Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 25. 3. 2014

Přítomni (bez titulů):  Marek Bečka, Jiří Havelka, Jakub Korčák, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Karel Makonj, Robert Smolík, Ivana Vostárková, Zuzana Burianová, Josef Kačmarčík,  Jan Skovajsa

Nepřítomni (bez titulů): Mathias Straub, Sylvie Rubenová

Hosté (bez titulů): Doubravka Svobodová, Iva Štveráková

  1. Předseda AS DAMU přivítal paní děkanku a paní tajemnici a požádal je, aby senát seznámily s návrhem rozpočtu DAMU na rok 2014. Částka přidělená MŠMT pro AMU v rámci ukazatele A+K je o něco nižší než vloni, to znamená, že i příspěvek MŠMT pro DAMU se snížil, a to v rámci rozdělení na fakulty AMU bude DAMU hospodařit v rámci TA 01 s rozpočtem nižším o 350 000Kč než v loňském roce. Nicméně objem mzdových prostředků zůstává zachován na stejné úrovni jako v roce 2013. Šetřit se bude v ostatních neinvestičních nákladech (ONEI). Paní tajemnice se při přípravě rozpočtu sešla se všemi vedoucími kateder a ti ho předběžně podpořili. Stejně tak kolegium děkanky rozpočet  DAMU na t.r. v předložené podobě schválilo. Z větších akcí, které se v příštím roce chystají, zmínila paní tajemnice novou půdní vestavbu v traktu Řetězová. Počítá se s prodloužením nájemní smlouvy se společností Česká národní podnik a.s. (provozovatel prodejen Manufaktura). Paní tajemnice a paní děkanka zodpověděly několik doplňujících otázek. Rozpočet DAMU na rok 2014 byl v předloženém znění tajným hlasováním schválen všemi deseti přítomnými senátory.
  2. Paní děkanka pak senát seznámila s několika svými návrhy a nápady:

   - zve předsedu nebo místopředsedu AS DAMU na zasedání kolegia /konkrétně na výjezdní zasedání 27.-28.6. v Poněšicích/

   - vyzývá studenty, aby hodnotili pedagogy a předměty v evaluaci

   - žádá o podporu při propagaci školy a kateder neboť na přijímací zkoušky se kvůli nastupujícím slabším ročníkům hlásí méně uchazečů

   - vyzývá ke zvážení, které ze zasloužilých pedagogů, hlavně těch, kteří už neučí, ocenit zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medailí AMU

   - chystá se nová grafická podoba webu DAMU, paní děkanka dává ke zvážení propagaci jednotlivých studentů

   - vybízí ke zveřejnění aktuálních koncepcí jednotlivých kateder, ať už pro uchazeče nebo i pro zlepšení komunikace napříč DAMU.

  3. Per rollam bylo schváleno nové složení disciplinární komise:
  4. MgA. Petr Prokop   předseda, proděkan pro studijní záležitosti a uměleckou činnost

   Mgr. Ivana Vostárková   pedagožka, členka AS DAMU

   BcA. Jan Lesák   student DAMU (KALD)

   Adam Ernest   student DAMU (KČD).

  5. Ředitel Disku seznámil senát s tím, že probíhá nové výběrové řízení na provozování Discafé a pozval členy senátu na zítřejší otvírání obálek s nabídkami. Do 10.4. 2014 by měl být nový zájemce vybrán.
  6. Konečně je odhalena záhada kolísající kvality toaletního papíru- kromě již známého rozdílu mezi papírem, dodávaným do Disku a do ostatnímch prostor školy, jde o různé šarže papíru v různých dodávkách. Cena je stejná, ale druh se může mírně lišit...
  7. Příští zasedání senátu proběhne v zasedačce 13.5. ve 16:00.

  Zapsal   doc. Marek Bečka