Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Volební a jednací řád UR DAMU

Článek 1

Úvodní ustanovení

 • Umělecká rada Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen „umělecká rada“) je v souladu s §§ 25,29 a 30 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále jen „zákon“, koncepční a odborný samosprávný akademický orgán.
 • Umělecká rada
  • projednává dlouhodobé záměry Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen „DAMU“),
  • schvaluje studijní programy uskutečňované na DAMU,
  • vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem,
  • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.
 • Jednací řád umělecké rady DAMU je vnitřním předpisem DAMU podle § 33 odst. 2 písm. e) zákona.

Článek 2

Postup pro výběr a jmenování členů umělecké rady

 • Členy umělecké rady jmenuje a odvolává v souladu s §29 odst. 1 děkan fakulty se souhlasem AS DAMU.
 • Složení umělecké rady upravuje § 29 odst. 2 zákona. Členové umělecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž DAMU uskutečňuje vzdělávací, uměleckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina jsou jiné osoby, než členové akademické obce AMU.
 • Po projednání a schválení navržených členů umělecké rady Akademickým senátem DAMU vyzve děkan kandidáty, aby ověřili svá osobní data a vyjádřili se, zda souhlasí s členstvím v umělecké radě.

Článek 3

Předseda, jeho zástupce a tajemník umělecké rady

 • Předsedou umělecké rady je děkan, který:
  • svolává jednání umělecké rady,
  • řídí jednání umělecké rady,
  • navrhuje program jednání umělecké rady, připravuje usnesení,
  • podepisuje dokumenty umělecké rady, zvláště výsledek habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,
  • je oprávněn vyžadovat podklady nutné pro činnost umělecké rady,
  • může přizvat k jednání umělecké rady hosty,
  • řídí činnost tajemníka umělecké rady.
 • Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce, kterým je určený proděkan.
 • Tajemník umělecké rady není členem umělecké rady, může se zúčastnit jednání umělecké rady bez práva hlasovat. Výkonem funkce tajemníka pověří vybraného zaměstnance děkan. Tajemník umělecké rady vykonává administrativní a technické činnosti nutné pro činnost umělecké rady.

Článek 4

Jednání umělecké rady

 • Umělecká rada se schází zpravidla čtyřikrát, nejméně však dvakrát ročně.
 • Účast člena umělecké rady na zasedání je nezastupitelná.
 • Umělecká rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů umělecké rady.
 • Program jednání navrhuje předseda umělecké rady a o návrhu jsou členové informováni předem, nejpozději s pozvánkou na jednání umělecké rady. Podkladové materiály k jednání budou k nahlédnutí nejméně jeden týden před jednáním umělecké rady na www. stránkách DAMU a na sekretariátu děkana. Program jednání je schvalován při zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy na změny jsou oprávněni předkládat všichni členové umělecké rady.
 • Předsedající uděluje členům umělecké rady slovo v pořadí, ve kterém se přihlásili. V časové tísni má právo stanovit řečnickou lhůtu, popřípadě diskusi ukončit, i když někteří přihlášení ještě nedostali slovo. Nepřednesené příspěvky v písemné formě mohou být zveřejněny ve fakultní knihovně.
 • O závěrech z jednání k jednotlivým bodům rozhoduje umělecká rada hlasováním, které se děje buď aklamací nebo je tajné, o čemž se umělecká rada dohodne předem. Pokud by si jediný člen přál, aby hlasování bylo tajné, je mu vyhověno. Ke schválení předloženého návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů umělecké rady, pokud zákon nestanoví jinak Dle § 72 odst. 9 zákona se v habilitačním řízení a dle § 74 odst. 6 v řízení o jmenování profesorem usnáší umělecká rada vždy tajným hlasováním.
 • Zasedání umělecké rady jsou neveřejná, nerozhodne-li její předseda jinak. Veřejné nebo rozšířené zasedání umělecké rady se koná při slavnostních příležitostech.
 • Umělecká rada má právo si vyžádat ke svému rozhodnutí odborné posudky. Posuzovatelé nesmějí být v žádném vztahu k posuzovanému subjektu a ani nesmí být zainteresováni na dané věci. Posudky musí být předloženy písemně. Náklady na vypracování posudků hradí DAMU.
 • Usnesení umělecké rady obdrží členové umělecké rady v písemné formě.
 • Administrativní náklady spojené s činností umělecké rady hradí DAMU.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 • Zrušuje se Jednací řád UR DAMU z 9. 6. 1999.
 • Tento Jednací řád UR DAMU, další vnitřní předpisy a řády DAMU jsou uloženy na rektorátě AMU, děkanátě DAMU a v knihovně DAMU.
 • Tento Jednací řád UR DAMU projednal a schválil podle § 27, odst. 1, písm. b) zákona Akademický senát DAMU dne 4. 5. 2005
 • Tento Jednací řád projednal a schválil podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademický senát AMU dne 29. 6. 2005.
 • Tento Jednací řád UR DAMU nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2005.

doc. Markéta Kočvarová-Schartová, v. r. děkan DAMU

MgA. Jaroslava Šiktancová, v. r., předseda AS DAMU

prof. PhDr. Jan Císař, CSc., v. r., předseda AS AMU