Přijímací řízení

Termíny

Konzultace k přijímacím zkouškám

POZOR ZMĚNA!!!

Konzultace pro uchazeče o navazující MAGISTERSKÉ studium: pátek 26. dubna 2019
v místnosti R308 - 3. patro, trakt Řetězová (DAMU, Karlova 26, Praha 1)
od 14:00 do 15:00 hodin - informace o přijímacím řízení a studiu

od 15:00 do 16:00 hodin - dotazy a individuální konzultace
.

Pozn.: Mimo konzultační den nemohou být z kapacitních důvodů katedry informace k přijímacímu řízení podávány.

 

Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium:

do 21. ledna 2019.


Pro navazující magisterské studium:

do 20. května 2019.


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské studium:

 • 1. kolo: 15. února 2019 od 10.00 do cca 13.00 hodin,
 • 2. kolo: 8. března 2019 od 9.00 do cca 16.00 hodin,
 • 3. kolo: 2. a 3. dubna 2019 od 9.00 do cca 16.00 hodin.

Pro navazující magisterské studium:

 • 1. kolo: 29. května 2019 bez osobní účasti uchazečů, 
 • 2. kolo: 19. června 2019 od 10.00 hodin,
 • 3. kolo: 27. června 2019 od 9.00 hodin.

INFO

Nároky na  uchazeče jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých studijních oborů KP v kapitole Požadavky a přijímací řízení.


Průběh přijímacích zkoušek

Bakalářské studium
Navazující magisterské studium

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol:

 • Přijímací zkoušky jsou tříkolové. Všechna kola jsou vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

 • I. kolo – cca 3 hodiny.
 • II. kolo – cca 4 hodiny.
 • III. kolo – max 30 minut na uchazeče.

c) Rámcový obsah přijímacích zkoušek:

 • První kolo tvoří písemný test z všeobecných vědomostí z dějin i současnosti kultury a umění (převážně divadla). Součástí zadání budou i otázky testující logické a koncepční uvažování nebo porozumění odbornému textu.
 • Druhé kolo prověří talentové, intelektuální, logické a osobnostní předpoklady uchazečů a to formou řízené skupinové hry.

Uchazeči také znovu podstoupí písemný test, který prověří i orientaci uchazečů v sociálně-politické situaci a v obecné rovině i v problematice ekonomie, práva a zakládání, zřizování a provozování kulturních institucí. Schopnost tvořivého uvažování a kultivovaného písemného projevu je prověřována zpracováním úvahy na aktuální téma.

 • V ústním pohovoru ve třetím kole dostane uchazeč prostor pro sebeprezentaci a následuje diskuze na témata z oblasti osobních zájmů a uvažovaného profesního směřování uchazeče, případně doplňující otázky z oblastí vymezených u popisu předchozích kol.
 • Pokud uchazeč doloží úspěšné složení mezinárodně uznávané zkoušky ze  světového jazyka (např. předložením prosté kopie diplomu nebo protokolu o průběhu zkoušky), může být v závěrečném kole při rovnosti bodů zvýhodněn.

d) Kritéria hodnocení:

 • Test prvního kola je bodován na základě prokázaných znalostí a schopností, přičemž maximální počet bodů je u každé otázky uveden a odpovídá její náročnosti. Do druhého kola postupují uchazeči, kteří překročí stanovemnou bodovou hranici.
 • Ve druhém kole jsou schopnosti prokázané v průběhu procesu řešení zadaného praktického úkolu nezávisle bodovány třemi nebo více lektory. Hodnocena je zejména schopnost kreativního, osobitého a strukturovaného přístupu k řešení zadaných problémů, asertivita a schopnost efektivní komunikace. Testová část je hodnocena na základě správně či nesprávně zodpovězených otázek. Maximální dosažitelný počet bodů je v zadání testu uveden. Do třetího kola postupují uchazeči, kteří překročí stanovenou bodovou hranici v součtu bodů za 1. a 2. kolo.
 • Ve třetím kole každý z členů komise nezávisle hodnotí osobnostní předpoklady, zejména osobitost přístupu, úroveň prezentačních a komunikačních dovedností, pohotovost nebo kreativitu, všeobecný rozhled, míru a druh motivace uchazeče a také jeho znalosti prokázané v průběhu pohovoru. Konečné hodnocení kola je vypočteno jako průměr bodů udělených jednotlivými hodnotiteli. K přijetí jsou komisí doporučeni uchazeči, kteří získají alespoň 60% z maximálně dosažitelných bodů při součtu všech tří kol.

