Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 12. 5. 2015

Přítomni (bez titulů): Vratislav Šrámek, Eva Salzmannová, Jiří Adámek, Michal Lázňovský, Robert Smolík, Eva Spoustová-Málková, Ivana Vostárková, Eva Kyselová, Jan Holec, Oskar Bábek, Jan Búrik, Jan Strýček, Norbert Závodský

Hosté (bez titulů): Doubravka Svobodová, Ladislava Jandová, Karel Makonj, Sylvie Rubenová, Martina Bezoušková

 1. Předsedkyně volební komise Martina Bezoušková společně s děkankou DAMU Doubravkou Svobodovou přivítaly nový akademický senát DAMU a pogratulovaly jeho členům ke zvolení do senátorské funkce. Pí. Bezoušková shrnula průběh voleb do AS DAMU a vyzvala členy senátu, aby se navzájem představili.
 2. Pí. Bezoušková vyvolala hlasování o volbě předsedy AS DAMU.
  Navržen byl jediný kandidát Vratislav Šrámek (navrhovatelka Eva Salzmannová), který návrh přijal.
  Hlasování proběhlo anonymně vhozením hlasovacího lístku do hlasovací urny.
  Výsledek 12 pro, 1 se zdržel.
  Vratislav Šrámek byl zvolen novým předsedou AS DAMU.
 3. Předseda AS DAMU vyvolal hlasování o místopředsedech AS DAMU.
  Za pedagogickou komoru byla navržena jediná kandidátka Eva Salzmannová (navrhovatelé Eva Spoustová-Málková a Vratislav Šrámek), která návrh přijala.
  Hlasování proběhlo anonymně vhozením hlasovacího lístku do hlasovací urny.
  Výsledek 12 pro, 1 se zdržel.
  Eva Salzmannová byla zvolena místopředsedkyní AS DAMU za pedagogickou komoru.
  Za studentskou komoru byli navrženi dva kandidáti – Jan Búrik (navrhovatel Jan Strýček)
  a Oskar Bábek (navrhovatel Vratislav Šrámek). Oba kandidáti návrh přijali.
  Hlasování proběhlo anonymně vhozením hlasovacího lístku do hlasovací urny.
  Výsledek: Jan Búrik 8 hlasů
  Oskar Bábek 5 hlasů
  Většinou hlasů byl místopředsedou AS DAMU za studentskou komoru zvolen Jan Búrik.
 4. Tajemnice DAMU Mgr. Ladislava Jandová a děkanka DAMU seznámily AS DAMU s rozpočtem DAMU na r. 2015.
 5. Děkanka a odstupující předseda AS DAMU Karel Makonj informovali o práci předchozího AS DAMU.
 6. Děkanka předložila AS DAMU strategický plán DAMU na období 2016-2020 a informovala ho o možnosti připomínkování a budoucím schválení či neschválení tohoto dokumentu Akademickým senátem DAMU.
 7. Děkanka informovala AS DAMU o zářijových výběrových řízeních na pozice vedoucích KP, KTK,KALD a KVD a výběrových řízení na pozice pedagogů DAMU (celkem 7 VŘ v termínu 7., 8. a 9. 9. 2015) a o nutnosti výběru zástupců AS DAMU v jednotlivých výběrových komisích.
  Později byli po vzájemné dohodě jako zástupci vybráni:
  VŘ na vedoucího KP Eva Kyselová, náhradník Jan Búrik.
  VŘ na vedoucího KTK Vratislav Šrámek, náhradníci Jiří Adámek (mimo dopoledne) a Robert Smolík.
  VŘ na vedoucího KVD Eva Spoustová, náhradnice Eva Salzmannová.
  VŘ na vedoucího KALD Vratislav Šrámek, náhradníci Jiří Adámek (mimo dopoledne) a Robert Smolík.
 8. Děkanka informovala AS DAMU o možnosti navštěvování pravidelného kolegia děkanky DAMU každou první středu v měsíci. Později bylo AS DAMU rozhodnuto, že AS DAMU budou v případě nepřítomnosti předsedy AS DAMU zastupovat členové, kteří jsou zároveň zástupci kateder na kolegiu (Michal Lázňovský a Eva Kyselová).
  Dále děkanka informovala o nutnosti zvolení zástupců do grantové komise pro vnitřní grant děkanky DAMU. Později byli zvoleni Oskar Bábek a Norbert Závodský.
 9. Po odchodu hostů ze zasedací místnosti se otevřela debata o budoucích tématech nového AS DAMU. Jednalo se o lepší organizaci výuky cizích jazyků zejména formou užší spolupráce DAMU s CJP (především pro herecké obory), o aktivnější účasti studentů na směrování a fungování školy(Jiří Adámek)o možnosti většího využití e-learningu (Robert Smolík) a o větší propagaci evaluace předmětu skrze studijní systém KOS i mimo něj. Předseda AS DAMU zároveň vyzval studentskou i pedagogickou komoru k součinnosti při realizaci této iniciativy a předložení návrhů, které by rovněž naplňovaly jejich volební programy, při příštím zasedání AS DAMU.
 10. Další zasedání AS DAMU bylo domluveno na 6. 10. 2015 od 16:00 do zasedací místnosti DAMU.
 11. Předseda AS DAMU poděkoval členům akademického senátu za plnou účast a ukončil zasedání.

Za správnost: Jan Búrik, Vratislav Šrámek

12. 5. 2015