Tady a teď

Katedra alternativního a loutkového divadla klade důraz na individuální dispozice, autorské myšlení a jedinečnost divadelní komunikace. Nabízí seznámení s širokým spektrem současných žánrů z oblasti postdramatického, pohybového a objektového divadla. Student je veden k objevení vlastního stylu. Klíčovou metodou je permanentní proces, hra, přítomnost. Teď a tady. 

Výsledky přijímacího řízení

Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium:

do 15. ledna 2019


Pro navazující magisterské studium - uchazeči z jiných škol:

do 28. února 2019


Pro navazující magisterské studium - absolventi bakalářského studia na DAMU:

do 31. března 2019


Pro informace o postupu při podání přihlášky ke studiu vyberte typ programu

Termíny konzultací k přijímacím zkouškám

Pro bakalářské studium:  

15. prosince 2018 v 10.00 hodin


Pro navazující magisterské studium:

15. prosince 2018 v 10.00 hodin


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské studium - obor Herectví:  

1. kolo: 8., 9., 10. března 2019
2. kolo: 12., 13., (14.) dubna 2019


Pro bakalářské studium - obor Režie-dramaturgie:

1. kolo: 15. února 2019 - odevzdání zadané práce
2. kolo: 8.–9. března 2019
3. kolo: 12., 13., (14.) dubna 2019


Pro bakalářské studium - obor Scénografie:

1. kolo: 8.–9. března 2019
2. kolo: 12., 13., (14.) dubna 2019


Pro navazující magisterské studium - uchazeči z jiných škol a kateder:

1. kolo (bez osobní účasti uchazeče):
duben 2019

2. kolo (za osobní účasti uchazeče):
24.–25. června 2019


Pro navazující magisterské studium - absolventi bakalářského studia na DAMU:

pouze 24.–25. června 2019


Vedoucí bakalářských ročníků pro ak. rok 2018/2019

Herectví ALD - doc. Marek Bečka

Scénografie ALD - MgA. Jan Bažant, Ph.D.

Režie-dramaturgie ALD - Mgr. Michaela Homolová

Požadavky na uchazeče

Režie-dramaturgie (BA)
Herectví (BA)
Scénografie (BA)
Režie (MA)
Dramaturgie (MA)
Herectví (MA)
Scénografie (MA)
Altern. a lout. tvorba a její teorie (Ph.D.)

Úspěšné složení přijímací zkoušky, sestávající ze dvou kol, z nichž první je vyřazovací. Zkouška je složena z různých disciplín psychosomatických (hlas, zpěv, pohyb), vědomostních a talentových (zadaných předem k domácí přípravě i improvizaci).
Rozhodující je vedle psychosomatických dispozic ke zvolenému oboru schopnost kolektivní kreativity a týmové spolupráce. Dále je zkoumána představivost a fantazie jako hlavní předpoklad pro profesi, zájem o obor i divadelní současnost v její mnohostrannosti a potřeba vyjadřovat se uměleckou tvorbou. Nejvýznamnějším kritériem pro přijetí je úspěšné absolvování talentové části přijímací zkoušky.

Úspěšné složení přijímací zkoušky, sestávající ze dvou kol, z nichž první je vyřazovací. Zkouška je složena z různých disciplín psychosomatických (hlas, zpěv, pohyb), vědomostních a talentových (zadaných předem k domácí přípravě i improvizaci).
Rozhodující je vedle psychosomatických dispozic ke zvolenému oboru schopnost kolektivní kreativity a týmové spolupráce. Dále je zkoumána představivost a fantazie jako hlavní předpoklad pro profesi, zájem o obor i divadelní současnost v její mnohostrannosti a potřeba vyjadřovat se uměleckou tvorbou.
Nejvýznamnějším kritériem pro přijetí je úspěšné absolvování talentové části přijímací zkoušky.

Přijímací zkoušky jsou složeny ze dvou kol, z nichž první je vyřazovací.
Přijímací zkouška se skládá z části teoretické a části talentové.
V rámci talentové zkoušky uchazeč předkládá soubor výtvarných domácích prací, případně návrhy pro divadlo využívající loutky či objekty. Hodnocena je schopnost vnímání současných „kulturních uzlů“ a dramatických situací spolu se schopností adekvátní kreativní artikulace, schopnost osobitého projevu v kresbě, malbě a jiných výtvarných technikách, manuální zručnost. Samozřejmostí je prokazatelný zájem o kulturní dění v historii i v současnosti se zvláštním zřetelem na divadelní a výtvarné umění. V neposlední řadě je vyžadována otevřenost novým uměleckým impulzům z jiných oborů, ochota experimentovat s vlastní fyzickou přítomností v divadelních projektech i performancích a zejména schopnost týmové spolupráce. Nejvýznamnějším kritériem pro přijetí je úspěšné absolvování talentové části přijímací zkoušky.

