Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 2. listopadu 2016

Místo: Divadelní fakulta AMU v Praze, Karlova 26, Praha 1, zasedací místnost S202 a Hallerův sál

Datum, čas: 2. 11. 2016, od 14:30 hod.

Program jednání UR DAMU:

  1. Schválení programu zasedání UR DAMU.
  2. Informace o přípravě dokumentů v souvislosti s novelizací vysokoškolského zákona a informace k volbě rektora AMU a děkana DAMU.
  3. Projednání návrhu na úpravu složení zkušební komise pro státní doktorské zkoušky na katedře alternativního a loutkového divadla (doplnění o doc. Karla F. Tománka).
  4. Informace o novém garantovi magisterského programu scénografie na katedře scénografie.
  5. Schválení komise k řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Jaroslava Provazníka.
  6. Zahájení habilitačního řízení MgA. Kataríny Aulitisové.
  7. Informace o zahájení řízení ke jmenování profesorkou doc. Zuzany Sílové.
  8. Termíny zasedání Umělecké rady DAMU v roce 2017.
  9. Různé.
  10. Řízení ke jmenování profesorem doc. MgA. Zbyňka Srby, Ph.D.

Přítomni: dle prezenční listiny (omluveni z důvodu nemoci: prof. PhDr. Eva Stehlíková, prof. Emília Vášáryová, prof. Ivan Vyskočil; z důvodu habilitačního řízení omluven doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D; dále nepřítomni prof. Jana Zbořilová a prof. Miroslav Petříček).

Děkanka DAMU Doubravka Svobodová jako předsedkyně UR DAMU zahájila listopadové zasedání UR DAMU a seznámila členy UR s rozšířením rady o nového člena, děkana Divadelní fakulty JAMU doc. Mgr. Petra Francána. Děkanka Svobodová informovala, že výběr nového člena UR DAMU doc. Mgr. Petra Francána odsouhlasil AS DAMU hlasováním per rollam s tímto výsledkem: pro – 9 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel/zdržela se – 4 hlasy.

1. Schválení programu zasedání UR DAMU

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR = 24
Počet přítomných členů = 18
Nadpoloviční většina přítomných členů = 10 (UR je usnášeníschopná)
Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování:

Pro 18
Proti 0
Zdržel se 0

Závěr: UR DAMU schválila program tohoto zasedání.

2. Informace o přípravě dokumentů v souvislosti s novelizací vysokoškolského zákona a informace k volbě rektora AMU a děkana DAMU

a) Děkanka Svobodová informovala UR DAMU, že dne 17. 10. 2016 Akademický senát AMU schválil Statut AMU. V návaznosti na to DAMU nyní pracuje na novelizaci svého statutu, poté budou zpracovávány další vyhlášky a výnosy. Členové UR budou informováni a nové dokumenty jim budou zasílány pro informaci.

Na výše uvedeném říjnovém zasedání AS AMU bylo vyhlášeno zahájení výběru kandidáta na jmenování rektorem AMU v Praze pro funkční období 2017–2021. Kolegium děkanky DAMU nominovalo doc. Jana Hančila. Podle Volebního a jednacího řádu AS AMU by mohla kandidáta nominovat i Umělecká rada fakulty. J. Hančil je členem UR DAMU, na jeho nominaci též ze strany UR DAMU děkanka Svobodová nijak neapelovala, členové UR mohou navrhnout i jiného kandidáta, o kterém může být hlasováno. Za sebe se D. Svobodová přihlásila k nominaci J. Hančila za UR DAMU.

E. Salzmannová jako zástupce AS DAMU doplnila, že AS této fakulty plánuje též podpořit a schválit J. Hančila jako kandidáta na rektora AMU na období 2017–2021.

UR DAMU se k tomuto bodu vyjádřila a připojila se k nominaci kolegia děkanky DAMU. Doc. Hančil z důvodu své kandidatury opustil na dobu projednávání a hlasování k tomuto bodu jednání UR DAMU.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR = 24
Počet přítomných členů = 17
Nadpoloviční většina přítomných členů = 9 (UR je usnášeníschopná)
Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování:
Pro 17
Proti 0
Zdržel se 0

Závěr: UR DAMU podpořila nominaci doc. Hančila jako kandidáta na rektora AMU pro období 2017–2021.

b) Děkanka Svobodová dále informovala, že AS DAMU vyhlásil dne 6. 10. 2016 volbu na funkci děkana DAMU na funkční období 2017–2021. Děkance D. Svobodové v březnu 2017 končí funkční období. Kandidáta může jmenovat jen akademická obec DAMU. D. Svobodová již byla navržena jiným členem akademické obce DAMU, kandidaturu podepsala a bude se ucházet o další funkční období.

