VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ SCÉNOGRAFIE A SCÉNOGRAFIE ALD PRO AR 2024/2025

Děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze v souladu s § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU vyhlašuje pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí do bakalářských, magisterského a navazujících magisterských studijních programů a způsob ověřování jejich plnění na Divadelní fakultě AMU pro akademický rok 2024/2025, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu DAMU dne 1. 11. 2023.

STUDIJNÍ PROGRAMY, PRO KTERÉ JE VYHLAŠOVÁNO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY V ČESKÉM JAZYCE

  • Scénografie (podání přihlášek do 29. 2. 2024)
  • Scénografie alternativního a loutkového divadla (podání přihlášek do 29. 2. 2024)

Tyto skutečnosti a s nimi související informace pro uchazeče jsou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek DAMU v části Studium – Přijímací řízení.

31. ledna 2024