O katedře

Katedra výchovné dramatiky se věnuje přípravě profesionálů působících ve všech oblastech dramatické výchovy v kontextech formálního i neformálního vzdělávání - v oblasti školní dramatické výchovy, divadla hraného dětmi a mládeží, dětského přednesu a divadla ve výchově, lektorské práce v divadlech, v muzeích, galeriích, práci s dospělými neprofesionály, s komunitami, apod. Uchazeči mohou studovat obor na bakalářské a navazující magisterské úrovni, na úrovni doktorského studia i v rámci kurzu celoživotního vzdělávání.

V průběhu studia se posluchači seznamují s různými typy a směry dramatické výchovy, divadelními disciplínami, literaturou, pedagogikou a psychologií, teorií a didaktikou oboru.

Absolventi působí na všech druzích škol (od mateřských a základních po vysoké), na uměleckých školách, v literárně dramatických oborech základních uměleckých škol, ve střediscích volného času pro děti a mládež, v lektorských odděleních divadel, galerií a muzeí a v dalších oblastech neformálního vzdělávání.

Řádné studium je koncipováno jako tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské v kombinované i prezenční formě.  Do navazujícího magisterského studia jsou přijímáni absolventi studia oboru z DAMU, JAMU, certifikátového studia dramatické výchovy na ZU v Plzni a absolventi kurzu Základy dramatické výchovy, který jako kurz celoživotního vzdělávání organizuje katedra výchovné dramatiky DAMU.

Kurz celoživotního vzdělávání Základy dramatické výchovy je akreditován jako kurz k prohlubování specializace a je čtyřsemestrální.

Historie katedry

2017

V rámci OP VVV začala práce na vybudování klinického pracoviště v divadle Drak a inovaci studia směrem k obohacení o kurzy v angličtině.


2015

Akreditace doktorského studijního programu Teorie a praxe dramatické výchovy a kurzu CŽV Základy dramatické výchovy

 


2013

Nové akreditace tříletého bakalářského a dvouletého navazujícího magisterského studia v prezenční i kombinované formě.

 


2012

Přehlídka 3D: děti-drama-divadlo, z níž se vytvořil festival DVD: děti-výchova-divadlo

 


2011

Vedoucím katedry doc. Radek Marušák


1998

Vedoucím katedry doc. Jaroslav Provazník


1995

Vedoucím katedry doc. Josef Valenta


1992

Vznik katedry výchovné dramatiky
vedoucí katedry prof. Eva Machková


OSOBNOSTI KATEDRY


Koncepce rozvoje vedoucího katedry

2019

Záměr rozvoje v oblast studijní

Reflexe současného stavu

V akademickém roce 2017/2018 a 2018/2019 proběhla v souvislosti s novými akreditacemi bakalářského a magisterského studia (žádost o prodloužení akreditace doktorského studia byla podána na podzim 2018) zevrubná evaluace studia na katedře. Následující řádky jsou odrazem této evaluace a vycházejí z nových akreditačních spisů, na kterých se podílel tým katedry pod vedením doc. Radka Marušáka jako garanta oboru a vedoucího katedry. Nové studijní programy cíleně využívají nashromážděné poznatky i zkušenosti, jež katedra výchovné dramatiky DAMU prostřednictvím práce svých pedagogů rozvíjela, důsledně dokumentovala a tvořivě reflektovala. Hlubokou reflexi i formulování rozvojového potenciálu oboru i oborového pracoviště uskutečňoval pedagogický tým katedry společně s doktorandy a externími pedagogy i odborníky z praxe prostřednictvím realizace projektu „Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi“ spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002404, „ESF výzva pro vysoké školy“ č. 02_16_015 (dále jen OP VVV).

Studium oboru dramatická výchova probíhá na KVD v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Trvalými hodnotami studia, které chceme v oborovém studiu nadále zachovat, jsou:

 • Trvalá péče o inovativní procesy ve studiu.

Od poslední akreditace studia oboru na DAMU prošlo studium dramatické výchovy a katedra výchovné dramatiky výrazným rozvojovým obdobím. Za nejdůležitější z tohoto pohledu lze považovat:

 • Akreditaci doktorského studia.

Doktorské studium umožňuje cíleněji koncipovat výzkum oboru, zapojování doktorandů do pedagogické práce inovuje obsahy a způsoby výuky, pomáhá dlouhodobé personální práci na katedře.

 • Akreditace čtyřsemestrálního kurzu CŽV Základy dramatické výchovy.

Kurz umožňuje vzdělávání v oboru širší pedagogické veřejnosti, bohaté propojování s praxí a díky otevřenosti některých workshopů organizovaných katedrou i bohaté oborové, studijní i lidské setkávání studentů různých programů oborového studia.

 • Inovace zaměření výstupních projektů směrem k novým skupinám, institucím, kontextům.

V současné době studium umožňuje i zaměření projektů na práci s dospělými či specifickými skupinami v bohatých kontextech praxe (formální, ale i neformální vzdělávání – divadla, muzea, galerie, neziskové organizace atd.).