3. Projednání návrhu na úpravu složení zkušební komise pro státní doktorské zkoušky na katedře alternativního a loutkového divadla (doplnění o doc. Karla F. Tománka)

Členům UR DAMU byla předložena ke schválení úprava složení zkušební komise pro státní doktorské zkoušky na KALD pro obor Alternativní a loutková tvorba a její teorie, které již UR DAMU schválila dne 16. 2. 2011 v tomto složení: krom řádných profesorů a docentů AMU podle povahy a zaměření konkrétního studenta ještě tito odborníci: PhDr. Benjamin Frágner, PhDr. Ivan Ruml, Mgr. et MgA. Michal Rataj, PhD., Prom. hist. Nina Malíková, PhDr. Věra Ptáčková, Mgr. Zdeněk A. Tichý, Mgr. Tomáš Žižka. Nyní se aktuálně jedná o doplnění této zkušební komise o doc. Karla F. Tománka (KALD DAMU).

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR = 24
Počet přítomných členů = 18
Nadpoloviční většina přítomných členů = 10 (UR je usnášeníschopná)
Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování:
Pro 17
Proti 0

Zdržel se 1

Závěr: Předložený návrh na doplnění zkušební komise pro státní doktorské zkoušky na KALD byl Uměleckou radou DAMU schválen.

4. Informace o novém garantovi magisterského programu scénografie na katedře scénografie DAMU

UR DAMU vzala na vědomí nového garanta magisterského programu scénografie na katedře scénografie DAMU, kterým je doc. Vlasta Koubská, která nahradila v pozici garanta prof. Janu Zbořilovou.

5. Schválení komise k řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Jaroslava Provazníka

Děkanka DAMU na úvod potvrdila, že všechny zákonné a další náležitosti k zahájení profesorského řízení doc. J. Provazníka před UR DAMU jsou v pořádku a UR by tak měla na tomto jednání řízení zahájit. Krátce doc. Provazníka a jeho profesní dráhu a působení představila (DAMU – katedra výchovné dramatiky, v letech byl 1998–2011 vedoucím katedry, docentem je od roku 2006, výkon funkce proděkana pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost, Pedagogická fakulta UK, bohatá publikační činnost atd.). Téma profesorské přednášky: Mimetická hra, děti a divadlo. K řízení ke jmenování profesorem byl navržen prof. Janem Císařem a prof. Evou Machkovou.

Členům UR DAMU byl představen návrh komise k profesorskému řízení doc. Mgr. Jaroslava Provazníka, a to v následujícím složení:
prof. PhDr. Jan Císař, CSc. (předseda) – Divadelní fakulta AMU
prof. Eva Machková – Divadelní fakulta AMU
prof. PhDr. Václav Cejpek – Divadelní fakulta JAMU
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. – Pedagogická fakulta UK
PhDr. Hana Cisovská, Ph.D. – Pedagogická fakulta OU

Všichni výše navržení vyjádřili souhlas se členstvím v komisi.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR = 24
Počet přítomných členů = 18
Nadpoloviční většina všech členů = 13 (UR je usnášeníschopná)
Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování:
Pro 17
Proti 0
Zdržel se 1

Závěr: UR DAMU schválila navržené složení komise k profesorskému řízení doc. Mgr. Jaroslava Provazníka.

6. Zahájení habilitačního řízení MgA. Kataríny Aulitisové

Děkanka D. Svobodová informovala členy UR DAMU, že habilitantka splnila všechny zákonné povinnosti, které jsou nutné k habilitačnímu řízení. Je absolventkou katedry loutkového divadla DAMU, má bohatou autorskou a režijní i hereckou činnost. Od roku 2012 působí jako odborná asistentka katedry bábkárskej tvorby na Divadelní fakultě VŠMU. Do habilitačního řízení před UR DAMU se přihlásila s tématem Prieniky, úniky, konvergencie: Metóda mojej (ne)výuky na katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave.

