Tady a teď

Katedra alternativního a loutkového divadla klade důraz na individuální dispozice, autorské myšlení a jedinečnost divadelní komunikace. Nabízí seznámení s širokým spektrem současných žánrů z oblasti postdramatického, pohybového a objektového divadla. Student je veden k objevení vlastního stylu. Klíčovou metodou je permanentní proces, hra, přítomnost. Teď a tady. 

Výsledky přijímacího řízení

Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium:

do 15. ledna 2020


Pro program prezenčního navazujícího magisterského studia Alternativní a loutkové divadlo (včetně písemně zpracovaného
zadání + USB):

do 8. dubna 2020


Pro informace o postupu při podání přihlášky ke studiu vyberte typ programu

Termíny konzultací k přijímacím zkouškám

Pro bakalářské studium:  

v sobotu 7. prosince 2019 v 10.00 hodin


Pro navazující magisterské studium:

v sobotu 7. prosince 2019 v 10.00 hodin


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské studium - obor Herectví:  

1. kolo: 6., 7. a 8. března 2020
2. kolo: 17., 18. a 19. dubna 2020


Pro bakalářské studium - obor Režie-dramaturgie:

1. kolo: v průběhu 1.–28. února 2020
2. kolo: 6., 7. a 8. března 2020
3. kolo: 17., 18. a 19. dubna 2020


Pro bakalářské studium - obor Scénografie:

1. kolo: 6., 7. a 8. března 2020
2. kolo: 17., 18. a 19. dubna 2020


Pro navazující magisterský program Alternativní a loutkové divadlo:

1. kolo (bez osobní účasti uchazeče) – duben 2020
2. kolo (za osobní účasti uchazeče)  -  22.–23. června 2020


Info

Studenti bakalářského stupně studia, kteří budou skládat bakalářskou zkoušku v září 2020, mohou přijít k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia až v roce 2021.


Vedoucí bakalářských ročníků pro ak. rok 2020/2021

Herectví ALD - MgA. Petra Tejnorová, Ph.D.

Scénografie ALD - MgA. Kristýna Täubelová, Ph.D.

Režie-dramaturgie ALD - MgA. Jiří Adámek, Ph.D.

Požadavky na uchazeče

Režie-dramaturgie (BA)
Herectví (BA)
Scénografie (BA)
Alternativní a loutkové divadlo (MA)
Altern. a lout. tvorba a její teorie (Ph.D.)

Talentové dispozice ke zvolenému oboru, představivost a fantazie jako hlavní předpoklad. Smysl pro metaforické vnímání a vyjadřování. Schopnost analýzy a interpretace textu. Schopnost ústně i písemně formulovat svoje divadelní vize a koncepce. Znalosti na úrovni absolventa střední školy, intelektuální předpoklady a znalosti ve zvoleném oboru. Všeobecný rozhled, a to nejen kulturní. Zájem o současné divadlo, s důrazem na alternativní a loutkové tendence. Orientace v kultuře a dalších humanitních oborech.

Talentové a psychosomatické dispozice, schopnost kolektivní kreativity a týmové spolupráce. Nezbytné pohybové a hlasové dispozice. Představivost, fantazie jako hlavní předpoklad pro profesi. Zájem o obor i divadelní současnost v její mnohostrannosti. Potřeba sebevyjádření uměleckou tvorbou.

Talentové předpoklady, doložitelné souborem výtvarných prací, případně pokusy o divadlo, využívající loutky či objekty. Schopnost vnímání současných „kulturních uzlů“ a dramatických situací spolu se schopností adekvátní kreativní artikulace. Schopnost osobitého projevu v kresbě, malbě a jiných výtvarných technikách jako způsobu komunikace. Manuální zručnost. Prokazatelný zájem o kulturní dění v historii i v současnosti se zvláštním zřetelem na divadelní a výtvarné umění. Schopnost kolektivní spolupráce.

