PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Katedra alternativního a loutkového divadla klade důraz na individuální dispozice, autorské myšlení a jedinečnost divadelní komunikace. Nabízí seznámení s širokým spektrem současných žánrů z oblasti postdramatického, pohybového a objektového divadla. Student je veden k objevení vlastního stylu. Klíčovou metodou je permanentní proces, hra, přítomnost. Teď a tady. 

Vedoucí bakalářských ročníků pro akademický rok 2024/2025

 • Herectví ALD: doc. Mgr. Marek Bečka, MgA. Branislav Mazúch, MgA. Petra Tejnorová, Ph.D.
 • Režie-dramaturgie ALD: doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.
 • Scénografie ALD: doc. MgA. Jan Bažant, Ph.D., doc. MgA. Dragan Stojčevski, Ph.D., Mgr. Dagmar Urbánková

Fakultní informace k přijímacímu řízení

Termíny

Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium Scénografie:

29. února 2024

Pro bakalářské studium Herectví a Režie-dramaturgie:

15. ledna 2024

Pro navazující magisterské studium:

15. dubna 2024

Pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce (MA DOT):

15. ledna 2024

Pro doktorské studium:

nekoná se

Konzultace k přijímacím zkouškám

Pro bakalářské studium:

9. prosince 2023

Pro navazující magisterské studium:

3. února 2024
12:00-16:00 hodin
místnost R117, budova Řetězová, 1.patro

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pro bakalářské studium - program Herectví:

I. kolo: 1.–3. března 2024
II. kolo: 12.–13.
dubna 2024 (+ rezerva 14. dubna)

Pro bakalářské studium - program Režie-dramaturgie:

I. kolo: do 16. února 2024 odevzdat zadání (bez osobní účasti uchazečů)
II. kolo: 8.–9. března 2024 (+ rezerva 10. března)
III. kolo: 12.–13. dubna 2024 (+ rezerva 14. dubna)

Pro bakalářské studium - program Scénografie:

I. kolo: 8.–9. března 2024
II. kolo: 12.–13.–(14.) dubna 2024

Pro navazující magisterský program Alternativní a loutkové divadlo:

I. kolo: 13. května 2024
II. kolo: 24.–25. června 2024

Pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce (MA DOT):

I. kolo: 5. února 2024
II. kolo: 27. února 2024

Pro doktorský program Alternativní a loutková tvorba a její teorie:

nekoná se

Formuláře ke stažení

Požadavky na uchazeče

Talentové a psychosomatické dispozice, schopnost kolektivní kreativity a týmové spolupráce. Nezbytné pohybové a hlasové dispozice (případné indispozice budou posouzeny individuálně). Představivost, fantazie jako hlavní předpoklad pro profesi. Zájem o obor i divadelní současnost v její mnohostrannosti. Potřeba sebevyjádření uměleckou tvorbou.

Talentové dispozice ke zvolenému oboru, představivost a schopnost kompozice jako hlavní předpoklad. Smysl pro metaforické vnímání a vyjadřování. Schopnost analýzy a interpretace textu. Schopnost ústně i písemně formulovat svoje divadelní vize a koncepce. Znalosti na úrovni absolventa střední školy, intelektuální předpoklady a znalosti ve zvoleném oboru. Všeobecný rozhled, a to nejen kulturní. Zájem o současné divadlo, s důrazem na alternativní a loutkové tendence. Orientace v kultuře a dalších humanitních oborech.

Talentové předpoklady, doložitelné souborem výtvarných prací, případně pokusy o divadlo, využívající loutky či objekty. Schopnost vnímání současných „kulturních uzlů“ a dramatických situací spolu se schopností adekvátní kreativní artikulace. Schopnost osobitého projevu v kresbě, malbě a jiných výtvarných technikách jako způsobu komunikace. Manuální zručnost. Prokazatelný zájem o kulturní dění v historii i v současnosti se zvláštním zřetelem na divadelní a výtvarné umění. Schopnost kolektivní spolupráce.

