Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 4. března 2015

Místo: Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, Praha 1, zasedací místnost S202 a Hallerův sál

Datum, čas: 04. 03. 2014, od 14:30 hod.

Program:

1. Schválení programu zasedání UR DAMU

2. Schválení žádosti o prodloužení akreditace oborů habilitačního řízení a oborů řízení ke jmenování profesorem

 • Dramatická umění - dramatická výchova
 • Dramatická umění - dramaturgie alternativního a loutkového divadla
 • Dramatická umění - dramaturgie činoherního divadla
 • Dramatická umění - herectví alternativního a loutkového divadla
 • Dramatická umění - herectví činoherního divadla
 • Dramatická umění - herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
 • Dramatická umění - produkce
 • Dramatická umění - režie alternativního a loutkového divadla
 • Dramatická umění - režie činoherního divadla
 • Dramatická umění - scénografie
 • Dramatická umění - scénografie alternativního a loutkového divadla
 • Dramatická umění - teorie a kritika

3. Návrh na jmenování Ladislava Smočka doktorem honoris causa

4. Termín podzimního zasedání UR

5. Habilitační řízení MgA. et Mgr. Karla Františka Tománka

6. Řízení ke jmenování profesorem doc. Jana Buriana

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Schválení programu zasedání UR DAMU

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 23

Počet přítomných členů: 19

Nadpoloviční většina přítomných členů: 12 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování:

Pro              19

Proti              0

Zdržel se       0

UR DAMU schválila program zasedání.

2. Žádost o prodloužení akreditace oborů habilitačního řízení a oborů řízení ke jmenování profesorem

J. Provazník požádal členy UR, aby se vyjádřili k předloženým akreditačním spisům oborů habilitačního řízení a oborů řízení ke jmenování profesorem. Platnost dosavadní akreditace vyprší k 20. 10. 2015. Akreditační spisy byly všem členům UR zaslány s předstihem.

J. Provazník dále doplnil, že členům UR byly rozeslány tyto přílohy:

 • Umělecká rada – interní členové
 • Umělecká rada – externí členové
 • Informace o profesorech a docentech (po pracovištích)

Děkanka DAMU Doubravka Svobodová jako předsedkyně UR DAMU informovala přítomné, že v nově předkládaných akreditačních spisech nejsou zásadní změny. Vyzvala k hlasování, zda přítomní členové souhlasí s předložením spisů k žádosti o akreditaci.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 23

Počet přítomných členů: 19

Nadpoloviční většina přítomných členů: 12 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování:

Pro              19

Proti              0

Zdržel se       0

UR DAMU schválila všechny předložené žádosti o akreditaci oborů habilitačního řízení a oborů řízení ke jmenování profesorem.

3. Návrh na jmenování Ladislava Smočka doktorem honoris causa

Děkanka DAMU Doubravka Svobodová připomněla 70. výročí AMU a přednesla návrh kolegia děkanky na jmenování Ladislava Smočka doktorem honoris causa. Ladislav Smoček je jedním z prvních absolventů DAMU (absolvoval obor režie v roce 1956). Udělení titulu doktor honoris causa L. Smočkovi se uskuteční v rámci slavnostního zasedání UR AMU dne 23. 10. 2015. (Zkouška v talárech se uskuteční hodinu před zasedáním.)

J. Provazník doplnil, že členům UR byl poskytnut životopis L. Smočka, který připravil prof. Vostrý.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 23

Počet přítomných členů: 19

Nadpoloviční většina přítomných členů: 12 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování:

Pro              19

Proti              0

Zdržel se       0

UR DAMU schválila návrh na jmenování Ladislava Smočka doktorem honoris causa.

4. Termín podzimního zasedání UR

Děkanka DAMU oznámila termín podzimního zasedání UR DAMU: 4. listopadu 2015.

5. Habilitační řízení MgA. et Mgr. Karla Františka Tománka

Obor: Dramatická umění – dramaturgie alternativního a loutkového divadla

Habilitační práce: Dramaturgie Dejvického divadla 1996 - 2014

Habilitační přednáška: Dramaturgie není dramaturgie

Komise: prof. Karel Makonj (DAMU) – předseda, Mgr. Zdeněk Tichý (DAMU), prof. Ivo Krobot (JAMU), prof. Zoja Mikotová (JAMU), doc. Břetislav Rychlík (JAMU)

Oponenti: prof. Miloslav Klíma (DAMU), prof. Josef Kovalčuk (JAMU), Mgr. art. Daniel Majling, ArtD (VŠMU)

Habilitační komise projednala předložené materiály K. F. Tománka a všechny oponentské posudky a konstatovala, že MgA. et Mgr. Karel František Tománek odevzdal všechny náležitosti nezbytné k habilitačnímu řízení. Komise vyslovila souhlas s jeho připuštěním k habilitačnímu řízení před UR DAMU.

