PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Konzultace k výsledkům přijímacího řízení

pro ak. rok 2019/20 oborů činoherní herectví a činoherní režie-dramaturgie proběhnou v úterý 2. 4. 2019  od 15:00hod. na katedře činoherního divadla.

Zájemci se písemně přihlásí do 28. 3. na email: eva.kucerova@damu.cz a dostanou zpětné potvrzení.

 

 

TERMÍNY PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Pro bakalářské a magisterské studium:

do 15. listopadu 2018


Pro navazující magisterské studium:

do 12. května 2019


Pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce:

do 31. ledna 2019


TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pro bakalářské a magisterské studium:

od 11. ledna do 8. února 2019


Pro navazující magisterské studium:

od 25. do 26. června 2019


Pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce:

duben 2019


Herectví činoherního divadla
Režie-dramaturgie činoherního divadla
Režie činoherního divadla
Dramaturgie činoherního divadla

Nároky na uchazeče:

Talentové předpoklady, dispozice hlasové a pohybové, základní orientace v divadelním a kulturním dění.

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol:

Tři vyřazovací kola.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

V průběhu 3 týdnů, účast uchazeče v každém kole je jednodenní.

c) Rámcový obsah jednotlivých kol:

 • I. kolo - vyřazovací: herecká zkouška (pro tuto zkoušku si uchazeči připraví monology z dramatických textů, básně a písně).
 • II. kolo - vyřazovací: dopoledne písemný test ze základních kulturních znalostí s důrazem na divadlo, literaturu, hudební a výtvarné umění; individuální zkoušky z pohybu, hlasu a zpěvu; odpoledne herecká zkouška z připravených monologů a dalších zadaných úkolů.
 • III. kolo - vyřazovací: individuální úkoly a kolektivní etudy podle zadání komise.

Konkrétní zadání úkolů je součástí pozvánky k přijímacím zkouškám.

d) Kritéria hodnocení:

 • I. kole individuální herecké zkoušky je maximální dosažitelný počet bodů 100. Hodnoceny zejména rytmus, pohybová představivost, osobní vyzařování, základní fyzické dispozice, paměť, schopnost strukturovat, jednat slovem, rozumět předloze a cítit divadelně.
 • Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 250. Z toho: 50 - test ze všeobecných kulturních znalostí, 50 - individuální pohybová zkouška, 25 - hlasová individuální zkouška, 25 - individuální pěvecká zkouška a 100 - individuální talentová herecká zkouška. Hodnocen je všeobecně historický přehled a zájem o umění a divadlo, prostorové cítění, komplikovaný rytmus a tempo-rytmus, zpěvní a mluvní hlas, artikulace, propojenost dechu, pohybu a myšlení, proměnlivost energie, temperament, herecká fantazie a představivost, schopnost verbálního a nonverbálního kontaktu.
 • Ve III. kole talentové herecké zkoušky je maximální dosažitelný počet bodů 100. Hodnotí se herecká tvořivost, schopnost improvizace, originalita v rozehrávání situací, předpoklady pro týmovou práci a partnerskou spolupráci a osobitost tvůrčího přístupu.

Nároky na uchazeče:

Talentové předpoklady pro daný obor, orientace v divadelním a kulturním dění.

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol:

Tři vyřazovací kola.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

V průběhu 3 týdnů, účast uchazeče v každém kole je jednodenní.

c) Rámcový obsah jednotlivých kol:

 • I. kolo - vyřazovací: písemný test se zaměřením na všeobecný a kulturní rozhled, úvaha na zadané téma podle volby z několika námětů a jazykový test.
 • II. kolo - vyřazovací: pohovor před přijímací komisí, diskuse nad předloženou písemnou prací, individuální cvičení zkoumající talentové a osobnostní předpoklady (schopnost vnímat dramatickou situaci, schopnost empatie, schopnost fabulování apod.)
 • III. kolo – individuální: úkoly zkoumající smysl pro divadelní situaci, schopnost nalézt ji a vyložit v dramatickém textu, popřípadě ji organizovat v prostoru.

Konkrétní zadání úkolů je součástí pozvánky k přijímacím zkouškám.

d) Kritéria hodnocení:

 • I. kole je maximální dosažitelný počet bodů 250. Z toho: 50 - jazykový test, 50 - vědomostní test, 50 - esej, 100 - domácí práci. U domácí práce je hodnocena zejména schopnost analýzy dramatického textu, který si posluchač zvolí z několika navržených titulů. Dále úroveň logického myšlení, chápání hlubšího smyslu předlohy, divadelní představivost a fantazie a dramatické cítění. U eseje je posuzována schopnost formulovat a obhájit názor v širším kontextu a schopnost samostatně uvažovat. U vědomostního testu se boduje celkový kulturně historický rozhled, hlubší zájem o divadlo a umění. U jazykového testu schopnost porozumět i hlubšímu smyslu cizojazyčného textu.
 • Ve II. kole v pohovoru s přijímací komisí je maximální dosažitelný počet bodů 100. Uchazeč obhajuje svou domácí práci a formou testů (na základě fotografie, reprodukce výtvarného díla, básně a replik potenciálního dialogu) se zkoumá a hodnotí jeho smysl pro rozehrání dramatické situace, kreativnost, fantazie, schopnost fabulace a komunikativnost.
 • Ve III. kole individuálního cvičení je maximální dosažitelný počet bodů 100. Zkouška je zaměřena na prozkoumání hlubších talentových předpokladů. Hodnotí se schopnost tvorby dramatické situace v prostoru, originalita přístupu a schopnost interpretace reality uměleckými prostředky.

Nároky na uchazeče:

Přijímací zkouška formou pohovoru se týká převážně předložené dramaticko-režijní koncepce divadelní inscenace pro absolventské představení ve školním divadle DISK. 

Upřesnění kompletní požadavků a nároků na přípravu obdrží uchazeči v pozvánce.

Podmínkou pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia oborů režie a dramaturgie je úspěšně vykonaná bakalářská zkouška z těchto oborů na DAMU nebo na divadelní škole podobného zaměření, např. JAMU v Brně, kdy uchazeč musí úspěšně složit přijímací talentovou zkoušku před komisí.

Přijímací zkouška formou pohovoru se týká převážně předložené dramaticko-režijní koncepce divadelní inscenace pro absolventské představení ve školním divadle DISK. 

Upřesnění kompletní požadavků a nároků na přípravu obdrží uchazeči v pozvánce.

Podmínkou pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia oborů režie a dramaturgie je úspěšně vykonaná bakalářská zkouška z těchto oborů na DAMU nebo na divadelní škole podobného zaměření, např. JAMU v Brně, kdy uchazeč musí úspěšně složit přijímací talentovou zkoušku před komisí.

Možnosti studia cizinců

Přijímací zkouška formou pohovoru se týká převážně předložené dramaticko-režijní koncepce divadelní inscenace pro absolventské představení ve školním divadle DISK. 

Upřesnění kompletní požadavků a nároků na přípravu obdrží uchazeči v pozvánce.

Podmínkou pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia oborů režie a dramaturgie je úspěšně vykonaná bakalářská zkouška z těchto oborů na DAMU nebo na divadelní škole podobného zaměření, např. JAMU v Brně, kdy uchazeč musí úspěšně složit přijímací talentovou zkoušku před komisí.

Kontakt

Eva Kučerová

Sekretariát katedry

E-mail: eva.kucerova@damu.cz
Telefon: 234 244 221
Detail osoby
Bez obrázku