Absolvování předchozího bakalářského studia na vysoké škole uměleckého typu nebo škole s příbuzným humanitním zaměřením, návrh vlastního projektu individuálního magisterského studia, posouzení talentových předpokladů na základě podrobné dokumentace dosavadní kreativní práce a předloženého projektu (písemnou formulací tvůrčích záměrů, kterou je třeba obhájit).

Absolvování předchozího bakalářského studia na vysoké škole uměleckého typu nebo škole s příbuzným humanitním zaměřením, předložení dosavadní kreativní práce a návrh vlastního projektu individuálního magisterského studia s volbou odpovídajícího ateliéru. Úspěšné absolvování talentové zkoušky, která je nejvýznamnějším kritériem pro přijetí.

Absolvování předchozího bakalářského studia, úspěšné složení přijímací zkoušky a posouzení talentových předpokladů na základě podrobné dokumentace dosavadní kreativní práce a předloženého projektu magisterského studia (písemnou formulací tvůrčích záměrů, kterou je třeba obhájit).

Absolvování předchozího bakalářského studia na vysoké škole uměleckého typu nebo škole s příbuzným zaměřením, schopnost inovativního rozvíjení dříve získaných zkušeností a dovedností z bakalářského studia, smysl pro týmovou spolupráci a talent pro rozvíjení osobitého divadelního jazyka. Návrh vlastního projektu individuálního magisterského studia s volbou příslušného nabízeného ateliéru. Úspěšné absolvování talentové zkoušky, která je nejvýznamnějším kritériem pro přijetí.

Uchazeč se musí prokázat úspěšně zakončeným magisterským studiem dramatického umění v oborech herectví, režie, dramaturgie a scénografie na KALD DAMU, KČ DAMU či jiných katedrách DAMU případně na obdobných katedrách jiných uměleckých škol či škol příbuzných - s tím, že uchazečova dosavadní kreativní tvorba a její teoretická reflexe zřetelně směřuje ke studiu, bádání a hledání nových postupů v oblasti alternativního a loutkového divadla.

Průběh přijímacích zkoušek

Režie-dramaturgie (BA)
Herectví (BA)
Scénografie (BA)
Magisterské studium (MA)

Průběh přijímacích zkoušek

a) Počet kol

Písemné předkolo a dvě kola, přičemž všechna jsou vyřazovací.

Poznámka: druhé kolo přijímacích zkoušek probíhá v úzké provázanosti všech tří oborů.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • vyřazovací předkolo – zadaný úkol,
 • 1. kolo - 1 den (cca 9,00 – 18,00),
 • 2. kolo - 2 až 3 dny (vždy cca 9,00 – 19,00).

c) Rámcový obsah jednotlivých kol (včetně případného vypracování zadaného úkolu)

 • Pro vyřazovací předkolo uchazeči předloží písemnou práci na zadané téma (v případě potřeby doplněnou fotografiemi/videem). V elektronické formě předloží portfolio s přehledem své dosavadní tvorby (pokud možno s vizuálními ukázkami ne delšími než 7 minut.). Vše bude upřesněno v pozvánce.
 • V prvním kole uchazeči obhajují odevzdanou práci, podrobí se vědomostnímu testu (oblast filosofie, kultury, umění a divadla ve velké šíři), absolvují individuální pohovory i testy schopnosti kreativity v prostoru i týmové spolupráce.
 • Ve druhém kole podstoupí test z cizího zvoleného světového jazyka, individuální průzkum mobility, fantazie a spontaneity (případně literárních schopností), spolu s ostatními adepty připraví malé společné scénické dílo na zadané téma a podrobí výsledek sebereflexi před komisí.

Další informace pro první kolo zkoušek obdrží uchazeči nejpozději 3 týdny před konáním zkoušky v pozvánce.

d) Kritéria hodnocení

Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven). Větší váhu mají kreativní disciplíny. Při konečném výběru se hledí na celkový dojem a na schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.

e) Další požadavky

Dobrá znalost nejméně jednoho cizího jazyka, přehled o kulturním dění a orientace v humanitních oborech.

