Přijímací řízení do magisterského studia

Na webu vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní níže uvedené náležitosti včetně dokladu o platbě (částka viz níže) a vše pošle pouze poštou na adresu (AMU v Praze – rektorát, Malostranské náměstí 12, 11800 Praha 1).

Po vyplnění uchazeč dostane e-mailem informaci, že byla přihláška přijata a zařazena.

Po přijímacích zkouškách může uchazeč na adrese https://prihlaska.amu.cz sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/ nepřijetí. Každá přihláška musí být pečlivě vyplněna (zejména správný název oboru). Pokud se uchazeč hlásí na více oborů, dodá na každý obor zvláštní přihlášku.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: životopis (s aktuální adresou, s telefonním číslem a e-mailovou adresou, na kterou bude doručena pozvánka k přijímacímu řízení a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí), lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu zvoleného oboru.

INFO

Přihlášku k navazujícímu magisterskému studiu lze podat jen pokud přijatý uchazeč bude moci předložit VŠ diplom (případně potvrzení o vykonané státní závěrečné zkoušce) jako poslední část přijímací zkoušky.


Den otevřených dveří

Přílohy k tištěné přihlášce

13. 10. 2018.

ověřená fotokopie maturitního (případně ročního) vysvědčení, název absolvované střední školy, název a délku studia na VŠ (jak absolvované tak nedokončené).


Poplatek za přihlášku

699 Kč.


19-5373180297/0100
Poplatek lze hradit pouze převodem na účet u Komerční banky a doklad o převodu přiloží k přihlášce.


IBAN

CZ 5301000000195373180297 (pro platby ze zahraničí)


Název účtu adresáta

AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1


Variabilní symbol

64912


Konstantní symbol

0379


Specifický symbol

kód přihlášky


AMU v Praze – rektorát,
Malostranské náměstí 12,
11800 Praha 1


Přijímací zkoušky se konají zhruba za 1–2 měsíce po ukončení příjmu přihlášek.

Termíny zkoušek budou uchazečům včas oznámeny e-mailem. Z toho důvodu je třeba do přihlášky uvádět funkční e-mailovou adresu.

Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejňovány na úřední desce a na internetu.

INFO

Cizinci, kteří vykonali úspěšně talentovou přijímací zkoušku a budou studovat v českém jazyce tj. za stejných podmínek jako čeští studenti, jsou povinni složit ověřovací zkoušku z českého jazyka na katedře cizích jazyků AMU (jazyková úroveň češtiny B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFRL). Zkoušku odpovídající předepsané úrovni složenou mimo AMU je možno na základě předloženého dokladu uznat. O uznání rozhoduje Centrum jazykové přípravy AMU.


Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. (§ 58) v platném znění stanoví poplatky spojené se studiem (pro akademický rok 2017/2018 byly stanoveny tyto částky):

 a) poplatek za delší studium, podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 18 Statutu AMU,
14 715,- Kč (čtrnáct tisíc sedm set patnáct korun) za každých dalších započatých šest měsíců studia;

Vedení fakulty upozorňuje všechny adepty studia, že studenti nemají právní nárok na ubytování v koleji.

Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. (§ 58) v platném znění stanoví poplatky spojené se studiem (pro akademický rok 2017/2018 byly stanoveny tyto částky):

 a) poplatek za delší studium, podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 18 Statutu AMU,
14 715,- Kč (čtrnáct tisíc sedm set patnáct korun) za každých dalších započatých šest měsíců studia.

Vedení fakulty upozorňuje všechny adepty studia, že studenti nemají právní nárok na ubytování v koleji.

Kontakt

Lenka Kovalevská

Referent studijního oddělení

E-mail: lenka.placha@damu.cz
Telefon: 234 244 285
Detail osoby
Bez obrázku

Mgr. Kateřina Maxová

Referent studijního oddělení

E-mail: katerina.maxova@damu.cz
Telefon: 234 244 210
Detail osoby
Bez obrázku

Marie Pejřimovská

Referent studijního oddělení - doktorské studium a studium v angličtině

E-mail: marie.pejrimovska@damu.cz
Telefon: 234 244 218
Detail osoby
Bez obrázku

Magisterské studijní programy