Tady a teď

Katedra alternativního a loutkového divadla klade důraz na individuální dispozice, autorské myšlení a jedinečnost divadelní komunikace. Nabízí seznámení s širokým spektrem současných žánrů z oblasti postdramatického, pohybového a objektového divadla. Student je veden k objevení vlastního stylu. Klíčovou metodou je permanentní proces, hra, přítomnost. Teď a tady. 

Výsledky přijímacího řízení

Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium:

do 15. ledna 2020


Pro navazující magisterské studium - uchazeči z jiných škol:

přijímací řízení bude vyhlášeno v listopadu 2019


Pro navazující magisterské studium - absolventi bakalářského studia na DAMU:

přijímací řízení bude vyhlášeno v listopadu 2019


Pro informace o postupu při podání přihlášky ke studiu vyberte typ programu

Termíny konzultací k přijímacím zkouškám

Pro bakalářské studium:  

v sobotu 7. prosince 2019 v 10.00 hodin


Pro navazující magisterské studium:

v sobotu 7. prosince 2019 v 10.00 hodin


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské studium - obor Herectví:  

1. kolo: v průběhu 1.–31. března 2020
2. kolo: v průběhu 1.–30. dubna 2020


Pro bakalářské studium - obor Režie-dramaturgie:

1. kolo: v průběhu 1.–28. února 2020
2. kolo: v průběhu 1.–30. dubna 2020


Pro bakalářské studium - obor Scénografie:

1. kolo: v průběhu 1.–31. března 2020
2. kolo: v průběhu 1.–30. dubna 2020


Pro navazující magisterské studium - uchazeči z jiných škol a kateder:

bude vyhlášeno v listopadu 2019


Pro navazující magisterské studium - absolventi bakalářského studia na DAMU:

bude vyhlášeno v listopadu 2019


Vedoucí bakalářských ročníků pro ak. rok 2020/2021

Herectví ALD - MgA. Petra Tejnorová, Ph.D.

Scénografie ALD - MgA. Kristýna Täubelová, Ph.D.

Režie-dramaturgie ALD - MgA. Jiří Adámek, Ph.D.

Požadavky na uchazeče

Režie-dramaturgie (BA)
Herectví (BA)
Scénografie (BA)
Režie (MA)
Dramaturgie (MA)
Herectví (MA)
Scénografie (MA)
Altern. a lout. tvorba a její teorie (Ph.D.)

Talentové dispozice ke zvolenému oboru, představivost a fantazie jako hlavní předpoklad. Smysl pro metaforické vnímání a vyjadřování. Schopnost analýzy a interpretace textu. Schopnost ústně i písemně formulovat svoje divadelní vize a koncepce. Znalosti na úrovni absolventa střední školy, intelektuální předpoklady a znalosti ve zvoleném oboru. Všeobecný rozhled, a to nejen kulturní. Zájem o současné divadlo, s důrazem na alternativní a loutkové tendence. Orientace v kultuře a dalších humanitních oborech.

Talentové a psychosomatické dispozice, schopnost kolektivní kreativity a týmové spolupráce. Nezbytné pohybové a hlasové dispozice. Představivost, fantazie jako hlavní předpoklad pro profesi. Zájem o obor i divadelní současnost v její mnohostrannosti. Potřeba sebevyjádření uměleckou tvorbou.

Talentové předpoklady, doložitelné souborem výtvarných prací, případně pokusy o divadlo, využívající loutky či objekty. Schopnost vnímání současných „kulturních uzlů“ a dramatických situací spolu se schopností adekvátní kreativní artikulace. Schopnost osobitého projevu v kresbě, malbě a jiných výtvarných technikách jako způsobu komunikace. Manuální zručnost. Prokazatelný zájem o kulturní dění v historii i v současnosti se zvláštním zřetelem na divadelní a výtvarné umění. Schopnost kolektivní spolupráce.

Absolvování předchozího bakalářského studia na vysoké škole uměleckého typu nebo škole s příbuzným humanitním zaměřením, návrh vlastního projektu individuálního magisterského studia, posouzení talentových předpokladů na základě podrobné dokumentace dosavadní kreativní práce a předloženého projektu (písemnou formulací tvůrčích záměrů, kterou je třeba obhájit).

