Informace k přijímacímu řízení

Na této stránce naleznete všechny důležité informace k přijímacímu řízení do bakalářského, magisterského a doktorského studia na katedře výchovné dramatiky. Informace o podání přihlášek k přijímacímu řízení naleznete na stránkách jednotlivých stupňů studia (viz odkazy níže či v postranním menu stránky). Bližší informace o kurzu celoživotního vzdělávání najdete na stránce věnované oboru Základy dramatické výchovy.

Nároky na  uchazeče jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých studijních oborů KVD v kapitole Požadavky a přijímací řízení.

INFO

Konzultace k přijímacím zkouškám se konají v pátek 23. listopadu 2018 v 14.00, a 16.00 hodin (katedra výchovné dramatiky DAMU, Karlova 26, Praha 1).

 

Náhradní termín pro první kolo přijímacích zkoušek je 13.2.2019

 


Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské prezenční a kombinované studium:

do 10. prosince 2018.


Pro navazující dvouleté magisterské prezenční studium:

15. června 2019.


Kurz CŽV základy dramatické výchovy:

16. června 2019.


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské prezenční a kombinované studium:

1. kolo: 25. a 26. ledna 2019,
2. kolo: 3. a 4. května 2019.


Pro navazující dvouleté magisterské prezenční studium:

do 17. září 2019.


Průběh přijímacích zkoušek

Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium

Bakalářské studium

Magisterské studium

Přijímací zkoušky do magisterského studia jsou jednokolové. Student může být přijat buď na základě výborných studijních výsledků předchozího bakalářského studia oboru dramatická výchova na DAMU a výsledku bakalářské státní závěrečné zkoušky v oboru dramatická výchova na DAMU s hodnocením A nebo B, nebo na základě výsledku ústní přijímací zkoušky. K ní je vyžadován rozbor dramatického textu a návrh inscenačních prostředků pro práci s dětmi a studenty a seznam odborné literatury, na jehož základě bude vedena rozprava v rámci ústní přijímací zkoušky.

 

Vyhlášení přijímacího řízení - Obor Teorie a praxe dramatické výchovy

Přijímací řízení pro rok 2019/20

Vedoucí doktorského programu: prof. Jaroslav Provazník


Název oboru, druh a forma studia: Teorie a praxe dramatické výchovy

 • Dr. (doktorské) – prezenční,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Dr. (doktorské) – kombinované,

standardní doba studia: 3 roky
ukončení státní doktorskou zkouškou,
titul Ph.D.

Podmínky přijetí:

K přijímacímu řízení se mohou hlásit absolventi magisterských oborů divadelního nebo pedagogického zaměření. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční absolventi.

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi magisterského studia divadelního nebo pedagogického zaměření, kteří mají hluboký zájem o problematiku dramatické výchovy, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat příslušné osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru, pro samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost.

Cíle studia:

 • prokázat schopnost samostatné výzkumné a teoretické práce v oboru a aplikace získaných poznatků do praxe,

 • zkoumat a interpretovat vztahy dramatické výchovy k dalším oborům lidské činnosti, zejména k dalším oborům umění,

 • studovat a do hloubky poznávat procesy probíhající při vyučování dramatické výchovy a jejich zákonitostí,

 • zkoumat vnitřní procesy a didaktické otázky dramatickovýchovné praxe,

 • zkoumat vývoj a současný stav dramatické výchovy v ČR i ve světě,

 • hledat možnosti uplatnění výsledků teoretického a výzkumného poznání v umělecké a pedagogické praxi. 

Nároky na uchazeče a průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • návrh projektu disertační práce (stručný nástin problematiky, na niž bude disertační práce zaměřena, v rozsahu 2–3 normostran) zaslat v písemné podobě i elektronicky na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz,
 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání,
 • strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti; povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Přijímací zkouška proběhne formou vstupního pohovoru s uchazečem. Cílem rozpravy je zejména prověření kvalit návrhu disertačního projektu a uchazečových předpokladů pro studium.

Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů je max. 100.

 

Jiné možnosti studia: nepořádá se.

Studium cizinců-samoplátců: nepořádá se.

Termín odevzdání přihlášek : 3. května 2019.

Termín přijímacích zkoušek: 24. května 2019

Předpokládaný harmonogram otevíraných studií

!!!

Tento harmonogram je jen předpokladem!


  Bc - prez. Bc - kom. Mgr - prez. Mgr - kom. Dokt. CŽV
2017/2018 - ANO - ANO ANO ANO
2018/2019 - - ?ANO ANO ANO -
2019/2020 ANO ANO ?ANO ?ANO ANO ANO
2020/2021 ?ANO ANO - ANO ANO  

Kontakt

Marie Pejřimovská

Tajemnice katedry

E-mail: marie.pejrimovska@damu.cz
Telefon: 234 244 218
Detail osoby
Bez obrázku