 • Hledání nových cest propojování studia s praxí.

Cílené propojování s praxí je trvalou hodnotou koncepce studia na KVD DAMU. Dlouhodobě probíhá inovace exkurzí, proměny řízené praxe reagují na proměny oboru. Praxe je zásadní součástí studia, je tedy přirozené, že jsou tyto kontakty velmi živé a probíhají na mnoha úrovních. Katedra se navíc organizačně i personálně podílí na mnoha významných oborových akcích: celostátní přehlídce dětského divadla a dětských recitátorů Dětská scéna, celostátní dílně dramatické výchovy Dramatická výchova ve škole v Jičíně, mnoha regionálních přehlídkách a festivalech… Mnohé studentské projekty jsou navíc vytvářeny pro konkrétní instituci, skupinu, komunitu. Příležitost pro setkávání s praxí je vytvářena i v rámci festivalu DVD: Děti-Výchova-Divadlo. Poměrně intenzivní je i kontakt s mnoha úspěšnými absolventy, k propojování současných studentů a absolventů slouží katedrová facebooková skupina.

V současné době je novým impulsem pro rozvoj oboru koncepce klinického pracoviště. Dotkne se zejména magisterského a doktorského studia, ale bude i místem pro projekty bakalářské, pro dílny a workshopy napříč programy. Koncept klinického pracoviště je vytvářen ve spolupráci s divadlem Drak, v budoucnu počítáme s rozšířením i na jiná pracoviště.

 • Hledání cest propojování studia oboru a činnosti katedry s děním na DAMU.

Příkladem takovéhoto hledání je např.:

Organizace festivalu DVD – Děti-Výchova-Divadlo.

Festival je velkým studentským projektem v rámci bakalářského studia. Cílem festivalu je prezentovat úspěšné umělecko-pedagogické inscenační projekty studentů a absolventů studia oboru na DAMU. Festival se stal tradičním místem inspirace a oborového setkávání studentů, absolventů, odborné i laické veřejnosti, zároveň zviditelnil obor v kontextu studia na DAMU.

Podíl na organizaci a obsahové zajištění DAMU Jr.

DAMU Jr. je cyklem dílen pro děti, které organizuje DAMU ve spolupráci s divadlem DISK. KVD zajišťuje jeho obsahovou část a lektorské zajištění z řad studentů. DAMU Jr. je novou možností uplatnění oboru v rámci DAMU a příležitostí pro studenty různých ročníků podílet se na společném umělecko-pedagogickém projektu.

Zapojení studentů katedry do Noci divadel – v roce 2018 to bylo inscenací Maryša a workshopem zaměřeným na 100 let republiky.

Tvorba lektorských programů pro inscenace v divadle Disk – tento typ programů je třeba inovovat, první diskuse již proběhly s ředitelkou Disku Terezou Sochovou.

Zajímavou možností do budoucna může být i vytvoření programové nabídky pro školy, která by byla vytvořena z úspěšných studentských projektů a studenty realizována v prostorách katedry nebo v Řetízku.

 • Vytváření příležitostí pro hledání nových uměleckých i pedagogických impulsů.

Katedra pořádá mnohé workshopy inspirativních zahraničních i domácích odborníků. Často jsou koncipovány jako otevřené dílny pro studenty, pedagogy, absolventy oboru. Takovýmito inspirativními setkáními byly v poslední době dílny s českým tvůrcem a pedagogem pohybového divadla Radimem Vizvárym, norským divadelním pedagogem Kjellem Mobergem, francouzským pedagogem pohybové výchovy Pierrem Nadaudem, rakouskou divadelní lektorkou Constanse Cauers, srbskou divadelní pedagožkou Sanjou Krsmanović Tasić, členy polské divadelní skupiny Węgajty atd. Jako velmi zásadní se do budoucna jeví podpora mladých pedagogů, kteří mohou zajistit plynulou generační obměnu pracoviště. Tito pedagogové mohou být z řad studentů doktorského studia, ale i z praxe. Dobrým nástrojem pro kontakt s perspektivními pedagogy jsou asistentské pozice ve výuce nebo lektorování volitelných workshopů apod.

 • Hledání možností pro individuální cesty studentů, ale i možností pro spolutvorbu nebo minimálně spolubytí studentů katedry napříč ročníky i formami studia při respektu k zachování odlišností a cílů jednotlivých úrovní studia.
 • Zapojování pedagogů a studentů do publikační činnosti, podíl na vydávání oborového periodika Tvořivá dramatika.
 • Podpora kombinované studia tvorbou studijních opor a jejich průběžnou inovací

Pro kombinované studium jsou v současné době vytvářeny studijní opory, které budou průběžně doplňovány a inovovány. Cílem je poskytnout studentům dostatečnou oporu pro samostudium a přípravu na přímou výuku u kurzů, které takovouto formu domácí studentovy práce a přípravy umožňují.