Členům UR DAMU byl představen návrh komise k habilitačnímu řízení MgA. Kataríny Aulitisové v tomto složení:

prof. Karel Makonj, Divadelní fakulta AMU (předseda)
doc. Marek Bečka, Divadelní fakulta AMU
prof. Zoja Mikotová, Divadelní fakulta JAMU
Pavel Vašíček, režisér, dramaturg, nezávislý odborník
Vlasta Špicnerová, herečka, nezávislý odborník

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR = 24
Počet přítomných členů = 18
Nadpoloviční většina všech členů = 13 (UR je usnášeníschopná)
Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování:
Pro 17
Proti 0
Zdržel se 1

Závěr: UR DAMU schválila navržené složení komise k habilitačnímu řízení MgA. Kataríny Aulitisové.

7. Informace o zahájení řízení ke jmenování profesorkou doc. Zuzany Sílové

Děkanka D. Svobodová informovala o zahájení řízení ke jmenování profesorkou doc. Z. Sílové (na návrh prof. Jana Buriana a prof. Jana Císaře). Komise je již sestavena, ale ještě se nepodařilo všechny členy oslovit a získat jejich souhlas, UR DAMU tak bude o složení komise hlasovat per rollam.

8. Termíny zasedání Umělecké rady DAMU v roce 2017:

Děkanka D. Svobodová informovala o těchto možných termínech zasedání UR DAMU v příštím kalendářním roce: středa 8. března 2017, středa 7. června 2017, středa 8. listopadu 2017.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR = 24
Počet přítomných členů = 18
Nadpoloviční většina přítomných členů = 10 (UR je usnášeníschopná).
Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování:
Pro 18
Proti 0
Zdržel se 0

Závěr: UR DAMU schválila tyto termíny zasedání Umělecké rady DAMU v roce 2017: 8. 3. a 8. 11.

Dále pak UR DAMU hlasovala o termínu 7. 6. 2017 (termín profesorského řízení doc. Zuzany Sílové):

Hlasování:
Pro 18
Proti 0
Zdržel se 0

Závěr: Červnový termín zasedání UR DAMU 7. 6. 2017 byl schválen.

9. Různé: Bez bodu.

10. Řízení ke jmenování profesorem doc. MgA. Zbyňka Srby, Ph.D.

Na úvod děkanka D. Svobodová informovala o hlasování per rollam o doplnění komise k profesorskému řízení doc. Zbyňka Srby, a to o prof. Miloslava Klímu (původní člen komise Peter Mikulík se ze zdravotních důvodů před měsícem omluvil). Hlasování UR DAMU per rollam proběhlo s tímto výsledkem: pro – 18 členů, proti – 0 členů, zdrželo se – 6 členů.

Řízení ke jmenování profesorem doc. Zbyňka Srby:

Obor: Dramatická umění
Profesorská přednáška: Hledání možnosti práce režiséra s jevištním prostorem: spolupráce tvůrčího týmu při vzniku divadelní inscenace a její transpozice do výuky
Hodnotící komise: prof. PhDr. Jan Císař, CSc., DAMU (předseda komise), prof. PhDr. Václav Cejpek, DIFA JAMU, Brno, prof. MgA. Ľubomír Vajdička, VŠMU, Bratislava, prof. Miloslav Klíma, DAMU, prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D., FF UP Olomouc

Hodnotící komise:
Předseda hodnotící komise prof. J. Císař informoval o výsledku jednání komise a krátce se vyjádřil k osobnosti doc. Z. Srby. Doc. Zbyněk Srba patří k předním divadelním režisérům a pedagogům, absolvoval obor činoherní a rozhlasová režie na Divadelní fakultě AMU v Praze, mj. působil jako umělecký šéf v divadle v Mostě, dále v Brně a také jako host v řadě divadel, v ČT a v Českém rozhlase. Od roku 1994 je hlavním pedagogem režisérů na Divadelní fakultě JAMU. Doc. Z. Srba předložil všechny požadované doklady. Komise se ztotožňuje s doporučeními prof. Václava Cejpka, prof. Miloslava Klímy a prof. Josefa Kovalčuka. Všichni členové hodnotící komise se vyslovili pro pokračování profesorského řízení před UR DAMU.

