Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 18. května 2011

Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení hodnotící komise pro řízení jmenování profesorem
  3. Schválení hodnotící komise pro habilitační řízení
  4. Divadelní tvorba v netradičních prostorech
  5. Habilitační řízení – PhDr. Vlasta Koubská
  6. Řízení jmenování profesorem – Doc. PhDr. Jana Pilátová

Přítomni: dle presenční listiny

1. Zahájení

Děkan DAMU doc. Jan Hančil zahájil zasedání UR a seznámil její členy s programem jednání.

  • Pozval členy UR na právě zahájený festival ZLOMVAZ 2011
  • Informoval UR o výsledcích výběrových řízení na místa vedoucích kateder:

19.4. - katedra výchovná dramatiky – komise doporučila Radka Marušáka.

21.4. – katedra alternativního a loutkového divadla – komise doporučila Jiřího Havelku.

Děkan v obou případech bude jmenovat nové vedoucí kateder podle doporučení komisí.

V červnu se uskuteční VŘ na místa vedoucích katedry produkce a katedry teorie a kritiky.

  • Informoval o rozpravě a úvahách kolem možného založení 4. fakulty AMU

2. Schválení hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem

Doc. JUDr. Jiří SRSTKA

Obor: dramatická umění – produkce
Přednáška: Definice autorských děl v managementu

Doporučení: Prof. M. Klíma a Prof. V. Franz

V diskusi byla navržena komise ve složení:
Předseda: Prof. Jan Vedral (DAMU)

Členové: Prof. Miloslav Klíma, Prof. Jan Šuster, Doc. Jan Dvořák, Doc. Lubomír Fifík, náhradník JUDr. František Vyskočil .

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR                    22
Počet přítomných členů       19
UR je usnášeníschopná.

Skrutátoři: Hančil, Horáková

Hlasování:
Pro                  19
Proti                 0
Zdržel se          0
Komise byla schválena v navrženém složení.

3. Schválení hodnotící komise pro habilitační řízení

Mgr. Doubravka Svobodová

Obor: dramatická umění – produkce
Habilitační práce: Nástin dějin českého divadla z pohledu jeho provozování (od konce 18. století do 1938)
V diskusi byla navržena komise ve složení:
Předseda: Prof. Jan Císař (DAMU)

Členové: Doc. Jiří Srstka, Prof. Eva Stehlíková, Prof. Václav Cejpek, Doc. Zbyněk Srba, náhradník Doc. Svetlana Waradzinová .

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR                    22
Počet přítomných členů       19
UR je usnášeníschopná.

Skrutátoři: Hančil, Horáková

Hlasování:
Pro                  18
Proti                 0
Zdržel se          1
Komise byla schválena v navrženém složení.

4. Divadelní tvorba v netradičních prostorech

Prof. Karel Makonj předložil UR žádost o přejmenování oboru: „V akademickém roce 2012/2013 v rámci projektu OP PA bude otevřeno řádné bakalářské studium tohoto studijního programu na KALD DAMU ve všech třech oborech Režie – Dramaturgie, Scénografie a Herectví. Vzhledem ke specifice studovaného programu žádáme o souhlas s přejmenováním jednoho z těchto oborů, a sice Herectví ALD, na Performerství, což adekvátněji označí specifičnost tohoto oboru ve zmiňovaném studijním programu a zároveň jasněji odliší toto bc. studium od běžného studia Herectví na této katedře.“ (z žádosti prof. Makonje ze dne 15/5 2011)

UR žádosti prof. Makonje vyhověla.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR                    22
Počet přítomných členů       19
UR je usnášeníschopná.

Skrutátoři: Hančil, Horáková

Hlasování:
Pro                  19
Proti                 0
Zdržel se          0

Závěr: UR DAMU souhlasí s navrženou změnou názvu oboru – Performerství.

5. Habilitační řízení – PhDr. Vlasta Koubská

Obor: dramatická umění – scénografie

Habilitační práce: Otakar Schindler, scénograf

Habilitační přednáška: Vztahy moderní české scénografie a kostýmní tvorby

Komise: Prof. Jana Zbořilová, Doc. Karel Glogr, Prof. Ján Zavarský, PhDr. Helena Albertová, Prof. Jozef Ciller

Předsedkyně komise prof. Zbořilová seznámila UR se stanoviskem komise a výsledkem hlasování. Komise v tajném hlasování všemi hlasy doporučila UR DAMU pokračovat v habilitační řízení. Poté prof. Zbořilová představila habilitantku a oponenti - prof. Ciller, prof. Zavarský a prof. Zbořilová -přednesli své oponentské posudky. V následné debatě dr. Koubská reagovala zejména na výhradu k metodologii strukturování sbírky z pozůstalosti Otakara Schindlera (posudek prof. Zavarského). Poté přednesla svou habilitační přednášku na téma K formálním proměnám divadelního kostýmu (na základě sbírky divadelního oddělení Národního muzea). Řízení pokračovalo diskusí, v níž byla habilitantka vyzvána, aby ještě představila svou publikační činnost a seznámila UR se stavem připravované monografie o Františku Zelenkovi; prof. Ciller vyzdvihl její předchozí publikaci věnovanou Františku Trösterovi.

Skrutátoři: Čunderle, Horáková

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR                             22

Počet přítomných členů                 19

Nadpoloviční většina všech členů   12

UR je usnášeníschopná.

Hlasování:

Pro                  15

Proti                   1

Zdržel se            3

Závěr: UR DAMU navrhuje rektorovi, aby jmenoval PhDr. Vlastu Koubskou docentkou v oboru Dramatická umění – scénografie

 

6. Řízení jmenování profesorem – Doc. PhDr. Jana Pilátová

Obor: dramatická umění – herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

Přednáška: Konec hry

Komise: Prof. Přemysl Rut, Prof. Ivan Vyskočil, Prof. Eva Stehlíková, Prof. Josef Kovalčuk a Prof. Petr Oslzlý.

Předseda komise prof. Rut představil kandidátku a doporučil ji ke jmenování profesorkou. Své doporučení přednesla i prof. Stehlíková, která rovněž tlumočila výtah z doporučení prof. Kolankiewicze. Všechny posudky shodně ocenily nejen odbornou publikační činnost doc. Pilátové, ale také její rozsáhlé pedagogické a umělecké aktivity a zejména její celoživotní zasvěcení alternativnímu divadlu. Stanovisko  hodnotící komise k pokračování řízení bylo jednomyslně kladné. Potom doc. Pilátová přednesla svou profesorskou přednášku Konec hry; jedním z leitmotivů byla proměna donquijotovského tématu v divadle 20. a 21. století. Následná debata (doc. Hančil) směřovala k jednomu z příslibů přednášky – limity divadelního sdělení (jak může divadlo mást; dezinterpretace).

Skrutátoři: Čunderle, Horáková

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR                             22

Počet přítomných členů                 19

Nadpoloviční většina všech členů   12

UR je usnášeníschopná.

Hlasování:

Pro                  13

Proti                   1

Zdržel se            5

Závěr: UR DAMU pověřuje děkana, aby postoupil návrh na jmenování Doc. PhDr. Jany Pilátové profesorkou rektorovi AMU.

Změna :  příští UR se koná dne 2. 11. 2011 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti DAMU.

 

Zapsala Ing. Taťána Horáková

Schválil MgA. Michal Čunderle, v.r.