Absolvování předchozího bakalářského studia na vysoké škole uměleckého typu nebo škole s příbuzným humanitním zaměřením, předložení dosavadní kreativní práce a návrh vlastního projektu individuálního magisterského studia s volbou odpovídajícího ateliéru. Úspěšné absolvování talentové zkoušky, která je nejvýznamnějším kritériem pro přijetí.

Absolvování předchozího bakalářského studia, úspěšné složení přijímací zkoušky a posouzení talentových předpokladů na základě podrobné dokumentace dosavadní kreativní práce a předloženého projektu magisterského studia (písemnou formulací tvůrčích záměrů, kterou je třeba obhájit).

Absolvování předchozího bakalářského studia na vysoké škole uměleckého typu nebo škole s příbuzným zaměřením, schopnost inovativního rozvíjení dříve získaných zkušeností a dovedností z bakalářského studia, smysl pro týmovou spolupráci a talent pro rozvíjení osobitého divadelního jazyka. Návrh vlastního projektu individuálního magisterského studia s volbou příslušného nabízeného ateliéru. Úspěšné absolvování talentové zkoušky, která je nejvýznamnějším kritériem pro přijetí.

Uchazeč se musí prokázat úspěšně zakončeným magisterským studiem dramatického umění v oborech herectví, režie, dramaturgie a scénografie na KALD DAMU, KČ DAMU či jiných katedrách DAMU případně na obdobných katedrách jiných uměleckých škol či škol příbuzných - s tím, že uchazečova dosavadní kreativní tvorba a její teoretická reflexe zřetelně směřuje ke studiu, bádání a hledání nových postupů v oblasti alternativního a loutkového divadla.

Průběh přijímacích zkoušek

Režie-dramaturgie (BA)
Herectví (BA)
Scénografie (BA)
Magisterské studium (MA)

Průběh přijímacích zkoušek

a) Počet kol

Tři kola, přičemž všechna jsou vyřazovací.

Poznámka: poslední kolo přijímacích zkoušek probíhá v úzké provázanosti všech tří programů.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • 1. kolo – zadaný úkol, zpracování písemně,

 • 2. kolo-1 den (cca 9,00 – 18,00 hod.),

 • 3. kolo-2 až 3 dny (vždy cca 9,00 – 19,00 hod.).

c) Rámcový obsah jednotlivých kol (včetně případného vypracování zadaného úkolu)

 • Pro 1. kolo uchazeči předloží písemnou práci na zadané téma (v případě potřeby doplněnou fotografiemi/videem). V elektronické formě (na DVD) předloží portfolio s přehledem své dosavadní tvorby (pokud možno s vizuálními ukázkami ne delšími než 5 minut.). Vše bude upřesněno v pozvánce.
 • Ve druhém kole uchazeči obhajují odevzdanou práci, podrobí se vědomostnímu testu (oblast filosofie, kultury, umění a divadla ve velké šíři), absolvují individuální pohovory i testy schopnosti kreativity v prostoru i týmové spolupráce.
 • Ve třetím kole podstoupí test z cizího zvoleného světového jazyka, individuální průzkum mobility, fantazie a spontaneity (případně literárních schopností), spolu s ostatními adepty připraví malé společné scénické dílo na zadané téma a podrobí výsledek sebereflexi před komisí.

d) Kritéria hodnocení

Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven). Větší váhu mají kreativní disciplíny. Při konečném výběru se hledí na celkový dojem a na schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.

Maximální dosažitelný počet bodů za všechny disciplíny 1. kola je 100 bodů. Pro postup do 2. kola je nutné dosáhnout minimálně 50 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 2. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Maximální dosažitelný počet bodů za všechny disciplíny 2. kola je 100 bodů. Pro postup do 3. kola je nutné dosáhnout minimálně 70 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 3. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.  

Maximální dosažitelný počet bodů za všechny disciplíny 3. kola je 100 bodů. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 80 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

e) Další požadavky

Dobrá znalost nejméně jednoho cizího jazyka, přehled o kulturním dění a orientace v humanitních oborech.

Průběh přijímacích zkoušek

a) Počet kol

Dvě kola, přičemž obě jsou vyřazovací.

Poznámka: druhé kolo přijímacích zkoušek probíhá v úzké provázanosti všech tří programů.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • 1. kolo - 1 den (cca 9,00 - 18,00),
 • 2. kolo - 2 až 3 dny (vždy cca 9,00 - 19,00).

c) Rámcový obsah jednotlivých kol (včetně případného vypracování zadaného úkolu)

 • Pro první kolo si uchazeči většinou připravují 1 nonverbální a 1 verbální scénickou akci na zadané téma, etudu s objektem, 1 píseň (bez žánrového určení) apod. – bude upřesněno v pozvánce. Dále budou zkoumány jejich autorské, rytmické, pohybové, hlasové dispozice, improvizační schopnosti a schopnost týmové spolupráce.
 • Ve druhém kole vypracují krátký vědomostní test (oblast kultury, umění, divadla) a dále budou zkoumány jejich talentové předpoklady a schopnost rychlé a tvořivé reakce. Zúčastní se společné týmové tvorby na malém projektu a závěrečné reflexe, popřípadě i osobního pohovoru.

d) Kritéria hodnocení

Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven). Hlavní důraz je kladen na herecké předpoklady. Při konečném výběru je posuzován celkový dojem a schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.

Maximální dosažitelný počet bodů za všechny disciplíny 1. kola je 100 bodů. Pro postup do 2. kola je nutné dosáhnout minimálně 70 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 2. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Maximální dosažitelný počet bodů za všechny disciplíny 2. kola je 100 bodů. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 80 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Zvláštní požadavky

Cvičební úbor a obuv, příp. hudební nástroj, v případě hlasové indispozice potvrzení foniatra (ne ošetřujícího lékaře).

 

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol

Dvě kola, přičemž obě jsou vyřazovací.

Poznámka: druhé kolo přijímacích zkoušek probíhá v úzké provázanosti všech tří oborů.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • 1. kolo - 1 den (cca 9,00 – 18,00),
 • 2. kolo - 2 až 3 dny (vždy cca 9,00 – 19,00).

c) Rámcový obsah jednotlivých kol (včetně případného vypracování zadaného úkolu)

 • V prvním kole hodnocení souboru domácích prací, zadané úkoly, kresba podle modelu, dramatická postava, návrh loutky nebo kostýmů (úkoly nejsou každý rok stejné) – bude upřesněno v pozvánce.
 • Uchazečům, kteří úspěšně projdou prvním kolem, je zadán domácí úkol (zpravidla výtvarné ztvárnění zadaného dramatického nebo jiného textu).
 • Ve druhém kole hodnocení a rozbor zadaného úkolu, prostorová studie, výtvarný úkol, práce na společném úkolu s adepty herectví a režie-dramaturgie, znalostní test (všeobecný kulturní rozhled s důrazem na oblast divadla a výtvarného umění) a pohovor / reflexe zadaných úkolů.

Další informace pro první kolo zkoušek obdrží uchazeči nejpozději 3 týdny před konáním zkoušky v pozvánce.

d) Kritéria hodnocení

Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven). Větší váhu mají kreativní disciplíny. Při konečném výběru se hledí na celkový dojem a na schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.

Maximální dosažitelný počet bodů za všechny disciplíny 1. kola je 100 bodů. Pro postup do 2. kola je nutné dosáhnout minimálně 70 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 2. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Maximální dosažitelný počet bodů za všechny disciplíny 2. kola je 100 bodů. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 80 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Zvláštní požadavky

 • kreslicí a malířské potřeby, papíry A2, nůžky, lepidlo, rýsovací potřeby,
 • psací potřeby.

Průběh přijímacích zkoušek do řádného navazujícího magisterského studia

a) Počet kol

Přijímací zkouška je dvoukolová, každé kolo je vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • První kolo (bez osobní účasti uchazeče) proběhne během dubna.
 • Druhé kolo (jeden den za osobní účasti uchazeče) v termínu, který vyhlásí katedra a bude zveřejněn zde.

c) Rámcový obsah jednotlivých kol

První kolo (bez osobní účasti uchazeče)

Katedra vyzve uchazeče, aby do určeného termínu předložili písemně zpracované zadání:

1. Zaměření magisterského studia, vycházející z poznatků získaných během bakalářského studia:

 • Kterou divadelní oblast a proč chci zkoumat do hloubky a v budoucnu se jí věnovat.
 • Kterým směrem bych se chtěl rozvíjet.
 • Kde vidím své limity.

Rozsah: max. 2 strany.

2. Návrh konkrétního magisterského divadelního projektu pro první ročník studia s důrazem na autorský přístup.

Rozsah: max. 2 strany.