Vyjádření oponentů:

Prof. Klíma:  Zdůraznil, že K. F. Tománek reflektuje nepominutelnou dramaturgicko-inscenační linii Dejvického divadla v letech 1996–2014, kterou tvoří inscenace vzniklé na základě textů nových či dokonce psaných pro divadlo adresně a s vědomím stylu práce a nebývalé herecké potence, a dokonce textů vzniklých společným hledáním. Prof. Klíma dále poukázal na rozsáhlý rozhovor K. F. Tománka s Miroslavem Krobotem, v němž se řada poznatků uvedených v prvním oddíle habilitační práce ozřejmuje na základě názorů, postojů a zásad, jimiž se tvorba tohoto režiséra řídí a ovšem neustále vyvíjí. Prof. Klíma ocenil habilitační práci K. F. Tománka jako dílo účastníka procesu, které má bohatou inspirační energii a pro zachycení pomíjivého divadelního konání je důležitou položkou mapující jedno významné divadlo u nás. Doplnil, že pro pedagogickou činnost bude tento materiál ideálním zdrojem poznání. Ve svém hodnocení doporučil přijmout předloženou habilitační práci jako podklad pro jmenování docentem.

Prof. Kovalčuk: Ve svém oponentském posudku uvádí, že Tománkova dramaturgická práce má nepochybně výrazné zásluhy na inscenační tvorbě Dejvického divadla. Tvorba v uplynulých téměř dvaceti letech patří k tomu nejzajímavějšímu a umělecky nejhodnotnějšímu, co v českém divadle tohoto období vzniklo. K. F. Tománek ve své habilitační práci dospívá k jasnému pojmenování dramaturgické práce, která se v jeho pojetí „stává mnohem více součástí konkrétní inscenační práce“. Vedle otevřenosti k ní neodmyslitelně patří i „odvaha riskovat.“ Tománkův náhled na podstatu a smysl dramaturgie v jednom z typů současného divadla je nejen pregnantně pojmenovaný, ale především osobnostně zažitý a osvědčený v dlouholeté úspěšné praktické divadelní činnosti. Je proto i důležitým předpokladem úspěšné pedagogické činnosti. Ve svém hodnocení doporučil přijmout předloženou habilitační práci jako podklad pro jmenování docentem.

Mgr. Majling:  Ve svém posudku shrnuje, že Karel Fr. Tománek píše o dramaturgii v období Dejvického divadla, která je příkladem progresivní autorské dramaturgie. Poukazuje na fakt, že se úloha dramaturga za posledních dvacet let změnila. Mgr. Majling dále v habilitační práci K. F. Tománka poukazuje na popsaný klíčový moment úspěchu Dejvického divadla, neboť dramaturgii Dejvického divadla tvoří původní autorské projekty podstatnou (pokud ne podstatnější) součást repertoáru, stejně jako interpretace klasických či uvádění zahraničních her. Mgr. Majling shrnuje, že K. F. Tománek svými invenčními autorskými hrami a adaptacemi spoluvytvářel tvář Dejvického divadla. Ve svém hodnocení doporučil přijmout předloženou habilitační práci jako podklad pro jmenování docentem.

Přednáška MgA.et Mgr. Tománka:  K. F. Tománek vyjádřil poděkování všem oponentům za jejich posudky a ve své přednášce navázal na to, co zaznělo v posudcích. Přednáška Dramaturgie není dramaturgie vychází ze zkušeností práce dramaturga v Dejvickém divadle a pedagoga na DAMU. Tománek se pokusil o formulaci obecnějších závěrů v rámci studia na DAMU (KALD). Zabývá se osobností dramaturga a studiem dramaturgie. Podle K. Tománka se dramaturg nezabývá pouze textem a dramatem vybraného díla. Má-li dramaturgie tvořit součást umělecké práce je potřeba dramaturga zapojit do herecké akce. „M. Krobot hovoří o společné emocionální paměti (rytmus, řeč těla, chování na jevišti...).“ K. F. Tománek si v praxi ověřil, že přenos akcentu z dramatu na herecké jednání má zásadní význam. Dochází ke sblížení režiséra a dramaturga. Dramaturgie na rozdíl od režie sleduje obecnější tvorbu. K. Tománek dále pohovořil o tom, že s nástupem internetu se oslabuje pozice autora. Jako příklad uvádí užití hypertextu, který se pohybuje mezi dramatikou, vizuálním uměním (jako příklad uvádí práci nezávislé skupiny Farma v jeskyni). V této souvislosti zmínil K. Tománek tzv. konceptuální formu dramaturgie, přičemž odkázal na příklad výtvarného umění. Dodal, že „(…) i mimo výtvarné umění funguje mezioborovost mezi uměleckými soubory (např. multifunkční centra, kde vystupují manažeři jako dramaturgové); dramaturgie má přesah k produkci. Popsané jevy – konceptuální a kurátorské - by se mohly stát stupněm magisterského studia“. Doplňuje, že dobrý dramaturg se nepotřebuje poměřovat s režisérem. Domnívá se, že ambicí KALD by mohlo být takové zaměření dramaturgie, aby jeho absolventem mohl být konceptualista a vizionář se současným pohledem na obor dramaturgie.