Přednáška doc. Zbyňka Srby:
Na úvod doc. Z. Srba zmínil své právě ukončené působení na pozici děkana JAMU, a zejména to, o co v této pozici primárně usiloval, aby student byl pedagogovi především partnerem v odborné diskusi, neboť vysokou divadelní školu vnímá doc. Srba jako unikátní pospolitost výrazných individualit, a to jak pedagogů, tak studentů. Jako děkan nikdy nechtěl omezovat výuku striktními osnovami, naopak věří v pestré a rozmanité cesty ve způsobech vzdělávání i v samotné umělecké tvorbě, které vycházejí z osobitých zkušeností vyučujících.

Každé inscenační dílo představuje složitou skladebnou kompozici, která je vytvářena různými složkami ve vzájemném uspořádání. Touto skutečností je otevřena cesta pro vznik inscenačního týmu, to platí jak v divadle, tak ve škole (JAMU: studio Marta, Divadlo na Orlí). Do tvorby díla vstupuje režisér, dramaturg, scénograf, hudební skladatel, dirigent, kostýmní výtvarník, herec a mnoho jiných. Všechny činnosti spojuje do jednotného díla ústřední subjekt, a tím je zpravidla režisér. Doc. Z. Srba mimo jiné zdůraznil význam neoddělitelnosti režie, dramaturgie a scénografie v tvůrčím týmu. Tímto směrem se doc. Z. Srba zaměřuje ve výuce od počátku, a proto se rozhodl v rámci své přednášky představit příklady možné práce s prostorem. Studenti režie a dramaturgie se učí společně pracovat právě na rozličných tématech a v přímé souvislosti s tím vyvstává otázka vhodného scénického prostoru (i když zatím jen v akademickém prostoru). Otázka prostorového řešení daného projektu/úkolu je pro studenty režie klíčová, dramaturgie je od tohoto neoddělitelná a podstatná je také práce scénografů. V této souvislosti zmínil doc. Z. Srba několik citátů dotýkajících se definice divadla (Peter Brook: Prázdný prostor, Jaroslav Vostrý: Režie je umění, Ladislav Smoček z projevu při udělování čestného doktorátu na AMU v říjnu 2015).

Doc. Zbyněk Srba zmínil ve své přednášce jako mimořádný divadelní fenomén 70. a 80. let divadlo Husa na provázku, kde čtyři roky získával zkušenosti jako asistent režiséra a příležitostný herec před přijetím na DAMU. V tomto divadle šla zcela netradiční a dynamická práce s prostorem ruku v ruce s „nepravidelnou dramaturgií“. Divadlo na provázku je pro studium práce s prostorem pro studenty režie velmi inspirativní. Doc. Srba uvedl několik zajímavých příkladů: např. inscenaci Velký vandr (kdy putování Jana Eskymo Welzla k severnímu pólu bylo překážkovou drahou okolo stěn – diváci seděli uprostřed sálu v kruhu, scéna byla okolo nich, a diváci se tak museli za „putujícími“ herci otáčet o 360 stupňů) nebo inscenaci s Bolkem Polívkou Pezza versus Čorba (příklad dvou rodin klaunů a rozdělení si manéže). Každé prostorové a scénografické pojetí v Divadle na provázku vždy vhodně podporovalo téma inscenace, byť to znamenalo každodenní přestavování scény a prostoru.

Vedle Divadla na provázku se doc. Z. Srba ve své přednášce zastavil u dalšího fenoménu, a tím je Mahenovo divadlo v Brně (velká hloubka prostoru, velký prázdný prostor). V souvislosti s tímto divadelním prostorem doc. Z. Srba zmínil příběh Tomáše Becketa Jeana Anouilhe, pro nějž scénografka Jana Zbořilová vytvořila v tomto rozlehlém prostoru katedrálu, bizarní, a přitom skutečný prostor, přičemž využila maximální prostorové a technické možnosti divadla. Velká část inscenace vznikla paradoxně mimo divadlo. V této souvislosti doc. Z. Srba zmínil dle jeho názoru velmi prospěšný divadelní fenomén, kterým je „divadelní soustředění“ (uskutečňovaná zásadně mimo divadelní scénu). Tuto praxi doc. Zbyněk Srba vždy podporoval i na JAMU, hlavně u prvních ročníků.

