Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis z jednání 25. listopadu 2014

Přítomni: prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Mgr. Iveta Davidová, Ph.D., prof. Mgr. Jaroslav Etlík, doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D., doc. PhDr. VlastaKoubská, prof. MgA. Karel Makonj, doc. Mgr. Jaroslav Provazník, doc. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D., PhDr. Andrea Slováková

Host: Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU

Omluven: prof. MgA. Přemysl Rut

Ediční komise věnovala celé jednání edičnímu plánu prorok 2015: informacím o rozpracovaných titulech, o titulech výhledových, reedicích a dotiscích.

Před jednáním o titulech navrhovaných jednotlivými katedrami proběhla diskuse o návrhu vydat pro zahraniční studenty publikaci paní Barbary Day „Subversive Theatre in 5 parts“. Na žádost předsedkyně ediční komise doc. Sílové se s rukopisem seznámili doc. Jakub Korčák (za program vyučovaný na KČD), doc. Marek Bečka (za program vyučovaný na KALD) a prof. Jan Císař (garant výuky historie českého divadla na fakultě). Připomínky doc. Korčáka a prof. Císaře se týkají celkové nevyváženosti textu, který se zaměřuje především na krátké období tzv. avantgardy a poté na některá období poválečného divadla, zejména na tzv. malá a studiová divadla, zatímco 19. století je zpracováno spíše letmo a v případě první poloviny 20. století zcela chybí zásadní vývoj na velkých scénách (ND, VD atd.). Více než uměleckému vývoji a jednotlivým klíčovým osobnostem se text věnuje spíše politickým a společenským souvislostem určitých období. Podle doc. Bečky (zpráva mailem) je publikace pro zahraniční studenty velmi potřebná, připomínky chápe a je rád, že se celé věci věnuje patřičná pozornost. Možnosti řešení: dopracování v intencích potřeb jednotlivých kateder (Z. Sílová se obrátí na J. Kudláčkovou, která vydání iniciovala); publikování v elektronické podobě jako učební pomůcka. Z. Sílová: Pokud by publikace měla vyjít jako oficiální učební text DAMU, měl by se odborné redakce ujmout příslušný garant v této oblasti. Prof. J. Etlík navrhuje Mgr. M. Pšeničku, Ph.D. Z. Sílová má na mysli garanta, který je seznámen se studijními plány a potřebami předmětu a je odborníkem na české divadlo.

PhDr. A. Slováková seznámila komisi s výsledky ediční činnosti a úspěchy Nakladatelství AMU v roce 2014.

Ediční plány – tituly rozpracované, plánované a reedice:

KTK

překlad knihy Analýza inscenace Patrice Pavise: v průběhu roku 2015

Daniela Jobertová (ed.) „Žánry a formy současných textů“ – v průběhu 2015/2016

Jan Císař: „Antologie českého myšlení o divadle v 20. století“ – zabývá se i nadále (i v diskusi s doktorandy) otázkou výběru textů, která je klíčová.

Jan Císař: „Člověk v situaci“ – kniha zařazená v povinné literatuře, velmi žádaná, pro přípravu 2. vydání je třeba zajistit rukopis v elektronické podobě, neboť původní se nezachoval; doc. Jobertová převezme od prof. Císaře výtisk 1. vydání pro elektronické zpracování v NAMU, aby prof. Císař mohl provést autorskou redakci v průběhu 1. poloviny roku 2015.

KALD

Návrhy prof. Karla Makonje pro rok 2015:

Deena Kaye – James LeBrecht: Sound and Music for the Theatre: the art and the technice of design, Oxford, Focal Press, 2009 – NAMU již vyjednalo práva, ale jedná o ceně. Překladatelem by mohl být Julek Neumann. K vydání bude připraveno v průběhu roku 2015.

Jean Pierre Ryngaert – Julie Sermon: Le Personnage théatral contenpora in: décompostion, recomposition (Éditions Theatrales, 2006, 20, rue Voltaire, 93 100 Montreuil-sous-Boils), Dekonstrukce a rekonstrukce herecké postavy, navrhovaný překladatel: Jan Tošovský.

Wolfgang Sandner: Heiner Goebbels: Komposition als Inszenierung (Henschel Verlag, 2002)

E.G.Craig: Le Théatre des Fous / Tha Drama for Fools – par Didier Plassard, Marion Chénetier-Alev et Mare Duvillier, Institut International de la Marionette, Charleville-Meziéres

Skripta pro předmět Současné trendy divadelní alternativy – redakce J. Adámek

L. Jiřička: „Od radioartu k hudebnímu divadlu“: podle předložené anotace doporučuje KALD (prof. Makonj) i prof. Rut

KČD

Hůrková, Makovičková: Základy jevištní mluvy – redakční Přípravu provádí Mgr. Gabriela Sittová ve spolupráci s odbornicí na fonetiku a českou výslovnostní normu z FFUK. Termín konečné redakce – polovina roku 2015.

Návrh na vydání skript z historie světového divadla – autor Jan Hyvnar – v jednání, rukopis patrně v průběhu roku 2015.

K vydání v roce 2016.

Návrh na reedici skript prof. Vostrého Předpoklady hereckého projevu: po konzultaci s autorem dodá KČD (Z. Sílová) rukopis k elektronickému zpracování a následné autorské redakci. Termín – v průběhu roku 2015.

KVD

E. Machková, K. Řezníčková: „Dějiny dramatické výchovy“ – výhledový titul, na kterém se pracuje.

KP

Kniha Management and Arts – v roce 2015 proběhne redakce rukopisu (M. Lázňovský) a příprava komentářů.

KS

I. Brádková (ed.) „Katedra scénografie k PQ“ – předložený návrh schválen; vzhledem k tomu, že má publikace pojednávat o oboru kostým a maska, Ph Dr. Koubská doporučuje zvážit doplnění o ostatní obory KS.

V. H. Pardyl: Perspektiva – původně uvažovaný dotisk není možný, neexistují podklady. KS dodá NAMU podklady k elektronickému zpracování. PhDr. V. Koubská by měla určit odborného redaktora publikace za KS.

Návrh ředitelky NAMU A. Slovákové (resp. Tomáše Pivody) na titul Divadlo bytí a filozofie (pracovní název) – překlad esejů franc. filozofa Alaina Badioua. Doporučuje za KTK doc. Jobertová.

Dotisky:

Jiří Černý: Základy architektonického a scénického svícení – dotisk probíhá

Charles Magnin: Dějiny loutkového divadla v Evropě I+II – dotisk doporučen

Alois Tománek: Podoby loutky – dotisk probíhá

Eva Kröschlová: Jevištní pohyb – dotisk doporučen.

I. Ulrychová: Drama a příběh – dotisk doporučen

L. Válková, E. Vyskočilová: Hlas individuality – dotisk doporučen