Průběh přijímacích zkoušek

a) Počet kol

Dvě kola, přičemž obě jsou vyřazovací.

Poznámka: druhé kolo přijímacích zkoušek probíhá v úzké provázanosti všech tří oborů.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • 1. kolo - 1 den (cca 9,00 - 18,00),
 • 2. kolo - 2 až 3 dny (vždy cca 9,00 - 19,00).

c) Rámcový obsah jednotlivých kol (včetně případného vypracování zadaného úkolu)

 • Pro první kolo si uchazeči většinou připravují 1 nonverbální a 1 verbální scénickou akci na zadané téma, etudu s objektem, 1 píseň (bez žánrového určení) apod. – bude upřesněno v pozvánce. Dále budou zkoumány jejich autorské, rytmické, pohybové, hlasové dispozice, improvizační schopnosti a schopnost týmové spolupráce.
 • Ve druhém kole vypracují krátký vědomostní test (oblast kultury, umění, divadla) a dále budou zkoumány jejich talentové předpoklady a schopnost rychlé a tvořivé reakce. Zúčastní se společné týmové tvorby na malém projektu a závěrečné reflexe, popřípadě i osobního pohovoru.

Konkrétní zadání úkolů pro všechna kola bude součástí pozvánky k přijímacím zkouškám, kterou uchazeči obdrží nejpozději 3 týdny před konáním zkoušky.

d) Kritéria hodnocení

Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven). Hlavní důraz je kladen na herecké předpoklady. Při konečném výběru je posuzován celkový dojem a schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.

Zvláštní požadavky

Cvičební úbor a obuv, příp. hudební nástroj, v případě hlasové indispozice potvrzení foniatra (ne ošetřujícího lékaře).

 

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol

Dvě kola, přičemž obě jsou vyřazovací.

Poznámka: druhé kolo přijímacích zkoušek probíhá v úzké provázanosti všech tří oborů.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • 1. kolo - 1 den (cca 9,00 – 18,00),
 • 2. kolo - 2 až 3 dny (vždy cca 9,00 – 19,00).

c) Rámcový obsah jednotlivých kol (včetně případného vypracování zadaného úkolu)

 • V prvním kole hodnocení souboru domácích prací, zadané úkoly, kresba podle modelu, dramatická postava, návrh loutky nebo kostýmů (úkoly nejsou každý rok stejné) – bude upřesněno v pozvánce.
 • Uchazečům, kteří úspěšně projdou prvním kolem, je zadán domácí úkol (zpravidla výtvarné ztvárnění zadaného dramatického nebo jiného textu).
 • Ve druhém kole hodnocení a rozbor zadaného úkolu, prostorová studie, výtvarný úkol, práce na společném úkolu s adepty herectví a režie-dramaturgie, znalostní test (všeobecný kulturní rozhled s důrazem na oblast divadla a výtvarného umění) a pohovor / reflexe zadaných úkolů.

Další informace pro první kolo zkoušek obdrží uchazeči nejpozději 3 týdny před konáním zkoušky v pozvánce.

d) Kritéria hodnocení

Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven). Větší váhu mají kreativní disciplíny. Při konečném výběru se hledí na celkový dojem a na schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.

Zvláštní požadavky

 • kreslicí a malířské potřeby, papíry A2, nůžky, lepidlo, rýsovací potřeby,
 • psací potřeby.

Průběh přijímacích zkoušek do řádného navazujícího magisterského studia

a) Počet kol

Přijímací zkouška je dvoukolová, každé kolo je vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • První kolo (bez osobní účasti uchazeče) proběhne během dubna.
 • Druhé kolo (jeden den za osobní účasti uchazeče) v termínu, který vyhlásí katedra a bude zveřejněn zde.

c) Rámcový obsah jednotlivých kol

První kolo (bez osobní účasti uchazeče)

Katedra vyzve uchazeče, aby do určeného termínu předložili písemně zpracované zadání:

1. Zaměření magisterského studia, vycházející z poznatků získaných během bakalářského studia:

 • Kterou divadelní oblast a proč chci zkoumat do hloubky a v budoucnu se jí věnovat.
 • Kterým směrem bych se chtěl rozvíjet.
 • Kde vidím své limity.

Rozsah: max. 2 strany.

2. Návrh konkrétního magisterského divadelního projektu pro první ročník studia s důrazem na autorský přístup.

Rozsah: max. 2 strany.

