Program je koncipován jako doplňující a rozvíjející studium. Vytváří zajímavou alternativu ke stávajícímu pohledu na pedagogiku.Vychází z předpokladu, že hlubší psychosomatická průprava a získávání kondice k autorské tvorbě rozvíjí současně schopnost vychovávat. Převažující praktické semináře nabízí účastníkům živou zkušenost s hlasem, tělem, autorským čtením a vědomou a tvořivou komunikací. Prezenční studium je doplněno řízeným samostudiem (četbou doporučené literatury, analýzou studijních materiálů a samostatnou prací), které poskytne studentům teoretický kontext k průběžným písemným reflexím jejich zkušenosti.

Vítáni jsou pedagogičtí pracovníci všech ostatních stupňů a typů škol, kteří chtějí získat příslušnou pedagogickou kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a celoživotního vzdělávání (CŽV) a všichni ostatní zájemci.

Program rozvíjí pedagogické dovednosti a otevírá tvůrčí možnosti každého studenta: schopnost komunikovat, podnítit a udržet zájem, reflektovat kvalitu svého projevu a vnímat zpětnou vazbu žáků/publika; řešit momentální výchovné otázky spontánním jednáním, které vychází z autentického vztahu učitele a žáka a umožňuje konstruktivní řešení proměnlivé pedagogické situace; vnímat práci pedagoga jako autorskou, tvůrčí činnost, a chápat výchovu a výuku nikoliv jako konflikt zájmů a soutěž, ale jako situaci spolupráce.

Pedagogická kvalifikace

Vzdělávací program je akreditován MŠMT jako vzdělávací program STUDIUM PEDAGOGIKY pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, pod č.j.: MSMT- 34405/2019-2-968 na Akademii múzických umění v Praze.

Kurz Kreativní pedagogiky vychází ze studijní koncepce KATaP DAMU – psychosomaticky orientovaného studia dramatické kultury a tvorby v uměleckém a širším pojetí, které této katedře vtiskl její zakladatel, psycholog a divadelník prof. Ivan Vyskočil. Na jeho práci navázala doc. Eva Vyskočilová, která se zabývala pedagogicko-psychologickým výzkumem a patřila k průkopníkům osobnostního rozvoje ve vzdělávání učitelů s důrazem na jejich sociální tvořivost (od šedesátých let 20. století).

Program kurzu Kreativní pedagogiky je dílem také těch, kteří sami prošli umělecky nebo učitelsky zaměřenou fakultou. Je výsledkem jejich dlouhodobé zkušenosti s výukou budoucích učitelů. Ověřují ho, spolu se svými asistenty, řadu let nejen na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU a v rámci Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, ale také na Filosofické fakultě UK a Pedagogické fakultě MU v Brně. V letech 2002–2011 jsme působili také na Fakultě humanitních studií UK v Praze a Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.

Podmínky kurzu
Pedagogové kurzu

CHARAKTER VÝUKY

Kurz bude realizován čtyřsemestrálně: během dvou let proběhne celkem 18 setkání po 14 vyučovacích hodinách ( jednou měsíčně, vždy v pátek odpoledne/večer a celou sobotu). Vzhledem k náročnosti osvojení psychosomatické kondice hodinová dotace překračuje předepsané standardy a činnostní disciplíny jsou hodinově dotovány více než předměty naukové. Celkem 252 hod. Maximální kapacita kurzu je 30 studentů.

Kurz KP 2020/22 bude probíhat od září 2020 do června 2022 v prostorách Divadelní fakulty AMU, Karlova 26, Praha 1.

STUDIJNÍ PLÁN KURZU

Praktické sebe-zkušenostní semináře – psychosomatické disciplíny: Dialogické jednání, Řečové jednání, Autorské čtení, Výchova k hlasu, Výchova k pohybu, Autorské směřování a autorská prezentace.

Teoretické semináře a přednášky: Filosofie výchovy, Vybrané kapitoly z psychologie, psychodidaktiky a pedagogiky, Antropologie učení a zkušenosti, Teatrologie a další.

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ

Podmínky získání osvědčení o absolvování studia pedagogiky v kurzu Kreativní pedagogika je pravidelná účast (nejméně však 75 %) a aktivní práce v seminářích. Kurz ukončí student závěrečnou písemnou prácí, veřejnou autorskou prezentací a závěrečnou zkouškou před komisí.

