Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6
Související informace

Zápis ze dne 12. června 2013

prof. DanaheraMísto: Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, Praha 1, zasedací místnost S202 a Hallerův sál
Datum, čas: 12. 6. 2013, od 14:30 hod.

Program:
1.    Zahájení
2.    Schválení komisí pro státní závěrečné zkoušky (KČD, KATAP)
3.    Schválení hodnotící komise pro habilitační řízení MgA. Stanislava Sudy, Ph.D.
4.    Schválení hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Jiřího Šípka, CSc. et Ph.D.
5.    Habilitační řízení PhDr. Jasni Pacovské, CSc.
Přítomni: dle presenční listiny

1. Zahájení
Děkanka DAMU Mgr. MgA. Doubravka Svobodová jako nová předsedkyně Umělecké rady DAMU přivítala všechny její členy a informovala o rozšíření o (staro)nového člena, kterým se stal rektor AMU doc. Jan Hančil.
Z tohoto jednání UR byli omluveni prof. Barta, prof. Petříček, prof. Porubjak, prof. Zavárský a prof. Stehlíková.

2. Schválení hodnotících komisí pro SZZ (KČD, KATaP)
Doc. Čunderle předložil členům UR návrhy komisí pro bakalářské a postupové zkoušky a pro závěrečné magisterské zkoušky na Katedře činoherního divadla (KČD) a návrhy komisí pro doktorské státní zkoušky a doktorské obhajoby na Katedře autorské tvorby a pedagogiky (KATaP). M. Čunderle vyzval členy UR ke komentářům a návrhům. Žádné nové návrhy nebo připomínky nebyly vzneseny. Všechny navržené komise (viz přílohy zápisu z UR) byly jednomyslně schváleny všemi přítomnými členy UR.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR: 23
Počet přítomných členů: 15
Nadpoloviční většina všech členů: 12
UR je usnášeníschopná.
Skrutátoři: Štveráková, Čunderle
Hlasování:
Pro: 16        
Proti: 0        
Zdržel se: 0    

3. Schválení hodnotící komise pro habilitační řízení MgA. Stanislava Sudy, Ph.D.
Obor: Dramatická umění – herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

Doc. Čunderle připomněl minulé jednání UR DAMU a výsledky řízení s MgA. Sudou, na nichž se částečně podepsala nízká účast na konci jednání UR. MgA. Suda podal novou přihlášku, doc. Čunderle požádal na základě žádosti prof. Vedrala o připomínky.
Prof. Vedral připomněl další případy projednávané na UR, kdy pro hlasování nebylo dostatek přítomných členů UR. Dosud však nenastal případ, že by se projednávání hned při dalším jednání UR opakovalo se stejnou hodnotící komisí a stejnou přednáškou. I nepřítomnost člena UR je vyjádření jeho názoru, forma hlasování. Prof. Vedral se domnívá, že by věci prospělo, kdyby si zvolil MgA. Suda jako své téma něco, co by mělo blíže k dramatickému umění, k tomu, na co se zaměřuje tato škola.
Prof. Makonj podpořil názor prof. Vedrala ohledně možného přiblížení tématu práce MgA. Sudy zaměření DAMU.
Prof. Vostrý připomněl, že obdobné případy zmíněné prof. Vedralem byly přeci jenom odlišné od případu MgA. Sudy, neboť u nich byl poměr hlasů při druhém hlasování výrazně v neprospěch udělení habilitace. Nemá smysl se zabývat zanechaným dojmem, UR bude projednávat práci MgA. Sudy znova.
Prof. Klíma vyzval, aby se s novým projednáváním práce MgA. Sudy nečekalo rok, aby se mu byla dána příležitost svou práci před UR obhájit dříve.
Dále proběhla krátká debata o procedurálních záležitostech jednání a hlasování UR DAMU (možnosti přerušení řízení, odložení hlasování, atd.) a způsobu stanovování termínů a časů zasedání UR s dostatečným předstihem tak, aby byla zajištěna dostatečná účast členů UR.
Doc. Srba vznesl dotaz, zda bude UR DAMU schvalovat novou hodnotící komisi, pokud s MgA. Sudou začíná nové řízení?
Doc. Čunderle potvrdil, že UR musí schválit novou komisi, jejíž složení ve vztahu k původní komisi žádná pravidla neupravují, resp. neomezují.
UR diskutovala návrhy na členy hodnotící komise pro nové řízení s MgA. Sudou:
Prof. Vedral navrhl rozšířit předchozí komisi o nového člena prof. Přemysla Ruta.
Doc. Srba podpořil schválení širšího složení komise tak, aby byla vytvořena určitá personální rezerva.
Doc. Čunderle navrhl do komise prof. Karla Makonje, prof. Ivu Stuchlíkovou, prof. Vlastimila Švece, prof. Silvu Mackovou a prof. Ivana Vyskočila jako předsedu komise.
UR se shodla na tendenci částečně původní komisi obměnit, resp. doplnit ji o další 2-3 kandidáty. V rozpravě byl vznesen námět na rozšíření komise o doc. Vladimíra Chrze, který byl nicméně v předchozím řízení oponentem práce S. Sudy.
UR DAMU se nakonec shodla na následujícím:
Přednostně budou osloveni ke členství v hodnotící komisi prof. Přemysl Rut (alternativně doc. Čunderle), doc. Josef Valenta a prof. Zoja Mikotová. Pokud některý z těchto kandidátů odmítne, budou osloveni členové z původní komise z předchozího řízení.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR: 23
Počet přítomných členů: 16
Nadpoloviční většina všech členů: 12
UR je usnášeníschopná.
Skrutátoři: Štveráková, Čunderle
Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Schválení hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. Jiřího Šípka.
Obor: Dramatická umění – teorie a kritika
Předběžné téma: K otázkám psychologie herectví

