Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis z jednání 5. června 2017

Přítomni: Mgr. Iveta Davidová, Ph.D., prof. Mgr. Jaroslav Etlík, Mgr. et. Mgr. Jan Heller, PhDr. Vlasta Koubská, prof. MgA. Karel Makonj, doc. Mgr. Jaroslav Provazník, prof. MgA. Přemysl Rut, doc. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D.

Omluven: prof. PhDr. Jan Císař, CSc.

Členové ediční komise DAMU se seznámili s novým ředitelem Nakladatelství AMU Mgr. Janem Hellerem a poté se komise věnovala přehledu vydaných titulů v roce 2016, revizi edičního plánu na rok 2017 a stručně i nově předloženým edičním záměrům jednotlivých kateder. V souvislosti s jednotlivě probíranými tituly Mgr. Heller věcně komentoval aktuální situaci nakladatelství a poté nastínil priority a směřování Nakladatelství AMU pod jeho vedením.

1. Kontrola zápisu z 31. 5. 2016

– informace o vydaných titulech a revize edičního plánu:

Tituly vydané v roce 2016:

Tichý a kol. Jak s Tomášem Dvořákem šily všechny loutky.

Císař, Člověk v situaci.

Banu: Nepodrobený herec.

Dotisky:

Z navrhovaných dotisků v roce 2016 vyšlo:

Vostrý: Režie je umění.

Tománek: Podoby loutky v anglické verzi.

Ulrychová: Drama a příběh.

Tituly v přípravě (2017):

Z dalších dotisků, navrhovaných už pro rok 2016 (!!!) je třeba přednostně zajistit reedice těchto titulů:

Válková-Vyskočilová: Hlas individuality.

Havelka: Zmrazit čerstvé ovoce.

Machková: Jak se učí dramatická výchova.

Machková: Volba literární látky.

Marušák: Literatura v akci.

Češková: Pěvecká výchova – doplnil prof. Makonj.

Kröschlová: Jevištní pohyb – doplnili Mgr. Heller a doc. Sílová na základě stavu zásob NAMU.

V případě skript prof. Císaře Základy dramaturgie je možné, vzhledem k dostatečným zásobám, dotisk zatím odložit na druhou polovinu roku 2018 (Z. Sílová).

Tituly zařazené v revidovaném Edičním plánu pro rok 2017:

(pořadí podle edičního plánu)

Pardyl, Perspektiva – redakce textu odevzdána, po dohodě redaktorů za KS (doc. Koubská, N. Tempír) s NAMU vyjde kniha elektronicky, předpokládané vydání do konce roku 2017 (J. Heller).

Augustová, Jiřík, Jobertová – Horizonty evropského dramatu – druhý titul v řadě „Black Box“. Kniha je ve fázi závěrečných korektur a v horizontu dní bude přistoupeno k výrobě (J. Heller).

Magnin: Dějiny loutkového divadla v sazbě, vyjde do konce roku 2017 (J. Heller).

Lázňovský: Řízení divadelních projektů, Produkce a management divadla – vydání obou knih odloženo, rukopisy podle sdělení KP, tlumočeného prof. Makonjem, budou odevzdány na konci roku 2017 (K. Makonj).

Proti gesamtkunstwerku, editor Lukáš Jiřička – antologie textů H. Goebbelse v překladech editora je připravena k vydání; KALD podá žádost o publikační grant z Česko-německého fondu budoucnosti (K. Makonj, J. Heller).

Jiřík: Divadlo a utopie: Polské divadelní studio jako příklad modernistické utopie – projekt zařazený do Projektové soutěže AMU, rukopis odevzdá autor do srpna 2017, vyjde do konce roku 2017 (J. Etlík, J. Heller).

Schlegelová: Praktické a teoretické aspekty postavení současných britských, irských a německojazyčných her v českém divadle po roce 1989 – vydání odloženo na r. 2018.

Rybáková: Alternativy a nové cesty kostýmního výtvarnictví. Koncepty-materiály-postupy a aplikace. Autorka dopracovává redakci disertace, text by měl být k dispozici v srpnu 2017 – prof. Makonj požádá o potvrzení informace odborného redaktora rukopisu prof. Klímu.

Zich: Estetika dramatického umění – reedice původního vydání z roku 1931, přes prázdniny 2017 technická příprava textu – prosíme o zaslání sazby prof. Císařovi, Vostrému a Etlíkovi jako garantům vydání, vyjde do konce roku 2017 jako 1. svazek Teoretické řady. Nutno co nejdříve zajistit fyzickou předlohu (Z. Sílová, J. Heller).

Císař – Gregar: Císařovy roz/zpomínky – nový titul, podle informací doporučujícího prof. Etlíka spoluautor A. Gregar požádá o spolufinancování Státní fond kultury; kniha bude zařazena do EP NAMU, jakmile bude předložen písemný publikační záměr s termínem odevzdání rukopisu a vyřešena otázka (spolu)financování (J. Etlík, J. Heller).

Štourač: Hledání místa pro divadlo autorská redakce textu bude spolu s odbornou redakcí (prof. Etlík) dokončena v říjnu 2017. Charakter publikace (disertace) umožňuje požádat o náklady na vydání v rámci Projektové soutěže AMU v roce 2018 (J. Etlík).

Pavis: Analýza představení – vydání knihy z důvodu změny překladatelky (místo D. Jobertové K. Neveau) přesunuto do roku 2018 (J. Heller).

Kotte: Dějiny divadla. Práce na překladu plánovány do konce roku 2017, vydání v roce 2018 (viz zápis z 31. 5. 2016). Vzhledem k  mateřské dovolené, kterou nastupuje překladatelka J. Goriaux Pelechová, je třeba práci na překladu prodloužit alespoň do poloviny roku 2018, vydání přesunuto do roku 2019 (Z. Sílová).

Augustová: Poválečná rakouská experimentální dramatická tvorba – podle harmonogramu v grantové přihlášce do PS AMU rukopis má být pro sazbu připraven v říjnu 2018, vydání spolufinancované NAMU a nakl. Academia plánováno na konec roku 2018.

Další původně navrhované tituly, u nichž vydání není stanoveno:

Hůrková. Makovičková: Základy jevištní mluvy – dokončení letité (od r. 2014...) odborné revize textu s jazykovými příklady z poloviny 80. let min. stol. závisí na domluvě s odbornou fonetičkou – externistkou; zprávu podá do konce června 2017 Mgr. Gabriela Zelená Sittová (Z. Sílová).

Kaye-LeBrecht: Sound and Music… – na návrh KALD vyřazeno z edičního plánu.

Craig: Le Théâtre des Fous / The Drama for Fools – na návrh KALD zatím vyřazeno z EP.

Adámek a kol. Současné trendy divadelní alternativy – na návrh KALD zatím vyřazeno z EP.

Sandner: Heiner Goebbels; Komposition als Inszenierung – na návrh KALD zatím vyřazeno z EP.

Ryngaert, Sermon: Le Personnage théatral contenporain: décompostion, recomposition... – návrh KALD z roku 2015, o vydání katedra nyní neuvažuje.

!!! V červnu roku 2016 seznámil prof. Rut EK se úmyslem vydat Antologii teoretických textů o poezii, zaměřenou na jiná než obvyklá hlediska interpretace poezie – rukopis bude připraven do konce prázdnin 2017 v rozsahu cca 200 ns, možno zařadit do EP ještě tento rok (P. Rut, J. Heller).

2. Nové ediční záměry

(podle jednotlivých kateder), které případně možno zařadit ještě letos do EP

KS:

Vacková: Výtvarný projev v dramatickém umění: podle doc. Koubské vynikající studie pro scénografy a kostýmní výtvarníky, která by si zasloužila nové vydání: možnost reedice publikace z nakl. Tomsa, 1948, doc. Koubská navrhuje jako 2. svazek Teoretické řady. Reedici lze do EP nakladatelství zařadit, jakmile Nakladatelství AMU dostane písemné zdůvodnění reedice (ediční záměr) a fyzickou předlohu pro sazbu a tisk (V. Koubská, J. Heller).