Cena kurzu

28 000 Kč za dva roky. Kurzovné je možné zaplatit ve dvou splátkách, za první a za druhý rok studia. Číslo účtu a složenku obdržíte spolu s pozvánkou na první setkání. Kurz je akreditovaný MŠMT – je tedy možno jej hradit z účelově vázaných prostředků na DVPP.

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

do 3. května 2020

PŘIJETÍ DO KURZU

Výběrové setkání se zájemci proběhne 27. června 2020 od 10 h na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU v místnosti R312. Podmínkou je předchozí odeslání přihlášky.

KONTAKT

kreativnipedagogika@gmail.com

Mgr. Zuzana Pártlová, Ph.D.

Mgr. MgA. Eva Čechová

Mgr. MgA. EVA ČECHOVÁ

Externí pedagog KATaP, herečka. Vystudovala francouzský jazyk a společenské vědy na Pedagogické fakultě UK v Praze a autorské herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU, kde působí jako pedagog Herecké propedeutiky a Autorského herectví v českém a anglickém programu a dokončuje doktorské studium. Pedagogickou činnost začala na PedF UJEP v experimentálních seminářích psychosomatické průpravy studentů učitelství a pokračovala v nich dále na FF UK v Praze. V kurzu Kreativní pedagogika působí od jeho počátku jako asistentka Dialogického jednání a lektorka Autorského směřování a jako koordinátorka kurzu. Věnuje se herecky i režijně autorskému divadlu, dokumentárnímu a loutkovému divadlu (herecky, režijně), divadelní improvizaci, klaunérii a umělecké pedagogice.

MgA. HANA MALANÍKOVÁ, Ph.D.

Externí pedagog KATaP, herečka. Vystudovala Institut komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK v Praze, a poté autorské herectví na KATaP DAMU, kde v roce 2012 obhájila disertační práci zaměřenou na autenticitu mediálního projevu. Pedagogickou praxi získala při lektorování základů dramatické výchovy a volitelných seminářů na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, v seminářích psychosomatické průpravy studentů učitelství na Katedře bohemistiky FF UK v Praze, při výuce dramatické výchovy na gymnáziu PORG v Libni a na KATaP DAMU. Zde od roku 2006 působí jako asistent Dialogického jednání a od r. 2013 jako pedagog Autorského herectví v českém i anglickém programu. V kurzu Kreativní pedagogika působí od jeho počátku jako asistentka Dialogického jednání, lektorka Autorského směřování a Autorského čtení, a dříve jako koordinátorka kurzu. Od r. 2012 pracuje pro neziskovou organizaci Zdravotní klaun. Věnuje se autorskému divadlu, klaunérii a divadelní improvizaci. 

Mgr. ZUZANA PÁRTLOVÁ, Ph.D.

Externí pedagog KATaP, lektorka. Vystudovala anglický a německý jazyk a literaturu na Pedagogické fakultě UK v Praze. Setkala se s Dialogickým jednáním, které ji přivedlo do kurzu Kreativní pedagogika a následně do doktorského studia na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU v Praze. Na KATaP působí v českém a zejména v anglickém programu jako asistentka Dialogického jednání. Od roku 2017 spolu-koordinuje a učí v Kreativní pedagogice. Dál se zabývá osobnostním rozvojem dospělých skrze výuku cizích jazyků a příležitostně pracuje jako tlumočnice. 

Prof. JANA PILÁTOVÁ

Interní pedagog KATaP, antropoložka a teatroložka, kritička a dramaturgyně. Studovala teatrologii a psychologii na FFUK. V roce 1968 byla na stáži v Teatru Laboratorium ve Wroclavi a o práci Jerzyho Grotowského od té doby píše a učí; přeložila jeho texty do češtiny. V roce 1998 na DAMU založila a pět let vedla Integrační program kreativity. Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech, účastní se mezinárodních konferencí a projektů zaměřených na přesahy divadla a divadelní pedagogiku (ISTA – Mezinárodní škola divadelní antropologie). Vede diplomové a disertační práce a divadelní projekty svých studentů, s divadelním studiem Farma v jeskyni a s Divadlem Continuo pracovala na řadě inscenací jako dramaturgyně. Roku 2005 získala na festivalu Next Wave ocenění „Živoucí poklad“. Roku 2009 vydala knihu Hnízdo Grotowského; na prahu divadelní antropologie, nominovanou na cenu F. X. Šaldy, a získala vyznamenání Za zásluhy o polskou kulturu. V roce 2012 byla jmenována profesorkou. 