UR byla informována o doporučení prof. Císaře a prof. Vostrého. Všechny formální náležitosti jsou v pořádku a splněny.  
Doc. Čunderle vyzval UR ke stanovisku k zahájení řízení s doc. Šípkem a k ustanovení hodnotící komise.
Prof. Vostrý na úvod stručně představil doc. Šípka, který získal titul Ph.D. na DAMU a je jedním z nejaktivnějších spolupracovníků Ústavu dramatické a scénické tvorby, pravidelně publikuje v DISKu k tématu psychologie herectví, je též dlouholetým docentem na Katedře psychologie na FF UK, na DAMU externě učí a pravidelně působí v komisích přijímacích zkoušek.
Prof. Klíma podpořil řízení s doc. Šípkem – s ohledem na znalost jeho dlouholeté práce je jeho zahájení adekvátní.
Doc. Čunderle navrhl do komise následující: prof. Jaroslav Vostrý, prof. Jan Císař (oba za DAMU) a prof. Jan Hyvnar. Vhodná by byla účast někoho z FF UK – prof. Vostrý navrhl doc. Ilonu Gillernovou, vedoucí katedry psychologie. Prof. Vedral navrhl prof. Miloše Mistríka (VŠMU Bratislava), prof. Vostrý navrhl prof. Julia Gajdoše.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR: 23            
Počet přítomných členů: 15        
Nadpoloviční většina všech členů: 12    
UR je usnášeníschopná.
Skrutátoři: Štveráková, Čunderle
Hlasování:
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0

5. Habilitační řízení PhDr. Jasni Pacovské, CSc.
Obor: dramatická umění – herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Habilitační práce: „K hlubinám študákovy duše: Didaktika mateřského jazyka v transdisciplinárním kontextu“
Habilitační přednáška: Somatická frazeologie pohledem dialogického jednání
Komise: prof. Ivan Vyskočil (DAMU, předseda a oponent), doc. Michal Čunderle (DAMU), prof. Pavel Janoušek (Ústav pro českou literaturu), prof. Alena Macurová (FF UK) a doc. Jan Roubal (JAMU).
Další oponenti: doc. Irena Vaňková (FF UK) a prof. David S. Danaher (Slavic Languages and Literatures, University of Wisconsin-Madison, USA)

Doc. Čunderle představil PhDr. Pacovskou (její studium a působení na FF UK, nyní na Technické univerzitě v Liberci), propojení na DAMU – dlouholetá spolupráce v oblasti dialogického jednání z perspektivy kognitivní lingvistiky, vzájemná publikační činnost – a zmínil též loňskou monografii J. Pacovské pohybující se na pomezí lingvistiky a dialogického jednání.
Hodnotící komise se seznámila se všemi podklady a jednomyslně doporučila UR pokračovat v řízení.