Navazující magisterský studijní program je určen pro uchazeče, kteří absolvovali bakalářské studium libovolného oboru. Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu poli performativních umění a jejich uplatnění není oblast prvního stupně vysokoškolského vzdělání uchazečů o studium nikterak limitována a praktická zkušenost s divadelním uměním není vyžadována. 

Podmínkou k přijetí je posouzení talentových předpokladů na základě předložené dokumentace a úspěšné složení talentové přijímací zkoušky. 

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Uchazeči ke studiu předloží k prvnímu kolu přijímací zkoušky tyto přílohy:

 • Video-autoportrét v délce max. 1 minuta.
 • Motivační dopis v rozsahu max. 1 strana.
 • Portfolio: dokumentace dosavadní umělecké a případně vědecké práce v rozsahu max. 10 stran.

Každý uchazeč, kterého přihláška bude řádně zaregistrovaná do přijímacího řízení, obdrží po uzávěrce podávání přihlášek e-mail s přesnými instrukcemi, jak materiály odevzdat.

Veškeré podklady k přijímacímu řízení se odevzdávají výhradně elektronicky, a to nejpozději do pěti pracovních dní od uzávěrky podání přihlášky.

Uchazeč se musí prokázat úspěšně zakončeným magisterským studiem dramatického umění v oborech herectví, režie, dramaturgie a scénografie na KALD DAMU, KČ DAMU či jiných katedrách DAMU případně na obdobných katedrách jiných uměleckých škol či škol příbuzných - s tím, že uchazečova dosavadní kreativní tvorba a její teoretická reflexe zřetelně směřuje ke studiu, bádání a hledání nových postupů v oblasti alternativního a loutkového divadla.

Průběh přijímacích zkoušek

Nároky na uchazeče:

Talentové a psychosomatické dispozice, schopnost kolektivní kreativity a týmové spolupráce. Nezbytné pohybové a hlasové dispozice (případné indispozice budou posouzeny individuálně). Představivost, fantazie jako hlavní předpoklad pro profesi. Zájem o obor i divadelní současnost v její mnohostrannosti. Potřeba sebevyjádření uměleckou tvorbou.

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál maturitního vysvědčení) předloží dále uchazeč o studium v tomto programu společně s přihláškou: 

 • Aktuální portrétní fotografii,
 • lékařské potvrzení.

Přílohy nahraje přímo do elektronické přihlášky bezprostředně po její registraci. Originál lékařského potvrzení uchazeč předloží v den konání posledního kola přijímací zkoušky na Studijním oddělení DAMU.

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol

Dvě kola, přičemž obě jsou vyřazovací.

Poznámka: poslední kolo přijímacích zkoušek probíhá v úzké provázanosti s bakalářským programem Režie-dramaturgie ALD.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • I. kolo – 0,5 dne.
 • II. kolo – 2 až 3 dny.

c) Zvláštní požadavky

Cvičební úbor a obuv, příp. hudební nástroj.

Rámcový obsah jednotlivých kol akritéria vyhodnocení výsledků: 

 • I. kolo:
  Pro první kolo si uchazeči obvykle připravují 1 nonverbální a 1 verbální scénickou akci na zadané téma, etudu s objektem, 1-2 písně apod. – zadání bude upřesněno v pozvánce. Dále budou zkoumány jejich autorské, rytmické, pohybové, hlasové dispozice, improvizační schopnosti a schopnost týmové spolupráce.
  V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola je 70 bodů.
  Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
   
 • II. kolo:
  Ve druhém kole uchazeči vypracují krátký vědomostní test (oblast kultury, umění, divadla) a dále budou zkoumány jejich talentové předpoklady a schopnost rychlé a tvořivé reakce. Zúčastní se společné týmové tvorby na malém projektu a závěrečné reflexe, popřípadě i osobního pohovoru. Hlavní důraz je kladen na herecké předpoklady, ale značnou váhu mají také kreativní disciplíny obecně. Při konečném výběru je posuzován celkový dojem a schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.
  Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 80 bodů dosažených v tomto kole.Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou ve II. kole minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Pozn.: Podrobnější informace k jednotlivým kolům obdrží uchazeči e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce spolu s pozvánkou nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky.  