Povinné přílohy přihlášky ke studiu:

 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis (v maximálním rozsahu dvou normostran).

Přihlášení uchazeči budou o podrobnostech přijímacího řízení informováni e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Uchazeči, kteří e-mailovou adresu neudají, nebo jim email nebude z jakéhokoliv důvodu doručen, mají povinnost si podrobnosti vyhledat na webu katedry.

Všechny aktualizované informace o termínech zkoušek a průběhu jednotlivých kol je možno najít na http://www.damu.cz/ v sekci katedry. Výsledky budou oznámeny tamtéž.

Doporučená literatura pro uchazeče o bakalářské studium na katedře produkce na DAMU

Odborný tisk:

Divadelní noviny, čtrnáctideník
Svět a divadlo, měsíčník

Ročenky:

Statistika kultury 2014, II.díl Umění, NIPOS, Praha
Satelitní účet kultury, 2013, ČSÚ a NIPOS, NIPOS
Divadlo v České republice, Ročenka roku 2014. Praha, Institut umění- Divadelní ústav.

Online:

http://www.idu.cz/

http://www.divadlo.cz/

http://www.culturenet.cz/

http://www.i-divadlo.cz/

http://www.divadelni-noviny.cz/

http://artikl.org

Literatura:

Brockett, Oscar G.: Dějiny divadla. Nakladatelství Lidové noviny – Divadelní ústav, Praha 1999
Cikánek, M.:Kreativní průmysly,Institut umění, Praha, 2009.
Císař, J.: Přehled dějin českého divadla. I. – Od počátků do r. 1862 / Akademie múzických umění, Praha 2004.
Císař, J.: Přehled dějin českého divadla. II. – 1862 – 1942, Akademie múzických umění, Praha 2004.
Dvořák,J.: Kreativní management pro divadla, aneb, O divadle jinak:Kapitoly k tématu realizace divadla. Pražská scéna, Praha 2004.
Dvořák, J.: Malý slovník managementu divadla.Pražská scéna, Praha 2005.
Dvořák, J.: Management divadla – antologie textů, Pražská scéna, Praha 2004
Gregorini, B., Gregorini, J., Srstka, J.:Základy divadelní činnosti, AMU, Praha 2007
Hagoort, G.: Umělecký management v podnikatelském stylu,AMU, Disk, Praha 2009.
Hrbek D.: Budování divadla, Disk, Praha, 2009.
Chládková, B.: Divadelní systémy v Evropě. Divadelní ústav, Praha 2001.
Chloupek V., Košut V.,Srstka: J.Smlouvy v divadelní praxi. DAMU, Praha, 2014.
Ježek, Vl., Jirák, J.: Média a my, AMU, Praha 2014.
Kaiser Michael M.: Strategické plánování v umění. Institut umění-Divadelní ústav, Praha 2009.
Ledvinová J.: Profesionální fundraising. DAMU, Praha, 2014.
Nekolný, B. a kol.: Divadelní systémy a kulturní politika. Divadelní ústav, Praha 2006.
Nekolný, B.: Divadlo a kreativní sektor. DAMU, Praha 2014.
Raabová, T.: Produktivita a finanční problémy scénických umění – ekonomická analýza. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha, 2008.
Römerová, E.: Ekonomické nástroje a jejich užití na příkladu divadel.VŠE, Praha 2012.
Smolíková, M. ed.: Management umění.ProCulture, Praha 2008.
Srstka, J.:  Autorské právo v divadle. AMU, Praha 2006.
Šesták, J.: Divadlo-kultura-podmínky. AMU, Disk, Praha 2013.

Další:

Bakalářské a magisterské diplomové práce obhájené na Katedře produkce DAMU

Všichni uchazeči (včetně absolventů KP DAMU) podávají běžnou přihlášku ke studiu na VŠ. Ke stažení je na http://www.damu.cz/ > pro uchazeče > formulář přihlášky.

Předpokladem úspěšného studia je pokročilá znalost anglického jazyka, ve kterém budou vedeny některé semináře a dodávána část studijních materiálů. Některé části přijímacího řízení proto mohou být také vedeny v angličtině.