Diskuse:

Doc. K. Vostárek: V reakci na přednášku MgA. et Mgr. Tománka se dotázal, jak vnímají současní studenti pohled na konceptuální pojetí dramaturgie?

MgA. et Mgr. Tománek odpověděl, že v současné době hledá způsob, jak působit jako pedagog na DAMU. Vychází zatím z konceptu dramaturgie, nikoliv z praxe. 

Doc. J. Hančil: V návaznosti na přednášku K. Tománka položil otázku, jak vidí pojetí oboru dramaturgie na bakalářském stupni.

MgA. et Mgr. Tománek bere bakalářské studium jako samozřejmý základ pro následné magisterské studium.

MgA. et Mgr. Svobodová: Jakou roli hraje podle K. F. Tománka loutka v pojetí dramaturgie?

MgA. et Mgr. Tománek odpověděl, že loutka by měla být v dramaturgii zastoupena.

Prof. J. Vedral: Uvedl, že reflektuje vytváření podvojné bytosti „režisér-dramaturg“, kdy dramaturg už není tím, kdo kriticky vstupuje do inscenace, ale vytváří spolu s režisérem „podvojnou bytost“. Studenti-absolventi nejsou schopni působit následně samostatně. 

MgA. et Mgr. Tománek v reakci na prof. Vedrala uvedl, že rozhodnutí, zda být dramaturgem, či režisérem vidí na konci bakalářské studia, kdy student musí toto rozhodnutí učinit.

Z. Tichý: Vznesl dotaz, jak vzniklo pracovní partnerství Tománek-Krobot a jak se vyvíjelo v rámci umělecké tvorby Dejvického divadla.

MgA. et Mgr. Tománek připomněl, že vše co se o divadle dozvěděl, se dozvěděl v Dejvickém divadle. Během desetiletého působení v Dejvickém divadle našel sám sebe a samozřejmě i díky účasti na inscenační práci s M. Krobotem.

Mgr. Salzmannová: Dotázala se, zda je MgA.et Mgr. Tománek připraven na náraz se současnou generací, která vychází ze zcela jiných premis a zda se za dobu působení pedagoga na DAMU s něčím takovým setkal.

MgA. et Mgr. Tománek uzavřel, že proces hledání je nesmírně důležitý a v pedagogickém procesu se bude snažit vše nové reflektovat.

Skrutátoři:  Štveráková, Provazník

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 23                          

Počet přítomných členů: 19              

Nadpoloviční většina všech členů: 12

UR je usnášeníschopná

Hlasování:

Pro              17              

Proti              1    

Zdržel se       1    

Závěr: UR DAMU vyslovila souhlas s udělením titulu docent MgA. et Mgr. Karlu Františku Tománkovi v oboru Dramatická umění - dramaturgie alternativního a loutkového divadla.

6. Řízení ke jmenování profesorem doc. Jana Buriana

Obor: Dramatická umění – režie činoherního divadla

Habilitační přednáška: Kudy dál s činohrou?

Komise:prof. Jaroslav Vostrý (DAMU) – předseda komise, prof. Jan Císař (DAMU), prof. Martin Porubjak (VŠMU, Bratislava), Ladislav Smoček (Činoherní klub, Praha), prof. Miroslav Plešák (JAMU)

Předseda komise prof. Vostrý: Na úvod představil doc. Jana Buriana, jeho bohatou režijní a pedagogickou praxi a účast v několika mezinárodních organizacích. Zmínil též jeho manažerské schopnosti v rámci vedení DJKT v Plzni a následně jako ředitele Národního divadla.

Přednáška doc. Buriana: Doc. Burian se ve své přednášce zaměřil na vývoj české činohry v posledním čtvrtstoletí a na souvislosti činohry se stavem kultury a duchovním stavem společnosti. Poslední mezinárodní úspěchy činohry vidí v 60. letech 20. století, kdy byli tvůrci jaksi svobodnější. V kontextu duchovní společnosti poukazuje na nedostatek hodnotových východisek. „Hlediště se proměnilo, např. hudba může hrát po celou dobu inscenace, používají se vizuální prvky, kratší scény aj.“ Poukazuje na velký nedostatek dialogu v divadle a orientuje se na dialog jako prostředek nové společenské angažovanosti.

