Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis z jednání 3. listopadu 2015

Přítomni: doc. Zuzana Sílová (předsedkyně), prof. Jan Císař, prof. Jaroslav Etlík, doc. Daniela Jobertová, Ondřej Krása (ředitel NAMU), prof. Karel Makonj, doc. Vlasta Koubská, doc. Jaroslav Provazník

Omluveni: prof. Přemysl Rut a Mgr. Iveta Davidová, Ph.D.

1. Kontrola zápisu z 20. 5. 2015 – informace o titulech vydaných a připravovaných v roce 2015

Kröschlová: Jevištní pohyb - dotisk vyšel v roce 2015;

Brádková: Kostým a maska – publikace vyšla v roce 2015;

Císař: Člověk v situaci – autor odevzdal novou kapitolu knihy, která prošla redakčním zpracováním; kniha vyjde na začátku roku 2016;

Ferjenčíková: Happening… – kniha bude vyrobena do konce roku 2015;

Jiřička: Od radioartu k hudebnímu divadlu – dtto;

Hůrková-Makovičková: Základy jevištní mluvy – rukopis bude připraven k tisku v první třetině roku 2016.

Byrnes: Management a umění – na knize se nepracuje;

Wild: Zrkadla… – NAMU se nebude na vydání podílet;

Balme: Úvod do divadelnej vedy – dtto.

2. Ediční plán na rok 2016

Stávající tituly, navrhované v minulých letech:

Pavis: Analýza představení – podle informace ředitele NAMU prodloužil nakladatel práva na vydání titulu už dvakrát, poslední možný termín českého překladu je rok 2016; publikace však není dosud přeložena; D. Jobertová komisi sdělila, že nemá možnost publikaci v nejbližší dobře přeložit, upozorňuje na náročnost textu; je proto třeba domluvit nového překladatele, aby se kniha mohla realizovat do konce roku 2016.

Kaye-LeBrecht:Sound and Music… – NAMU má hotový překlad textu, lze předpokládat, že kniha bude moci vyjít v roce 2016.

Pardyl: Perspektiva – podle informace doc. Koubské jde zčásti o nový text; obrazovou část má na starost N. Tempír; na jaře bude publikace připravena tak, aby mohla vyjít v květnu nebo červnu 2016.

Nové tituly:

Návrh KP:

Lázňovský: Řízení divadelních projektů – NAMU zatím nemá rukopis, protože jde patrně o disertační práci, bylo by zřejmě reálné knihu připravit k vydání v roce 2016

Lázňovský a kol.: Produkce a management divadla – NAMU ani ediční komise nemá informace o stavu rukopisu.

O. Krása se spojí s M. Lázňovským, aby zjistil, zda je reálné, aby obě publikace vyšly v roce 2016.

Návrh KALD

Goebbels: Antigesamtkunstwerk – podle informace prof. Makonje pracuje L. Jiřička na kompilaci obou Goebbelsových textů, překlad ještě není dokončen, kniha by mohla být připravena k tisku nejdříve v prvním čtvrtletí 2017; rozsah: cca 150–200 stran.

Návrh KTK:

Štourač: Hledání místa pro divadlo – mimořádná disertační práce, kterou KTK navrhuje k vydání, redakce je ochoten se ujmout prof. Etlík; rukopis by mohl být připraven v první polovině roku 2016.

Návrh KČD a Ústavu teorie scénické tvorby:

Banu: Cesty herectví – Les Voyages du comédien, přeložila Jitka Pelechová, překlad hrazený stipendiem Litfondu, rukopis bude pro vydání připraven v prvním čtvrtletí roku 2016.

3. Dotisky

Magnin: Dějiny loutkového divadla…

Tománek: Podoby loutky (v české i anglické verzi)

Ulrychová: Drama a příběh

Válková-Vyskočilová: Hlas individuality

Vostrý: Režie je umění

Císař: Základy dramaturgie

O. Krása bude začátkem roku 2016 informovat o tom, v jakém stavu (po technické stránce) která publikace je, co je na nich případně potřeba doladit či aktualizovat – tak, aby mohly být zadány do výroby co nejdříve.

Požadavky knihovny DAMU (Čechov, Braun….) budou řešeny podle možností a kapacity NAMU.

4. Různé

D. Jobertová oznámila, že z časových důvodů rezignuje na členství v ediční komisi, a navrhuje, aby v komisi měla zastoupení také katedra produkce.

Z. Sílová se obrátí na děkanku s dotazem, zda někdo z katedry produkce má zájem být kooptován do ediční komise.

 

Zapsal: J. Provazník

Doplnila a ověřila Z. Sílová