RNDr. ALICE KOUBOVÁ, PhD. Ph.D.

Vědecká pracovnice ve Filosofickém ústavu AV ČR, externí pedagog na KATaP a na Katedře teorie a kritiky DAMU.Vystudovala matematiku na MFF UK v Praze, DEA diplom z filosofie na Université de Genève a PhD z filosofie na FF UK a Université Paris X. Studovala vybrané kurzy na Akademii múzických umění v Praze, kde pracuje jako externí pedagog Filosofie a Filosofie výchovy na Katedře autorské tvorby a pedagogiky a na Katedře teorie a kritiky. Pracuje jako vědecká pracovnice v Oddělení současné kontinentální filosofie na Filosofickém ústavu AV ČR. Zaměřuje se výzkum v oblasti fenomenologie, postmoderní filosofie a fenopraxe ve spojitosti s aktivitami otevřené dramatické hry, taneční improvizace a dalšími praxemi rozvíjejícími diferenciaci pociťování. Zkoumá, jak je možné kultivovat ve vzájemném protínání poznání, pociťování (tedy vnímání a empatii) a sebepoznání ve prospěch prohloubené filosofické reflexe. Je ovlivněna myšlením M. Merleau-Pontyho, J.-L. Nancyho, H. Rombacha, G. Bachelarda, G. Bataille, G. Deleuze a F. Guattariho, J. Derridy, K. S. Stanislavského, A. Tairova, A. Artauda, A. Morena, I. Vyskočila a mnohých dalších. 

MgA. IRENA PULICAROVÁ, Ph.D.

Externí pedagog KATaP, dramaturgyně, moderátorka TV Noe. Vystudovala divadelní vědu na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze, a poté herectví se zaměřením na autorskou tvorbu na KATaP DAMU, kde v roce obhájila disertační práci na téma sdělnosti a věrohodnosti v mluvním a osobnostním projevu současných českých kazatelů. Mezi lety 2006 a 2012 působila jako dramaturgyně plzeňského Divadla J. K. Tyla, spolupracovala s plzeňským studiem Českého rozhlasu. Od roku 2012 pracuje jako moderátorka a dramaturgyně TV Noe. Na KATaP DAMU působí jako pedagog Řečového jednání.

doc. MARTINA MUSILOVÁ, Ph.D.

Interní pedagog na Katedře autorské tvorby a pedagogiky, pedagog na Katedře divadelních studií FF MU v Brně a Katedře teorie a kritiky DAMU v Praze, teatroložka a dramaturgyně. Vystudovala obor Divadelní věda na FF UK v Praze. Od roku 1999 působí jako asistentka Dialogického jednání na Katedře autorské tvorby a pedagogiky na DAMU v Praze. Od roku 2009 působí na Katedře divadelních studií FF MU v Brně a od roku 2013 na Katedře teorie a kritiky DAMU v Praze. Specializuje se na historii českého divadla 20. století, herectví, teorii herectví a teatralitu veřejných událostí. 

PhDr. OSWALD SCHORM

Psycholog, pedagog Vystudoval aprobaci čeština – psychologie na FF UK a jednooborovou psychologii FFUK v Praze. Působil jako klinický psycholog pro děti i dospělé ve zdravotnictví (OÚNZ, VFN), pracuje také v privátní praxi. Dokončuje doktorandské studium Andragogiky na UJAK, zabývá se vzděláváním dospělých teoreticky i prakticky jako přednášející. Má praxi se sebezkušenostními několikaletými výcviky v psychoterapii, kde pracuje, jako výcvikový lektor. Působí pedagogicky jako odborný asistent na 1. LF UK (Adiktologie), kde učí teorii psychoterapie, vývojovou psychologii a komunikaci. 