Všichni uchazeči musí jako povinnou součást přihlášky k MA studiu přiložit podrobnou formulaci tématu výzkumného magisterského projektu, tj. teoretického problému či fenoménu z oblasti provozování umění, který má uchazeč v úmyslu v prvním roce MA studia podrobit vědeckému zkoumání. Uchazeč v rozsahu cca tří normostran vytyčí cíle svého výzkumu, formuluje výzkumnou otázku, na kterou bude výzkum hledat odpověď, a případné podpůrné hypotézy a navrhne postup a metody řešení zvoleného problému.

Podrobnější definice magisterského projektu je uvedena na webových stránkách katedry v sekci MA studium, kde také budou nejpozději k 31. 3. 2018 uveřejněny aktuální, katedrou preferované výzkumné oblasti a inspirační příklady témat magisterského projektu. Navrhované výzkumné úkoly nicméně nejsou úplným výčtem akceptovaných témat a přijímací komise bodově ohodnotí i případnou originalitu a jedinečnost vlastního tématu, jehož volbu uchazeč srozumitelně zdůvodní.

Dalšími povinnými přílohami přihlášky jsou strukturovaný životopis a motivační dopis, kde uchazeč popíše důvody, které ho vedou k výběru MA studia oboru produkce, krátce reflektuje svou dosavadní praxi a nastíní své představy o vlastním budoucím profesním uplatnění.

Povinné součásti přihlášky (magisterský projekt, strukturovaný životopis a motivační dopis) musí být odevzdány v písemné podobě spolu s přihláškou a zároveň odeslány v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mailovou adresu tajemnice katedry viz níž. Přihlášky, ke kterým nebudou ve výše uvedeném termínu zaslány i zmíněné přílohy, budou vyřazeny z formálních důvodů z přijímacího řízení.

Přihlášení uchazeči budou o podrobnostech přijímacího řízení vyrozuměni e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Uchazeči, kteří e-mailovou adresu neudají, nebo jim e-mailová zpráva nebude z jakéhokoliv důvodu doručena, mají povinnost si podrobnosti vyhledat na webu katedry.

a) Počet kol

 • Přijímací řízení se skládá ze tří kol. Všechna kola jsou vyřazovací.
 • Přijímací komise může upustit od účasti v II. kole u uchazečů, kteří absolvovali BA státní zkoušku z oboru produkce na KP DAMU ne dříve než 12 měsíců před přihlášením k MA studiu s celkovým hodnocením známkou A, B nebo C. O takovém rozhodnutí komise budou uchazeči informováni před konáním II. kola.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

 • I. kolo – vyhodnocení dodaných podkladů bez účasti uchazečů.
 • II. kolo – cca 3 hodiny.
 • III. kolo – cca 30 min na uchazeče.

c) Rámcový průběh přijímacích zkoušek:

 • V prvním kole přijímací komise vyhodnotí písemné podklady a případně vyřadí uchazeče, jejichž profil nebo dodané materiály nevyhovují požadavkům popsaným výše.
 •  Ve druhém kole budou uchazeči o studium testováni z vědomostí v rozsahu otázek ke státním bakalářským zkouškám z oboru produkce na KP DAMU (všech okruhů – právo, ekonomie, management a marketing a historie a teorie divadla). Součástí zkoušky je i úvaha na aktuální téma. Součástí tohoto kola může být i interaktivní zkouška osobnostních manažerských předpokladů testovaných formou praktického úkolu. Bližší informace budou sděleny uchazečům v informačním dopise. Pro zájemce s jinou národností než je česká nebo slovenská je součástí tohoto kola i zkouška z českého jazyka. V případě neúspěchu nemohou být tito zájemci ke studiu v českém jazyce přijati. Mají ale možnost využít nabídky placeného studia v anglickém jazyce – viz http://www.damu.cz/.
 • Ve třetím, ústním kole uchazeč prezentuje, konkretizuje a obhajuje předložený magisterský projekt, motivaci ke studiu a představy svého uplatnění v praxi (viz výše). Přijímací komise hodnotí kvalitu navrhovaného projektu, odbornou připravenost uchazeče, jeho všeobecný rozhled a logické, dovednostní a intelektuální předpoklady.

d) Kritéria hodnocení:

 • V prvním kole komise posuzuje relevanci předchozího formálního i neformálního vzdělání uchazeče k  znalostnímu a dovednostnímu minimu nezbytnému ke studiu navazujícího magisterského oboru produkce, tedy zejména příbuznost předchozího oboru studia a praxe (váha kritéria 40%). Dále komise hodnotí návaznost zvoleného tématu na obor a výzkumné priority katedry (váha kritéria 30%) a kvalitu formálního zpracování tématu magisterského projektu (váha kritéria 30%). Pro postup do dalšího kola přijímacího řízení je třeba dosáhnout alespoň hranice 60% bodů.
 • Druhé kolo je bodováno na základě prokázaných znalostí a v případě úvahy také schopností kreativně uvažovat a formulovat vlastní myšlenky. Maximální počet bodů je u každé otázky uveden a odpovídá její náročnosti. Interaktivní úkol bude hodnocen minimálně dvěma nezávislými hodnotiteli. Výsledné bodování bude vypočteno průměrem bodového hodnocení jednotlivých hodnotitelů. Do dalšího kola postupují uchazeči se ziskem alespoň 50% z maximálně dosažitelných bodů v součtu 1. a 2. kola.
 • Ve třetím kole je hodnocení součtem bodů přidělených za prokázané znalosti a dovednosti, kreativitu přístupu a úroveň komunikačních dovedností. Každý z členů komise výkon uchazeče bodově ohodnotí. Výsledné pořadí je sestaveno na základě průměrné známky. K přijetí jsou komisí doporučeni uchazeči, kteří získají alespoň 50% z maximálně dosažitelných bodů při součtu všech tří kol.

 

Doporučená literatura pro uchazeče o magisterské studium

z jiných oborů DAMU, či z jiných vysokých škol v ČR i zahraničí

 • Brockett, Oscar G.: Dějiny divadla. Nakladatelství Lidové noviny – Divadelní ústav, Praha 1999.
 • Černý, František: Kapitoly z dějin českého divadla. Academia, Praha 2000.
 • Česká divadla – encyklopedie divadelních souborů. (Ed.: Eva Schormová) Divadelní ústav, Praha 2000
 • Drucker, Peter: Řízení neziskových organizací. Praxe a principy. Management Press, Praha 1993.
 • Gregorini, Bedřich: Realizace dramaturgického plánu v divadle. (skripta) SPN, Praha 1990.
 • Kaiser, Michael M.: Strategické plánování v umění: Praktický průvodce, Institut umění, Praha 2009
 • Plamínek, Jiří: Vedení lidí, týmů a firem, Grada, Praha 2008
 • Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak, Pražská scéna, Praha 2004
 • Dvořák, Jan: Management divadla – antologie textů, Pražská scéna, Praha 2004
 • Kopecký Jan (pod jménem Jan Bernard): Co je divadlo. SPN, Praha 1983.
 • Kotler, Philip: Marketing. Management. Victoria Publishing, Praha 1993 a další vydání.
 • Kotler, Philip: Marketing od A až do Z. Management Press, Praha 2003.
 • Ledvinová, Jana – Pešta, Karel: Základy fundraisingu aneb jak získat peníze na prospěšnou činnost. ICN, Praha 1996.
 • Vítek, Svetozar: Řízení a organizace divadla. (skripta) SPN, Praha 1986.
 • Císař, Jan: Přehled dějin českého divadla. I. - Od počátků do r. 1862 / Akademie múzických umění, Praha 2004.
 • Císař, Jan: Přehled dějin českého divadla. II. – 1862 – 1942,Akademie múzických umění, Praha 2004
 • Vodáček, Leo – Vodáčková, Olga: Management. Teorie a praxe v informační společnosti. Management Press, Praha 2003.
 • Zákon č. 121/2000 Sb., autorské právo a práva související, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 114/2002 Sb., FKSP, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 44/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění platných předpisů
 • Nařízení vlády 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění platných předpisů
 • http://www.divadlo.cz/box/ - Správa a řízení , Kulturní politika , K legislativě , Divadelní systémy , Dotace a granty

Další možnosti studia

 • Řádné či krátkodobé studium cizinců: viz http://www.damu.cz/
 • Celoživotní vzdělávání: jedná se o placené studium; pro uchazeče je vypracován individuální studijní plán dle možností obou stran; v rámci CŽV lze studovat jen některé předměty, nelze si zapsat semináře označené jako „hlavní předmět“ a nelze dosáhnout nároku na udělení titulu. Zájemcům doporučujeme seznámit se se studijním plánem oboru produkce (http://sp.amu.cz/cs/katedra206.html) a kontaktovat sekretariát katedry s návrhem konkrétních předmětů, o které mají zájem.

Kontakt

Bc. Dita Nekolná

Tajemnice katedry

E-mail: dita.nekolna@damu.cz
Telefon: 234 244 261, 605 759 526
Detail osoby
Bez obrázku