3. Volba ateliéru, ve kterém che uchazeč magisterské studium absolvovat a její zdůvodnění.

Ateliér autorského divadla (vedoucí: Jiří Adámek, Jiří Havelka)
Zaměření na divadlo vznikající metodou "devising." Důraz na schopnost spolutvořit funkční tvůrčí tým. Výzkum nejrůznějších podob zkušebního procesu postdramatických forem. Hledání ideálního prvotního východiska včetně autorského textu, který nemusí apriori vykazovat kvality dramatické, ale například narativní, konceptuální či performativní. Předmětem experimentu je komunikace, tedy vztah hlediště - jeviště a jeho překračování, včetně projektů herního, participativního a událostního charakteru. Zaměření na divadlo vznikající metodou "devising." Důraz na schopnost spolutvořit funkční tvůrčí tým. Výzkum nejrůznějších podob zkušebního procesu postdramatických forem. Hledání ideálního prvotního východiska včetně autorského textu, který nemusí apriori vykazovat kvality dramatické, ale například narativní, konceptuální či performativní. Předmětem experimentu je komunikace, tedy vztah hlediště - jeviště a jeho překračování, včetně projektů herního, participativního a událostního charakteru. 

Ateliér objektového divadla (vedoucí Marek Bečka, Jan Bažant)
Bytí materiálem. Rozvíjení režijních, scénografických a hereckých dovedností v práci s loutkou, objektem, hmotou a prostorem. Hledání vlastního tématu a výrazu, kde je obraz nositelem informace, budování světa za obrazem. Juxtapozice jako princip komunikace obrazem v čase. Pokora a posedlost.

Ateliér intermediálního divadla (vedoucí Robert Smolík, Lukáš Jiřička)
Důraz na přesahy divadla k dalším médiím (film, rozhlasová tvorba, instalace) a vědním disciplínám jako např. antropologie, akustika, literární věda nebo přírodní procesy, zaměření se na rozmanité lidské činnosti a projevy. Hlavním těžištěm je zkoumání samých mezí divadelnosti skrze reflexi mediálního umění, skrze přesahy, odlišnosti a spoje.

4. Jako přílohu možno dodat portfolii či dokumentaci dosavadních tvůrčích prací na CD/DVD/USB nosiči (u oboru Scénografie ALD povinné.)

Druhé kolo (za osobní účasti uchazeče)

V případě postupu do 2. kola si uchazeč připraví ústní reflexi dosavadního studia.

Další podrobné informace obdrží uchazeči v pozvánce.

Na základě výsledků přijímacího řízení budou uspořádány okruhy pedagogů-tutorů a jejich magisterských studentů. Komise si vyhrazuje právo navrhnout studentovi jiné zaměření studia, případně přepracování projektu po vzájemné dohodě.

d) Kritéria hodnocení

Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven). Větší váhu mají kreativní disciplíny. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí uchazeče jsou zohledňovány současné studijní programy školy.

Počet přijatých uchazečů do magisterského studia je limitován koncepcí výuky studijního oboru a ekonomickými a kapacitními možnostmi DAMU.

Uchazeči ze zahraničí: uchazeči navržení k přijetí (s výjimkou uchazečů ze Slovenska) podstoupí zkoušku z českého jazyka na katedře cizích jazyků AMU v termínu, který jim oznámí studijní oddělení DAMU.

Doktorské studium

Alternativní a loutková tvorba a její teorie 

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Vedoucí katedry: Mg. A. Jiří Havelka Ph. D.
Vedoucí doktorského programu: prof. Mgr. Miloslav Klíma

Název oboru, druh a forma studia:

Alternativní a loutková tvorba a její teorie

 • Dr.(doktorské)- prezenční ,standardní doba studia: 4 roky       
 • Dr.(doktorské)- kombinované, standardní doba studia: 4 roky
 • ukončení obhajobou disertační práce a státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph. D.

Cíl studia: podíl na výzkumu interakce jevištních komponentů jakožto základního badatelského úkolu Výzkumného pracoviště KALD

 1. Studium vývojových vazeb mezi tradicí a alternativou s ohledem na proměny vztahů mezi jednotlivými komponenty jevištního díla a jejich složkami v součinnosti s kreativními díly, které mají funkci experimentu a laboratorního výzkumu
 2. Studium historie alternativního a loutkového divadla v souvislosti s přesahy jak celistvých scénických děl, tak funkcemi jednotlivých komponentů směřující k současným tendencím.
 3. Studium jednotlivých komponentů jevištního díla a zákonitostí jejich vzájemné interakce na konkrétních kreativních dílech s ohledem na příslušné specializované okruhy problémů.

