Zajímá Tě divadlo a chceš o něm psát? Pojď studovat KTK!

Kritici nejsou jen introvertní podivíni, kteří vedou nudné teoretické debaty o divadle! Výuka na Katedře teorie a kritiky probíhá v úzkém sepětí s praktickou divadelní tvorbou. Vyzkoušíte si překlad dramatického textu, tvůrčí psaní i psaní kritické, buď v rámci festivalu Zlomvaz nebo v časopise Hybris.

 

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020:

Do druhého kola postupují uchazeči a uchazečky:
69868677, 35072273, 32200146, 39217644, 38273780, 62886469, 70202045, 97622061, 95087682, 82990050, 61689919

Dále nepostupují:
44247745, 54393032, 25950109, 42414487, 93274495, 14225791, 25015196, 70169294

INFO

Konzultace k přijímacím zkouškám se konají ve středu 16. ledna 2019  15.00 – 16.30 hodin (místnost bude upřesněna na webu katedry).


Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium:

do 16. března 2019.


Pro navazující magisterské studium:

do 17. května 2019 a do 23. srpna 2019.


INFO

Nároky na  uchazeče jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých studijních oborů KTK v kapitole Požadavky a přijímací řízení.


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské studium:

8. dubna 2019 (1. kolo)
a 29. dubna 2019 (2. kolo)


Pro bakalářské i navazující magisterské studium:

18. června a 10. září 2019


Přijímací zkoušky do řádného studia

Bakalářské studium
Navazující magisterské studium
Doktorské studium

Průběh přijímací zkoušky:

Nezbytnou součástí přijímací zkoušky je předběžné odevzdání vlastního životopisu, který bude v papírové i elektronické verzi odevzdán společně s přihláškou.

a) počet kol - 2 kola (1. kolo vyřazovací)

b) časové rozpětí jednotlivých kol - jednodenní

c) rámcový obsah jednotlivých kol

 • I. kolo – oborový test, jehož součástí budou i tvůrčí úkoly jako je interpretace textu, reflexe hereckého výkonu, volná úvaha atp., jazykový test (výběr z těchto jazyků: angličtina, němčina, francouzština, ruština)
 • II. kolo – pohovor

d) kritéria hodnocení – testy i pohovor – bodování podle povahy úkolu

Nároky na uchazeče

Bakalářský titul z oboru teorie a kritika, divadelní věda, či příbuzných oborů (estetika, moderní filologie atd.), jistá zkučenost s praktickou divadelní tvorbou (dramaturgie, překlad atd.), schopnost kritického myšlení, publikační činnost (deníková kritika, festivalová kritika, publicistika atd.).

Uchazeč k přihlášce přiloží: 

1) projekt magisterské práce (3-5 normostran) doplněný seznamem literatury k danému tématu,

2) bakalářskou diplomovou práci (pokud možno elektronicky na CD),

3) 3-5 vlastních recenzí,

4) odborný životopis.

Průběh přijímací zkoušky:

a) počet kol – 1,

b) časové rozpětí – 1 den,

c) obsah – pohovor o navrhovaném projektu a ostatních předložených materiálech,

d) kritéria hodnocení – posouzení odborných předpokladů uchazeče a záběru navrhované práce i adekvátnosti zvolené metodologie.

Vyhlášení přijímacího řízení do oboru Teorie a praxe divadelní tvorby

Přijímací řízení pro rok 2019/20

TEORIE A PRAXE DIVADELNÍ TVORBY

Vedoucí doktorského programu: prof. Jaroslav Etlík

Název oboru, druh a forma studia:

 • Teorie a praxe divadelní tvorby
  doktorské  - prezenční,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Doktorské - kombinované, standardní doba
  studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.

Cíl studia:

Rozvíjet a zkoumat problémy vnitřního procesu divadelní tvorby ve všech možných souvislostech.

Nároky na uchazeče:

Předchozí vzdělání: uzavřené magisterské studium oboru na některé z divadelních fakult /DAMU, JAMU/, divadelní vědy univerzitního typu  nebo příbuzných humanitních oborů.

Přijímací zkoušky do řádného studia:

Přijímací řízení: s řádně vyplněnou přihláškou uchazeč předkládá projekt disertační práce s připojeným seznamem literatury.

Průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • Projekt disertační práce (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz),

 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání,

 • strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou   součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Kritéria hodnocení ( přijímacích zkoušek):
jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.

 1. počet kol: 1 kolo,
 2. časové rozpětí jednotlivých kol: 1 den,

 

Řádné studium cizinců:

Nepořádá se.

Jiné možnosti studia:

Nepořádá se.

Studium cizinců - samoplátců:

Nepořádá se.

Přihlášky přijímáme do: 9. 5. 2019

Termín přijímacích zkoušek: 30. 5. 2019

INFO

Konzultace výsledků přijímacích zkoušek do bakalářského studia:
27. května 2019  14.00 - 15.00 hodin (DAMU, Karlova 26, KTK ,č. dv. 224 II. patro).


Řádné studium cizinců:

Nepořádá se.

Jiné možnosti studia:

Nepořádá se.

Kontakt

Mgr. Tereza Sieglová

Tajemnice katedry

E-mail: tereza.sieglova@damu.cz
Telefon: 234 244 291
Detail osoby
FOTO Mgr. Tereza SIEGLOVÁ