Doc. Čunderle za nepřítomného oponenta prof. Danahera (USA) přečetl jeho posudek: J. Pacovská ve své práci aplikuje kognitivní lingvistiku na výuku češtiny jako mateřského jazyka a na disciplínu dialogického jednání, přičemž ukazuje, jak je dialogické jednání pro didaktiku češtiny přínosné. Vyzdvihl Pacovské orientaci na  evropský kognitivismus s jeho důrazem na jazykový obraz světa. Aplikace kognitivní lingvistiky na pedagogiku je dle Danahera ojedinělým zpracováním daného tématu v rozsahu knižní publikace. Ocenil rovněž Pacovské vnímání kognitivní lingvistiky coby transdiciplinárního (tj. dialogického) přístupu. Dle Danahera práce J. Pacovské dává základ pro existenci/vznik samostatného podoboru v české didaktice a je tvůrčím příspěvkem ke zkoumání kognitivně-kulturní lingvistiky.

Doc. Irena Vaňková (FF UK) prezentovala svůj posudek k práci J. Pacovské:
J. Pacovská předkládá obsáhlou práci, která je výsledkem jejího dlouholetého badatelského zájmu. Autorka se věnuje dvěma hlavním tématům: metafoře a stereotypu. Součástí práce jsou přílohy s četnými úvahami studentů učitelství češtiny na FF UK, kteří se zapojili do výzkumu J. Pacovské. Úvahy autorky vrcholí v 7. kapitole o dialogickém jednání. Pro J. Pacovskou je klíčové spojení tělesnosti s řečí a všeprostupující princip metafory. Dialogické jednání učí, abychom si vzájemně, i každý sám, naslouchali. Učitel ve své propedeutice potřebuje to, co herec, v širokém slova smyslu. V dialogickém jednání se jasně ukazuje, že škola by se mohla stát hrou, ale taky dílnou lidskosti. Práce je dle doc. Vaňkové první ucelenou prací zkoumání kognitivní didaktiky a doporučila jí k dalšímu habilitačnímu řízení.

Prof. Ivan Vyskočil (DAMU) jako předseda komise a současně oponent práce krátce okomentoval jednak svoje zkušenosti a spolupráci s J. Pacovskou, jednak se vyjádřil k předložené práci. J. Pacovská přinesla do dialogického jednání nové přístupy, pohledy (projevy verbální) a impulsy vyplývající z lingvistických postupů. Její zapojení do zkoumání dialogického jednání bylo přínosem pro ostatní zúčastněné. Dle názoru prof. Vyskočila kdyby ti, co přicházejí studovat múzická umění, měli možnost se trochu hlouběji seznámit s českým jazykem, tak by z těchto impulsů dokázali navázat k určité improvizaci a tvořivé činnosti.


Přednáška PhDr. J. Pacovské:
J. Pacovská krátce reagovala na oponentské posudky, ze kterých vycítila řadu impulsů pro další práci. Didaktika by dle J. Pacovské měla přejít od vysvětlování k porozumění. Otázkou je, zda hodiny výuky češtiny, které dosud moc smysl neměly, jej mají dnes. Mohou ho mít, když se vlastní předávání informací, představa studenta, promění v metaforu cesty, na které budeme něco sdílet, na které dojde k onomu porozumění.
Ve své přednášce se J. Pacovská snažila zdůraznit průniky dvou oborů – kognitivní lingvistiky a dialogického jednání, které nejsou často zmiňovány, i když jsou zcela zřetelné. Téma habilitační přednášky „Somatická frazelogie pohledem dialogického jednání” lze nazvat i obráceně. Nejdříve se J. Pacovská zabývala těmito obory izolovaně, ale stále více si uvědomuje průniky. Za klíčové považuje tělesné ukotvení řeči. Tělo má zásadní úlohu v lidské kognici, v lidské komunikaci. Účastník dialogického jednání se vyjadřuje svým tělem, neverbální komunikace je zřetelná, ale vyjadřuje se i hlasem, řečí. Dialogické jednání vyjevuje komunikaci multidimenzionálně. I v rovině řeči se vyjevuje její tělesný základ.
Ve své přednášce se J. Pacovská věnovala somatickým frazémům – v nich je zafixována generacemi zobecněná zkušenost. Názvy lidského těla jsou významným zdrojem frazeologie (krve by se v něm nedořezal, porazit na lopatky, něco viselo na vlásku....). Nejčastějším bázovým slovem je ruka a hlava. S těmito frazémy se setkáváme i při dialogickém jednání, tam jsou doprovázeny významnou tělovou akcí. Somatická frazeologie potvrzuje, že řeč vychází z našeho těla. Pro kognitivní lingvistiku to je důležitý význam, který chápe jako tělesně a kulturně zakotvený. Dalším podstatným rysem kognitivní lingvistiky je pohled na metaforu. Metafora je jevem mentálním. V dialogickém jednání můžeme metaforická vyjádření evidovat v tělesných projevech. Svůj význam má pro veřejné projevy, pedagogickou činnost, pro herce (akcentace řeči těla, realizace metafor nejen verbálně, ale i neverbálně). Pro člověka jsou velmi důležité konceptualizace prostoru – svědectvím toho jsou tzv. orientační metafory.
Svoji přednáškou se snažila J. Pacovská ukázat, že dialogické jednání a kognitivní lingvistika akcentují tělesné aspekty řeči, podávají jiný pohled na komunikaci tělem, překonávají tradiční přístupy komunikace tělem. Styčných ploch je mnohem více (pedagogické aplikace obou disciplín, jejich výrazný výchovný potenciál...), je potřeba je podrobit systematickému výzkumu.