Charakter výuky:
Vymezený problém studia je postupně zkoumán, studován též pomocí jevištních náčrtků během studia, řešen jednak komparací dosavadních poznatků, jednak analýzami záměrně připravovaných kreativních děl, která jsou realizována v průběhu přípravy disertační práce. V průběhu studia jsou analyzována, reflektována a komparována tak, aby doktorand mohl dospět v závěrečné práci k průkazným závěrům, doloženým kreativním dílem. Během studia je povinná semestrální stáž mimo DAMU, nejlépe v zahraničí.

Přijímací zkoušky do řádného a kombinovaného studia:
Uchazeč musí mít úspěšně zakončené magisterské studium dramatického umění v oborech herectví, režie, dramaturgie a scénografie na KALD DAMU, KČ DAMU a jiných katedrách DAMU, případně na obdobných katedrách jiných uměleckých škol či škol příbuzných s tím, že uchazečova dosavadní kreativní tvorba a její teoretická reflexe zřetelně směřují ke studiu, bádání a hledání nových pohledů na interakci jevištních komponentů jak v současnosti, tak v historii alternativního a loutkového divadla, při akcentu na přístup performativní nebo konceptuální.

Nároky na uchazeče:
Uchazeč předkládá stručný nástin problematiky, na kterou bude zaměřeno jeho doktorandské studium a disertační práce.

Průběh přijímacích zkoušek do doktorského studia a informace:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • stručný nástin problematiky, na kterou bude zaměřeno doktorandské studium a disertační práce – ( zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz) .
 • vybrané/á/ kreativní dílo/a/ a jeho/jejich/ reflexi/e/ vlastní i vnější a to též v podobě celku či ukázek na DVD
 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání
 • strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

 

 1. První kolo - uchazeč s přihláškou předloží požadované písemné materiály, jejichž úroveň bude kritériem pro pozvání do druhého kola. Ve výběrovém prvním kole jsou hodnoceny uchazečem předložené materiály ve vazbě na aktuální priority katedry. Komise vybere nejlepší projekty do druhého kola.
 2. Druhé kolo probíhá za přítomnosti uchazeče před přijímací komisí.
  V prvním oddíle je uchazeč vyzván k podrobnějšímu vysvětlení a rozvedení projektu, ve druhém oddíle odpovídá na doplňující otázky členů přijímací komise, ve třetím oddíle rozvede reflexe své kreativní práce, na které se komise zeptá z jeho předložených podkladů.
 3. Kritéria hodnocení ( přijímacích zkoušek)
 4. Jednotlivé oddíly a další kritéria přijímací zkoušky jsou hodnoceny body  přijímací komisí, celkový počet bodů za druhé kolo je max.100.
 5. Dotazy uchazečů byly zodpovězeny v průběhu akademického roku 2017/18 a v ZS 2018/19; konzultační hodiny se konaly dne 11. 9. 2018 15:00 – 17:00 v pracovně R 601.

Zvláštní požadavky:
Zpracovat projekt také v digitální podobě.

Řádné studium cizinců:
Nepořádá se.

Jiné možnosti studia:
Nepořádá se

Studium cizinců - samoplátců:
Nepořádá se.

Termín odevzdání přihlášek: 15. 4. 2019

Termín přijímacích zkoušek při zasedání výběrové komise: První kolo 21. 5. 2019

                                                                                                           Druhé kolo: 11. 6. 2019. 

 

Řádné studium cizinců

Bezplatné řádné studium všech programů v jazyce českém. Podmínkou je složení talentové přijímací zkoušky a zkoušky z českého jazyka.

Placené řádné studium v jazyce anglickém je možné pouze ve dvouletém navazujícím magisterském studiu programů režie ALD a scénografie ALD.

Jiné možnosti studia

Pro české občany: celoživotní vzdělávání:

 • Scénografie ALD - mimořádné studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání - ve výjimečných případech na základě úspěšně absolvované přijímací zkoušky. Toto studium je placené a pro uchazeče je vypracován individuální studijní plán.
 • Ostatní studijní programy katedry ALD: nepořádá se.

Kontakt

Jitka Nohová

Tajemnice katedry

E-mail: jitka.nohova@damu.cz
Telefon: 234 244 271, +420 737464971
Detail osoby
FOTO Jitka NOHOVÁ