Navazující studijní magisterský program je určen pro uchazeče, kteří absolvovali bakalářské studium jakéhokoliv typu. Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu poli performativních umění a jejich uplatnění není oblast prvního stupně vzdělání uchazečů o studium nikterak limitována a praktická zkušenost s divadelním uměním není vyžadována.
Podmínkou k přijetí je posouzení talentových předpokladů na základě předložené dokumentace a úspěšné složení talentové přijímací zkoušky.

Uchazeč se musí prokázat úspěšně zakončeným magisterským studiem dramatického umění v oborech herectví, režie, dramaturgie a scénografie na KALD DAMU, KČ DAMU či jiných katedrách DAMU případně na obdobných katedrách jiných uměleckých škol či škol příbuzných - s tím, že uchazečova dosavadní kreativní tvorba a její teoretická reflexe zřetelně směřuje ke studiu, bádání a hledání nových postupů v oblasti alternativního a loutkového divadla.

Průběh přijímacích zkoušek

Režie-dramaturgie (BA)
Herectví (BA)
Scénografie (BA)
Alternativní a loutkové divadlo (MA)

Průběh přijímacích zkoušek

a) Počet kol

Tři kola, přičemž všechna jsou vyřazovací.

Poznámka: poslední kolo přijímacích zkoušek probíhá v úzké provázanosti všech tří programů.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • 1. kolo – zadaný úkol, zpracování písemně,

 • 2. kolo-1 den (cca 9,00 – 18,00 hod.),

 • 3. kolo-2 až 3 dny (vždy cca 9,00 – 19,00 hod.).

c) Rámcový obsah jednotlivých kol (včetně případného vypracování zadaného úkolu)

 • Pro 1. kolo uchazeči předloží písemnou práci na zadané téma (v případě potřeby doplněnou fotografiemi/videem). V elektronické formě (na DVD) předloží portfolio s přehledem své dosavadní tvorby (pokud možno s vizuálními ukázkami ne delšími než 5 minut.). Vše bude upřesněno v pozvánce.
 • Ve druhém kole uchazeči obhajují odevzdanou práci, podrobí se vědomostnímu testu (oblast filosofie, kultury, umění a divadla ve velké šíři), absolvují individuální pohovory i testy schopnosti kreativity v prostoru i týmové spolupráce.
 • Ve třetím kole podstoupí test z cizího zvoleného světového jazyka, individuální průzkum mobility, fantazie a spontaneity (případně literárních schopností), spolu s ostatními adepty připraví malé společné scénické dílo na zadané téma a podrobí výsledek sebereflexi před komisí.

d) Kritéria hodnocení

Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven). Větší váhu mají kreativní disciplíny. Při konečném výběru se hledí na celkový dojem a na schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.

Maximální dosažitelný počet bodů za všechny disciplíny 1. kola je 100 bodů. Pro postup do 2. kola je nutné dosáhnout minimálně 50 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 2. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Maximální dosažitelný počet bodů za všechny disciplíny 2. kola je 100 bodů. Pro postup do 3. kola je nutné dosáhnout minimálně 70 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 3. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.  

Maximální dosažitelný počet bodů za všechny disciplíny 3. kola je 100 bodů. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 80 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

e) Další požadavky

Dobrá znalost nejméně jednoho cizího jazyka, přehled o kulturním dění a orientace v humanitních oborech.

Průběh přijímacích zkoušek

a) Počet kol

Dvě kola, přičemž obě jsou vyřazovací.

