:

Cíle studia této specializace jsou totožné s cíli studia celého oboru. Studenti specializace Autorská tvorba a psychosomatika absolvují veškeré psychosomatické disciplíny, tj. empirické studium spjaté s precizní reflexí, aby díky této zkušenosti mohli doplnit, prohloubit a rozšířit své předchozí studium.

Specializace Autorské herectví:

Cíle studia této specializace jsou totožné s cíli studia celého oboru. Studenti specializace Autorské herectví se studijně zaměří na některou z psychosomatických disciplín, aby v ní získali podstatnější zkušenost a také schopnost ji samostatně rozvíjet a předávat druhým.

Profil absolventa

Absolvent je schopen:
• prakticky i teoreticky se kvalitně orientovat na poli autorského herectví a psychosomatických disciplín,
• předávat získané poznatky a dovednosti autorského herectví a psychosomatických disciplín zájemcům z řad profesionální i laické veřejnosti, publikovat a sdílet je a vstupovat s nimi v odbornou diskusi,
• vymyslet, vyvíjet, realizovat a publikovat autorské nápady, náměty, tvary, a to jak v jedné osobě, tak ve spolupráci s ostatními, přičemž má kompetenci tvůrčí tým autorsky vést,
• psát vlastní autorské texty s potencí scénickou, rozhlasovou, televizní, video-performativní či filmovou apod.
• autorským způsobem zacházet s jinými texty a podněty vůbec,
• svými výrazovými prostředky, jako jsou hlas, řeč, gesto, pohyb, tělo apod., jednat psychosomaticky (celistvě) jako s přirozenou součástí své osobnosti, a to jak v umělecké, tak mimoumělecké oblasti,
• kvalitního veřejného vystupování jak v divadelní (šířeji umělecké) sféře, tak mimo ni.

Specializace Autorská tvorba a psychosomatika:

Profil absolventa této specializace je roven profilu absolventa celého studijního programu, a nadto je absolvent schopen:
• produktivně propojit původní obor svého studia s psychosomatickými disciplínami, resp. zkušenostmi, a autorským vhledem

Specializace Autorské herectví:

Profil absolventa této specializace je roven profilu absolventa celého studijního programu, nadto je absolvent schopen:
• předávat získané poznatky a dovednosti autorského herectví a psychosomatických disciplín zájemcům z řad profesionální i laické veřejnosti, publikovat a sdílet je a vstupovat s nimi v odbornou diskusi

Obecné informace o přijímacím řízení

V obecnosti:
Dobré tělesné a duševní předpoklady.
Dobré, dalšího rozvoje a kultivace schopné talentové a osobnostní předpoklady.
Potřeba a schopnost učit se, studovat, účastnit se společného studia a díla.
Předpokládá se aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka.
V konkrétnosti:
U adepta prověřujeme míru nadání a schopnost rozvoje u základních psychosomatických disciplín, zejména u hlasu, řeči a pohybu. Dále zkoumáme schopnost členit jevištní dění, hrově jednat, souhrát, autenticky reagovat, improvizovat (předpoklady k herectví). A konečně důležitá je i schopnost formulovat autorské nápady (autorské texty).
Prostý součet těchto dovedností však nezaručuje autorskou osobnost, proto je nutnou součástí přijímacích zkoušek i pohovor (motivace, orientace stran kultury, umění, filosofie, společenského dění) a zjišťování osobnostních dispozic vůbec.
Pokud je to možné, přijímacího řízení se jako aktivní pozorovatelé a neformální poradní hlas účastní i stávající studenti KATaP.
Přijímací zkoušky jsou v naprosté většině dvoukolové.


Garant

doc. MgA. Mgr. Michal ČUNDERLE, Ph.D.

Docent Telefon: 234 244 230 Detail osoby
Foto