Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Studium herectví nikoli ve smyslu interpretace přidělené role, ale ve smyslu autorském, tedy výchova k tvořivé osobnosti, schopné stát za svými autorskými činy, osobně je prezentovat a rozvíjet v dialogu s prostředím, do něhož vstupují. Autorství tu tedy není chápáno jen jako produkce artefaktů, ale jako každá originální tvořivá aktivita, která se děje ve společenském prostoru a už tím - chtíc nechtíc - tento prostor proměňuje, měla by tedy za své počínání osobně ručit, nést odpovědnost. A měla by také mít k němu dostatečnou kondici, neboť existence ve společenském prostoru klade na každého člověka značné psychosomatické nároky. Proto je studium herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku založeno na získávání zkušeností v hlavních dimenzích lidského projevu: na výchově k hlasu, k řeči, k pohybu a k dialogickému jednání. Teoretické předměty jsou voleny tak, aby těmto dovednostem či spíše mohoucnostem poskytovaly reflexi a širší horizont. Magisterský stupeň prohlubuje dovednosti a znalosti studované ve stupni bakalářském, vede k větší samostatnosti absolventa, k větším individuálním autorským projektům a k propojování získaných dovedností a zkušeností ze studia předchozího a obohacuje studium zejména o oborovou pedagogiku.

Profil absolventa

Neboť cílem studia je sebevědomá, tvořivá osobnost, její profil a uplatnění může být - a také bývá - velmi rozmanité. Nejčastěji se absolventi uplatňují v tzv. pomáhajících a pedagogických profesích nejrůznější specializace, počínaje školami mateřskými a konče školami vysokými, často jako lektoři psychosomatických disciplín. Uplatňují se také jako autoři vlastních projektů divadelních, výtvarných, literárních ad. či působí v mediální sféře (moderátoři, scenáristé aj.).

Obecné informace o přijímacím řízení

Magisterské navazující studium je určeno pro absolventy bakalářského nebo magisterského studia škol, které předpokládají veřejné vystupování jako nedílnou součást profese. Jde například o absolventy těchto oborů: divadelní obory (herectví, režie, dramaturgie, divadelní věda), dále pedagogika, psychologie, práva, teologie, žurnalistika apod. Podmínkou přijetí jsou kreativní předpoklady v oblasti autorského herectví, předložené autorské texty, zpaměti ovládnutý krátký prozaický text, s kterým lze u zkoušky pracovat, nejméně jedna lidová píseň pro zjištění hlasových předpokladů, motivační dopis a průkazné dosavadní směřování. Přijímací zkouška sestává zejména ze zjišťování osobnostních a talentových předpokladů (disciplína pohybu, hlasu, přednesu, herecké propedeutiky a dramatické hry) a pohovoru (motivace, orientace stran kultury, umění, filosofie, společenského dění).


Garant

doc. MgA. Mgr. Michal ČUNDERLE, Ph.D.

Docent - vedoucí katedry

E-mail: michal.cunderle@damu.cz
Telefon: 234 244 230

Pracoviště: Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Mgr. Michal ČUNDERLE, Ph.D.