Scénografie alternativního a loutkového divadla

Bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Komunikace v týmu skrze obraz, materiál a řemeslo. Rozvoj vizuálního a konceptuálního myšlení, imaginace, magie. Nehierarchické vnímání divadelní tvorby, autorský přístup. Důraz na schopnost kritického myšlení, hledání vlastních témat a souvislostí.

Cíle studia

Cílem studia je rozvoj kreativních, psychosomatických a vědomostních vrstev jmenovitě té divadelní tvorby, která používá rozličné alternativní postupy v těsné a trvalé interakci mezi hereckou, režijní, scénografickou, dramaturgickou, hudební a dalšími složkami v komplexu divadelní tvorby.
Během studia v rámci praktických předmětů rozvíjí schopnosti vyjádření v kresbě, malbě, prostřednictvím tradičních grafických technik ale i v počítačové grafice a virtuálním 3D prostředí.
Důraz je kladen na řemeslnou zručnost v sochařství a řezbě, ve schopnosti realizace a konstrukce loutek, kinetických a mechanických objektů, a to jak v tradičním pojetí, tak v kombinaci s pokročilými technologiemi.
Studenti rozvíjejí abstraktní myšlení v rámci konkrétního materiálu, vzájemný přenos různých komunikačních kódů, vizuální a koncepční myšlení.

Profil absolventa

Absolvent je připraven v tvůrčím týmu řešit umělecké úkoly, které přináší moderní divadelní praxe v divadlech loutkového či alternativního zaměření s přesahem na ostatní divadelní žánry včetně současných typů performancí.
Absolvent studijního programu Scénografie alternativního a loutkového divadla je schopen :
• Abstraktního myšlení v rámci konkrétního materiálu, vzájemného přenosu různých komunikačních kódů prostřednictvím vizuálního a koncepčního myšlení.
• Vyjádřit svou vizuální koncepci v kresbě, malbě, prostřednictvím tradičních grafických technik ale i v počítačové grafice a virtuálním 3D prostředí.
• Prokázat řemeslnou zručnost v sochařství a řezbě, ve schopnosti realizace a konstrukce loutek, kinetických a mechanických objektů a to jak v tradičním pojetí, tak v kombinaci s pokročilými technologiemi.
• Využívat kreativních, psychosomatických a vědomostních vrstev, k aplikaci rozličných alternativních postupů v těsné a trvalé interakci mezi hereckou, režijní, scénografickou, dramaturgickou, hudební a dalšími složkami v komplexu divadelní tvorby.
• Samostatně a odpovědně se rozhodovat, vyhodnotit názory ostatních členů tvůrčího týmu a adekvátně na ně reagovat.
• Do řešení problémů zahrnout také úvahu o jejich etickém rozměru.
• samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru atd.
Absolvent scénografie KALD by měl být komplexní uměleckou osobností, je vybaven do zaučit se v divadelní praxi, rozvíjet své kompetence v dalším studiu podle osobních dispozic, nebo své uplatnění najde na poli volného umění.

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímací zkoušky jsou složeny ze dvou kol, z nichž první je vyřazovací.
Přijímací zkouška se skládá z části teoretické a části talentové.
První kolo je jednodenní, uchazeči předkládají portfolio domácích prací, zpracují kreativní úkol na zadané téma, kresbu podle modelu a absolvují vědomostní test.
Dvou denní druhé kolo následuje měsíc po kole prvním.
Postupující uchazeči během této doby zpracují domácí úkol na zadané téma. První den uchazeči odprezentují domácí práci a absolvují pohovor. Dále pracují na prezentaci na zadané téma ve skupině s uchazeči programu Režie Dramaturgie a Herectví.
Druhý den jsou prezentovány výstupy ze spolupráce a probíhají další individuální pohovory. Kapacita programu je 3-6 studentů v ročníku.

Podmínkou k přijetí jsou talentové předpoklady, doložitelné souborem výtvarných prací, portfoliem. Podoba portfolia je na volbě uchazeče. Může obsahovat kresby, malby, foto dokumentaci prostorových objektů, koláže, deníky, grafiky, autorské knihy, případně pokusy o divadlo, ideálně využívající loutky či objekty. Při posuzování jednotlivých uchazečů je kladen zřetel na následující kritéria:
Schopnost vnímání současných „kulturních uzlů“ a dramatických situací spolu se schopností adekvátní kreativní artikulace.
Schopnost osobitého projevu v kresbě, malbě a jiných výtvarných technikách jako způsobu komunikace.
Schopnost kolektivní spolupráce.
Manuální zručnost.
Prokazatelný zájem o kulturní dění v historii i v současnosti se zvláštním zřetelem na divadelní a výtvarné umění.
Otevřenost novým uměleckým impulzům z jiných oborů, ochota experimentovat s vlastní fyzickou přítomností v divadelních projektech i performancích a zejména schopnost týmové spolupráce.
Nejvýznamnějším kritériem pro přijetí je úspěšné absolvování talentové části přijímací zkoušky.
Aktuální znění podmínek přijímacího řízení pro konkrétní akademický rok bude zveřejněno na webu.


Garant

doc. MgA. Jan BAŽANT, Ph.D.

Docent - vedoucí kabinetu Detail osoby
Foto