Jako další zdařilý příklad práce s prostorem uvedl doc. Srba inscenaci Fausta v Národním divadle v Brně, na které spolupracoval opět se scénografkou Janou Zbořilovou. Faust je dílo vnitřně nesmírně bohaté, ale také žánrově rozpolcené. Jednotlivé kapitoly se mezi sebou významně liší ve svém charakteru, poetice, způsobu vyprávění. Zásadním úkolem bylo vyřešit velké rychlé proměny prostoru, zcela odlišných prostředí, ale zároveň vytvořit prostor, kde tím hlavním zůstává herec. To, co Fausta v jeden okamžik svíralo a drtilo, muselo být kouzlem a s ďábelskou rychlostí odstraněno, sevřenost prostoru podtrhovaly stohy knih, které během několika vteřin mizely, a Faustovi se otevírala „nová“ cesta. Používala se např. tři mobilní kovová schodiště: střídavě představovala schody do nebe nebo schody do hlubin Faustovy pracovny nebo dokonce v určitém uspořádání kotel, v němž je Faust „přetaven“ – a Mefistofeles přebírá jeho podobu.

Dále doc. Srba zmínil další inscenaci – Odysseu, na které spolupracoval na Hudební scéně Městského divadla v Brně s Miloslavem Klímou a scénografem Jaroslavem Milfajtem. Klíčem k inscenaci se stala nemilosrdná hra olympských bohů s osudy lidí na Zemi. Důraz byl položen na relativitu prostoru a objektů (model Tróji na Olympu, malý model koně, se kterým si na jevišti bozi hrají, princip hraní si s velikostí jednotlivých prvků, scény pod vodou, používající plachty vytažené nad hlavy diváků až nad první řady, atd.), což se ukázalo být pro celou inscenaci určující.

Jako další příklad, kdy scénografie zásadně spoluurčuje inscenační klíč a vlastně i práci/cestu režiséra, uvedl doc. Z. Srba vídeňský Burgtheater (Yasmina Reza, Bůh masakru). Scéna Karl-Ernsta Herrmanna představuje na obrovském jevišti Burgtheatru velký prostorný byt na mírné šikmě, s moderním extravagantním nábytkem. S vyostřováním konfliktu mezi dvěma manželskými páry se plocha pomalu nakláněla dopředu, a tak se postavy postupně musely stále více přidržovat, více se chytat, sklenice jim padaly ze stolu, každý krok se jim stával nadlidským úkolem.

Doc. Srba považuje z hlediska výuky studentů za zajímavou problematiku pašijových her, resp. různorodé postupy, jak byly v českých zemích realizovány (např. ve Vrchlabí byla využita městská šatlava k věznění a bičování Ježíše, vše bez účasti publika, které za okny šatlavy pouze naslouchalo zvukům a výkřikům, což u něj vyvolávalo silnější emoce, než kdyby scénu přímo vidělo). Jiným příkladem je prostor Národního divadla v Praze, fascinující svou hloubkou a vznešeností. Hlavní inspirací se pro prostorové i scénografické řešení inscenace Pašije aneb Theatrum passionale stal kříž. Jana Zbořilová používala často kloubení a střety vertikál a horizontál. Byla vytvořena dlouhá cesta pro procesí až do hloubky zadního jeviště, s mohutným schodištěm, širokou galerií. Galerie byly vertikálně členěny sloupovím, které se posléze proměňovalo v kmeny stromů s vysoko umístěnými korunami. V inscenaci jsme se snažili vytvořit prostý, ale přesto vznešený i monumentální prostor.

Jako velmi užitečná se ukazuje práce se studenty nad půdorysem Městského divadla v Mostě (největší jeviště ze stálých scén, šířka mezi portály při úplném rozevření 23 m). Se studenty doc. Z. Srba diskutoval o smyslu využití takového prostoru (500 míst jen v 16 řadách, širokoúhlý prostor – divák díky tomu nevnímá portály), který disponuje systémem dvou mimořádných točen (19 a 11 metrů), jež se mohou točit libovolným směrem a různou rychlostí. (Na této scéně inscenoval doc. Z. Srba společně s výtvarníkem Miroslavem Cyganem například Homérovu Odysseu.)

Závěrem doc. Z. Srba uvedl, že svoje studenty se důsledně snaží vést k tomu, aby citlivě vnímali každý prostor, hledali jeho kouzlo, charakter a duši. A také aby si byli vědomi důležité skutečnosti: divadlo se vždy odehrává v konkrétním městě, v konkrétním místě a má konkrétní souvislosti, které nejsou náhodné.

