Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla

Bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Divadlo jako proces, výzkum, zkušenost. Spolupráce a vzájemné ovlivňování. Studium jako dialog a experiment. Režisér či dramaturg jako autor, nikoli autoritář.

Cíle studia

Divadlo jako proces, výzkum, zkušenost. Spolupráce a vzájemné ovlivňování. Studium jako dialog a experiment. Režisér či dramaturg jako autor, nikoli autoritář.
Tříletý studijní program Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla je v bakalářském stupni studia zaměřen na všestrannou výchovu a vzdělávání absolventů – režisérů / dramaturgů / autorů- pro soudobou jevištní praxi i pro její osobité rozvíjení v součinnosti s absolventy herectví, scénografie a produkce DAMU, ale i dalších uměleckých programů HAMU, FAMU, UMPRUM, AVU a dalších.
Tvůrčí postupy, charakteristické pro alternativní divadelní formy, znamenají v první řadě důraz na autorský přínos (vytvořit originální tvůrčí východisko, dále základ scénáře k inscenaci). K nejpodstatnějším fázím studia patří experimentování se scénickými prostředky a týmová spolupráce. Studenti režie a dramaturgie po celou dobu intenzivně spolupracují se studenty scénografie a herectví. Zároveň je kladený důraz na specifické dispozice a vlohy jednotlivých studentů, ať už směřují spíš k improvizaci, divadlu autorskému, loutkám či objektům, performativním prvkům, sociálnímu aspektu divadla apod. Dále je během celého studia kladen důraz na osobní a osobnostní výpověď s akcentem na interakci jednotlivých jevištních komponentů v ryze autorském díle.
Pro dosažení vytčených cílů poskytuje studijní program vysoce kvalitní umělecké a teoretické vzdělávání podle šestisemestrálního studijního plánu.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia získá takové znalosti a dovednosti, aby dokázal realizovat komornější divadelní projekt od prvotního nápadu až po premiéru. Je pedagogicky veden ke schopnosti mít představu o tom, jaké tvůrčí postupy a praktické podmínky jsou pro jím zvolený typ divadla zapotřebí. Naučí se postavit tvůrčí tým (z pozice režiséra) či se stát jeho součástí (v pozici dramaturga / autora). Během studia spolupracuje s kolegy scénografy, herci, autory scénické hudby, ale i produkčními. Orientuje se v historii a teorii oboru. Je důležité, aby se základně orientovat v síti českých loutkových divadel a nezávislých divadelních studií a měl povědomí o celé šíři současných alternativních forem divadla, což mu umožní a usnadní vstup do praxe. Absolutorium studijního programu umožňuje práci v rozhlase, ve filmu, v TV či v oborech dramatické výchovy (školy, volnočasové aktivity apod.).

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímací zkoušky jsou složené ze tří kol, z nichž každé je vyřazovací. Rozhodující jsou talentové dispozice ke zvolenému oboru, smysl pro metaforické vnímání a vyjadřování, předpoklady pro autorskou tvorbu a tvůrčí práci v týmu.
Pro první kolo uchazeči zpracují práce na zadané téma (včetně případných požadavků na práci ve formě série fotografií či krátkého videa). Ve druhém kole uchazeči obhajují svou práci, podrobí se vědomostnímu testu (oblast filosofie, kultury, umění a divadla ve velké šíři), absolvují individuální pohovory i testy schopnosti kreativity v prostoru i týmové spolupráce.
Ve třetím kole podstoupí test z cizího, samostatně zvoleného, světového jazyka. Dále je individuálně sledována studentova fantazie, spontaneita, mobilita a případné literární schopnosti. Spolu s ostatními adepty připraví malé scénické dílo na zadané téma a podrobí výsledek sebereflexi před komisí. Nejvýznamnějším kritériem pro přijetí je úspěšné absolvování talentové části přijímací zkoušky.


Garant

doc. MgA. Jiří ADÁMEK, Ph.D.

Docent - vedoucí kabinetu Telefon: 234 244 271 Detail osoby
Foto