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší v případě, že nižší počet uchazečů splní podmínky přijímacího řízení. 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.

Maximální počet přijatých uchazečů do tohoto programu je 12.

Zdravotní způsobilost:

K přihlášce je nutné přiložit sken potvrzení všeobecného praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost o zdravotní způsobilosti pro studium, které obsahuje náročné pohybové předměty včetně akrobacie. Originál potvrzení předloží uchazeč na Studijním oddělení DAMU při posledním kole přijímací zkoušky.

Nároky na uchazeče:

Talentové dispozice ke zvolenému oboru, představivost a schopnost kompozice jako hlavní předpoklad. Smysl pro metaforické vnímání a vyjadřování. Schopnost analýzy a interpretace textu. Schopnost ústně i písemně formulovat svoje divadelní vize a koncepce. Znalosti na úrovni absolventa střední školy, intelektuální předpoklady a znalosti ve zvoleném oboru. Všeobecný rozhled, a to nejen kulturní. Zájem o současné divadlo, s důrazem na alternativní a loutkové tendence. Orientace v kultuře a dalších humanitních oborech. 

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál maturitního vysvědčení) nevyžaduje přihlášení do tohoto programu předložení dalších příloh společně s přihláškou.

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol

Tři kola, přičemž všechna jsou vyřazovací.

Poznámka: poslední kolo přijímacích zkoušek probíhá v úzké provázanosti s bakalářským programem (Herectví ALD).

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • I. kolo (bez osobní přítomnosti uchazeče) – vyhodnocení zadaného úkolu
  (zpracovaného a doručeného elektronicky) komisí.
 • II. kolo – 1 den.
 • III. kolo – 2 až 3 dny.

Rámcový obsah jednotlivých kol akritéria vyhodnocení výsledků: 

 • I. kolo:
  Do prvního kola uchazeči vypracují zadaný úkol (např. video, písemnou práci v případě potřeby doplněnou fotografiemi/videem, motivační dopis, portfolio s přehledem své dosavadní tvorby apod.).
  V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola je 50 bodů.
  Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • II. kolo:
  Ve druhém kole uchazeči obhajují odevzdanou práci, podrobí se vědomostnímu testu (oblast filosofie, kultury, umění a divadla ve velké šíři), absolvují individuální pohovory i testy schopnosti kreativity v prostoru i týmové spolupráce.
  Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů získaných v tomto kole nutných pro postup do III. kola je 70 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • III. kolo:
  Ve třetím kole podstoupí uchazeči test z anglického jazyka, individuální průzkum mobility, fantazie a spontaneity (případně literárních schopností). Spolu s uchazeči o studium v ostatních bakalářských programech připraví malé společné scénické dílo na zadané téma a podrobí výsledek sebereflexi před komisí. Při hodnocení mají větší váhu kreativní disciplíny a u konečného výběru se hledí na celkový dojem a na schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.
  Ve III. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 80 bodů dosažených v tomto kole.Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Pozn.: Podrobnější informace k jednotlivým kolům včetně zadání úkolů pro I. kolo a informace o způsobu jejich doručení obdrží uchazeči e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky.

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší v případě, že nižší počet uchazečů splní podmínky přijímacího řízení. 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.  

Maximální počet přijatých uchazečů do tohoto programu je 6.

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Nároky na uchazeče:  

Talentové předpoklady, doložitelné souborem výtvarných prací, případně pokusy o divadlo, využívající loutky či objekty. Schopnost vnímání současných „kulturních uzlů“ a dramatických situací spolu se schopností adekvátní kreativní artikulace. Schopnost osobitého projevu v kresbě, malbě a jiných výtvarných technikách jako způsobu komunikace. Manuální zručnost. Prokazatelný zájem o kulturní dění v historii i v současnosti se zvláštním zřetelem na divadelní a výtvarné umění. Schopnost kolektivní spolupráce.    

