Produkce

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Obor produkce na divadelní fakultě AMU připravuje studenty na profesionální působení v rámci provozování různých forem divadla, a to nejen ve znalostní rovině, ale i ve smyslu kreativního přístupu k této profesi, schopnostem iniciace umělecké činnosti, její reflexe a konstruktivní oponentuře.
Studijní plán bakalářského studia nabízí přednášky a (v převážné míře) semináře z oblasti teorie a historie divadla, ekonomie, práva, managementu nebo marketingu. Posluchači získají znalosti v oborech jako je řízení a provozování divadelních institucí i projektů, fundraising, propagace, teorie komunikace, propagace a PR, kulturní politika apod. a osvojí si organizační, komunikační a další dovednosti. Velký důraz je kladen na způsoby a možnosti praktického využití těchto znalostí v kontextu provozování umělecké činnosti, samozřejmě především divadla.

Profil absolventa

Absolvent oboru produkce je schopen zastávat většinu divadelních profesí v úsecích administrativních, ekonomických a provozních do úrovně středního managementu velkých repertoárových divadel nebo top managementu malých divadelních organizací.
Absolventi nejčastěji nacházejí uplatnění nejen v divadlech, ale v různých kulturních institucích jako vedoucí produkčních týmů, manažeři divadelních souborů nebo projektů, vedoucí obchodních nebo kontaktních (marketingových) oddělení nebo fundraiseři, ale i jako iniciátoři, manažeři a administrátoři nezávislé divadelní tvorby (producenti).

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro přijetí ke studiu musí uchazeč prokázat mimořádné intelektuální, osobnostní a talentové předpoklady, vědomosti i zaujetí a motivaci ke studiu.
Z vrozených předpokladů přijímací řízení zkoumá kromě intelektu i kreativitu, míru temperamentu, sebevědomí, komunikativnosti a přirozené autority, syntetické i analytické schopnosti atd.
Testují se též základní znalosti z oblasti umění, zejména divadla (historie i současnosti), zájem o současné kulturní dění a schopnost reflexe společenské situace a minimum ekonomických a právních vědomostí využívaných v běžném občanském životě.
Případná praxe v divadle či jiném kulturním zařízení může být výhodou vzhledem ke zkušenostem, které v jejím průběhu může uchazeč získat, rozhodně ale není nutnou podmínkou přijetí ke studiu.


Garant

MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry, Odborný projektový pracovník

E-mail: michal.laznovsky@damu.cz
Web: http://www.damu.cz/katedry-a-kabinety/katedra-produkce/pedagogove/mga-michal-laznovsky
Telefon: 234 244 260

Pracoviště: Katedra produkce DAMU#Odd. OPVV DAMU

Konzultační hodiny:
Konzultační hodiny rezervujte prostřednictvím kalendáře: https://goo.gl/J7fq3n
Detail osoby
FOTO MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.