Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis z jednání 31. května 2016

Přítomni: prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Mgr. Iveta Davidová, Ph.D., prof. Mgr. Jaroslav Etlík, Mgr. Ondřej Krása, PhDr. Vlasta Koubská, prof. MgA. Karel Makonj, doc. Mgr. Jaroslav Provazník, prof. MgA. Přemysl Rut, doc. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D.

Ediční komise věnovala jednání revizi edičního plánu na rok 2016, nově předloženým edičním záměrům jednotlivých kateder a návrhu NAMU na nové edice Fontes a Teoretická knihovna.

1. Kontrola zápisu ze 3. 11. 2015 – informace o vydaných titulech a revize edičního plánu:

Vydané tituly:

Ferjenčíková: Happening...

Jiřička: Od radioartu k hudebnímu divadlu.

Tituly v přípravě:

Císař, Člověk v situaci – kniha je vysázena, probíhá závěrečná redakce a korektury, vydána bude nejpozději v září 2016 (O. Krása).

Hůrková-Makovičková: Základy jevištní mluvy: první díl učebnice redakčně připraven, na jazykové revizi cvičení z druhého dílu se ještě pracuje (Z. Sílová).

Pavis: Analýza představení – doc. Jobertová se rozhodla překlad realizovat, pokračuje vyjednávání autora knihy s francouzským nakladatelem posunutí termínu vydání na rok 2017 (O. Krása).

Kaye-LeBrecht: Sound and Music… – Podle sdělení NAMU překlad bude potřebovat zásadní dopracování, které se prodlužuje vzhledem ke zdravotnímu stavu překladatele. KALD (prof. Makonj) se poradí o dalším postupu.

Pardyl, Perspektiva redakce rukopisu probíhá, předání do výroby souvisí s dodáním nutným kvalitních předloh pro obrazovou přílohu, předpokládané vydání do konce roku 2016 (V. Koubská, O. Krása).

Lázňovský: Řízení divadelních projektů, Produkce a management divadla: podle sdělení M. Lázňovského řediteli NAMU O. Krásovi kompletní rukopisy obou publikací KP budou odevzdány na roknci roku 2016.

Goebbels: Antigesamtkunstwerk: vzhledem k rozsáhlejšímu obsahu, než se původně počítalo (viz nový ediční záměr – vydání celého díla, nikoli výboru textů), a tedy vyšším nákladům na vydání, i vzhledem k charakteru publikace (překlady odborných textů provázené rozsáhlou odbornou studií překladatele) pokusí se KALD a NAMU získat peníze z grantů (Česko-německý fond budoucnosti, Projektová soutěž AMU) a realizovat vydání v průběhu roku 2017 (prof. Makonj, O. Krása).

Štourač: Hledání místa pro divadlo – k vydání bude text připraven v první polovině roku 2017 (prof. Etlík). Vzhledem k charakteru publikace (autorsky dopracovaná disertace) je možné požádat o náklady na vydání v rámci Projektové soutěže AMU.

Banu: Nepodrobený herec (Les voyages du comédien/ Cesty herectví) – rukopis připraven do tisku, pro vydání získána finanční podpora Nadace ČLF.

Dotisky:

Z navrhovaných dotisků v roce 2016 zatím vyšel Vostrý: Režie je umění. K ostatním navrhovaných dotiskům (Magnin: Dějiny loutkového divadla, Tománek: Podoby loutky v české i anglické verzi, Ulrychová: Drama a příběh, Válková-Vyskočilová: Hlas individuality, Císař: Základy dramaturgie) přibývají další:

Havelka: Zmrazit čerstvé ovoce,

Machková: Jak se učí dramatická výchova,

Machková: Volba literární látky,

Marušák: Literatura v akci.

Podle sdělení ředitele NAMU Mgr. Krásy rychlejší a plynulejší výrobě dotisků základní výukové literatury, která by měla být stále k dispozici pro pedagogy i studenty (!!!), brání vytíženost tiskárny NAMU (zejména příležitostné tisky), NAMU v současné době řeší navýšení tiskových kapacit...

2. Nové ediční záměry:

Divadlo dětí Alfa:

Monografie režiséra a herce Tomáše Dvořáka: koncept knihy, provázený vyjádřeními P. Vašíčka a N. Malíkové (pedagožka KALD), předkládá Z. A. Tichý (pedagog KALD). Divadlo dětí Alfa po dohodě s NAMU navrhuje spoluúčast na vydání publikace, jejímiž autory jsou mj. pedagogové DAMU, zejména z KALD. EK na základě doporučení souhlasí se zařazením do edičního plánu podle kapacit NAMU, které by podle předběžné domluvy mělo poskytnout sazbu.

