Nalaďte se na autorský přijímač

Co Vám přinese studium na Katedře autorské tvorby a pedagogiky? Nasměrujeme Vás k seberozvíjení a sebeuvědomění. Autorské čtení, autorské prezentace, vlajková disciplína katedry Dialogické jednání a psychosomatické disciplíny jako výchova k hlasu, řeči a pohybu mají za cíl celkové hlubinné propojování těla a duše. Víc než u jiných oborů je zde důležitá Vaše motivace a povědomí o cestě (ať už autorské, či osobní), kterou jste již urazili, anebo po které byste se rádi ubírali.

Fakultní informace k přijímacímu řízení

Info

Information about study in English is available on page Department of Authorial Creativity and Pedagogy.


Termíny

Den otevřených dveří DAMU

23. října 2021. Detaily najdete na stránkách DAMU.cz.

Konzultace k přijímacím zkouškám

Konzultace pro přijímací řízení před akademickým rokem 2022/23 proběhnou 14. 3. 2022 + 21. 3. 2022 + 24. 3. 2022. Termín se může změnit, sledujte proto prosíme náš web. Čas zavčasu oznámíme.

Termíny podání přihlášek (pro ak. rok 2022/2023)

Pro bakalářský a navazující magisterský program v češtině:

do 2. května 2022


Pro bakalářský a navazující magisterský program v angličtině:

do 1. února, respektive 1. dubna 2022


Pro doktorský program:

do 3. června 2022


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské i navazující magisterské studium:

23.–27. května 2022


Pro bakalářský a navazující magisterský program v angličtině:

21.–25. února 2022, resp. 25.–29. dubna 2022


Pro doktorský program:

23. června 2022


Průběh přijímacích zkoušek

Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium

Cíl studia:

Výchova a vzdělání jak jen možno vědomé, tvořivé a samostatné autorské osobnosti. A to ve směru jak umělecké, tak mimoumělecké (sociální, etické) tvořivosti a tvorby. Důkladné, zážitkové poznání psychosomatických disciplín a reflexe jejich problematiky, postupné budování schopnosti tvořit a být partnerem. 

Charakter studia: 

Studium je záležitostí psychosomatické koncepce, a tudíž především psychosomatických disciplín: výchovy k hlasu, k řeči, k pohybu, k dialogickému jednání, ke (spolu)hře apod. Tedy k vlastním předpokladům herecké tvořivosti a tvorby. (Není vyučováno umění.) Integrujícími disciplínami jsou autorské čtení a autorská prezentace. Součástí studia jsou také naukové předměty – základy psychologie, filosofie, interpretační seminář apod. Student postupně získává kondici v psychosomatických disciplínách, je vybaven nezbytným rozhledem, je veden k nalézání osobního tématu, ke scénickým autorským prezentacím. 

Nároky na uchazeče:

Dobré tělesné a duševní předpoklady. Dobré, dalšího rozvoje a kultivace schopné talentové a osobnostní předpoklady. Potřeba a schopnost učit se, studovat, účastnit se společného studia a díla. Předpokládá se aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Uchazeč předloží nejpozději dva týdny před konáním prvního kola přijímací zkoušky v elektronické formě (nahráním přímo do elektronické přihlášky po její registraci) následující přílohy: 

 • výklad, proč chce studovat na KATaP, co si od toho slibuje, co tomu míní (a může) dát, 
 • dva autorské texty (každý cca dvě stránky), upřednostňují se texty prozaické, 
 • portrétní fotografii (obvyklá kvalita).

Případné další nepovinné materiály zasílejte výhradně po dohodě s tajemníkem katedry. 

Průběh přijímací zkoušky:

a) Počet kol

Přijímací zkoušky jsou dvoukolové. Obě kola jsou vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • I. kolo – 1 den.
 • II. kolo – 1 den.

c) Forma přijímací zkoušky

Prezenčně, v odůvodněných případech může uchazeč požádat předsedu přijímací komise o vykonání přijímací zkoušky distanční formou. Na distanční formu vykonání přijímací zkoušky nemá uchazeč právní nárok.