KTK:

Bohadlová: Astarto, nebo Atalanta? Heinrich Rademin, „Director Comicus“ (1674-1731), v kontextu italskoněmecké divadelní dramaturgie počátku 18. století – dopracování rukopisu disertace (FF UK) podpořeno v rámci Projektové soutěže AMU 2017: podle informací v grantové přihlášce „finální podoba rukopisu a jeho redakce proběhne v listopadu – prosinci 2017“ a „původní odborný rukopis v českém jazyce navrhne vedoucí KTK DAMU doc Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D., ediční komisi DAMU k zařazení do edičního plánu NAMU. Redakci rukopisu provede Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.“ Prof Etlík dodal stručný posudek knihy (viz příloha).

KČD:

Salzmannová: Chvála pedagogickému bláznovství, habilitační práce, 130 ns rkp., na základě návrhu proděkana pro VV doc. Provazníka a KČD – autorská redakce přes prázdniny 2017, text pro publikování konec září 2017 (Z. Sílová).

Antologie textů Jindřich Vodák historik českého herectví, redakce Sílová, Vostrý, rozsah do 120 ns, bude připravena sazba pro tisk (z grantu IPS) – září 2017 (Z. Sílová).

Antologie textů Vývojové tendence západního divadla (red. Jitka Goriaux Pelechová) – rozsah do 50 ns, podle zdravotního stavu překladatelky na konci června 2017 oznámíme, dokdy rukopis překladů; ideálně jaro 2018 (Z. Sílová).

Rektor AMU doc. Hančil:

Parker: Bertolt Brecht: A Literary Life – první biografie BB v anglickém jazyce – do příští schůze prosí ZS o stanovisko zástupce jednotlivých kateder a ředitele NAMU k případnému vydání.

3. Různé

Nový ředitel NAMU Mgr. Heller souhlasí s předchozím záměrem bývalého ředitele NAMU Mgr. Krásy vydávat jednotlivé ediční řady, stejně tak souhlasí s názorem EK, o němž jsme diskutovali na minulých schůzích, že nakladatelství má primárně sloužit potřebám školy; současně má být podle jeho představy budováno jako kulturní isntituce, která zprostředkovává veřejnosti aktuální problematiku jednotlivých uměleckých oborů. V té souvislosti seznámil členy komise se záměrem posílit redakci nakladatelství o druhého lektora pro oblast divadla.

Doc. Provazník a další se opakovaně přimlouvají za to, aby odpovědná odborná redakce byla záležitostí katedry, která publikaci navrhuje do edičního plánu – včetně obstarání lektorských posudků, a aby i rozhodnutí o konečném zařazení do EP vyslovila příslušná katedra či ústav.

Mgr. Heller se vyjádřil ke složení grantových komisí v souvislosti s ediční komisí – podle jeho názoru by se jejich složení nemělo personálně dublovat.

Dr. Davidová opakovaně připomenula vysoké ceny publikací vydávaných NAMU, které jsou – coby učební texty! – pro studenty často nedostupné, a zmínila i problém týkající se elektronické evidence tržeb při prodeji knih v knihovně DAMU – oba tyto podněty slíbil Mgr. Heller předložit na poradě s kvestorem AMU.

Příští schůze EK DAMU je plánována na podzim (říjen-listopad) 2017. Do té doby prosíme o případné doplnění edičních návrhů o nové tituly.

 

Zapsala Z. Sílová

Ověřili: J. Provazník, J. Heller

 

Příloha: Anotace ke knize K. Bohadlové, zaslaná prof. Etlíkem

Práce kriticky nahlíží do banátského a německého dvorského a kočovného lidového divadla na počátku 18. století. Zatímco v německy mluvících zemích s centrem ve Vídni převládá v aristokratických kruzích italská opera, kočovné lidové divadlo je ve znamení hauptakcí, které se vlivem ostatních žánrů transformují v komickou burlesku. Spojovacím článkem těchto světů je všestranný německý divadelník Heinrich Rademin. Těžištěm práce  Kateřiny Bohadlové je Rademinova hauptakce Atalanta, kterou německý divadelník začal psát v roce 1724 v českém Kuksu. Hlavním přínosem autorčina výzkumu je pak zjištění přímé předlohy Atalanty, jíž bylo italské libreto Astarto. Autorka komparativní analýzou odhaluje a dokládá typologii Rademinova překladu, míru  jeho odlišnosti od italské předlohy, včetně vyhodnocení role Hanswursta a jeho integrovaných replik v německém textu.