MgA. MARTINA KAFKOVÁ

Zpěvačka, externí pedagog KATaP. Vystudovala konzervatoř J. Ježka, obor muzikálové herectví, a autorské herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU, kde v současné době působí jako externí pedagog Hlasové výchovy v anglickém programu (Group and individual voice education). Na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU vede seminář skupinové hlasové výchovy. Uměleckou pěveckou praxi začala již na konzervatoři (představení např: Juno a Avos – režie: Michael Tarant, Sladce a moudře – režie: Ondřej Pavelka, Pomáda – režie: Ján Ďurovčík, Starci na chmelu - režie: Petr Kracík), účinkovala také v Národním divadle v opeře Dobře placená procházka v režii Miloše a Petra Formanových. Pedagogicky působila na Konzervatoři Jaroslava Ježka, ZUŠ Stodůlky (zpěv) a na Literární Akademii Josefa Škvoreckého (kultura jevištního projevu, rétorika). Pravidelně vystupuje v hudebním cyklu Okolostola Přemysla Ruta v Divadle Inspirace HAMU. 

MgA. MgA. KŘESADLOVÁ VÁCLAVA, Ph.D.

Externí pedagog KATaP, arteterapeutka. Vystudovala Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze, katedry výchovné dramatiky (magistr) a autorská tvorby a pedagogiky (magistr, doktor). Pracovala jako psychoterapeutka a arteterapeutka v terapeutické komunitě pro drogově závislé Magdaléna o.p.s. se specializací na dramaterapii a divadlo (praxe 12 let). Dále působí jako umělecký pedagog na DAMU, a to jako asistent pro studium Dialogického jednání (praxe 16 let) a na taneční konzervatoři Duncan Centre jako pedagog herecké přípravy (praxe 12 let). V současné době prochází výcvikem v ČSAP (zaměřeným na hlubinnou psychologii). Aktivně působí v projektu Filosofie v experimentu.

MgA. Petra Pellarová

Tanečnice, performerka, lektorka a tanečně-pohybová terapeutka. Je absolventkou Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Tanec a pohybové divadlo studovala na taneční konzervatoři Duncan centre a na Folkwang Hochshule v Essenu. V rámci stipendijní stáže strávila rok na Bali studiem tradičního balijského tance. Absolvovala čtyřletý Psychoterapeutický výcvik v pohybové a taneční terapii.
Jako performerka dlouhodobě spolupracovala např. s Divadlem bratří Formanů. Podílela se na projektech Plzeň 2015 město kultury, 180 Degrees Festival and Laboratory for innovative Art Sofie a Plíce Žižkova v rámci festivalu Tanec Praha 2020. Je členem uměleckého sdružení Faro moving space. Spolupracuje jako pohybový supervizor s organizací World Learning Inc.
Jako tanečně-pohybová terapeutka absolvovala pracovní stáže v detašovaném pracovišti Diagnostického ústavu Cesta Řevnice a v psychiatrické nemocnici Bohnice.
Působí jako lektorka v projektu Tanec školám a vede lekce improvizace a kreativního pohybu.

BcA. JAN SKOVAJSA

Externí pedagog KATaP DAMU. Jan Skovajsa je mezinárodně akreditovaným lektorem Feldenkraisovy® metody. Je absolventem čtyřletého studijního programu Feldenkrais International Training Program ve Vídni (Feldenkrais Institut Wien) pod vedením Jeremyho Krausse, osobního žáka dr. Feldenkraise. Program byl akreditován Euro TAB (Feldenkrais European Training and Accreditation Board). Pod jeho vedením rovněž absolvoval sérii Master Classes a navazující, specializační výcvik pro práci s dětmi se specifickými potřebami Jeremy Krauss Approach Training for working with Special Needs Children (JKA). Vede individuální i skupinové lekce a semináře pro širokou i odbornou veřejnost. Spolupracuje s Centrem pohybové medicíny Pavla Koláře a Akademií múzických umění v Praze. Ve své práci rovněž čerpá ze studia na katedře Autorské tvorby a pedagogiky na DAMU (zaměření na psychosomatické disciplíny) i ze studia psychologie zdraví na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pod vedením doc. Václava Břicháčka a prof. Jaro Křivohlavého.


Související stránky

Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Celoživotní vzdělávání.