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo

 • vlastní autorský text, maximálně možno získat 10 bodů,
 • disciplína pohybu (cvičební úbor) – zjišťování pohybových předpokladů, maximálně možno získat 10 bodů,
 • disciplína hlasu – zjišťování hlasových a sluchových předpokladů, propojenosti hlasu a pohybu, uchazeč si připraví alespoň 2 lidové písně odlišného charakteru (pomalou a rychlou), maximálně možno získat 10 bodů,
 • disciplína řeči – zjišťování řečových předpokladů, zejména co do logiky, výrazu a komunikativnosti, uchazeč si připraví pro přednes zpaměti dva prozaické texty, nikoli své, nikoli dramatický monolog!, jeden text na cca půl strany, maximálně možno získat 10 bodů,
 • disciplína herecké propedeutiky a dramatické hry – uchazeč se zhostí jednoduchých improvizací a variací (zjišťování představivosti, smyslu pro celek a detail, smyslu pro atmosféru, náladu, schopnost proměn apod.), maximálně možno získat 10 bodů,
 • pohovor (týká se motivace uchazeče, zjištění jeho orientace stran kultury, umění, filosofie, společenského dění a osobnostních předpokladů), maximálně možno získat 10 bodů.

V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 60 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola je 40 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. kolo: Předpoklady k autorskému herectví

V II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 30 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 20 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou v II. kole minimálně počtu 20 bodů. 

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu: 

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet v případě, že bude nižší počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do tohoto studijního programu: 6

Zdravotní způsobilost: 

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Způsob posuzování omluv:

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může bezodkladně po termínu zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

Cíl studia:

Výchova a vzdělání jak jen možno vědomé, tvořivé a samostatné autorské osobnosti. A to ve směru jak umělecké, tak mimoumělecké (sociální, etické) tvořivosti a tvorby. Důkladné, zážitkové poznání psychosomatických disciplín a reflexe jejich problematiky, postupné budování schopnosti tvořit a být partnerem. Studenti specializace Autorská tvorba a psychosomatika absolvují empirické studium spjaté s precizní reflexí, aby díky této zkušenosti mohli doplnit, prohloubit a rozšířit své předchozí studium. Studenti specializace Autorské herectví se studijně zaměří na některou z psychosomatických disciplín, aby v ní získali podstatnější zkušenost a také schopnost ji samostatně rozvíjet a předávat druhým.

Charakter studia: 

Studium je záležitostí psychosomatické koncepce, a tudíž především psychosomatických disciplín: výchovy k hlasu, k řeči, k pohybu, k dialogickému jednání, ke (spolu)hře apod. Tedy k vlastním předpokladům herecké tvořivosti a tvorby. (Není vyučováno umění.) Integrujícími disciplínami jsou autorské čtení a autorská prezentace. Součástí studia jsou také naukové předměty – základy psychologie, filosofie, interpretační seminář apod. Student postupně získává kondici v psychosomatických disciplínách, je vybaven nezbytným rozhledem, je veden k nalézání osobního tématu, ke scénickým autorským prezentacím. 

Nároky na uchazeče:

Dobré tělesné a duševní předpoklady. Dobré, dalšího rozvoje a kultivace schopné talentové a osobnostní předpoklady. Potřeba a schopnost učit se, studovat, účastnit se společného studia a díla. Předpokládá se aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Specializace autorské herectví je určena pro absolventy bakalářského stupně studia na KATaP, specializace autorská tvorba a psychosomatika pro absolventy bakalářského nebo magisterského studia škol, které předpokládají veřejné vystupování jako nedílnou součást profese. Jde například o absolventy těchto oborů: divadelní obory (herectví, režie, dramaturgie, scénografie, produkce, teatrologie aj.), pedagogika, psychologie, filosofie, práva, politologie, teologie, žurnalistika, lingvistika aj. 

Uchazeč předloží nejpozději dva týdny před konáním prvního kola přijímací zkoušky v elektronické formě (nahráním přímo do elektronické přihlášky po její registraci) následující přílohy: 

 • výklad, proč chce studovat na KATaP, co si od toho slibuje, co tomu míní (a může) dát, 
 • dva autorské texty (každý cca dvě stránky), upřednostňují se texty prozaické, 
 • portrétní fotografii (obvyklá kvalita).

Případné další nepovinné materiály zasílejte výhradně po dohodě s tajemníkem katedry. 

Průběh přijímací zkoušky:

a) Počet kol

 • Přijímací zkoušky jsou dvoukolové. Obě kola jsou vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • I. kolo – 1 den
 • II. kolo – 1 den 

c) Forma přijímací zkoušky

 • Prezenčně, v odůvodněných případech může uchazeč požádat předsedu přijímací komise o vykonání přijímací zkoušky distanční formou. Na distanční formu vykonání přijímací zkoušky nemá uchazeč právní nárok.

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo

 • vlastní autorský text, maximálně možno získat 10 bodů,
 • disciplína pohybu (cvičební úbor) – zjišťování pohybových předpokladů, maximálně možno získat 10 bodů,
 • disciplína hlasu – zjišťování hlasových a sluchových předpokladů, propojenosti hlasu a pohybu, uchazeč si připraví alespoň 2 lidové písně odlišného charakteru (pomalou a rychlou), maximálně možno získat 10 bodů,
 • disciplína řeči – zjišťování řečových předpokladů, zejména co do logiky, výrazu a komunikativnosti, uchazeč si připraví pro přednes zpaměti dva prozaické texty, nikoli své, nikoli dramatický monolog!, jeden text na cca půl strany, maximálně možno získat 10 bodů,
 • disciplína herecké propedeutiky a dramatické hry – uchazeč se zhostí jednoduchých improvizací a variací (zjišťování představivosti, smyslu pro celek a detail, smyslu pro atmosféru, náladu, schopnost proměn apod.), maximálně možno získat 10 bodů,
 • pohovor (týká se motivace uchazeče, zjištění jeho orientace stran kultury, umění, filosofie, společenského dění a osobnostních předpokladů), maximálně možno získat 10 bodů.

V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 60 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola je 40 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. kolo: předpoklady k autorskému herectví

V II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 30 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 20 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou v II. kole minimálně počtu 20 bodů. 

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet v případě, že bude nižší počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do tohoto studijního programu: 10.

Zdravotní způsobilost: 

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Způsob posuzování omluv:

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může bezodkladně po termínu zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

Název oboru, druh a forma studia: Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Vedoucí doktorského programu: doc. Jan Hančil

Dr. (doktorské) – prezenční, standardní doba studia: 3 roky
ukončení státní doktorskou zkouškou, titul Ph.D.

Dr. – kombinované, standardní doba studia: 3 roky
ukončení státní doktorskou zkouškou, titul Ph.D.

Podmínky přijetí:

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi katedry autorské tvorby a pedagogiky a studenti příbuzných oborů (DAMU i jiných VŠ), kteří mají hluboký zájem o problematiku autorského a nepředmětného herectví, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru a pro další vědeckou práci, doložené jak vlastními tvůrčími aktivitami, tak účastí na výzkumných programech, publikační činností, stážemi v zahraničí apod.

Cíl studia:

Cílem tohoto doktorského programu je soustavné studium předpokladů a kvalit veřejného vystupování. Jeho součástí je rovněž výzkum sledovatelných dějů, snah a událostí pro autorské herectví příznačných a ověřování zjištěných výsledků v terénu.

Ve druhém plánu jde o zkoumání a studium vnitřních a vnějších podmínek růstu celistvé osobnosti, jejíž veřejné vystupování - ať je jeho předmětem herecká role nebo jednání, jehož námět a téma vznikají až z kontaktu zúčastněných osob - lze charakterizovat jako komunikativní, tvořivé a odpovědné, za něž osoba ručí jako za své, tedy autorské.

Nároky na uchazeče:

K výběrovému řízení se mohou hlásit absolventi oborů divadelních či příbuzných uměleckých fakult, dále absolventi divadelně vědních oborů i oborů zaměřených na studium teorie umění, estetiky, teorie jiných uměleckých druhů či na další vědní disciplíny, které umožňují poznávat a analyzovat dramatické umění v souvislostech. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční absolventi.

Průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • písemnou charakteristiku osobního odborného zájmu s návrhem plánovaného výzkumného projektu (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz),
 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání
 • strukturovaný životopis, přehled tvůrčí, odborné a publikační činnosti . Povinnou součástí životopisu je informace, zda adept někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Kritéria hodnocení (přijímacích zkoušek):

Jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.

Limit přijímaných studentů: 3.

Přijímací zkouška proběhne formou vstupního pohovoru s uchazečem. Cílem rozpravy je zejména prověření nosnosti předloženého výzkumného projektu a uchazečových předpokladů pro námět, který si zvolil.

Jiné možnosti studia: Nepořádá se.

Studium cizinců - samoplátců: Nepořádá se.

INFO

Detailní nároky na uchazeče jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých studijních oborů KATaP v kapitole Požadavky a přijímací řízení.


Placené studium cizinců – Anglický program

Dvouleté magisterské, popř. tříleté bakalářské studium v angličtině.

Jiné možnosti studia

Pro studenty jiných VŠ, odbornou veřejnost i další zájemce otevíráme dle kapacity každý semestr kurz dialogického jednání. Více o aktuálním rozvrhu dialogického jednání na webu katedry.

Kontakt

Ing. Eva Aljanabi

Tajemnice katedry

E-mail: eva.aljanabi@damu.cz
Telefon: 234 244 230
Detail osoby
Bez obrázku


.