Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Doktorský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Doktorský program je zaměřen na zkoumání přesahů a relevance fenoménů autorského herectví, psychosomatické kondice a hry v oblasti tvořivé lidské komunikace arteficiální i nearteficiální povahy. Doktorské studium počítá s podstatnou úrovní bytostného (tělového) porozumění principům psychosomatiky, autorství a dramatické hry jako předpokladu pro tvořivé rozvíjení teoretických kontextů i praktických aplikací.

Cíle studia

Obor se zaměřuje na soustavné studium a výzkum předpokladů a kvalit autorského herectví jako veřejného vystupování. Jeho součástí je rovněž výzkum sledovatelných dějů, snah a událostí pro autorské herectví příznačných a ověřování zjištěných výsledků v terénu. Ve druhém plánu jde o zkoumání a studium vnitřních a vnějších podmínek růstu celistvé osobnosti, jejíž veřejné vystupování - ať je jeho předmětem herecká role, nebo jednání, jehož námět a téma vznikají až z kontaktu zúčastněných osob - lze charakterizovat jako komunikativní, tvořivé a odpovědné, za něž osoba ručí jako za své, tedy autorské.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia autorského herectví má osobní zkušenost vlastní autorské tvorby, v důsledku toho má i všestranný prohloubený zájem o tvořivou životní praxi i její teoretickou a kritickou reflexi. Je s to aplikovat autorský dialogický přístup v uměleckém i občanském kontextu. Je orientován v širší filosofické, psychologické a sociální problematice předmětného i nepředmětného herectví. Je schopen formulovat výzkumné problémy v oblastech primární tvorby a tvořivé aplikace autorského herectví do životní praxe, teorie autorského herectví a ověřování základních hypotéz. Souhrnně řečeno: absolventa doktorského studia autorského herectví, jeho teorie a psychosomatiky profiluje jeho tvořivá praxe, která je individualizovaná.

Obecné informace o přijímacím řízení

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi katedry autorské tvorby a pedagogiky a příbuzných oborů (DAMU i jiných VŠ), kteří mají hluboký zájem o problematiku autorského a nepředmětného herectví, úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru a další vědeckou práci, doložené jak vlastními tvůrčími aktivitami, tak účastí na výzkumných programech, publikační činností, stážemi v zahraničí apod.


Garant

prof. Mgr. Jan HANČIL

Profesor - prorektor
Web: www.amu.cz
Telefon: 234 244 507 Úřední hodiny: Konzultace možné pouze po předchozí domluvě Detail osoby
Foto