Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Divadlo jako proces, výzkum, zkušenost. Spolupráce a vzájemné ovlivňování. Studium jako dialog a experiment. Režisér či dramaturg jako autor, nikoli autoritář.

Profil oboru

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla je obor připravující na divadelní praxi v nejrůznějších formách alternativního a loutkového divadla.
Tvůrčí postupy charakteristické pro alternativní divadelní formy znamenají v první řadě důraz na autorský přínos (schopnost vytvořit originální ideové východisko, základ scénáře k inscenaci). K nejpodstatnějším fázím studia patří experimentování se scénickými prostředky a týmová spolupráce. Studenti režie-dramaturgie po celou dobu intenzivně spolupracují se studenty scénografie a herectví. Zároveň se klade důraz na specifické dispozice a vlohy jednotlivých studentů ať už směřují k improvizaci, divadlu autorskému, performativním prvkům, sociálnímu aspektu divadla apod.
Ke studiu patří i základy divadelní teorie, divadelní historie a povědomí o divadle současném — především o alternativních proudech od participativního divadla (kladoucího důraz na aktivní účast publika) přes improvizaci, divadlo dokumentární či multimediální až po divadlo výtvarné a divadlo objektů.
Studenti směřující spíše k dramaturgii se věnují více autorskému psaní a analytické složce dramaturgické práce. Studenti tendující k režii jsou vedeni k přípravám projektů a ke spolupráci se studenty herectví a scénografie.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia by měl umět realizovat komornější divadelní projekt od prvotního nápadu až po premiéru. Měl by mít představu o tom, jaké tvůrčí postupy a praktické podmínky jsou pro jím zvolený typ divadla zapotřebí. Měl by umět postavit tvůrčí tým či se stát jeho součástí. Měl by umět spolupracovat se scénografy, herci, autory scénické hudby, ale i produkčními. Měl by se základně orientovat v síti českých loutkových divadel a nezávislých divadelních studií, mít povědomí o celé šíři současných alternativních i experimentálních forem divadla doma i v zahraničí.
Studium umožňuje i práci v příbuzných oborech, například v rozhlase či v oboru dramatické výchovy (školy, volnočasové aktivity).

Požadavky a přijímací řízení

Přijímací zkoušky jsou složené z eliminačního předkola a dvou kol, z nichž první je vyřazovací. Rozhodující jsou talentové dispozice ke zvolenému oboru, smysl pro metaforické vnímání a vyjadřování, předpoklady pro autorskou tvorbu a tvůrčí práci v týmu. Vhodná je alespoň minimální zkušenost s alternativní divadelní tvorbou včetně divadla s loutkou či objektem.
Pro eliminační předkolo uchazeči zpracují práce na zadané téma (včetně případných požadavků na práci ve formě série fotografií či krátkého videa). V prvním kole uchazeči obhajují svou práci, podrobí se vědomostnímu testu (oblast filosofie, kultury, umění a divadla), absolvují individuální pohovory i testy schopnosti kreativity v prostoru i týmové spolupráce.
Ve druhém kole podstoupí test z cizího světového jazyka (dle vlastního výběru). Dále je individuálně sledována studentova fantazie, spontaneita, mobilita a literární schopnosti. Spolu s ostatními adepty připraví malé scénické dílo na zadané téma a podrobí výsledek sebereflexi před komisí.
Nejvýznamnějším kritériem pro přijetí je úspěšné absolvování talentové části přijímací zkoušky.


Garant oboru

MgA. Jiří ADÁMEK, Ph.D.

Dohody - provoz-THP, Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí kabinetu

E-mail: jiri.adamek@damu.cz
Telefon: 234 244 271

Pracoviště: Katedra alternativního a loutkového divadla#Odd. OPVV DAMU#Odd. OPVV rektorátu
Detail osoby
FOTO MgA. Jiří ADÁMEK, Ph.D.