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:  

Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál maturitního vysvědčení) nevyžaduje přihlášení do tohoto programu předložení dalších příloh společně s přihláškou.   

Domácí práce posuzované v I. kole uchazeči přinesou s sebou v den konání I. kola přijímací zkoušky:. 

 • Povinně: Soubor domácích výtvarných prací, rozsah – minimálně 15 - 25 prací podle vlastního uvážení v uživatelsky přívětivé adjustaci v deskách označených jménem uchazeče.
 • Volitelně: Multimediální obsah na USB disku označeném jménem uchazeče.   

Průběh přijímacích zkoušek:  

a) počet kol  

Dvě kola přičemž obě jsou vyřazovací.  

Poznámka: poslední kolo přijímacích zkoušek probíhá v úzké provázanosti s ostatními bakalářskými programy (Herectví ALD a Režie-dramaturgie ALD).  

b) Časové rozpětí jednotlivých kol 

1. kolo – 1 den 

2. kolo – 2 až 3 dny 

c) Zvláštní požadavky

Uchazeč si k přijímací zkoušce přinese kreslicí a malířské potřeby podle naturelu uchazeče, papíry A2, nůžky, lepidlo, rýsovací potřeby, psací potřeby.  

Rámcový obsah jednotlivých kol a kritéria vyhodnocení výsledků:  

1. kolo: 

V prvním kole budou zadány výtvarné úkoly, které se každoročně obměňují a kresba podle modelu. Hodnoceny budou uchazečem přinesené domácí práce.

Uchazeči podstoupí znalostní test (všeobecný kulturní rozhled s důrazem na oblast divadla a výtvarného umění).  

Hodnotí se talentové předpoklady, výtvarná a řemeslná zručnost, všeobecný kulturní přehled.

V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola je 70 bodů.  

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.  

2. kolo: 

Uchazečům, kteří úspěšně projdou prvním kolem, bude v pozvánce do II. kola, zaslané e-mailem prostřednictvím informačního systému KOS, zadán domácí úkol (zpravidla výtvarné ztvárnění zadaného dramatického nebo jiného textu nebo prostorové řešení či kinetický objekt).  

V průběhu druhého kola, po hodnocení a rozboru zadaného úkolu formou pohovoru, následuje práce na společném úkolu s uchazeči o studium v bakalářských programech Herectví ALD a Režie-dramaturgie ALD. Při hodnocení mají větší váhu kreativní disciplíny a u konečného výběru se hledí na celkový dojem a na schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.  

Hodnotí se koncepční, výtvarné a řemeslné provedení domácího úkolu. Při samotném druhém kole se hodnotí kreativita, schopnost spolupráce v kolektivu, kulturní přehled, zájem o obor prokázaný během pohovoru a dále cítění prostoru ve výtvarném projevu, představivost, cit pro zachycení dramatických situací spolu se schopností adekvátní kreativní artikulace, potenciál osobitého projevu v kresbě, malbě a jiných výtvarných technikách, manuální zručnost apod. 

Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 80 bodů dosažených v tomto kole. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.    

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:   

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší v případě, že nižší počet uchazečů splní podmínky přijímacího řízení.    

Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.      

Maximální počet přijatých uchazečů do tohoto programu je 6.   

Zdravotní způsobilost:  

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu. 

Nároky na uchazeče:

Talentové předpoklady, doložitelné souborem výtvarných prací, případně pokusy o divadlo, využívající loutky či objekty. Schopnost vnímání současných „kulturních uzlů“ a dramatických situací spolu se schopností adekvátní kreativní artikulace. Schopnost osobitého projevu v kresbě, malbě a jiných výtvarných technikách jako způsobu komunikace. Manuální zručnost. Prokazatelný zájem o kulturní dění v historii i v současnosti se zvláštním zřetelem na divadelní a výtvarné umění. Schopnost kolektivní spolupráce. 

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál maturitního vysvědčení) nevyžaduje přihlášení do tohoto programu předložení dalších příloh společně s přihláškou.

