Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 7. 4. 2015

Přítomni (bez titulů): Jakub Korčák, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Eva Slavíková, Ivana Vostárková, Josef Kačmarčík, Sylvie Rubenová, Mathias Straub

Nepřítomni (bez titulů): Havelka Jiří, Makonj Karel, Robert Smolík, Zuzana Burianová

Hosté (bez titulů): Doubravka Svobodová, Ladislava Jandová, Iva Štveráková

 1. Paní děkanka představila AS DAMU novou tajemnici Ladislavu Jandovou. Společně s ní dorazila i bývalá tajemnice Iva Štveráková (toho času již na mateřské dovolené), aby představila rozpočet DAMU pro rok 2015. Rozpočet se mnoho neliší od rozpočtu loňského, příspěvek MŠMT, jenž činí 54 852 690 Kč, byl sice navýšen zhruba o 2,9 mil. Kč oproti příspěvku na rok 2014, ovšem vzhledem k výdajům na plánované projekty (přeřazení fakultní knihovny z rektorátu přímo pod DAMU, podpora mladých pedagogů a post-doktorandů a příspěvek na PQ) činí navýšení částky, s níž bude DAMU operovat, zhruba 200 tisíc Kč, které poputují do mzdových prostředků. AS DAMU rozpoutal debatu ohledně částky na vzdělávání zaměstnanců – není to moc? Není to při takovém rozpočtu spíš málo? Michal Lázňovský navrhl jako řešení do budoucna vypracovat grant přímo pro tyto účely, tedy mimo rozpočet z příspěvku MŠMT.
  Hlasování o schválení rozpočtu (z 8 přítomných): pro 8 proti 0 zdržel se 0
  Rozpočet DAMU pro rok 2015 byl ve stávající podobě jednomyslně schválen.
 2. Děkanka Svobodová jmenovala volební komisi pro volby do AS DAMU ve dnech 21. a 22. 4. 2015.
  Hlasování o schválení komise (z 8 přítomných): pro 8 proti 0 zdržel se 0
  Volební komise pro volby do AS DAMU byla ve stávající podobě jednomyslně schválena.
 3. Paní děkanka informovala AS DAMU o záměru transformace Ústavu dramatické a scénické tvorby v Ústav teorie scénické tvorby DAMU, jehož vedoucí by byla doc. Zuzana Sílová.
  Hlasování o schválení transformace (z 8 přítomných): pro 8 proti 0 zdržel se 0
  Transformace Ústavu dramatické a scénické tvorby v Ústav teorie scénické tvorby DAMU byla ve stávající podobě jednomyslně schválena.
 4. Děkanka Svobodová nastínila AS DAMU záměr založení Nadačního fondu divadelní fakulty Akademie múzických umění DAMU, který by měl sloužit k finanční podpoře studentů DAMU. Stávající AS DAMU tento záměr velice uvítal a ocenil, jeho schválení však bude již na novém AS DAMU, až bude tento projekt podrobněji rozpracován.
 5. Česká studentská unie pořádá 1. zasedání Studentského parlamentu České republiky, kterého se za DAMU zúčastní jeden student ze stávající studentské komory AS DAMU (kdo to konkrétně bude se vyjasní, až bude stanoven termín zasedání).
 6. Paní děkanka i místopředseda senátu Jakub Korčák poděkovali celému AS DAMU za jeho působení a za spolupráci. Za spolupráci poděkovala senátu i bývalá tajemnice Iva Štveráková, stejně jako AS DAMU poděkoval jí a popřál jí mnoho štěstí na mateřské dovolené.

Zapsala: Sylvie Rubenová