Dramatická výchova

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Dramatická výchova je jedním z nejkomplexnějších oborů estetické výchovy, který využívá prostředků a postupů dramatického umění. Jde o systém sociálně-uměleckého učení dětí, mládeže, příp. též dospělých, jehož cílem je jednak estetická kultivace a získávání divadelních dovedností, jednak rozvoj osobnosti a prosociálního chování.
Bakalářské studium dramatické výchovy je zaměřeno především na získávání základních zkušeností s dramatickými aktivitami, na budování dovedností v psychosomatických disciplinách a na rozvíjení kreativních schopností při přednesové a divadelní skupinové prací. Tyto kurzy mají i úroveň metodologickou - student se učí didaktické transformaci získaných znalostí, dovedností do edukačního procesu zejména s dětmi, studenty. Praktické kurzy jsou doplňovány teoretickými strukturujícími vstupy a postupným seznamováním s různými typy dramatické výchovy.
Vzhledem k zaměření oboru (příprava na pedagogicko-uměleckou práci především s dětmi a mládeží) jsou i v učebním plánu bakalářského studia zastoupeny předměty zaměřené na pedagogické a psychologické aspekty dramatické výchovy, na literární teorii a historii literatury pro děti a na některé důležité teatrologické kapitoly.
Celé studium provází vícestupňový reflektivní model praxe, která probíhá pod supervizí pedagogů k vlastní dlouhodobé systematické práci se skupinou a její reflexi.

Profil absolventa

Absolvent studia je připraven vést dramatickovýchovný proces v rámci institucí zaměřených na vzdělávání (výuka literárně-dramatického oboru ZUŠ, volitelné a volnočasové aktivity v rámci MŠ, ZŠ, SŠ, DDM a dalších institucí zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže), případně ve střediscích volného času, dramacentrech, kulturních centrech apod.

Požadavky a přijímací řízení

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Přijímací řízení probíhá dvoukolově. U posluchače jsou zjišťovány múzické předpoklady pro studium, předpoklady pro pedagogickou práci, základní znalosti oboru a motivovanost ke studiu.
První kolo:
Přednes předem připravené básně nebo prózy, případně divadelního monologu v rozsahu do pěti minut a jeho variace.
Písemná práce týkající se problematiky dramatické výchovy, jejíž téma bude zadáno na místě.
Druhé kolo:
Vypracování domácí písemné práce, v níž má uchazeč prokázat schopnost analyzovat a interpretovat umělecký text a schopnost uvažovat o něm jako o zdroji pro divadelní a interní dramatickovýchovnou práci. Konkrétní zadání bude zasláno každému uchazeči ihned po úspěšném absolvování 1. kola.
Praktická talentová zkouška zaměřená na zjišťování předpokladů pro divadelně kreativní a pedagogickou práci v dramatických hrách zadávaných a vedených zkoušejícími a na pohybově hudební dovednosti.
Pohovor zaměřený na zjištění motivace, zkušeností a předběžné informovanosti či orientovanosti uchazeče v problematice dramatické výchovy, divadla, krásné literatury (s důrazem na literaturu pro děti a mládež) a v pedagogicko-psychologických otázkách vztahujících se k dramatické výchově. Uchazeči k pohovoru přinesou seznam v poslední době přečtené krásné literatury (se zřetelem k literatuře pro děti a mládež) a literatury odborné (viz oblasti výše uvedené).


Garant oboru

doc. Mgr. Radek MARUŠÁK

Docent - vedoucí katedry, Odborný projektový pracovník

E-mail: radek.marusak@damu.cz
Telefon: 234 244 281

Pracoviště: Katedra výchovné dramatiky#Odd. OPVV DAMU

Konzultační hodiny:
Kdykoli kromě čtvrtka na základě předchozí domluvy.
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. Radek MARUŠÁK