Diskuse:

Prof. Kovalčuk: Doc. Srbovi se výborně podařil výklad o jeho tvůrčích postupech a aplikacích v rámci jeho divadelní práce, včetně toho, jakým způsobem toto uplatňuje při své pedagogické práci. V tomto byla jeho přednáška jedinečná, nebyl to jen obecný výklad, ale dokázal si zvolit jeden aspekt, který vyčerpal z hlediska zkušeností, inspirací, také pojmenoval, jakým způsobem získával zkušenosti jako úplný začátečník, jak dále pokračoval ve své profesní cestě. Velmi zajímavé byly informace o jeho mostecké éře, kterou prof. Kovalčuk neznal. Prof. Kovalčuk ocenil přístup, jak doc. Srba k některým poznatkům dospěl. Prof. Kovalčuk dále vyzdvihl inscenaci pašijových her v ND, vzpomíná si na fascinující působení kříže uprostřed jeviště – a dnes se dozvěděl, jaká cesta k tomuto inscenačnímu řešení vedla.

Doc. Tománek: Zaujala ho část přednášky o vztahu pedagoga a studenta a o partnerské spolupráci a hledání společného prostoru – i pro něj jako pedagoga je toto důležité. Přemýšlí o tématech, která studenty zajímá, aby nepodsouval studentům témata pro ně nezajímavá. Vznesl na doc. Srbu dotaz, zda se u studentů objevují spíše osobní, nebo společenská témata, co je podle doc. Srby pro ně zajímavější, co se více objevuje.

Doc. Srba: Oba typy témat. Studenti volí v rámci svých semestrálních cvičení témata z obou oblastí a daří se jim i přes svou nezkušenost vypovídat o tématech, s nimiž nemají vlastní zkušenosti, dokážou i ze zdánlivě nehratelných titulů udělat zajímavé projekty. Toto neustálé vzájemné obohacování má doc. Srba na pedagogické práci rád, člověk nemá čas ustrnout. Je důležité, aby studenti uměli řešit základní úkoly, ale to, že si kladou zásadní otázky, považuje za velký klad. A důležité je i to, jak při takovéto práci neustále prorůstá dramaturgie s režií.

Prof. Cejpek: Doplnil doc. Srbu konkrétními údaji (s doc. Z. Srbou vedou ročník) o tom, která témata studenty zajímají. Zájem o „žhavá“ témata v průběhu let hodně sílí, což je asi důsledek i celkového společenského vývoje.

D. Svobodová: Vypadá to na idylické souznění všech realizátorů a složek divadelního procesu. Jak se ale v praxi projevují střety těch silných jednotlivých složek/hráčů při přípravě inscenace - tedy studentů režie a studentů scénografie – ohledně divadelního prostoru?

Doc. Srba: Ke střetům přirozeně dochází. Pořád se objevují nová překvapení. Studenti např. najednou přinesou na další hodinu zcela novou představu a vizi, vždy ji ale musí umět vyargumentovat. Doc. Z. Srba se snaží být studentům oponentem, snaží se donutit je uvažovat o tom, zda jsou jejich nápady funkční, zda si je dokáží obhájit, to je úkol pedagoga. Někdy končí diskuse pocitem strašné nespravedlnosti, ale později se zjistí, že to bylo přínosné.

Prof. Zavarský: V reakci na dotaz D. Svobodové zmínil, že scénografie má dvě části: praktickou a akademickou rovinu (když scénografové dělají tu praktickou, tak si stěžují na režiséra, když tu akademickou, tak si stěžují, že nemají režiséra). Tyto střety jsou přirozené a studenty posouvají.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR: 24
Počet přítomných členů: 18
Nadpoloviční většina všech členů: 13 (UR je usnášeníschopná)
Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování:
Pro 18
Proti 0
Zdržel se 0

Závěr: UR DAMU vyslovila svůj souhlas, aby řízení ke jmenování profesorem doc. MgA. Zbyňka Srby, Ph.D. v oboru Dramatická umění pokračovalo před Uměleckou radou AMU.

Zapsala: Ing. Iva Štveráková, v. r.

Schválili:
děkanka Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, v. r.
proděkan doc. Jaroslav Provazník, v. r.