Poznámka: druhé kolo přijímacích zkoušek probíhá v úzké provázanosti všech tří programů.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • 1. kolo - 1 den (cca 9,00 - 18,00),
 • 2. kolo - 2 až 3 dny (vždy cca 9,00 - 19,00).

c) Rámcový obsah jednotlivých kol (včetně případného vypracování zadaného úkolu)

 • Pro první kolo si uchazeči většinou připravují 1 nonverbální a 1 verbální scénickou akci na zadané téma, etudu s objektem, 1 píseň (bez žánrového určení) apod. – bude upřesněno v pozvánce. Dále budou zkoumány jejich autorské, rytmické, pohybové, hlasové dispozice, improvizační schopnosti a schopnost týmové spolupráce.
 • Ve druhém kole vypracují krátký vědomostní test (oblast kultury, umění, divadla) a dále budou zkoumány jejich talentové předpoklady a schopnost rychlé a tvořivé reakce. Zúčastní se společné týmové tvorby na malém projektu a závěrečné reflexe, popřípadě i osobního pohovoru.

d) Kritéria hodnocení

Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven). Hlavní důraz je kladen na herecké předpoklady. Při konečném výběru je posuzován celkový dojem a schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.

Maximální dosažitelný počet bodů za všechny disciplíny 1. kola je 100 bodů. Pro postup do 2. kola je nutné dosáhnout minimálně 70 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 2. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Maximální dosažitelný počet bodů za všechny disciplíny 2. kola je 100 bodů. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 80 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Zvláštní požadavky

Cvičební úbor a obuv, příp. hudební nástroj, v případě hlasové indispozice potvrzení foniatra (ne ošetřujícího lékaře).

 

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol

Dvě kola, přičemž obě jsou vyřazovací.

Poznámka: druhé kolo přijímacích zkoušek probíhá v úzké provázanosti všech tří oborů.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • 1. kolo - 1 den (cca 9,00 – 18,00),
 • 2. kolo - 2 až 3 dny (vždy cca 9,00 – 19,00).

c) Rámcový obsah jednotlivých kol (včetně případného vypracování zadaného úkolu)

 • V prvním kole hodnocení souboru domácích prací, zadané úkoly, kresba podle modelu, dramatická postava, návrh loutky nebo kostýmů (úkoly nejsou každý rok stejné) – bude upřesněno v pozvánce.
 • Uchazečům, kteří úspěšně projdou prvním kolem, je zadán domácí úkol (zpravidla výtvarné ztvárnění zadaného dramatického nebo jiného textu).
 • Ve druhém kole hodnocení a rozbor zadaného úkolu, prostorová studie, výtvarný úkol, práce na společném úkolu s adepty herectví a režie-dramaturgie, znalostní test (všeobecný kulturní rozhled s důrazem na oblast divadla a výtvarného umění) a pohovor / reflexe zadaných úkolů.

Další informace pro první kolo zkoušek obdrží uchazeči nejpozději 3 týdny před konáním zkoušky v pozvánce.

d) Kritéria hodnocení

Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven). Větší váhu mají kreativní disciplíny. Při konečném výběru se hledí na celkový dojem a na schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.

Maximální dosažitelný počet bodů za všechny disciplíny 1. kola je 100 bodů. Pro postup do 2. kola je nutné dosáhnout minimálně 70 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 2. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Maximální dosažitelný počet bodů za všechny disciplíny 2. kola je 100 bodů. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 80 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Zvláštní požadavky

 • kreslicí a malířské potřeby, papíry A2, nůžky, lepidlo, rýsovací potřeby,
 • psací potřeby.

Průběh přijímacích zkoušek do řádného navazujícího magisterského studia

A) Počet kol

Přijímací zkouška je dvoukolová, každé kolo je vyřazovací

B) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • První kolo (bez osobní účasti uchazeče).
 • Druhé kolo (dva dny za osobní účasti uchazeče).

C) Rámcový obsah jednotlivých kol

V důsledku nouzového stavu upravujeme informace k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studijního programu Alternativní a loutkové divadlo.

První kolo (bez osobní účasti uchazeče)

Spolu s (vytištěnou) přihláškou ke studiu uchazeči odevzdají zpracované zadání:

 1. Video-autoportrét v délce max. 1 minuta, na flash disku USB.
 2. Motivační dopis v rozsahu max. 1 strana.
 3. Seznam dvaceti pro uchazeče zásadních děl ze všech uměleckých kategorií (literatura, výtvarné umění, divadlo, film, architektura, hudba, video atp.).
 4. Portfolio: dokumentace dosavadní umělecké a případně vědecké práce v rozsahu max. 10 stran.