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol

dvě kola, přičemž obě jsou vyřazovací

Poznámka: poslední kolo přijímacích zkoušek probíhá v úzké provázanosti s ostatními bakalářskými programy (Herectví ALD a Režie-dramaturgie ALD).

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • I. kolo – 1 den.
 • II. kolo – 2 až 3 dny.

Rámcový obsah jednotlivých kol akritéria vyhodnocení výsledků:

 • I. kolo:
  V prvním kole budou zadány výtvarné úkoly, které se každoročně obměňují. Uchazeči podstoupí znalostní test (všeobecný kulturní rozhled s důrazem na oblast divadla a výtvarného umění) a pohovor – reflexe výtvarných úkolů vytvořených v I. kole.
  V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola je 70 bodů.
  Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • II. kolo:
  Uchazečům, kteří úspěšně projdou prvním kolem, bude zadán domácí úkol (zpravidla výtvarné ztvárnění zadaného dramatického nebo jiného textu).
  V průběhu druhého kola, po hodnocení a rozboru zadaného úkolu formou pohovoru, následuje práce na společném úkolu s uchazeči o studium v bakalářských programech Herectví ALD a Režie-dramaturgie ALD. Při hodnocení mají větší váhu kreativní disciplíny a u konečného výběru se hledí na celkový dojem a na schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.
  Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 80 bodů dosažených v tomto kole.Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Pozn.: Podrobné informace k jednotlivým kolům včetně zadání úkolů pro II. kolo a informace o způsobu jejich doručení obdrží uchazeči e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. 

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol 

Dvě kola, přičemž obě jsou vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

I. kolo (bez osobní přítomnosti uchazeče) – posouzení zadaných úkolů (zpracovaných pouze elektronicky) komisí.

II. kolo – 2 dny.

c) Zvláštní požadavky

Uchazeči postupující do druhého kola si přinesou pohodlný oděv a obuv, psací potřeby. 

Rámcový obsah jednotlivých kol a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo:

Komise zhodnotí odevzdané materiály bez osobní účasti uchazeče. Zaměří se především na motivace uchazeče ke studiu, dosavadní tvůrčí práci a osobitý přístup ke způsobu vypracování zaslaných materiálů.

V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola je 70 bodů.

 • Video-autoportrét - maximálně 35 bodů.
 • Motivační dopis - maximálně 30 bodů.
 • Portfolio - maximálně 35 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu*jí doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. kolo:

1. den:

 • Prezentace zvažovaného magisterského inscenačního projektu, která proběhne v délce 5-10 minut. Prezentace může mít libovolnou formu, více či méně scénickou, vždy však proběhne před komisí a ostatními uchazeči.
  Magisterským inscenačním projektem rozumíme jakoukoli scénickou akci určenou publiku, tedy libovolný performační akt, který dochází svého naplnění při kontaktu s divákem, od zcela tradiční divadelní inscenace až po akci ve veřejném prostoru.
 • Uchazeč obdrží zadání kreativního individuálního úkolu, na jehož vypracování dostane 1,5 hod. Následuje prezentace.

2. den:

 • Uchazeč obdrží zadání pro kreativní úkol, na kterém bude pracovat kolektivně ve skupině s dalšími uchazeči. Na vypracování úkolu dostane 2 hod. Následuje prezentace.
 • Individuální pohovor s komisí nad zaslanými podklady do prvního kola, prezentací zvažovaného magisterského projektu a vypracovanými úkoly na místě.

Kritéria hodnocení:

Komise se zaměří na dovednosti uchazeče ve spojitosti s plánováním a artikulací výzkumného kreativního projektu a na dovednosti kontextualizace. Základním předpokladem pro navržení k přijetí je prokázání kreativních dovedností, schopnost performativního vyjádření a schopnost spolupráce, navázání dialogu a tvůrčí práce v týmu. Komise také přihlédne k očekáváním uchazeče a vyhodnotí jejich kompatibilitu se studijním programem.

Pozn.: Případné další informace k druhému kolu obdrží uchazeči e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce spolu s pozvánkou nejpozději 4 týdny před termínem konání druhého kola.