3. Volba ateliéru, ve kterém che uchazeč magisterské studium absolvovat a její zdůvodnění.

Ateliér autorského divadla (vedoucí: Jiří Adámek, Jiří Havelka)
Zaměření na divadlo vznikající metodou "devising." Důraz na schopnost spolutvořit funkční tvůrčí tým. Výzkum nejrůznějších podob zkušebního procesu postdramatických forem. Hledání ideálního prvotního východiska včetně autorského textu, který nemusí apriori vykazovat kvality dramatické, ale například narativní, konceptuální či performativní. Předmětem experimentu je komunikace, tedy vztah hlediště - jeviště a jeho překračování, včetně projektů herního, participativního a událostního charakteru. Zaměření na divadlo vznikající metodou "devising." Důraz na schopnost spolutvořit funkční tvůrčí tým. Výzkum nejrůznějších podob zkušebního procesu postdramatických forem. Hledání ideálního prvotního východiska včetně autorského textu, který nemusí apriori vykazovat kvality dramatické, ale například narativní, konceptuální či performativní. Předmětem experimentu je komunikace, tedy vztah hlediště - jeviště a jeho překračování, včetně projektů herního, participativního a událostního charakteru. 

Ateliér objektového divadla (vedoucí Marek Bečka, Jan Bažant)
Bytí materiálem. Rozvíjení režijních, scénografických a hereckých dovedností v práci s loutkou, objektem, hmotou a prostorem. Hledání vlastního tématu a výrazu, kde je obraz nositelem informace, budování světa za obrazem. Juxtapozice jako princip komunikace obrazem v čase. Pokora a posedlost.

Ateliér intermediálního divadla (vedoucí Robert Smolík, Lukáš Jiřička)
Důraz na přesahy divadla k dalším médiím (film, rozhlasová tvorba, instalace) a vědním disciplínám jako např. antropologie, akustika, literární věda nebo přírodní procesy, zaměření se na rozmanité lidské činnosti a projevy. Hlavním těžištěm je zkoumání samých mezí divadelnosti skrze reflexi mediálního umění, skrze přesahy, odlišnosti a spoje.

4. Jako přílohu možno dodat portfolii či dokumentaci dosavadních tvůrčích prací na CD/DVD/USB nosiči (u oboru Scénografie ALD povinné.)

Druhé kolo (za osobní účasti uchazeče)

V případě postupu do 2. kola si uchazeč připraví ústní reflexi dosavadního studia.

Další podrobné informace obdrží uchazeči v pozvánce.

Na základě výsledků přijímacího řízení budou uspořádány okruhy pedagogů-tutorů a jejich magisterských studentů. Komise si vyhrazuje právo navrhnout studentovi jiné zaměření studia, případně přepracování projektu po vzájemné dohodě.

d) Kritéria hodnocení

Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven). Větší váhu mají kreativní disciplíny. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí uchazeče jsou zohledňovány současné studijní programy školy.

Počet přijatých uchazečů do magisterského studia je limitován koncepcí výuky studijního oboru a ekonomickými a kapacitními možnostmi DAMU.

Uchazeči ze zahraničí: uchazeči navržení k přijetí (s výjimkou uchazečů ze Slovenska) podstoupí zkoušku z českého jazyka na katedře cizích jazyků AMU v termínu, který jim oznámí studijní oddělení DAMU.

Doktorské studium

Alternativní a loutková tvorba a její teorie 

Přijímací řízení pro rok 2018/19 se nevyhlašje.

Řádné studium cizinců

 • Ve všech oborech bakalářského a magisterského studia v českém jazyce je možné bezplatné studium cizinců. Podmínkou je úspěšné složení talentové přijímací zkoušky a zkoušky z českého jazyka.
 • V navazujícím magisterském oboru Directing of Devised and Object Theatre v anglickém jazyce je možné placené studium cizinců. Podmínkou je úspěšné složení talentové přijímací zkoušky.

Jiné možnosti studia

 • V rámci tzv. celoživotního vzdělávání je pro české státní občany možnost placeného studia Scénografie alternativního a loutkového divadla. Podmínkou je úspěšné absolvování přijímací zkoušky. Výuka v tomto placeném programu probíha na základě individuálně sestaveného studijního plánu. 
 • Pro další možnosti studia kontaktujte studijní oddělění.

Kontakt

Jitka Nohová

Tajemnice katedry

E-mail: jitka.nohova@damu.cz
Telefon: 234 244 271, +420 737464971
Detail osoby
FOTO Jitka NOHOVÁ