Pokud uchazeči nemají možnost přihlášku vytisknout a poslat poštou, musí ji poslat mailem alespoň staženou ve formátu PDF na studijní oddělení DAMU, lenka.placha@damu.cz.

Bez toho se studijní oddělení k elektronické přihlášce nedostane a nemůže ji zaktivovat v informačním systému kos. Přihláška, byť uchazečem vyplněná, vlastně "neexistuje".

Životopis a lékařské potvrzení o způsobilosti studia na vysoké škole mohou uchazeči dodat později - týká se pouze uchazečů mimo DAMU, bakaláři DAMU toto nepotřebují.

Požadovaná zadání do 1. kola přijímací zkoušky mohou uchazeči poslat elektronicky na tyto mailové adresy:

Prosím, pošlete zadání na všechny 3 maily.

Všechny odevzdané podklady (a flash disk USB) je možné si na základě mailem zaslané žádosti po skončení přijímacího řízení vyzvednout.

Druhé kolo (dva dny za osobní účasti uchazeče)

První den

 1. Pohovor s komisí nad podklady zaslanými do prvního kola.
 2. Prezentace zvažovaného magisterského divadelního projektu před komisí a ostatními uchazeči. Prezentace proběhne v délce max. 5-10 minut a může mít libovolnou formu.
 3. Zadání pro praktický úkol v týmech.

Druhý den

 1. Realizace a prezentace praktického zadání v týmech.
 2. Doplňujícím úkolem může být ve vybraných případech napsání textu na zadání komise.

Uchazeči ze zahraničí budou skládat zkoušku z českého jazyka.

Další podrobné informace k druhému kolu obdrží uchazeči v pozvánce.

Na základě výsledků přijímacího řízení budou uspořádány okruhy ateliérů, pedagogů-tutorů a jejich magisterských studentů. O přijetí uchazeče rozhoduje komise, nikoli vedoucí ateliéru.

D) Kritéria hodnocení

Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven, body za jednotlivá kola se nesčítají).

Maximální dosažitelný počet bodů za všechny disciplíny 1. kola je 100 bodů. Pro postup do 2. kola je nutné dosáhnout minimálně 70 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 2. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.  

Maximální dosažitelný počet bodů za všechny disciplíny 2. kola je 100 bodů. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 80 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Maximální počet přijatých uchazečů do magisterského studia je 15.

Uchazeči ze zahraničí: uchazeči navržení k přijetí (s výjimkou uchazečů ze Slovenska) podstoupí zkoušku z českého jazyka, kterou připraví Centrum jazykové přípravy AMU, termín oznámí studijní oddělení DAMU.

Doktorské studium

Alternativní a loutková tvorba a její teorie 

Přijímací řízení pro 2020/21 nebude vyhlášeno.

Řádné studium cizinců

Bezplatné řádné studium všech programů v jazyce českém. Podmínkou je složení talentové přijímací zkoušky a zkoušky z českého jazyka.

Placené řádné studium v jazyce anglickém je možné pouze ve dvouletém navazujícím magisterském studiu programů režie ALD a scénografie ALD.

Jiné možnosti studia

Pro české občany: celoživotní vzdělávání:

 • Scénografie ALD - mimořádné studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání - ve výjimečných případech na základě úspěšně absolvované přijímací zkoušky. Toto studium je placené a pro uchazeče je vypracován individuální studijní plán.
 • Ostatní studijní programy katedry ALD: nepořádá se.

Kontakt

Jitka Nohová

Tajemnice katedry

E-mail: jitka.nohova@damu.cz
Telefon: 234 244 271, +420 737464971
Detail osoby
FOTO Jitka NOHOVÁ