Aktualizované informace ke Státním závěrečným zkouškám od roku 2022 pro studenty KALD v navazujících magisterských studijních programech

Státní závěrečná magisterská zkouška je rozdělena do dvou samostatně klasifikovaných částí. V jedné části probíhá

Po jejím úspěšném absolvování následuje další část, jejímž obsahem je zkouška z teorie (= ústní zkouška z Historie a teorie dramatického umění a Historie a teorie oboru).

Obě části mohou proběhnout ve stejný den, nebo být rozděleny do dvou dnů, a to v závislosti na počtu absolventů přihlášených na daný termín SZZ. V případě rozdělení do dvou dnů by student/ka měl/a nejdříve obhájit VŠKP a absolventský umělecký výkon, až následně absolvovat ústní zkoušku z Historie a teorie dramatického umění a Historie a teorie oboru. Pokud chce pořadí částí zkoušky změnit, je třeba s předstihem projednat s garantem studijního programu a vedoucím katedry. 

PRVNÍ ČÁST ZKOUŠKY

Obsah zkoušky

Kvalifikační práce (VŠKP) a její ústní obhajoba

Kvalifikační práce je výslednou formulací uměleckého výzkumu, analyzuje teoretickou základnu pro hledání stylu, reflektuje vlastní tvůrčí postupy v rámci autorského divadelního díla nebo performační aktivity.

Absolventský umělecký výkon a jeho reflexe

Absolventským uměleckým výkonem se rozumí umělecký výkon v autorském divadelním díle nebo jiná specifická performační aktivita nebo jejich soubor. Ve třetím semestru studia student/ka ke státní zkoušce závazně přihlašuje umělecký výkon, kterým chce studium absolvovat. Umělecký absolventský výkon musí být předem konzultován s vedoucím pedagogem a v období magisterského studia veřejně předveden. V průběhu Státní závěrečné magisterské zkoušky zazní posudek vedoucí/ho i oponenta/ky uměleckého absolventského výkonu. 

Průběh zkoušky

Předseda/předsedkyně komise vede průběh zkoušky a věcně moderuje debatu. Nejprve zazní posudky vedoucího a oponenta uměleckého absolventského výkonu a následně posudky na kvalifikační diplomovou práci. Oponent/ka diplomové práce ve svém posudku shrne své postřehy a položí dvě otázky či dva podněty k diskusi. Následuje ústní obhajoba, v níž jsou podněty vedoucího a oponenta/ky zohledněny.

Kritéria a způsob hodnocení

Hodnocení této části zkoušky přihlíží k následujícím kritériím:

  1. schopnosti reagovat na zadané otázky (podněty) a relevantně odpovídat,
  2. schopnosti uvádět výsledky uměleckého výzkumu do kontextu a vést o nich relevantní debatu.

DRUHÁ ČÁST ZKOUŠKY

Obsah a průběh zkoušky 

Ústní zkouška z teorie 

Historie a teorie dramatického umění

Studenti si připraví odpovědi na jednu vylosovanou otázku. Losování otázky proběhne v den konání zkoušky 1 hodinu před začátkem.

Historie a teorie oboru

Nejpozději měsíc před konáním zkoušky si studenti ze seznamu témat k Historii a teorii oboru vyberou tři. Týden před konáním SZZ pošlou elektronicky abstrakty (souvislý text o max. délce 1000 znaků) a osnovy (struktura připravované prezentace v bodech) svých přednášek k vybraným oborovým otázkám (mail jitka.nohova@damu.cz).

Komise v den konání SZZ vybere ze zpracovaných a odevzdaných témat jedno k veřejné rozpravě. Studenti vybrané téma odprezentují před komisí formou přednášky v trvání 15 min. Poté proběhne rozprava mezi komisí a studenty.

Kritéria a způsob hodnocení

Hodnocení této části zkoušky přihlíží k následujícím kritériím:

  1. orientaci v teoreticko-historickém kontextu dramatického umění,
  2. schopnosti připravit a strukturovat vlastní příspěvek k vybraným tématům, a to za použití znalostí z teorie a historie oboru,
  3. schopnosti správně argumentovat, referovat o zdrojích a diskutovat o předložených tezích,
  4. úrovni prezentace a schopnosti jasně formulovat vlastní názor.

MgA. Branislav Mazúch - vedoucí katedry

V Praze dne 21.4. 2022

Za správnost: Jitka Nohová, tajemnice katedry

22. duben 2022

.