Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 6. 10. 2015

Prezenční listina.

 1. 2. zasedání akademického senátu bylo zahájeno za přítomnosti děkanky DAMU MgA. Doubravky Svobodové. Paní děkanka vyzvala k seznámení AS DAMU s dokumenty Strategický plán DAMU 2016-2020 a Dlouhodobý záměr AMU 2016-2020.
 2. Paní děkanka dále zhodnotila dopady PQ 2015 na DAMU (pozitivní odezva jak odborné, tak laické veřejnosti), dále informovala vývoji v kontextu financování vysokého školství a plánované renovaci v oblasti ulice Karlova týkajících se i budovy DAMU. Paní děkanka připomněla akci Seznámení prvních ročníků s katedrou v pátek 16. 10. 2015 a vyzvala zástupce jednotlivých kateder, aby o tomto eventu informovali pedagogy a především studenty.
 3. Zasedání po odchodu děkanky pokračuje jako uzavřené.
 4. Vratislav Šrámek informoval AS DAMU o možnosti využití kulturního prostoru v Broumově na Náchodsku. Nachází se tam více zrekonstruovaných a multifunkčních prostorů a zkušeben. Provozní agentura Broumovsko z. s.  nabízí výhodné podmínky a vyhledává spolupráci s vysokými uměleckými školami.
 5. Michal Lázňovský informoval AS DAMU o práci na tvorbě oborových standardů, jejichž splnění bude nutné k získání akreditace pro výuku v oboru dramatická umění.
 6. Michal Lázňovský informoval AS DAMU o podnětu synchronizování výuky cizích jazyků, který dopadl neúspěšně z důvodu časového vytížení studentů. Následuje debata o možnostech plánování výuky cizích jazyků. AS DAMU navrhuje vyhrazení časového bloku pro všechny katedry, který by byl určený pro výuku cizích jazyků. V nabídce by bylo více časových termínů a úrovní.
 7. Debata nad výsledky dotazníku zadaného děkankou DAMU u příležitosti voleb do AS DAMU.
  a) ročenka DAMU – návrh společné ročenky, téma bude předneseno na kolegiu vedení fakulty
 8. Eva Kyselová informuje o spuštění projektu sdíleného úložiště se studijními materiály pro předměty Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. a II. a Divadlo v české kultuře. Cloudový prostor bude poskytnut pro všechny katedry.
 9. Eva Kyselová informuje o reformě zkoušek z předmětů Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. a II. a Divadlo v české kultuře, které dále budou probíhat formou ústní zkoušky. Dále informuje o přípravě nové vyhlášky o podmínkách absolvování předmětů.
 10. Téma nevybavenosti učeben KČD a KALD. Téma bude konzultování na kolegiu děkanky. Michal Lázňovský doporučuje obrátit se na paní tajemnici DAMU s požadavky na dovybavení.
 11. Otázka většího zapojení KVD a debata s tím spojená.
 12. Eva Spoustová přednesla stížnost na nedostatečný prostor při pohybové přípravě KALD, které doposud probíhá na ateliérech. Problém bude směřován na doc. Packa.
 13. Informování o možnostech využití mobiliáře a fundusu DS Disk. Projekt bude zprovozněn do konce školního roku. Michal Lázňovský připomíná, že veškerý majetek, který bude nakoupený a vyrobený z peněz získaných v rámci vnitřních grantových řízení by měli být po skončení projektu do mobiliáře DS Disk.
 14. Téma povolení pobytu ve škole po 22:00 a během víkendu.
  Bylo vyvoláno hlasování o návrhu prodloužení času pobytu na škole z 22:00 do 24:00 pod podmínkou dodržování nočního klidu.
  Pro 11, proti 0, zdrželi se 1.
 15. Návrh na vytvoření iniciativy o rozvoji rezervačního systému učeben spojeného s bodem č. 14.
 16. Předseda AS DAMU ukončuje zasedání AS DAMU. Termín příštího zasedání bude domluven skrze e-mailovou komunikaci.

Za správnost: Jan Búrik, Vratislav Šrámek

6. 10. 2015