 • Prezentace zvažovaného magisterského projektu – maximálně 25 bodů.
 • Realizace praktického zadání (individuální úkol) - maximálně 25 bodů.
 • Realizace praktického zadání (týmový úkol) - maximálně 25 bodů.
 • Pohovor – maximálně 25 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí. 

Pozn.: Případné další informace k druhému kolu obdrží uchazeči e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce spolu s pozvánkou nejpozději 4 týdny před termínem konání druhého kola. 

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší v případě, že nižší počet uchazečů splní podmínky přijímacího řízení. 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších. 

Maximální počet přijatých uchazečů do tohoto programu je 10. 

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Doktorské studium

Přihlášky do doktorského studia budou přijímány, termín vyhlášení vizte výše.

Uchazeč se musí prokázat úspěšně zakončeným magisterským studiem dramatického umění v oborech herectví, režie, dramaturgie a scénografie na KALD DAMU, KČ DAMU či jiných katedrách DAMU případně na obdobných katedrách jiných uměleckých škol či škol příbuzných - s tím, že uchazečova dosavadní kreativní tvorba a její teoretická reflexe zřetelně směřuje ke studiu, bádání a hledání nových postupů v oblasti alternativního a loutkového divadla.

Alternativní a loutková tvorba a její teorie 

Přijímací řízení pro rok 2024/2025 se nevypisuje.

Vedoucí katedry: Ing. et. Mgr. Branislav Mazúch 

Vedoucí doktorského programu: doc. MgA. Vladimír Novák, Ph.D. 

Název oboru, druh a forma studia:

Alternativní a loutková tvorba a její teorie 

 • Dr. (doktorské)- prezenční, standardní doba studia: 4 roky  
 • Dr. (doktorské)- kombinované, standardní doba studia: 4 roky  
 • ukončení obhajobou disertační práce a státní doktorskou zkouškou, titul Ph. D.  

Cíl studia:

Výzkum dílčích částí v některém ze tří výzkumných záměrů Ústavu pro výzkum a studium alternativního a loutkového divadla a divadelní tvorby ve specifických skupinách 

 1. Výzkum a studium vývojových trendů Sdíleného divadla ve vazbě mezi tradicí a alternativou s ohledem na proměny vztahů mezi jednotlivými komponenty jevištního díla a jejich složkami v součinnosti s kreativními díly, které mají funkci experimentu a laboratorního výzkumu v návaznosti na magisterské ateliéry KALD.
 2. Výzkum a studium historie loutkového divadla v souvislosti s přesahy jak celistvých scénických děl, tak funkcemi jednotlivých komponentů směřující k současným vývojovým tendencím a výzkum živosti tradice českého loutkářství s ohledem na zápis na seznam UNESCO.  
 3. Výzkum a studium jednotlivých komponentů jevištního díla a zákonitostí jejich vzájemné interakce na konkrétních kreativních dílech s ohledem na příslušné specializované okruhy problémů v divadelní tvorbě ve specifických skupinách.  

Charakter výuky:

Vymezený problém studia je postupně zkoumán buď z historického hlediska, nebo jako součást tvorby ve vazbě na dosavadní výsledky ve studované oblasti a též pomocí jevištních experimentů vznikajících během studia. Vybraný segment je tak řešen jednak komparací dosavadních poznatků, jednak analýzami záměrně připravovaných kreativních děl, která jsou realizována v průběhu přípravy disertační práce. Jednotlivá díla jsou analyzována, reflektována a komparována tak, aby doktorand mohl dospět v závěrečné práci k průkazným závěrům, které jsou doloženy též kreativním dílem. Během studia je povinná semestrální stáž mimo DAMU, nejlépe v zahraničí. 

Přijímací zkoušky do řádného a kombinovaného studia:

Uchazeč musí mít úspěšně zakončené magisterské studium dramatického umění v akreditovaných oborech na katedrách DAMU, případně na obdobných katedrách jiných uměleckých škol či škol příbuzných s tím, že uchazečova dosavadní kreativní tvorba a její teoretická reflexe zřetelně směřují k bádání, studiu a hledání nových pohledů na vzájemné sdílení jevištních komponentů jak v současnosti, tak v historii alternativního a loutkového divadla a divadelní tvorby ve specifických skupinách. 

Nároky na uchazeče:

Uchazeč předkládá stručný nástin problematiky, na kterou bude zaměřeno jeho doktorandské bádání a studium. Není-li z DAMU, přikládá výběr záznamů svých inscenací a teoretických statí. 

Průběh přijímacích zkoušek do doktorského studia a informace:  

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat: 

 • Stručný nástin problematiky, na kterou bude zaměřeno doktorandské bádání a studium (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz). 
 • Vybrané/á/ kreativní dílo/a/ a jeho/jejich/ reflexi/e/ vlastní i vnější, a to též v podobě celku či ukázek na DVD.
 • Ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání.
 • Strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole
 1. První kolo se koná na uzavřeném zasedání přijímací komise. Komise hodnotí materiály, které uchazeč s přihláškou předložil. Ve výběrovém prvním kole jsou hodnoceny uchazečem předložené materiály ve vazbě na aktuální priority výzkumu Ústavu a katedry ALD. Komise vybere nejlepší projekty do druhého kola. Maximální počet bodů je 100. Minimální počet dosažených bodů pro postup je 60.
 2. Druhé kolo probíhá za přítomnosti uchazeče před přijímací komisí. 
  V první části je uchazeč vyzván k podrobnějšímu vysvětlení a rozvedení projektu ve druhé části odpovídá na doplňující otázky členů přijímací komise, ve třetím oddíle rozvede reflexe své kreativní práce, na kterou se komise zeptá z jeho předložených podkladů. Maximální počet bodů je 100. Minimální počet bodů pro přijetí je 85 bodů.
 3. Limit: 2-3 přijatí studenti. 
 4. Konzultační hodiny se konají v pracovně R 601 14. 12.2021 v 16:00hod a 15. 2. 2022 v 16:00hod.  

Zvláštní požadavky: Zpracovat projekt také v digitální podobě.  

Řádné studium cizinců: Nepořádá se.  

Jiné možnosti studia: Nepořádá se.

Studium cizinců - samoplátců: Nepořádá se. 

Řádné studium cizinců

Bezplatné řádné studium všech programů v jazyce českém. Podmínkou je složení talentové přijímací zkoušky a osvědčení znalosti českého jazyka na středně pokročilé úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR dle podmínek uvedených výše.

Placené řádné prezenční studium v anglickém jazyce je možné v tomoto dvouletém navazujícím magisterském programu:

 • Directing of Devised and Object Theatre - více informací zde.

Jiné možnosti studia

Pro české občany: celoživotní vzdělávání:

 • Scénografie ALD - mimořádné studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání - ve výjimečných případech na základě úspěšně absolvované přijímací zkoušky. Toto studium je placené a pro uchazeče je vypracován individuální studijní plán.

 • Ostatní studijní programy katedry ALD: nepořádá se.

Další možnosti studia

Možnosti studia cizinců

Katedra připravuje akreditaci navazujícího magisterského programu Režie činoherního divadla v anglickém jazyce. Podmínkou pro přijetí je úspěšně absolvování příbuzného bakalářského studijního programu (např. režie, dramaturgie) na české či zahraniční vysoké škole, vlastní inscenační praxe a úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky. Předpokládaný termín vyhlášení přijímacího řízení je únor 2022.

Jiné možnosti studia

Pro uchazeče-samoplátce: krátkodobé studijní pobyty-stáže ve všech oborech po osvědčení znalosti českého jazyka na středně pokročilé úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR dle podmínek uvedených výše. U oboru režie a dramaturgie možnost komunikace v jazyce anglickém a ruském.

Kontakt

Jitka NOHOVÁ

Tajemnice katedry (agenda personální, finanční, studijní – pro studující v anglickém jazyce) Telefon: 234 244 271 Detail osoby
Foto