Přijímací řízení do bakalářského studia

Podmínky přijímacího řízení na DAMU pro akademický rok 2023/2024

I. Postup při podání přihlášky

 1. Přihlášku ke studiu lze podat VÝHRADNĚ v elektronické formě na adrese https://prihlaska.amu.cz. V případě podání jiným způsobem bude přihláška považována za neplatnou a přijímací řízení bude zastaveno. PŘIHLÁŠKU NENÍ TŘEBA DODÁVAT FYZICKY.
 2. Přihláška musí být pečlivě vyplněna ve všech bodech, zejména důležité je vybrat správný název zvoleného programu.
 3. Po úplném vyplnění uchazeč přihlášku odešle elektronicky a bude vyzván k úhradě poplatku za přijímací řízení, který činí 883 Kč (osm set osmdesát tři korun českých).
 4. Poplatek za přijímací řízení je možné uhradit platební kartou bezprostředně po odeslání přihlášky; TERMÍN PRO ÚHRADU POPLATKU je stejný jako termín pro podání přihlášky! Neuhradí-li uchazeč poplatek ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek, přijímací řízení bude zastaveno.
 5. Po úspěšném zaplacení poplatku bude přihláška zaregistrována a uchazeč dostane e-mailem informaci, že byla přihláška přijata.
 6. Po zaregistrování je uchazeč povinen do přihlášky nahrát požadované přílohy podle části II. PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE a dále specifické přílohy požadované u jednotlivých programů.
 7. Pro přihlášení do více studijních programů musí uchazeč podat zvláštní přihlášku pro každý jeden program.
 8. V průběhu celého přijímacího řízení bude AMU komunikovat s uchazečem prostřednictvím e-mailu a také přes elektronické rozhraní podané přihlášky, proto si přístupové údaje Vaší přihlášky na https://prihlaska.amu.cz pečlivě uschovejte!

II. Přílohy k přihlášce 

Povinnými přílohami pro všechny přihlášky podané ke studiu v bakalářských a nenavazujících magisterských studijních programech na Divadelní fakultě AMU, které uchazeč nahraje do přihlášky po jejím zaregistrování, jsou:

 1. Strukturovaný životopis(s aktuální adresou, s telefonním číslem a e-mailovou adresou, na kterou bude doručena pozvánka k přijímacímu řízení a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí) (formát .doc, .docx, .rtf, .pdf),
 2. maturitní vysvědčení - naskenovaný originál nebo ověřená fotokopie; v případě že uchazeč v čase podání přihlášky ještě neukončil středoškolské vzdělání maturitní zkouškou, přiloží potvrzení střední školy s předpokládaným termínem maturitní zkoušky.

Při posledním kole přijímací zkoušky nebo po vykonání maturitní zkoušky uchazeč odevzdá na Studijním oddělení DAMU originál nebo úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení!

Bez doložení originálu či úředně ověřené fotokopie dokladu o vzdělání nemůže být úspěšnému uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu!

Poznámka: Pouze ve zcela výjimečných případech může být ke studiu v zde zmíněných stupních vysokoškolského studia přijat i uchazeč bez dokončeného úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, který splnil všechny ostatní podmínky přijímacího řízení.  

Další přílohy k přihlášce jsou specifikovány pro jednotlivé studijní programy, stejně tak způsob a termín jejich doručení. 

V případě nedostatků bude přihláška přijata a uchazeč bude vyzván k doplnění. 

III. Informování uchazečů 

S uchazečem bude DAMU komunikovat především prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce.

Pozvánky a informace o konání přijímacích zkoušek, včetně konkrétního data jednotlivých kol, zašle katedra uchazeči výhradně elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 10 pracovních dní před termínem konání prvního kola přijímací zkoušky.

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči informováni také prostřednictvím elektronického rozhraní podané přihlášky, proto si přístupové údaje pečlivě uschovejte.

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu bude úspěšnému uchazeči, který s tímto způsobem doručení souhlasil, doručeno POUZE prostřednictvím elektronického rozhraní přihlášky nejdéle 30 dnů po ukončení přijímacího řízení.

Rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu bude neúspěšnému uchazeči zasláno doporučenou poštou nejpozději 30 dnů po ukončení přijímacího řízení.

Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí.

Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. 

IV. Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu v studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce 

Uchazeči – cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce, jsou povinni osvědčit znalost českého jazyka na středně pokročilé úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v češtině. (Tato povinnost se nevztahuje na uchazeče ze Slovenské republiky). 

Znalost češtiny dokládají pouze ti uchazeči - cizinci, kteří splnili všechny ostatní podmínky pro přijetí ke studiu a byli přijímací komisí navrženi k přijetí. 

Znalost českého jazyka mohou uchazeči osvědčit:

 1. Úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí zde) o úspěšném absolvování zkoušky odpovídající úrovně nebo
 2. maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce nebo
 3. vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU: https://www.damu.cz/cs/studium/jazykova-vyuka/informace-pro-zahranicni-uchazece-o-studium-v-cestine/.

V. Dokladování předchozího vzdělání v zahraničí 

V případě, že uchazeč o bakalářské studium či magisterské nenavazující studium absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: 

 1. Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo
 2. doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo
 3. zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo
 4. zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program; který AMU sama za poplatek posoudí. Poplatek za toto posouzení činí 883 Kč a je splatný při podání přihlášky.

Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání u absolventů zahraničních středních a vysokých škol naleznete na amu.cz/cs/studium/nostrifikace.

VI. Další informace

Další podmínky přijímacího řízení a kritéria jejich vyhodnocení jsou stanoveny níže pro jednotlivé studijní programy a obory.

K získání lepší orientace a představy o studiu, jakož i o obsahu přijímacích zkoušek pořádá DAMU Den otevřených dveří, který se uskuteční 22. 10. 2022. Jednotlivé katedry pořádají také konzultační setkání k přijímacím zkouškám.

Pro zájemce o studium studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce platí povinnost platit poplatek spojený se studiem podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách, jejichž výši pro akademický rok 2022/2023 je stanovena výnosem děkana.

Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. (§ 58) v platném znění stanoví i další poplatky spojené se studiem, zejména poplatky za delší studium – viz platné výnosy rektora AMU.

Způsob posuzování omluv: 

V případě, že se uchazeč nezúčastnil prvního kola přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání prvního kola zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok. 

Ubytování na koleji:

Úspěšní uchazeči, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu a mají trvalé bydliště mimo Prahu si mohou podat žádost o ubytování na koleji AMU. Žádost o ubytování na koleji Hradební je možné podávat na studijním oddělení DAMU v úředních hodinách nebo podepsanou a naskenovanou žádost zaslat na emailovou adresu katerina.maxova@damu.cz.

Termín pro podání žádostí o ubytování pro ak. rok 2023/24: od 15. 5. do 21. 6. 2023.

Oznámení rozhodnutí o přidělení ubytování e-mailem: 25. 6. - 27. 6. 2022.

Uchazeči, kterým bude rozhodnutí o přijetí doručeno později, mohou podat žádost o přidělení koleje i po stanoveném termínu. V takovém případě budou zařazeni mezi náhradníky a v případě uvolnění místa a dodatečného přidělení koleje budou neprodleně informováni.

Vedení fakulty upozorňuje všechny adepty studia, že studenti nemají právní nárok na ubytování v koleji.

Bakalářské studijní programy


.