U současných českých tvůrců doc. Burian poukazuje na touhu po sebeprezentaci, „netýmovost“ s dalšími inscenátory (jako opačný příklad zmiňuje Německo, kde funguje nastavení jiného paradigmatu společnosti).

Doc. Burian podtrhuje rovnoprávné postavení tvůrců jako účastníků dialogu při tvorbě inscenace. „Herec se dnes radí s kolegy, chce znát více o inscenaci, přináší vlastní a jedinečnou koncepci svého díla, je spolutvůrcem inscenace jako režisér.“

Doc. Burian se v přednášce zabýval také rozvíjením tradice tzv. ansámblového divadla, které nemusí nutně spoléhat na uzavřený spolek umělců. Budoucnost činohry bude závislá na herectví, zda se bude herectví a výzkum rozvíjet na školách, např. v rámci laboratoře. Vidí zde i prostor, kde může DAMU pomáhat v rozvoji, kdy absolventi budou zaměřeni na dlouhodobou práci, dále na další vzdělávání (nejen v doktorském studiu). Škola by měla zprostředkovat pojmenování aktuálního stavu v širším kontextu a podporovat studenty prostřednictvím učení. Společné by mělo být sdílení profesionálních hodnot, vůle obracet se se sdělením k divákovi, otevřenost, tolerance.

Závěrem doc. Burian doplnil, že vývoj českého divadla neustále probíhá i bez programování. „Důležitá je naše schopnost vnímat svět, schopnost číst náš svět v dialogu se vším, ve společenském, sociálním či politickém kontextu. Rozhodnutí kudy dál musí vycházet z přesvědčení, že osud jednotlivce musí být svobodný.“

Prof. J. Vedral: Vyzval doc. Buriana, aby se vyjádřil k rozvoji individuálního herce.

Doc. Burian: Modelování malého hereckého ansámblu v rámci EU je poměrně oceňované. V zahraničí herci mnohdy řeší jak se dostat do hereckého týmu. Na DAMU jde výuka soustavně krok za krokem, učíme studenty vést dialog. Praktický příklad: v ansámblových divadlech jsme se zbavili kmenových režisérů, nicméně éra třicátníků se pomalu navrací do divadel zpět.

Doc. J. Hančil: Poukázal na skutečnost, že v přednášce zaznělo několikrát slovo „dospělý“. Vysvětlil, že je důležité, abychom poskytli studentovi období zrání, aby si ujasnil, kde jsou jeho dispozice nejsilnější, zda-li sám sobě dobře rozumí. Což by mělo být uvedeno v charakteristice studia.

Doc. Burian: Reagoval, že dospělost přichází ve chvíli  nastavení hodnotového systému a orientace na spolupráci.

Mgr. E. Salzmannová: Ve svém příspěvku do diskuse uvedla, že se mladý člověk potřebuje jednoznačně vyhranit, pokud jej pedagog vede, obrušuje jeho hrany.

Prof. J. Vostrý: Položil dotaz, proč mladí lidé potřebují odcházet v nějakém týmu a zakládat divadla. V současné době se rozšířil trend „narcismu“. Nicméně všichni víme, že musí existovat jedno i druhé, tzn. být osobností a být současně schopen pracovat v týmu. Teprve prostřednictvím druhých jsme schopni poznat sami sebe.

Z. Tichý: Chybí mu pocit větší odvážnosti vůči českým novinkám. Čekáme, že novinky budou mít hodnoty budoucí klasiky.

Doc. Burian: V reakci na dr. Tichého uvádí, že je potřeba investovat čas a prostředky do nových autorů.

Doc. D. Ullrichová: Doplňuje, že po nových autorech není poptávka. Autoři se stali režiséry, sami chtějí vyprávět svůj narcistní příběh. Dramaturgie je obor, který možná vymře. Např. v Německu podporují malé formy divadel, mají vlastního dramatika, kterého živí. Národní divadlo by mělo podporovat nové autory. Režiséři dnes zaujali prostor svébytného autora a vypravěče příběhu.

Doc. Burian: Reaguje, že v Národním divadle je prostor a jsou vyčleněny prostředky na vyvíjení a podporu nových her.

Skrutátoři:  Štveráková, Provazník

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 23                          

Počet přítomných členů: 19                       

Nadpoloviční většina všech členů: 12

UR je usnášeníschopná

Hlasování:

Pro              15              

Proti             1    

Zdržel se      3    

Závěr: UR DAMU vyslovila souhlas s tím, aby řízení ke jmenování profesorem doc. Jana Buriana v oboru Dramatická umění – režie činoherního divadla pokračovalo před uměleckou radou AMU.

Zapsala: Mgr. Ladislava Jandová, v. r.                 

Schválili:

děkanka Mgr. MgA. Doubravka Svobodová v. r.

proděkan doc. Jaroslav Provazník v. r.