Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis z jednání 20. května 2015

Přítomni: Mgr. Iveta Davidová, Ph.D., prof. Mgr. Jaroslav Etlík, doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D., Mgr. Ondřej Krása, PhDr. Vlasta Koubská, prof. MgA. Karel Makonj, doc. Mgr. Jaroslav Provazník, prof. MgA. Přemysl Rut, doc. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D.

Host: PhDr. Filip Suchomel, Ph.D., prorektor pro VVR

Omluven: prof. PhDr. Jan Císař, CSc.

Ediční komise věnovala jednání především „Prioritám NAMU“, které předložil nový ředitel Nakladatelství AMU Mgr. Krása, dále diskusi o tomto materiálu a zpřesnění edičního plánu DAMU na rok 2015

K jednotlivým bodům „Priorit rozvoje NAMU“ se postupně vyjádřili všichni členové ediční komise. Z diskuse vyplynulo, že při určování priorit Nakladatelství AMU by bylo vhodné rozumně koordinovat plány nakladatelství se záměry jednotlivých odborných pracovišť–kateder a brát ohled na základní poslání nakladatelství při vysoké umělecké škole. V té souvislosti apeloval prorektor AMU na zlepšení vzájemné informovanosti o vydávání publikací v rámci DKR a SGS mezi jednotlivými pracovišti AMU.

Zpřesnění edičního plánu DAMU na rok 2015

Tituly vyšlé 2015: dotisky Dubská, Cesty loutkářů…, Černý, Základy architektonického svícení

Tituly plánované 2015:

Brádková, Kostým a maska (KS) – v tisku, vychází k PQ 2015.

Císař, Člověk v situaci (KČD) – autor hlásí dodání autorské redakce rukopisu pro 2. vydání do konce května – poloviny června 2015, vydání plánováno v roce 2015.

Ferjenčíková, Happening: Mezi záměrem a hrou (KATAP) – pracuje se na redakci rukopisu, autorka je ve spojení s ředitelem NAMU, zpřesňují se termíny kvůli vydání do konce roku 2015.

Jiřička, Od radioartu k hudebnímu divadlu (KALD) – rukopis ještě není předán k výrobě, řeší se financování publikace.

Byrnes, Management a umění (KP) – současný překlad je problematických kvalit, při jeho revizi je třeba vycházet z posledního, 5. vydání originálu, v té souvislosti dochází ke změnám v týmu překladatelů.

Hůrková-Makovičková, (KČD, Ústav DaS) Základy jevištní mluvy – redakce rukopisu není ještě dokončena, předpokládá se do konce roku 2015, vydání nejdříve v roce 2016.

Day, Subversive Theatre in 5 parts (děkanka DAMU, KČD) – komentář ke stavu rukopisu z listopadu 2014 podala písemně na vyžádání paní děkanky Svobodové Z. Sílová 15. února 2015; paní děkanka se k jejím připomínkám nevyjádřila; v té souvislosti a pro připomenutí případných studijních zdrojů předložila vedoucí knihovny I. Davidová přehled dostupné literatury o dějinách českého divadla v AJ, který je pro studenty k dispozici v knihovně DAMU; současný stav rukopisu B. Day není ediční komisi znám, komise tedy nedospěla k žádnému rozhodnutí.

Poznámka: Během následujících dní došlo mezi některými členy EK k diskusi, v níž D. Jobertová informovala o tom, že probíhá intenzivní redakce rukopisu, na které se podílejí i pedagogové KČD, a paní děkanka potvrdila, že jeho vydání si přeje jak KALD, tak KATaP; je tedy v souladu s Organizačním řádem NAMU, aby publikace byla zařazena do edičního plánu.

Pardyl, Perspektiva (KS) – redakce rukopisu (N. Tempír) do konce r. 2015, k vydání 2016.

Wild, Zrkadla (pre) doby – možnost spoluvydání se slovenskou stranou – za KTK doporučuje D. Jobertová, v případě spolupráce půjde pravděpodobně o distribuci v ČR.

Balme, Úvod do divadelnej vedy – možnost spoluvydání se slovenskými nakladateli; doporučuje redakce NAMU (J. Jiřík) – problémem zůstává rozdílnost české a slovenské odborné terminologie; v souvislosti s tématem knihy upozornili Z. Sílová a J. Etlík na Kotteho Úvod do divadelní vědy, vydaný v edici Disk a využívaný jako povinná a doporučená literatura pro studenty DAMU; aktualizuje se rovněž potřeba původní české publikace.

Realizují se postupně další dotisky publikací uvedených v edičním plánu DAMU 2015 (viz zápis z listopadu 2014).

Vedoucí knihovny I. Davidová rozeslala členům komise seznam titulů z povinné a doporučené literatury, které se stávají v distribuci a v knihovnách (ztráty, poškození) nedostupnými a bylo by třeba uvažovat o jejich případné reedici. Z těchto titulů se podle vyjádření členů komise nejžádanější jeví knihy Michaila Čechova (O herecké technice, Hercova cesta), Petera Brooka (Prázdný prostor, zatímco Pohyblivý bod je stále v distribuci Studia Y), Antonina Artauda (Divadlo a jeho dvojenec), Jana Kopeckého (Antonin Artaud. Poslední z prokletých) a Kazimierze Brauna (Divadelní prostor). Předsedkyně EK požádá ředitele Nakladatelství AMU o zjištění podmínek pro nová vydání či dotisk (v případě Braunova Divadelního prostoru).

Zapsala Z. Sílová

Ověřil J. Provazník

Přílohy:

Seznam knih k dotisku / znovuvydání

České divadlo v anglické jazyce