Alternativní a loutkové divadlo

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Mezioborový magisterský program nahlíží divadlo jako organickou syntézu jednotlivých složek. Studium jako osobní, autorský umělecký výzkum napříč obory.

Cíle studia

Cílem studia je rozvoj všestranné kreativní osobnosti schopné sebeprosazení v umělecké tvorbě v oblasti alternativního divadla, kterým se rozumí všechny divadelní směry nevycházející primárně z tradičního činoherního chápání divadla, tedy z interpretace dramatického textu. Do této oblasti divadla můžeme zařadit také loutkové (objektové) divadlo, na jehož specifické české tradici byla katedra původně založena, ale také široké spektrum dalších směrů, jako je divadlo intermediální, dokumentární, imerzivní, improvizační, participační či divadlo ve specifických skupinách, v netradičních prostorech a další.

Magisterský studijní program Alternativní a loutkové divadlo je založený na kreativní symbióze teorie s praxí. Praktická část je postavená na vlastní projektové tvorbě studenta konzultované jak s pedagogy, tak s ostatními studenty magisterského studia. Teoretická část pak na hloubkovém studiu reformních divadelních proudů a jejich souvislostí se současnou progresivní částí divadelní scény. To předpokládá rozvoj osobitého kritického myšlení založeného nejen na důkladné znalosti divadelní historie a teorie, ale především na vnímání souvislostí s ostatními druhy umění a vědami (výtvarné umění, hudba, kinematografie, filozofie, estetika a další obory).

Cílem není pouze rozvoj neinterpretačních a postdramatických tendencí 20. století či rozvoj participačních technik 21. století, ale především tvorba živého divadelního jazyka, který činí divadlo jako médium potřebným komunikačním nástrojem pro společnost tady a teď. Není zde umělec, který cosi “nazkoušel”, a divák, který to přijímá. Je zde společenství, které pro sebe znovu a znovu hledá smysl a funkci divadla. Alternativnost je pak třeba chápat především v oné procesuálnosti, decentralizaci složek, nehierarchizovanosti profesí, paralelitě komponentů, rhizomatickém myšlení, sociálním přesahu, společenském smyslu atd.

Studium předpokládá pochopení pro kolektivní tvorbu a vždy intermediální a interaktivní povahu divadelní syntézy. Absolventi magisterského programu Alternativní a loutkové divadlo jsou všestrannými tvůrčími osobnostmi, schopnými integrovat osobité divadelní myšlení, tvorbu koncepce a performační dovednosti a aplikovat je v širším společenském kontextu.

Profil absolventa

Absolvent magisterského studijního programu Alternativní a loutkové divadlo je schopen zcela samostatné autorské inovativní divadelní práce, zvládá praktické otázky realizace a chápe společenský dopad své tvorby. Ovládá všechny jevištní komponenty a jejich orchestraci v divadelní syntéze, je si však plně vědom, že toto je pouze nástroj komunikace, která tvoří primární smysl díla. Absolvent je schopen sestavit plně funkční tvůrčí tým, v němž každý svými specifickými dovednostmi spoluvytváří podhoubí pro zrod nového divadelního jazyka. Absolvent se orientuje nejen v progresivních alternativních směrech se znalostí historických konotací, ale také v celkovém kulturně sociálním diskurzu své doby, ze kterého čerpá inspiraci pro svou kreativní činnost. Divadelní tvorbu chápe nejen jako způsob autorského vyjádření, ale také jako nutnou reflexi společnosti, jako komplexní způsob přemýšlení a formu dialogu, a to nejen ve smyslu estetickém, ale i etickém.

Odborné znalosti:
- Orientuje se v současném divadle, dokáže jednotlivé tendence zařadit do širších společenských a filozofických souvislostí a zformulovat vlastní postoj k dané problematice.
- Má znalosti odborné literatury v souladu se zaměřením studovaného programu.
- Má pokročilé znalosti v oblastech aplikované teorie a současné dramaturgie (teatralita, narativita, koncept, plasticita, komunikace, interakce, drama a postdrama, autenticita, posthumanismus, identita ad.).
- Má přehled o dostupných metodách tvorby v oboru, zná také současné tendence a přístupy k materiálu, tématu a recipientům.
- Má základní znalosti o strukturaci odborného textu.
- Ovládá principy a metody uměleckého výzkumu.


Odborné dovednosti:
- Dokáže zvolit odpovídající inscenační/performační postup pro realizaci vlastní umělecké koncepce.
- Dokáže formulovat téma, uplatnit metodu uměleckého výzkumu, sbírat materiály v digitálním i skutečném světě, vytvářet strukturu a kompozice, ovládá konstrukční i dekonstrukční techniky.
- Je schopen komplexního způsobu kritického myšlení, kdy dosažené znalosti v teoretické oblasti jsou odrazovou plochou pro jejich aplikování či testování ve světě divadelní empirie.
- Na bázi laboratorního přístupu (experiment a jeho důsledky) tvořivě rozvíjí autorské performační postupy.
- Je schopen týmové spolupráce při přípravě a realizaci uměleckého díla.
- Dokáže písemnou formou reflektovat svoji uměleckou tvorbu v širších souvislostech vlastní tvůrčí dráhy i společenských konotací.
- Veškeré oborové znalosti dokáže interpretovat i rozvíjet v kontextu základních principů západní kultury, s důrazem na kritické vývojové myšlení.

Obecné kompetence:
- Je schopen kultivovaného dialogu, tedy nejen věcně argumentovat a svoje názory doložit adekvátními příklady, ale také naslouchat.
- Je schopen svůj kreativní přístup a kritické myšlení uplatnit nejen v umění, ale i v dalších oblastech občanského konání.
- Svoje dovednosti dokáže uplatnit v různých kulturních a uměleckých oblastech, stejně tak jako na akademické půdě.
- Disponuje předpoklady – s přihlédnutím k individuálnímu zaměření – k samostatnému pedagogickému působení nebo teoretickému výzkumu.
- Je schopen svou praxi začlenit do mezinárodního uměleckého kontextu.

Obecné informace o přijímacím řízení

Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu poli performativních umění a jejich uplatnění v celospolečenské praxi není oblast prvního stupně vzdělání uchazečů o studium limitována a jejich dosavadní zkušenost s divadlem není vyžadována. Program je určen pro uchazeče, kteří absolvovali bakalářské studium jakéhokoliv typu a mají předpoklady pro uměleckou tvorbu.

Podmínkou k přijetí je úspěšné složení talentové přijímací zkoušky a posouzení talentových předpokladů na základě předložené dokumentace.
Během příjimacího řízení bude kladen důraz na:
- osobní motivaci uchazečů
- dosavadní kreativní, odbornou či vědeckou práci
- schopnost kolektivní práce


Garant

doc. MgA. Sodja ZUPANC-LOTKER, Ph.D.

Docent

E-mail: sodja.zupanclotker@damu.cz

Pracoviště: Katedra alternativního a loutkového divadla
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Sodja ZUPANC-LOTKER, Ph.D.


.