Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis dne 23. ledna 2008

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU konané dne 23. ledna 2008

1. Úvodní slovo děkana

Děkan fakulty přivítal členy UR, omluvil profesora Klímu a doc. Makonje, kteří se účastní konference o hodnocení výsledků VŠ v Ústí n.L., prof. Zbořilovou, která je na zahraniční pracovní cestě, a nemocného prof. Zavarského.

2. Zahájení řízení k udělení titulu Honoris Causa Olegu Tabakovovi

Děkan fakulty shrnul umělecké a pedagogické aktivity Olega Tabakova. Písemný materiál dostali členové UR v předstihu.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
2/3 většina všech členů UR 15
Nadpoloviční většina všech členů UR 12
Počet přítomných 13
UR je usnášeníschopná

Hlasování o podání návrhu na udělení čestného doktorátu
Pro 13
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení: UR DAMU pověřuje děkana DAMU, aby navrhl UR AMU kandidáta DAMU na udělení titulu Honoris Causa - Olega Tabakova.

3. Informace děkana

- Platby za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro mimofakultní uchazeče – MŠMT reagovalo na stížnost uchazeče o habilitační řízení proti poplatkům a vydalo stanovisko, podle kterého nemá vybírání poplatků oporu v zákoně o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění. Stanovisko MŠMT obdrželi členové UR v předstihu. Děkan považuje tento stav za alarmující, protože finanční a administrativní náročnost těchto řízení je značná.
- Informace o chystaných výběrových řízeních na vedoucí kateder teorie a kritiky, produkce, výchovné dramatiky a alternativního a loutkového divadla. Výběrová řízení proběhnou v dubnu 2008.

4. Zahájení řízení ke jmenování profesorkou doc. Aleny Morávkové

Obor: Dramatická umění – teorie a kritika
Komise je navržena ve složení:
Předseda:
Prof. Jan Císař - KTK DAMU
Členové:
Prof. Jaroslav Vostrý – KČD DAMU
Prof. Eva Stehlíková – FF MU Brno
Prof. Miroslav Plešák – DIFA JAMU Brno
Prof. Martin Porubjak – VŠMU Bratislava

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
2/3 většina všech členů UR 15
Nadpoloviční většina všech členů UR 12
Počet přítomných 13
UR je usnášeníschopná

Hlasování o zahájení řízení:
Pro 13
Proti 0
Zdržel se 0

Usnesení: Zahájení řízení ke jmenování profesorkou doc. Aleny Morávkové a složení komise bylo schváleno.

5. Habilitační řízení PhDr. Jaromíra Kazdy

Habilitační řízení bylo odloženo a PhDr. Kazda byl vyzván, aby do příštího jednání UR v dostatečném předstihu (minimálně 2 týdny) jasně specifikoval název habilitační přednášky proděkanovi Čunderlemu.

6. Habilitační řízení Mgr. Martina Packa

Obor: Dramatická umění – herectví činoherního divadla
Téma habilitační práce: Výuka Jevištního pohybu na DAMU
Téma habilitační přednášky: Práce choreografa v činoherním divadle

Předseda komise prof. Pavel Šmok přednesl doporučení komise, aby habilitační řízení Mgr. Martina Packa pokračovalo před UR.

Oponentské posudky přednesli doc. Eva Kröschlová, doc. Marcela Benoniová a prof. Pavel Šmok.

Habilitant stručně reagoval, nejzávažnější připomínka se týkala nepřesného citování z práce doc. Kröschlové. Poté habilitant přednesl přednášku a následovala diskuse. Prof. Vedral kvitoval vymezení rozdílu mezi prací choreografa a tzv. pohybovou spoluprací, kol. Vostárek poukázal na vztah scénografa a choreografa, zejména na to, jak scénograf vytváří prostor pro pohyb. Kol. Tichý se ptal, jaká je realita stran dalšího pohybového vzdělávání a absolventů DAMU v divadelním provozu. Habilitant potvrdil pozitivní zkušenost s návraty herců, které jsou motivovány potřebou další pohybové kultivace. Doc. Hanušová ve shodě s habilitantem promluvila o důležitosti pohybových návyků nejen z hlediska „hygieny“, ale i tvorby. Závěrem prof. Šmok ocenil habilitantův přístup pokud jde o nemalé nároky kladené na studenty.

Hlasování:
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
2/3 většina všech členů UR 15
Nadpoloviční většina všech členů UR 12
Počet přítomných 17
UR je usnášeníschopná

Skrutátoři – Čunderle, Horáková

Výsledek tajného hlasování:
Pro 14
Proti 2
Zdržel se 1
Neplatné 0

Závěr: UR DAMU navrhuje rektorovi, aby jmenoval Mgr. Martina Packa docentem v oboru Dramatická umění – herectví činoherního divadla

Termíny příštích Uměleckých rad na rok 2008:

9. dubna 2008
11. června 2008
8. října 2008
3. prosince 2008

Doc. Jan Hančil
děkan DAMU

Michal Čunderle, Ph.D.
proděkan pro ped. záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost