O katedře

Na katedře se uskutečňuje psychosomaticky orientované studium dramatické kultury a tvorby, které se zabývá autorstvím a hráčstvím. V uměleckém, ale také v širším pojetí. Vlajkovými disciplínami oboru jsou dialogické jednání s vnitřním partnerem, autorské čtení a autorská prezentace. Bakalářské a magisterské studium lze studovat i v angličtině. Vědeckou činnost vyvíjí katedra ve spolupráci s  Ústavem pro výzkum a studium autorského herectví .

Určující charakter vtiskl katedře „otec české ne/divadelní alternativy“, autor, herec a psycholog prof. Ivan Vyskočil, který ji v roce 1992 založil. V roce 2003 ho na místě vedoucího vystřídal dramatik, esejista, spisovatel a písničkoznalec prof. Přemysl Rut. V roce 2013 katedru převzal teatrolog, nakladatel a pohádkář doc. Michal Čunderle. Od roku 2021 vede katedru herečka, publicistka a zdravotní klaunka MgA. Hana Malaníková, PhD.

Na katedře učí vybraná desítka interních a dvacítka externích pedagogů a studuje na čtyřicet studentů, z nichž čtvrtina pochází ze zahraničí. S prací a tématy katedry se můžete seznámit na semestrálních klauzurách, na festivalu Autorská tvorba nablízko, v našich publikacích, představeních i jiných výšlapech. Pro studenty VŠ a odbornou veřejnost pravidelně otevíráme kurzy dialogického jednání, a to i v angličtině. V rámci celoživotního vzdělávání pořádáme rovněž dvouletý kurz Kreativní pedagogiky, akreditovaný MŠMT.

Studijní obory

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (BcA. a MgA.)

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika (Ph.D.)

Koncepce rozvoje katedry (Hanka Malaníková)

Koncepce rozvoje Katedry autorské tvorby a pedagogiky (Michal Čunderle)

Autorské prezentace

Co jsou autorské prezentace?

Doc. Michal Čunderle vysvětluje ve spotu Martina Třešňáka principy klíčového předmětu katedry.

Historie katedry

2021

Katedru vyzvedává Hana Malaníková

2013

V čele KATaPu stanul a usedl Michal Čunderle

2003

Přemysl Rut přebírá vedoucí žezlo

1994

Ivan Vyskočil zakládá katedru

OSOBNOSTI V HISTORII KATEDRY

prof. Ivan Vyskočil

<h3>Vítězslava Fryntová</h3>

Vítězslava Fryntová

Zdenka Kratochvílová

<h3>doc. Libuše Válková</h3>

doc. Libuše Válková

Doc. PhDr. Eva Vyskočilová, CSc.

Mgr. Zdena Hadrbolcová