 

Záměr rozvoje:

 • Trvalou potřebou se ukazuje odborná reflexe stavu oboru v kontextu společenského dění. Nové programy jsou navrženy tak, aby studenti byli blízko aktuálním reakcím oboru na společenské dění.
 • Hledat možnosti větší integrace a propojování kurzů, vytvářet takovéto cestě organizační podporu.
 • Ve studiu umožnit větší individuální profilaci studentů (např. formou povinně volitelných a volitelných kurzů).
 • Nadále podporovat a rozvíjet mnohovrstevnaté kontakty s praxí a absolventy oboru.
 • Podporovat internacionalizaci a mezinárodní spolupráci.V průběhu realizace projektu OP VVV probíhá rešerše zahraničních škol a pracovišť, navazují se nové kontakty, zvou mezinárodní odborníci s cílem vytvořit síť oborově významných a inspirativních míst pro zahraniční výjezdy, studijní pobyty a stáže, zapojení do programu Erasmus. Za tímto účelem vznikl na katedře tým pedagogů, který se podílí na tvorbě anglických kurzů a do budoucna i programů.Ve studijních programech byl nově vytvořen alespoň jeden kurz v anglickém jazyce programu.
 • Vytvářet příležitosti pro společné projety v rámci katedry i ve spolupráci s jinými katedrami (např. společné projekty v rámci klinické stáže, spolupráce se studenty jiných kateder při organizování akcí garantovaných KVD a naopak…)
 • Více propojit doktorské studium s děním na katedře.
 • Motivovat pedagogy k inovacím kurzů.
 • Podporovat publikační činnost pedagogů i studentů a tvorbu studijních materiálů, opor apod.
 • Vytvářet a podporovat nástroje smysluplné a funkční evaluace studia.
 • Podporovat výzkumné projekty na úrovni magisterského i doktorského studia. Výzvou je i vize výzkumného projektu v rámci GAČR nebo TAČR, v současné době ale katedru plně zaměstnává řešení projektu OP VVV. Nicméně tento projekt už v této chvíli generuje zajímavá témata výzkumu, která by se mohly v budoucnosti rozvinout (Současné děti a umění).

Záměr rozvoje v oblasti personální

Personální situace na katedře je poměrně stabilizovaná. Nejbližším cílem je personální podpora kurzům zaměřeným na pedagogická témata (nově vytvořený interní úvazek). Trvalým problémem je četnost částečných úvazků a externích pedagogů. Je to jev do značné míry objektivní, daný skladbou programů i charakterem studia na DAMU. Je však třeba zachovat stabilní jádro pevných úvazků, které je zárukou plnění úkolů, které vyplývají z jiných pracovních výzev, než je výuka (vedení a oponentury prací, aktivní práce na inovacích a rozvoji katedry, zajištění státnic a přijímacích zkoušek apod.)

Stejně jako jiná pracoviště prochází i katedra výchovné dramatiky generační obměnou. Cílem do budoucna je zajistit plynulost a kvalitu takovýchto změn. Účinným nástrojem je vytváření sítě externích spolupracovníků, podpora doktorského studia, mladých pedagogů, vytváření asistentských pozic apod.

Jako důležité se ukazuje hledat další nástroje pro motivaci pedagogů pro publikační tvorbu a dokončení habilitačních prací (v současné době na habilitačních pracích pracují 3 pedagogové katedry).

Záměr rozvoje v oblasti mezinárodní spolupráce

Mnohé z této oblasti už bylo zmíněno v oblasti studijní. V poslední době dochází k cílené podpoře mezinárodních kontaktů v souvislosti s řešením projektu OP VVV (zahraniční cesty, příjezdy zahraničních odborníků apod.), nicméně je tato oblast stále jednou z hlavních priorit budoucího rozvoje. V současné době vznikl na katedře tým pracovníků, který provádí rešerše zahraničních pracovišť, iniciuje zahraniční cesty, workshopy a přednášky zahraničních pedagogů apod. Cílem je navázat intenzivnější kontakt s oborovým děním v zahraničí, více provázat katedru s programem Erasmus, vytvořit program letní školy.

Proměny organizační struktury katedry

V loňském roce byla při katedře vytvořena pozice tajemníka katedry a projektového manažera. Tyto proměny struktury katedry se ukázaly jako velmi funkční. Nově vzniká potřeba garanta mezinárodních aktivit a zcela zřejmě, i s ohledem na budoucí výběrové řízení, role zástupce vedoucího katedry. Diskuse k novým akreditacím ukázaly i potřebu užších oborových týmů k řešení specifických studijních témat. Zároveň je třeba udržet společnou diskusi a vědomí sounáležitosti a oborové propojenosti všech pedagogů (i studentů) katedry. Velmi dobrým nástrojem se v minulém roce ukázala odborná setkání členů katedry, směřujících k oborové diskusi překračující formát běžných porad.

Záměr rozvoje v oblasti materiální

Pro rozvoj katedry je zcela zásadní výzvou řešení prostorových podmínek studia. Tento požadavek je zmiňován ve všech evaluačních zprávách a je pro katedru naprosto zásadní. V současné době je situace řešena na úrovni celofakultní.

27. 5. 2019, zpracoval doc. Mgr. Radek Marušák