Nalaďte se na autorský přijímač

Co Vám přinese studium na Katedře autorské tvorby a pedagogiky? Nasměrujeme Vás k seberozvíjení a sebeuvědomění. Autorské čtení, autorské prezentace, vlajková disciplína katedry Dialogické jednání a psychosomatické disciplíny jako výchova k hlasu, řeči a pohybu mají za cíl celkové hlubinné propojování těla a duše. Víc než u jiných oborů je zde důležitá Vaše motivace a povědomí o cestě (ať už autorské, či osobní), kterou jste již urazili, anebo po které byste se rádi ubírali.

Fakultní informace k přijímacímu řízení

Termíny

Den otevřených dveří DAMU

V jednání.

Konzultace k přijímacím zkouškám

1. března 2024 a 3. dubna 2024

Termíny podání přihlášek

Pro bakalářský a navazující magisterský program v češtině:

14. dubna 2024

Pro bakalářský a navazující magisterský program v angličtině:

31. ledna 2024

Pro doktorský program:

nekoná se

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pro bakalářské i navazující magisterské studium:

20.–24. května 2024

Pro bakalářský a navazující magisterský program v angličtině:

5.–9. února 2024

Pro doktorský program:

nekoná se

Průběh přijímacích zkoušek

Nároky na uchazeče:

Dobré tělesné a duševní předpoklady. Dobré, dalšího rozvoje a kultivace schopné talentové a osobnostní předpoklady. Potřeba a schopnost učit se, studovat, účastnit se společného studia a díla. Předpokládá se aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál maturitního vysvědčení) předloží dále uchazeč o studium v tomto programu v elektronické formě (nahráním přímo do elektronické přihlášky) následující přílohy:

 • výklad, proč chce studovat na KATaP, co si od toho slibuje, co tomu míní (a může) dát,
 • dva autorské texty (každý cca dvě stránky),
 • portrétní fotografie vloženou do životopisu.

Případné další nepovinné materiály zasílejte výhradně po dohodě s tajemníkem katedry.

Průběh přijímací zkoušky:

a) Počet kol

Přijímací zkoušky jsou dvoukolové. Obě kola jsou vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • I. kolo – 1 den.
 • II. kolo – 1 den 

c) Forma přijímací zkoušky

Prezenčně, v odůvodněných případech může uchazeč požádat předsedu přijímací komise o vykonání přijímací zkoušky distanční formou. Na distanční formu vykonání přijímací zkoušky nemá uchazeč právní nárok. 

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo:

 1. Předem zaslané autorské texty – hodnotí se původnost a jazyková a literární úroveň textu, a dále míra představivosti a všímavosti autora, maximálně možno získat 10 bodů,
 2. disciplína pohybu (cvičební úbor) – zjišťování pohybových předpokladů, maximálně možno získat 10 bodů,
 3. disciplína hlasu – zjišťování hlasových a sluchových předpokladů, propojenosti hlasu a pohybu, uchazeč si připraví alespoň 2 lidové písně odlišného charakteru (pomalou a rychlou), maximálně možno získat 10 bodů,
 4. disciplína řeči – zjišťování řečových předpokladů, zejména co do logiky, výrazu a komunikativnosti, uchazeč si připraví pro přednes zpaměti dva prozaické texty (nikoli své, nikoli dramatický monolog!), jeden text na cca půl strany, maximálně možno získat 10 bodů,
 5. disciplína herecké propedeutiky a dramatické hry – uchazeč se zhostí jednoduchých improvizací a variací (zjišťování představivosti, smyslu pro celek a detail, smyslu pro atmosféru, náladu, schopnost proměn apod.), maximálně možno získat 10 bodů,
 6. pohovor (týká se motivace uchazeče, zjištění jeho orientace stran kultury, umění, filosofie, společenského dění a osobnostních předpokladů), maximálně možno získat 10 bodů.

V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 60 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola je 40 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. kolo:

předpoklady k autorskému herectví – zjišťování osobnostních předpokladů k autorské výpovědi, probíhá formou doplňujících otázek v rámci pohovoru s komisí nebo zadáním doplňujících úkolů v rámci vybraných disciplín prvního kola.

V II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 30 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 20 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou v II. kole minimálně počtu 20 bodů.

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet v případě, že bude nižší počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do tohoto studijního programu: 6. 

Zdravotní způsobilost: 

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Nároky na uchazeče:

Dobré tělesné a duševní předpoklady. Dobré, dalšího rozvoje a kultivace schopné talentové a osobnostní předpoklady. Potřeba a schopnost učit se, studovat, účastnit se společného studia a díla. Předpokládá se aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Podmínkou k přijetí do specializace Autorské herectví je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu na katedře autorské tvorby a pedagogiky.