KALD:

Simona Rybáková: Alternativy a nové cesty kostýmního výtvarnictví. Koncepty-materiály-postupy a aplikace. Autorsky dopracovaný rukopis disertace, jehož vydání je možné zařadit do Projektové soutěže pro rok 2017.

KČD, KS, Ústav TST:

Andreas Kotte: Dějiny divadla. Překlad z NJ Jitka Goriaux Pelechová. Základní odborná literatura pro studenty herectví, reži, dramaturgie a scénografie od renomovaného švýcarského teatrologa nabízí nový pohled na vývoj divadla. Práce na překladu plánovány do konce roku 2017, vydání v roce 2018. EK doporučuje vydání.

KTK:

Předloženy 2 ediční záměry a 3 rozpočty publikací:

Zuzana Augustová: Poválečná rakouská experimentální dramatická tvorba;

Jan Jiřík: Divadlo a utopie: Polské divadelní studio jako příklad modernistické utopie;

Martina Schlegelová: Praktické a teoretické aspekty postavení současných britských, irských a německojazyčných her v českém divadle po roce 1989;

Ve všech třech případech se jedná o výstupy VV činnosti a jejich dopracování probíhá v rámci Projektové soutěže: prof. Etlík prodiskutuje s vedoucí KTK doc. Jobertovou možnost podat ediční záměry do následujícího ročníku grantové soutěže, což Mgr. Krása obratem s. D. Jobertovou projednal: o finance na vydání všech tří knih bude žádáno v rámci grantů AMU (Projektová soutěž – DKR).

KATAP:

P. Rut seznámil EK se záměrem vydat antologii básnických textů, zaměřenou na jiná než obvyklá hlediska interpretace poezie.

3. Nové ediční řady Fontes a Teoretická knihovna:

Členové EK byli předem obesláni návrhem na zřízení nových edicí, které by podle ředitele NAMU Mgr. Krásy měly posílit obecnější zaměření nakladatelství a na něž budou podle jeho informací vyčleněny zvláštní finanční prostředky – 1 kniha pro každou fakultu AMU na každý rok, a seznamem titulů „za divadlo“ navrhovaných redaktorem NAMU Mgr. Jiříkem, Ph.D. (Turner: From Ritual to Theatre; Georg Fuchs: Die Schaubühne der Zukunft, Die Revolution des Theatres, (případně der Tanz); Jerzy Grotowski: Texty o divadle; Erika Fischer-Lichte: Theaterwissenschaft: Eine Einführung in die Grundlagen des Faches; Hans-Thies Lehmann: Tragödie und Dramatisches Theater; Richard Schechner: Performance Studies: An Inroduction.

V diskusi jednotliví členové EK vyjadřovali různá stanoviska nejen k navrhovaným titulům, ale i k prioritám a zaměření NAMU, u nichž by se nemělo zapomínat na to, že učebnice a skripta není možné financovat z grantových zdrojů, rozpočet NAMU je tedy jediný, který na AMU může jejich vydávání hradit. Vzhledem k tomu, že prozatím jsou obě nově navrhované edice koncipovány jako překladové, vyjádřili členové EK názor, že je třeba sestavit seznam titulů nejen zahraničních, ale také domácích, z něhož by vzešel dlouhodobější program těchto edic s jasným vztahem k potřebám a prioritám fakulty a jednotlivých kateder. Z tohoto hlediska se jako naléhavé jeví např. nové vydání Zichovy Estetiky dramatického umění, vhodné by se jevily rovněž (již navrhované) Kotteho Dějiny divadla. Členové EK se shodli na tom, že této tematice věnují samostatnou debatu: přes prázdniny vypracují jednotlivé návrhy za svoje oblasti, které společně prodiskutují a poté vyjádří své stanovisko na program nově navrhovaných edic.

4. Různé:

J. Provazník navrhl vydání habilitačí práce d. Evy Salzmannové – Z. Sílová předloží návrh KČD.

I. Davidová apelovala na ředitele NAMU a EK, aby bylo na příslušnýcm místech projednáno snížení cen vybraných publikací (zejména povinné literatury) pro studenty: dosavadní výše u některých z nich je neúnosná a tituly se stávají neprodejnými.

Zapsala Z. Sílová

Ověřil J. Provazník