Vyhlášení přijímacího řízení do oboru Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Přijímací řízení pro rok 2018/19

Vedoucí doktorského programu: doc. Zuzana Sílová, Ph.D.

Název oboru, druh a forma studia:

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby (scénologie)

 • Dr.(doktorské) - řádné prezenční
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Dr.- kombinované, standardní doba
  studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.

Cíl studia:
Cílem studia je získat a prokázat schopnost samostatné teoretické a umělecké činnosti v oblasti scénické tvorby a jejích jednotlivých disciplín (režie, dramaturgie, scénografie, herectví), a to takové činnosti, která má povahu samostatného výzkumu využitelného případně v pedagogické práci.

Charakter výuky:
Studium je založeno na samostatném uměleckém a/či teoretickém výzkumu zvoleného problému pod vedením školitele, jehož výsledky jsou diskutovány v doktorském semináři scénologie; v rámci studia si každý doktorand zapisuje nejméně 3 předměty související se zkoumanou problematikou, a to jak na DAMU, tak ostatních fakultách AMU či dalších vysokých školách (může jít jak o studium spojené s docházkou na příslušné přednášky či semináře, tak o studium podle individuálního plánu formou konzultací).

Nároky na uchazeče:
K doktorskému studiu tohoto zaměření se mohou hlásit absolventi magisterského studia činoherních a příbuzných oborů (tj. oborů herectví, režie, dramaturgie, scénografie, teorie a kritika, divadelní věda apod.), a to jak občané ČR, tak cizinci, kteří mají odpovídající akademický titul i základní zkušenosti z účasti na vytváření činoherních, operních a příbuzně zaměřených scénických děl a jsou schopni reflexe této činnosti.

Pro uchazeče o doktorské studium se vyhlašuje přijímací řízení. Přihláška obsahuje: projekt disertační práce s připojeným seznamem základní literatury k předpokládanému tématu.  Podrobnější informace poskytne zájemcům studijní oddělení  pro doktorandy DAMU.

Průběh přijímacích zkoušek: ústní pohovor vedený členy komise s uchazečem na základě předloženého projektu s doplňujícími otázkami.

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • Projekt disertační práce (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz)

 • Seznam základní literatury

 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání

 • strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

 • Kritéria hodnocení ( přijímacích zkoušek)
  Jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.

 1. počet kol:
  l kolo
 2. časové rozpětí jednotlivých kol
  jeden den.
 3. Limit přijímaných doktorandů: 3
 4. Termín přijímacích zkoušek: 7. 6. 2018

Přihlášky přijímáme do: 15. 5. 2018

14. prosinec 2017