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Specializace Autorská tvorba a psychosomatika:

Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál dokladu o vzdělání) předloží dále uchazeč o studium v tomto programu v elektronické formě (nahráním přímo do elektronické přihlášky) následující přílohy:

 • výklad, proč chce studovat na KATaP, co si od toho slibuje, co tomu míní (a může) dát,
 • dva autorské texty (každý cca dvě stránky),
 • portrétní fotografii vloženou do životopisu.

Případné další nepovinné materiály zasílejte výhradně po dohodě s tajemnicí katedry.

Specializace Autorské herectví:

Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál dokladu o vzdělání) předloží dále uchazeč o studium v tomto programu v elektronické formě (nahráním přímo do elektronické přihlášky) následující přílohy:

 • návrh magisterského projektu.

Případné další nepovinné materiály zasílejte výhradně po dohodě s tajemnicí katedry.

Průběh přijímací zkoušky:

Specializace Autorská tvorba a psychosomatika:

A) Počet kol

Přijímací zkoušky jsou dvoukolové. Obě kola jsou vyřazovací.

B) Časové rozpětí jednotlivých kol

I. kolo – 1 den.

II. kolo – 1 den.

C) Forma přijímací zkoušky

Prezenčně, v odůvodněných případech může uchazeč požádat předsedu přijímací komise o vykonání přijímací zkoušky distanční formou. Na distanční formu vykonání přijímací zkoušky nemá uchazeč právní nárok.

Specializace Autorské herectví:

A) Počet kol

Přijímací zkoušky jsou jednokolové.

B) Časové rozpětí jednotlivých kol

I. kolo – 1 den.

C) Forma přijímací zkoušky

Prezenčně, v odůvodněných případech může uchazeč požádat předsedu přijímací komise o vykonání přijímací zkoušky distanční formou. Na distanční formu vykonání přijímací zkoušky nemá uchazeč právní nárok.

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků: 

Specializace Autorská tvorba a psychosomatika:

I. kolo:

 1. Předem zaslané autorské texty – hodnotí se původnost a jazyková a literární úroveň textu, a dále míra představivosti a všímavosti autora, maximálně možno získat 10 bodů,
 2. disciplína pohybu (cvičební úbor) – zjišťování pohybových předpokladů, maximálně možno získat 10 bodů,
 3. disciplína hlasu – zjišťování hlasových a sluchových předpokladů, propojenosti hlasu a pohybu, uchazeč si připraví alespoň 2 lidové písně odlišného charakteru (pomalou a rychlou), maximálně možno získat 10 bodů,
 4. disciplína řeči – zjišťování řečových předpokladů, zejména co do logiky, výrazu a komunikativnosti, uchazeč si připraví pro přednes zpaměti dva prozaické texty (nikoli své, nikoli dramatický monolog!), jeden text na cca půl strany, maximálně možno získat 10 bodů,
 5. disciplína herecké propedeutiky a dramatické hry – uchazeč se zhostí jednoduchých improvizací a variací (zjišťování představivosti, smyslu pro celek a detail, smyslu pro atmosféru, náladu, schopnost proměn apod.), maximálně možno získat 10 bodů,
 6. pohovor (týká se motivace uchazeče, zjištění orientace stran kultury, umění, filosofie, společenského dění a osobnostních předpokladů), maximálně možno získat 10 bodů.

V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 60 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola je 40 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. kolo:

Předpoklady k autorskému herectví – zjišťování osobnostních předpokladů k autorské výpovědi, probíhá formou doplňujících otázek v rámci pohovoru s komisí nebo zadáním doplňujících úkolů v rámci vybraných disciplín prvního kola.

V II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 30 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 20 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou v II. kole minimálně počtu 20 bodů.

Specializace Autorské herectví:

I. kolo:

Předpoklady k autorskému herectví – uchazeč prezentuje komisi svůj návrh magisterského projektu.

V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 30 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 20 bodů.

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu: 

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet v případě, že bude nižší počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do specializace Autorská tvorba a psychosomatika: 8.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do specializace Autorské herectví: 5.

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Doktorské studium

Přihlášky do doktorského studia budou přijímány, termín vyhlášení vizte výše.

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Přijímací řízení pro rok 2024/2025 se nevypisuje.

Garant doktorského programu: doc. Jan Hančil 

Název oboru, druh a forma studia: 

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika 

 • Dr. (doktorské) - prezenční,  
  standardní doba studia: 3 roky  
  ukončení státní doktorskou zkouškou,  
  titul Ph.D. 
 • Dr. - kombinované,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou, titul Ph.D. 