Debata:
Prof. Vostrý: tělesnými frazémy se zabýval Sergej Ejzenštejn, uvádí řadu případů, jak přivést herce k nějakému výkonu, obdobně Jiří Frejka a další. Jednání na jevišti je vždy realizovaná metafora, tento výzkum J. Pacovské má co dělat nejen s dialogickým jednáním, ale se scénováním obecně. Mluví se o obraze, ale nejde jen o obraz na základě vizuálního vnímání, ale o vnitřní hlasové vnímání.
Prof. Etlík:  Vznesl dotaz k somatickému základu metafory – jaké jsou dle názoru J. Pacovské styčné body s kognitivní lingvistikou?
J. Pacovská: styčné body existují, podrobnou analýzou na toto téma nicméně nedisponuje. Nedomnívá se, že by somatická frazelogoie byla objevem kognitivní lingvistiky, uvědomuje si, že umělecké prostředí nabízí řadu inspirací, jakými texty se zabývat.
Doc. Vaňková připojila komentář ke komparaci amerického a evropského přístupu.
Prof. Macurová: ocenila cestu, kterou se J. Pacovská vydala, současně vidí řadu oblastí, které lze ještě dále zkoumat, na rozměr poukazovaný prof. Vostrým nebyl ještě prostor.
Prof. Janoušek se dotázal, zda se J. Pacovská věnuje i projevu vytvářejícímu napětí.
J. Pacovská: pokud neverbální komunikace vytváří napětí, pak to ukazuje, že chceme např. něco zamaskovat. Když rozvíjíme verbální složku, tak na ni má dopad i náš projev těla a obráceně.
Doc. Hančil také poukázal na rozpor těla se slovem, přičemž ani v dialogickém není vždy pravidlem, aby člověk byl sladěn tělesně i slovně.
Prof. Klíma připojil krátký příklad z Brechtovy Matky kuráže, kde k obdobnému rozporu u titulní hrdinky dochází rovněž.

Skrutátoři: Hančil, Štveráková
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR: 23
Počet přítomných členů: 16
Nadpoloviční většina všech členů: 12
UR je usnášeníschopná.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 2
Zdržel se: 5

Závěr: Přednáška a průběh diskuse PhDr. Pacovské nepřesvědčily členy UR DAMU natolik, aby potřebná nadpoloviční většina hlasovala kladně. Habilitační řízení se tímto zastavuje.

6. Různé:
Proběhla krátká diskuse k poskytování podkladů členům UR před vlastním habilitačním řízení před UR (např. náměty dávat předem k dispozici habilitační přednášku nebo alespoň hlavní teze přednášky).
Závěr: UR DAMU doporučila habilitantům, aby pro příslušné jednání UR, na kterém budou obhajovat svou práci, vždy připravili hlavní teze, které se rozdají členům UR v den jejího konání.

Příští UR se bude konat 13. listopadu 2013 v zasedací místnosti DAMU.

Zapsala tajemnice Ing. Iva Štveráková.
Schválili děkanka Mgr. MgA. Doubravka Svobodová a proděkan Doc. Michal Čunderle.