Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 14. března 2012

Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení komisí
  3. Řízení ke jmenování profesorem - doc. JUDr. Jiří Srstka
  4. Stanovisko UR k nestandardním krokům ministra Dobeše

Přítomni: dle presenční listiny

1. Zahájení

Děkan DAMU doc. Jan Hančil zahájil zasedání UR a seznámil její členy s programem jednání.

Dále informoval UR o průběhu akreditace a reakreditace oborů DAMU. DAMU podala ve stanoveném termínu žádosti o akreditace, rozšíření akreditace a prodloužení akreditace studijních oborů. Akreditační komise (dále AK) během svého lednového zasedání projednávání některých žádostí pozastavila. Divadelní fakulta přepracovala žádosti a doplnila požadované informace, aby žádosti mohly být projednány na zasedání AK 2.-4. dubna t.r. V této době budou projednávány také žádosti tří oborů, které AK projednat nestihla. Děkan zdůraznil, že přes jisté problémy, s nimiž se DAMU setkala, je současná podoba akreditačního procesu jediným rámcem zajišťujícím procesy hodnocení a udržování kvality vysokého školství v České republice. Jakékoli napadání tohoto systému ze strany ministra školství je velmi nebezpečným mocenským zásahem do nezávislého procesu, zejména při vědomí, že alternativní systém kontroly kvality zatím neexistuje. Děkan dále referoval o probíhajícím mezinárodním hodnocení DAMU. Divadelní fakulta požádala o mezinárodní hodnocení Evropskou ligu uměleckých institucí (ELIA). Hodnocení se zaměřuje zejména na existenci zpětné vazby a na existenci a fungování systému vnitřního hodnocení na DAMU.

2. Schválení komisí

a) Schvalování komisí pro BcA. a MgA. zkoušky na katedře produkce DAMU.

K předloženému materiálu se rozvinula diskuze, zda je možno schválit jako předsedu komise pedagoga bez titulu doc./prof.

Rovněž bylo poukazováno na skutečnost, že všichni navržení jsou kmenovými pedagogy DAMU (viz příloha).

Vysvětlení děkana – podle § 53/2 zákona o VŠ UR DAMU schvaluje další členy komisí, kteří nejsou docenty a profesory, konkrétní složení komisí nespadá  do kompetence UR.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR                    22

Počet přítomných členů       21

UR je usnášeníschopná.

Skrutátoři: Hančil, Horáková

Hlasování:

Pro                  21

Proti                 0

Zdržel se          0

Závěr: UR schválila odborníky, kteří mohou pracovat v komisích pro BcA a MA zkoušky na katedře produkce, konkrétní složení komisí děkan projedná s vedoucím katedry.

b) Schválení hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem

Doc. Eva Machková

Obor: dramatická umění – dramatická výchova

Přednáška: Pohádka a drama

Doporučení - prof. Jan Císař a prof. Silva Macková

V diskusi byla navržena komise ve složení:

Předseda: prof. Jan Císař (DAMU)

Členové: prof. Silva Macková, prof. Vladimíra Spilková (PedF UK), prof. Jan Vedral (DAMU), prof. Martin Porubjak (VŠMU Bratislava) a jako náhradníci doc. Josef Valenta (FF UK) a doc. Hana Kasíková (FF UK).

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR                    22

Počet přítomných členů       21

UR je usnášeníschopná.

Skrutátoři: Hančil, Horáková

Hlasování:

Pro                  19

Proti                 0

Zdržel se          2

Závěr: Hodnotící komise byla schválena v navrženém složení.

3. Řízení ke jmenování profesorem - doc. JUDr. Jiří Srstka

Obor: dramatická umění – produkce

Přednáška: Definice autorských děl v managementu

Komise: prof. Jan Vedral (předseda), prof. Milan Klíma (DAMU), doc. Jan Dvořák (odborník z praxe), doc. L'ubomír Fifik (Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici) a JUDr. František Vyskočil (odborník z praxe).

Prof. Vedral nejprve seznámil UR se stanoviskem, jímž  hodnotící komise jednoznačně doporučuje, aby řízení ke jmenování profesorem pokračovalo před UR. Poté představil kandidáta, vyzdvihl při tom profesionální dráhu doc. Srstky (zejména jeho ředitelskou éru v ND a Dilia), jeho angažovanost při formulování autorsko-právních zákonů v ČR i jeho komplexní erudovanost. Následovala profesorská přednáška, která vyústila v rozsáhlejší diskusi. Doc. Hančil požádal o upřesnění, pokud jde o postavení režiséra jakožto autora z hlediska autorského zákona – doc. Srstka mluvil o pracovním rozlišení „provozních“ a „koncepčních“ režisérů. Prof. Kovalčuk se ptal na legitimitu dodatečných zásahů do inscenace ze strany vedení divadla, které doc. Srstka označil jako porušení autorských práv režiséra. Doc. Fifik rozvinul s doc. Srstkou debatu ohledně perspektiv autorských práv v souvislosti s rozvojem internetu. Poté byla rozprava ukončena a UR tajným hlasováním došla k následujícímu:

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR                    22

Počet přítomných členů       21

UR je usnášeníschopná.

Skrutátoři: Hančil, Horáková

Hlasování:
Pro                  20

Proti                 0

Zdržel se          1

 

Závěr: UR DAMU pověřuje děkana, aby postoupil návrh na jmenování doc. JUDr. Jiřího Srstky profesorem rektorovi AMU.

4. Stanovisko UR k posledním krokům ministra Dobeše

Přítomní členové UR schválili jednomyslně stanovisko k nestandardním krokům ministra Josefa Dobeše. Stanovisko je uvedeno v příloze tohoto zápisu.

Přílohy:

 

Zapsala Ing. Taťána Horáková

Mgr. Michal Čunderle, Ph.D. - proděkan pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost

doc. Jan Hančil - děkan