Podmínky přijetí:

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi katedry autorské tvorby a pedagogiky a příbuzných oborů (DAMU i jiných VŠ), kteří mají hluboký zájem o problematiku autorského a nepředmětného herectví, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru a pro další vědeckou práci, doložené jak vlastními tvůrčími aktivitami, tak účastí na výzkumných programech, publikační činností, stážemi v zahraničí apod.

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je dle § 48 odst. 3 zákona č. 111/1998 sb. v platném znění (zákon o vysokých školách) řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a v oblasti umění též získání akademického titulu.

Cíl studia:

Cílem tohoto doktorského programu je soustavné studium předpokladů a kvalit veřejného vystupování. Jeho součástí je rovněž výzkum sledovatelných dějů, snah a událostí pro autorské herectví příznačných a ověřování zjištěných výsledků v terénu.

Ve druhém plánu jde o zkoumání a studium vnitřních a vnějších podmínek růstu celistvé osobnosti, jejíž veřejné vystupování - ať je jeho předmětem herecká role nebo jednání, jehož námět a téma vznikají až z kontaktu zúčastněných osob - lze charakterizovat jako komunikativní, tvořivé a odpovědné, za něž osoba ručí jako za své, tedy autorské.

Nároky na uchazeče:

K přijímacímu řízení se mohou hlásit studenti a absolventi oborů divadelních či příbuzných uměleckých fakult, dále divadelně vědních oborů i oborů zaměřených na studium teorie umění, estetiky, teorie jiných uměleckých druhů či na další vědní disciplíny, které umožňují poznávat a analyzovat dramatické umění v souvislostech. Velmi dobrá znalost českého nebo slovenského jazyka slovem i písmem, nadprůměrné formulační schopnosti. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční studenti a absolventi.

Úroveň znalosti českého nebo slovenského jazyka pro zahraniční uchazeče: C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Dokládá se:

 • Předložením mezinárodně platného jazykového certifikátu.
 • Předložením potvrzení o úspěšném vykonání jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU.
 • Průběh přijímacích zkoušek:
 • Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:
 • · originál či úředně ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání,
 • · strukturovaný životopis, přehled tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou součástí životopisu je informace, zda adept někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.
 • · potvrzení o zdravotní způsobilosti absolvovat studium
 • · koncepci budoucí disertační práce (ta musí obsahovat především téma zamýšlené práce, výzkumné otázky a hypotézy, specifikaci předmětu výzkumu, zamýšlenou metodologii výzkumu, shrnutí současného stavu poznání tématu a přehled odborné literatury k tématu).

Kritéria hodnocení:

 • Výzkumná a umělecká zkušenost uchazeče (0-20 bodů),
 • kvalita předloženého projektu, zejména s ohledem na původnost, potřebnost, přínosnost a přesahy tématu. (0-50 bodů),
 • navrhovaná metodologie, ústní prezentace projektu a zodpovězení doplňujících otázek (0-30 bodů).

Jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů je max.100. Minimální počet bodů pro přijetí: 75.

Přijímací řízení je jednokolové. Zkouška proběhne formou vstupního pohovoru, na který je uchazeč přizván, pokud jeho přihláška a přiložené materiály splnily výše stanovené podmínky. Cílem rozpravy je zejména prověření nosnosti předloženého výzkumného projektu a uchazečových předpokladů pro námět, který si zvolil.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů: 2.

Jiné možnosti studia: Nepořádá se.

Studium cizinců - samoplátců: Nepořádá se.

V případě, že se uchazeč nezúčastni přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

 

INFO

Detailní nároky na uchazeče jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých studijních programů KATaP v kapitole Požadavky a přijímací řízení.

Placené studium cizinců – Anglický program

Dvouleté magisterské, popř. tříleté bakalářské studium v angličtině.

Studenti byli osloveni, aby prostřednictvím formátu krátkého autorského videa sdíleli svoji studentskou zkušenost na katedře autorské tvorby a pedagogiky (KATAP/DACP). Pojetí i realizaci byl ponechán volný tvůrčí prostor. Otázka, na kterou videa odpovídají, byla, co by chtěli studenti vlastním jazykem sdělit uchazečům o studium na KATAP (DACP). Videa vznikla ve studentské spolupráci  napříč programy a ročníky katedry v roce 2022-23 a jejich vznik byl podpořen vnitřním grantem DAMU.

Jiné možnosti studia

Pro studenty jiných VŠ, odbornou veřejnost i další zájemce otevíráme dle kapacity každý semestr kurz dialogického jednání. Více o aktuálním rozvrhu dialogického jednání na webu katedry.

Kontakt

Ing. Eva ALJANABI

Tajemnice katedry Telefon: 234 244 230 Detail osoby
Foto