Herectví alternativního a loutkového divadla

Bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Herectví jako současný, živý organismus se spoustou otázek ve stále se vyvíjejících uměleckých žánrech. Tříleté studium herectví alternativního a loutkového divadla, které všestranně vybaví absolventa pro soudobou jevištní praxi.

Cíle studia

Herectví jako současný živý organismus jevištní existence se spoustou otázek ve stále se vyvíjejících uměleckých žánrech …
Tříletý studijní program Herectví alternativního a loutkového divadla je v bakalářském stupni studia zaměřen na všestrannou výchovu a vzdělávání absolventů – herců / loutkoherců / performerů - pro soudobou jevištní praxi i pro její osobité rozvíjení v součinnosti s absolventy režie, dramaturgie, scénografie a produkce DAMU, ale i dalších uměleckých programů HAMU, FAMU a dalších.
V prvních ročnících se studenti formou přednášek, tvůrčích cvičení a dílen seznamují s postupy současného loutkového, objektového, fyzického, tanečního i činoherního divadla, především však divadla autorského s akcentem na současné světové postdramatické divadelní trendy, tedy dokumentární, imerzivní a site-specific postupy. V jednotlivých ročnících získávají potřebné dovednosti také v psychosomatických disciplínách, jejichž ovládnutí vede k rozvoji studenta jako samostatné a svébytné tvůrčí osobnosti působící ve stále se rozšiřujícím prostoru divadelních aktivit. Během celého studia je důraz kladen na metaforické vyjádření, osobní a osobnostní výpověď s akcentem na interakci jednotlivých komponentů jevištního díla v ryze autorském díle.
Pro dosažení vytčených cílů poskytuje studijní program vysoce kvalitní umělecké a teoretické vzdělávání podle šestisemestrálního studijního plánu.

Profil absolventa

Absolvent získá takové znalosti a dovednosti, aby byl v praxi schopen nejen profesionálního uplatnění v oboru, ale i samostatné tvůrčí činnosti. Orientuje se v historii a teorii oboru, je vybaven po stránce hlasové, pohybové, v práci s předmětem a loutkou. Má zkušenosti s kolektivní inscenační tvorbou. Je schopen samostatné volby, jak nasměrovat vlastní uměleckou činnost v nových trendech divadla (performance, improvizace, autorské, loutkové a objektové divadlo, street art, nový cirkus, dokumentární, devised či multimediální divadlo…). Cílem studia herectví alternativního a loutkového divadla je vychovávat komplexní umělecké osobnosti s vysokým morálním kreditem, které budou objevovat nové možnosti divadelní tvorby s důrazem na prvek živé komunikace a zároveň budou schopni samostatně autorsky tvořit na špičkové profesionální úrovni.

Obecné informace o přijímacím řízení

Úspěšné složení přijímací zkoušky, sestávající ze dvou kol, z nichž první je vyřazovací. Zkouška je složena z různých disciplín psychosomatických (hlas, zpěv, pohyb), vědomostních (písemný test ve 2. kole) a talentových (zadaných předem k domácí přípravě i improvizaci).
Rozhodující je vedle psychosomatických dispozic ke zvolenému oboru schopnost kolektivní kreativity a týmové spolupráce. Dále je zkoumána představivost a fantazie jako hlavní předpoklad pro profesi, zájem o obor i divadelní současnost v její mnohostrannosti a potřeba vyjadřovat se uměleckou tvorbou.
Nejvýznamnějším kritériem pro přijetí je úspěšné absolvování talentové části přijímací zkoušky.


Garant

MgA. Petra TEJNOROVÁ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí kabinetu Telefon: 234 244 271 Detail osoby
Foto