Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 4. října 2016

Zápis 5. zasedání AS DAMU.

Přítomní: E. Salzmannová, J. Búrik, E. Spoustová, E. Kyselová, R. Smolík, J. Strýček, M. Lázňovský, O.
Bábek, N. Závodský, J. Holec, J. Adámek.

Omluveni: V. Šrámek.

Za nepřítomnosti předsedy AS DAMU Vratislava Šrámka ho nahradila místopředsedkyně za pedagogickou
komoru AS DAMU Eva Salzmannová.

1. Nominace člena AS DAMU na účast na Kolegiu děkanky – 12. 10. Eva Kyselová, 9. 11. Eva Salzmanová, 7. 12. Salzmannová/Spoustová.

2. Nominace člena AS DAMU do Stipendijních komisí – není akutní záležitost.

3. Jan Búrik rozešle emailem se zápisem i Volební a jednací řád AS DAMU.

4. Volba děkana/děkanky AS DAMU

 • 6. 10. vyhlášení volby děkana/nky DAMU (připravit mírnou propagaci volby – stránky AMU, divadlo.cz,
  culturenet.cz),
 • 8.11. uzávěrka příjímání návrhů kandidátů,
 • 30.11. odevzdání programů kandidátů akademickému senátu,
 • 14.12. - setkání akademické obce - 14:00 – Hallerův Sál, představení kandidátů akademickému senátu 16:30, volba děkana AS DAMU.

5. Představení nového tajemníka DAMU Ing. Tomáše Langera PhD. Děkanka Doubravka Svobodová vysvětlila události posledních 2 měsíců – finanční situace školy, personální změny, zákon o vysokých
školách.

6. Rozprava s paní děkankou o probíhajícím děkanském období.

 • Robert Smolík – problém s povolováním vstupu na DAMU v noci, o víkendu a o svátcích.
 • Jan Strýček – Proč se musí platit poplatek za odepisování volitelných předmětů? Rozhodnutí, kdo má
  zodpovědnost za zapsání známky z předmětu?
 • Jiří Adámek – Téma rozžití atmosféry školy. Téma.

7. Studenti absolventského ročníku KČD – herectví k situaci Divadla Disk za ročník problémy přednáší Viktor Javořík (4. roč.)

 • V divadle Disk chybí inspicient – špatné fungování technických složek divadla.
 • Prezenční listina – chybí kontrola.
 • Propagace divadla Disk – objem, fungování sociálních sítí divadla.
 • Časové vytížení herců.
 • Ferman – programování inscenací.
 • Jednání divadla s herci.
 • Aktivita studentů produkce.
 • Michal Lázňovský – studenti mohou kdykoliv přijít a řešit problémy na přímo s ním, studenti odešli, pokračuje debata.
 • Jan Holec – menší problémy kazí celkový dojem, je třeba vědět za co je kdo odpovědný, ať už se jedná o technické složky nebo produkci.
 • Michal Lázňovský – je třeba si uvědomit, že některé inscenace v divadle mohu být nad rámec možností Disku.
 • Jiří Adámek – Disk je rozkročený mezi studentským divadlem a institucí.
 • Eva Salzmannová – pokud Disku schází peníze na technické složky, vyvstává otázka, zda není potřeba navýšit jeho rozpočet.
 • Robert Smolík – téma designu Divadla Disk.
 • AS DAMU vyzývá k debatě pedagogů a studentů kateder s vedením Disku o případných problémech.

8. Studentka Nina Jacques – delegátka za AMU v Radě vysokých škol

 • Rada vysokých škol bude vydávat stanovisko k navýšení rozpočtu vysokých škol. Hlasování pro udělení mandátu pro jednání pro Ninu Jacques – pro 12, proti 0, zdrželo se 0.
 • Obeznámení s projektem MUB pro vyškolení studentů v hodnocení vysokoškolského vzdělání.

9. Norbert Závodský navrhuje vytvoření rámcové smlouvy s půjčovnou kostýmu v Barrandovských studiích
– téma pro další zasedání.

Za správnost: Jan Búrik, Eva Salzmannová.