Pokyny k magisterským státním závěrečným zkouškám v programu Alternativní a loutkové divadlo

Magisterská státní závěrečná zkouška bude rozdělena do dvou samostatně klasifikovaných částí. V první fázi probíhá reflexe absolventského tvůrčího výkonu a obhajoba VŠKP (Absolventský tvůrčí výkon a jeho reflexe, Písemná diplomová magisterská práce VŠKP a její ústní obhajoba). Po jejím úspěšném absolvování následuje druhá část, jejímž obsahem je ústní zkouška z teorie a dramaturgie (Ústní zkouška z teorie a dramaturgie). Tyto části mohou proběhnout ve stejný den, nebo být rozděleny do dvou dnů, v závislosti na počtu absolventů přihlášených na daný termín SZZ.

PRVNÍ ČÁST ZKOUŠKY

Obsah zkoušky

Absolventský tvůrčí výkon a jeho reflexe

Tvůrčí výkon v autorském divadelním díle nebo jiná specifická performační aktivita nebo jejich soubor. V průběhu třetího semestru studia student či studentka ke zkoušce závazně přihlašuje absolventský výkon. Absolventský tvůrčí výkon musí být předem konzultován a veřejně předveden v období mezi přihlášením a konáním SZZ. Student či studentka předloží v termínu odevzdání diplomové práce také písemnou reflexi svého absolventského tvůrčího výkonu, a to v rozsahu 2-3 normostrany. V rámci SZZ proběhne diskuze.

Písemná diplomová magisterská práce VŠKP a její ústní obhajoba

Písemná práce je výslednou formulací uměleckého výzkumu, analyzuje teoretickou základnu pro hledání stylu, reflektuje vlastní tvůrčí postupy v rámci autorského divadelního díla nebo performační aktivity.

Průběh zkoušky

Předseda či předsedkyně komise vede průběh zkoušky a věcně moderuje debatu. Posudky oponentů a vedoucích tvůrčího absolventského výkonu a diplomové práce pro první část zkoušky budou zaslány členům komise a studentovi či studentce nejpozději týden před konáním zkoušky. Posudky se dále na místě nečtou. Vedoucí absolventského tvůrčího výkonu představí studenta či studentku a navrhne klíčová témata a podněty k diskusi, poté oponent shrne své postřehy a zmíní dvě otázky či dva podněty k diskusi. Diskuse, v níž se zohlední podněty vedoucího a oponenta, bude následovat.

Kritéria a způsob hodnocení

Hodnocení první části zkoušky přihlíží k následujícím kritériím:

  1. schopnost reagovat na zadané otázky (podněty) a relevantně odpovídat,
  2. schopnost popsat a reflektovat vlastní umělecký výkon a zhodnotit své působení v
    rámci konkrétního projektu,
  3. schopnost uvádět výsledky uměleckého výzkumu do kontextu a vést o nich relevantní debatu.
     

DRUHÁ ČÁST ZKOUŠKY

Obsah a průběh zkoušky

Ústní zkouška z teorie a dramaturgie

Student či studentka si k této části SZZ vybere nejpozději měsíc před konáním zkoušky tři ze seznamu nabízených témat. Týden před konáním SZZ odevzdá abstrakty (souvislý text o max. délce 1000 znaků) a osnovy (struktura připravované prezentace v bodech) vlastních přednášek k jednotlivým tématům. Komise v den konání SZZ vybere jedno z témat k veřejné prezentaci. Student či studentka vybrané téma představí před komisí formou výkladu v trvání 15-20 min. Poté proběhne rozprava mezi komisí a studentem/studentkou. Od studenta/studentky se očekává, že bude při přípravě prezentace vycházet především z výkladu během výuky, ze skript a ze své vlastní osobní zkušenosti.

Kritéria a způsob hodnocení

Hodnocení druhé části zkoušky přihlíží k následujícím kritériím:

1. schopnost připravit a strukturovat vlastní příspěvek k vybraným tématům, a to za použití znalostí z teorie a historie umění a společensko-politického kontextu,

2. orientace v teoreticko-historickém divadelním kontext,

3. schopnost správně argumentovat, referovat o zdrojích a diskutovat o předložených tezích,

4. úroveň prezentace a schopnost jasně formulovat vlastní názor.

22. březen 2022

.