Alternativní a loutková tvorba a její teorie

Doktorský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Doktorský studijní program jako propojení tradic, alternativ i aktuálních jevištních trendů. Nejde jen o studium historie, ale o hledání vazeb a souvislostí v alternativním a loutkovém divadle.

Cíle studia

Studium a hlubší poznávání komponentů jevištního díla a především procesů a zákonitostí vzájemné interakce jednotlivých složek autorského sdíleného divadla, přičemž hlavní důraz je kladen na herectví, režii, dramaturgii a scénografii ve společném, autorském rámci specifik alternativního a loutkového divadla se všemi současnými divadelními tendencemi (vč. dokumentárního a imerzivního divadla, divadla ve specifických skupinách, site-specific a dalšími moderními variantami). Toto vše v přímé vazbě na konkrétní výzkumné a vývojové úkoly a scénické projekty katedry. Jde také o studium historie loutkového a alternativního divadla, ale především o studium vazeb mezi tradicí a alternativou.

Profil absolventa

Vysoce kvalifikovaný odborník, který díky přímé vazbě mezi vlastní kreativní tvorbou a její vědeckou reflexí svými tvůrčími a analytickými impulsy posunuje vývoj divadelní tvorby v této oblasti a tím případně ovlivňuje vývoj dramatického umění jako celku. Na Katedře alternativního a loutkového divadla plní úkol spoluiniciátora evaluace studijní náplně ve studovaných oborech.

Obecné informace o přijímacím řízení

Uchazeč se musí prokázat úspěšně zakončeným magisterským studiem dramatického umění v oborech herectví, režie, dramaturgie a scénografie na KALD DAMU, KČ DAMU či jiných katedrách DAMU případně na obdobných katedrách jiných uměleckých škol či škol příbuzných - s tím, že uchazečova dosavadní kreativní tvorba a její teoretická reflexe zřetelně směřuje ke studiu, bádání a hledání nových postupů v oblasti alternativního a loutkového divadla.


Garant

doc. MgA. Vladimír NOVÁK, Ph.D.

Docent - vedoucí oddělení Telefon: 234 244 272, 234 244 287 Detail osoby
Foto